Escoltar

Grau d'Estudis Anglesos

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

L'objectiu fonamental de la titulació és formar professionals amb un coneixement científic global de totes les àrees incloses dins els Estudis Anglesos i amb capacitat per continuar formant-se i per adaptar-se a entorns socioculturals i professionals en evolució constant. Les competències i habilitats treballades al llarg del grau pretenen formar graduats/ades competents, nacionalment i internacionalment, en qüestions relatives a la descripció i l'anàlisi tant de la llengua i la lingüística angleses com de les principals manifestacions literàries i culturals provinents de Gran Bretanya, els Estats Units, i altres països del món anglòfon, amb una rellevància creixent.

En definitiva, el títol de grau d'Estudis Anglesos pretén aportar una formació inicial bàsica a l'alumnat prou sòlida perquè pugui desenvolupar la seva tasca professional en diferents àmbits, que inclouen l'educació i la investigació, l'assessorament lingüístic a empreses i institucions, la traducció, la gestió cultural, o els mitjans de comunicació, entre d'altres. Així mateix, la titulació té com a finalitat habilitar l'alumnat per accedir a la formació de postgrau.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   *   6 240
* Les pràctiques externes s'inclouen com a matèria optativa

Pràctiques externes

Es poden reconèixer 6 crèdits optatius mitjançant la realització de pràctiques externes.

Assignatures Segona Llengua i la Seva Literatura I i II

Per fer les assignatures Segona Llengua i la Seva Literatura I i II, de primer i segon curs respectivament, l'alumnat tindrà la possibilitat d'escollir entre alemany, francès i portugués. Es cursarà la mateixa llengua als dos nivells.

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20700 - Introducció als Estudis Literaris Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20800 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
21801 - English Language I Formació bàsica 6,0 Anglès Primer semestre
20809 - Segona Llengua i la seva Literatura I (Alemany) Formació bàsica 6,0 Alemany Segon semestre
20880 - Segona Llengua i la seva Literatura I (Portuguès) Formació bàsica 6,0 Portuguès Segon semestre
20900 - La Filosofia en el Món Actual Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21800 - Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa Formació bàsica 6,0 Anglès Segon semestre
21802 - English Language II Formació bàsica 6,0 Anglès Segon semestre
21803 - Segona Llengua i la Seva Literatura I (Francès) Formació bàsica 6,0 Francès Segon semestre
21804 - Cultural Insights into the English-Speaking World I Formació bàsica 6,0 Anglès Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20815 - Segona Llengua i la seva Literatura II (Alemany) Obligatòria 6,0 Alemany Primer semestre
20881 - Segona Llengua i la seva Literatura II (Portuguès) Obligatòria 6,0 Portuguès Primer semestre
21805 - English Language III Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
21806 - Segona Llengua i la Seva Literatura II (Francès) Obligatòria 6,0 Francès Primer semestre
21807 - Introduction to English Linguistics Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
21808 - English Literature I: 20th Century Voices Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
21809 - Learning to Teach EFL (English as a Foreign Language) Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
21810 - English Language IV Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
21811 - Fundamentals of English Phonology Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
21812 - English Lexicology Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
21813 - Postcolonial Literatures in English Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
21814 - Introduction to Translation Studies Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21815 - English Language V Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
21816 - Understanding English Grammar I Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
21817 - English Literature II: Romantics and Victorians Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
21818 - Cultural Insights into the English-Speaking World II Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
21819 - English Language VI Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
21820 - Understanding English Grammar II Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
21821 - Literatures of The United States of America Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
21822 - Applications of English Linguistics and ICT Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21823 - English Language VII Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
21824 - English Pragmatics and Discourse Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
21825 - English Literature III: The Long 18th Century Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
21826 - English Language VIII Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
21827 - Origins and Development of the English Language Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
21828 - English Literature IV: From the Origins to Shakespeare Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
21829 - Treball de Fi de Grau d'Estudis Anglesos Treball de fi de grau 6,0 Català Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20867 - Mitologia Clàssica: Pervivència i Actualitat del Mite Optativa 6,0 Català Primer semestre
20870 - Cultura i Societat Portuguesa del Segle XX Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21837 - Literary Translation Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21838 - Acquisition of English as a Foreign Language Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
21842 - British Cultural Studies: A Practical Approach Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
21843 - The United States and Globalisation: Literature, Film and Television Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
20801 - Introducció a la Llengua Llatina Optativa 6,0 Català Segon semestre
20873 - Literatura Portuguesa del Segle XX Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20882 - Introducció a la Llengua Grega Optativa 6,0 Català Segon semestre
21833 - La Traducció i Mediació Intercult. en Entorns Prof. del Turisme: Anglès Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
21839 - Designing an English as a Foreign Language Course Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
21845 - Gender and Culture in the English-Speaking World Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
21846 - Pràctiques Externes d'Estudis Anglesos Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20868 - Literatura Llatina: Arrels Clàssiques de les Literatures Modernes Optativa 6,0
20869 - Cultura i Societat a l'Alemanya d'Avui Optativa 6,0
20871 - Cultura i Societat Francesa del Segle XX Optativa 6,0
20872 - Literatura Alemanya i Austríaca del Segle XX Optativa 6,0
20874 - Literatura Francesa del Segle XX Optativa 6,0
20875 - La Francofonia: Identitat i Literatura Postcolonial Optativa 6,0
20876 - Els Orígens del Nazisme. La Shoah en la Literatura i el Cinema Optativa 6,0
20877 - Identitat i Literatura Postcolonial: Literatura Brasilera i dels PALOP Optativa 6,0
20883 - Literatura Grega: Arrels Clàssiques de les Literatures Modernes Optativa 6,0
21830 - Current Trends in English Language Teaching Optativa 6,0
21831 - Introducció a la Didàctica de l'Alemany com a Llengua Estrangera Optativa 6,0
21832 - Introducció a la Didàctica del Francès com a Llengua Estrangera Optativa 6,0
21834 - La Traducció i Mediació Intercult. en Entorns Prof. del Turisme: Francès Optativa 6,0
21835 - La Traducció i Mediació Intercult. en Entorns Prof. del Turisme: Alemany Optativa 6,0
21836 - La Traducció i Mediació Intercult. en Entorns Prof. del Turisme: Portuguès Optativa 6,0
21840 - Literature of the British Isles at the Turn of the Century Optativa 6,0
21841 - Postcolonial Studies: Texts and Contexts Optativa 6,0
21844 - Studying English Film Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Grau Estudis Anglesos 1r curs G05 cronograma exàmens