Escoltar

Grau d'Estudis Anglesos

Cita prèvia

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Perfil d'ingrés

L'alumnat d'Estudis Anglesos idealment hauria de tenir especial interès per la llengua i la literatura angleses com a vehicles d'expressió cultural, així com la capacitat de desenvolupar la competència i l'anàlisi lingüístiques i de valorar i interpretar la creativitat literària. Aquest interès, a més, hauria de reflectir-se en un esperit crític que permetés resoldre problemes tant a l'hora de treballar individualment com en grup, mostrant capacitat de diàleg i posant en pràctica els valors de respecte per la diversitat i la igualtat entre les persones.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2019-20: 60

Vies d'accés a l'estudi

Vies d'accés a l'estudi Preferències
Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada (1)
Tècnics superiors (2)
(3) Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2019-20:
  • Alemany II (0,2)
  • Francès II (0,2)
  • Grec II (0,2)
  • Història de la Filosofia (0,1)
  • Història de l’Art (0,2)
  • Llatí II (0,2)
Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada Arts i Humanitats  
Titulats universitaris  
Persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència professional o laboral  
Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada  
Estudis universitaris iniciats a una altra seu de la UIB  
Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU  
Estudis universitaris oficials espanyols iniciats  
Estudis universitaris estrangers iniciats o finalitzats sense homologació  
Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GEAN

Secretari/ària
3r vocal
Garcies Gomila, Domènec
4t vocal
Caldés Contreras, Marina

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau d'Estudis Anglesos

Filologia Anglesa (Pla 2001)
Filologia Anglesa (Pla 2001) Grau d'Estudis Anglesos
4880: Llengua Catalana
20800: Tècniques d'Expressió Oral i Escrita
4881: Llengua Espanyola
20800: Tècniques d'Expressió Oral i Escrita
4882: Llengua Anglesa I
21801: English Language I
4883: Llengua Anglesa II
21802: English Language II
4884: Literatura Anglesa I
21800: Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa
4885: Alemany (Segona LLengua i la seva Literatura) I
20809: Segona Llengua i la seva Literatura I (Alemany)
4886: Francès (Segona LLengua i la seva Literatura) I
21803: Segona Llengua i la Seva Literatura I (Francès)
4887: Portuguès (Segona LLengua i la seva Literatura) I
20880: Segona Llengua i la seva Literatura I (Portuguès)
4888: Anglès Oral I
21805: English Language III
4889: Llengua Anglesa III
21810: English Language IV
4890: Llengua Anglesa IV
21819: English Language VI
4891: Literatura Anglesa II
21808: English Literature I: 20th Century Voices
4892: Alemany (Segona LLengua i la seva Literatura) II
20815: Segona Llengua i la seva Literatura II (Alemany)
4893: Francès (Segona LLengua i la seva Literatura) II
21806: Segona Llengua i la Seva Literatura II (Francès)
4894: Portuguès (Segona LLengua i la seva Literatura) II
20881: Segona Llengua i la seva Literatura II (Portuguès)
4895: Anglès Oral II
21815: English Language V
4896: Narrativa Anglesa
21825: English Literature III: The Long 18th Century
4897: Gramàtica Anglesa I
21816: Understanding English Grammar I
4898: Context Cultural dels Països de Parla Anglesa I
21804: Cultural Insights into the English-Speaking World I
4899: Fonètica i Fonologia Angleses I
21811: Fundamentals of English Phonology
4901: Introducció a la Lingüística Aplicada Anglesa
21807: Introduction to English Linguistics
4902: Gramàtica Anglesa II
21820: Understanding English Grammar II
4903: Context Cultural dels Països de Parla Anglesa II
21818: Cultural Insights into the English-Speaking World II
4904: Història de la Llengua Anglesa I
21827: Origins and Development of the English Language
4906: Teatre Anglès
21828: English Literature IV: From the Origins to Shakespeare
4907: Gramàtica Anglesa III
21812: English Lexicology
4909: Literatura Nord-americana II
21821: Literatures of The United States of America
4910: Poesia Anglesa
21817: English Literature II: Romantics and Victorians
4911: Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès
21809: Learning to Teach EFL (English as a Foreign Language)
4916: Intr.a la Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès com a Llengua Estrangera
21809: Learning to Teach EFL (English as a Foreign Language)
4918: Tècniques de Traducció en Llengua Anglesa
21814: Introduction to Translation Studies
4919: La Novel.la Victoriana
21817: English Literature II: Romantics and Victorians
4920: Narrativa Anglesa Contemporània
21808: English Literature I: 20th Century Voices
4933: Narrativa Anglesa del Segle XX
21808: English Literature I: 20th Century Voices
4934: Altres Literatures en Llengua Anglesa
21813: Postcolonial Literatures in English
896: Teoria de la Literatura
20700: Introducció als Estudis Literaris

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement d'una altra llengua estrangera, que no sigui l'anglès, equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

  1. aprovar l'assignatura de llengua estrangera específica del pla d'estudis.
  2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua estrangera equivalent al B2 del MECR .
  3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en la llengua estrangera dins la titulació.
  4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en una altra llengua a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic