Escoltar

Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

Dades i indicadors

Dades actualitzades a 15 de novembre de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Preinscrits 206 200 166 138 133 131
Nou ingrés 42 42 29 22 17 16
Nou ingrés SIIU 34 37 23 19 16 13
Matriculats 144 164 148 148 141 109
Titulats 5 19 11 11 24 19
Places 50 50 50 50 50 50

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 28% 24% 21%
Taxa d'abandonament 42% 33% 47%

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'eficiència dels graduats 100% 93% 92% 84% 84% 87%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'èxit de la titulació 84% 84% 83% 82% 86% 89%
Taxa de rendiment 70% 72% 69% 67% 68% 76%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

En relació amb la durada

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Durada mitjana 4 5 5 5 6 5

La durada mitjana dels estudis mesura el nombre mitjà d'anys que tarda l'alumnat a graduar-se. La població de referència és la població òptima.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Ana Pedrosa Gálvez
La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a l'Escola Politècnica Superior

Treballs de Fi de Grau

 • Anteproyecto de implantación de un olivar superintensivo y de almazara en Inca
 • Incidència de l'agricultura i la ramaderia sobre el procés de contaminiació dels aqüífers en el municipi de Campos: salinitat i nitrats
 • Actuació paisatgística al tram final del Torrent de ses Talaiodes
 • Adequació de l'entorn del castell de Bellver
 • Aplicació de paràmetres d'alt rendiment per a l'estudi de la resposta al dèficit hídric de múltiples genotips de tomàtiga (S.lycopersicum L.)
 • Comportament en camp de distintes combinacions patró varietat a varietats de vinificació blanques autòctones de les Illes Balears
 • Descripción y caracterización de las variedades minoritarias tintas Esperó de gall y Callet negrella, y blancas Argamussa y Vinater blanc
 • Disseny d'una eina per al càlcul de les necessitats nutricionals i racions al porc negre mallorquí
 • Efecte de la sequera als paràmetres agronòmics i de qualitat del fruit a la tomàtiga 'de Ramellet' i comparativa amb la varietat tomàtiga 'de Penjar' i altres varietats amb diferent aprofitament del fruit
 • Efectes de la micorrizació i abonament sobre el desenvolupament i producció de lletugues a planter i camp
 • Estudi agronòmic i del comportament davant la Bremia Lactucae de distintes varietats de Lactuca sativa en distints cicles a l'aire lliure
 • Estudi de la conservació post-collita de la tomàtiga de Ramellet i la seva interacció amb l'ús d'empelts
 • Evaluación del sistema de iluminación artificial en céspedes deportivos
 • La coberta vegetal i el reg com a reguladors del creixement vegetatiu de la vinya
 • Modelització de pèrdues de càrrega singulars per inserció de lateral en terciària amb xarxes neuronals artificials i validació per parts
 • Proyecto de ampliación del parque de Sa Riera
 • Proyecto de aprisco para una explotación de ovino ecológico
 • Proyecto de intervención agrícola y paisajística en Son Oliver, Felanitx
 • Tipificació i estat actual de la maquinària de tractaments de productes fitosanitaris a l'illa de Mallorca
 • Variabilitat de paràmetres agronòmics i de qualitat a Solanum lycopersicum sota condicions mediterrànies
 • Anàlisi de la qualitat de la carn de l'ovella de raça Mallorquina i comparativa qualitativa dels sistemes productius a l'illa de Mallorca
 • Avaluació de diferents trampes i atraients per a la captura de Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) en el cultiu de fresa
 • Avalució de diferents mètodes de control de la mosca mediterrània de la fruita (Ceratitis capitata) a l'illa de Mallorca
 • Avantprojecte; Proposta i Estudi de Viabilitat Econòmica: Transformació d'un agroturisme a enoturisme. Hotel Rural Finca Ca n'Aí (Soller)
 • Caracterització de dues varietats locals de taronja a la Vall de Sóller i Fornalux i avaluació de diferents tractaments contra creasing o clareta a la varietat Canoneta
 • Efecte de la salinitat sobre la germiniació de Salsolo kali L. i sobre el creixement d'Sporobolus pungens (Schreber.) Kunth
 • Efecte del reg sobre la fertilitat del sòl. Comparació entre la zona de baix cultiu i entre carrer
 • Efecto de la restricción en la fase de acabado del cerdo negro mallorquín
 • El cambio climático y la viticultura en la zona del Pla i Llevant de Mallorca
 • Estimació d'evapotranspiració de referència amb models empírics i avaluació del seu efecte en les necessitats de reg a les Illes Balears
 • Estudio agronómico de líneas de pimiento blanco cultivadas bajo invernadero
 • Estudio de generación de biogás en las explotaciones de ganado bovino en Menorca
 • Estudio de la emergencia y el crecimiento inicial de Pistacia lentiscus L. procedente de Ses Salines, Massanella y Ca'n Picafort al ser sometida a tres tratamientos a base de turba y perlita con distinto equilibrio
 • Estudio del comportamiento agronómico y de la calidad de aceite de cuatro variedades de olivo en cultivo superintensivo en seto en Mallorca
 • Etiologia de les malalties fúngiques en figuera a Mallorca
 • Evaluación de diferentes tratamientos fertilizantes en el cultivo del trigo
 • Implementació de xarxes neuronals artificials per estimar evapotranspiració de referència a les Illes Balears amb validació per parts
 • Millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua a línies d'introgressió de Solanum lycopersicum
 • Plagas y patologías emergentes del viñedo: Enfermedad de Pierce & Emposca Vitis
 • Producció de biomassa de diferents genotips de gramínies perennes mediterrànies per a producció de biocombustibles de segona generació
 • Projecte d'una explotació ecològica avícola de posta situada al terme municipal de Viladamat (Girona)
 • Proyecto de ajardinamiento de una vivienda unifamiliar en Portopetro
 • Proyecto de edificación de una bodega de elaboración, crianza y embotellado de vino tinto con D.O. Binissalem
 • Recuperación de variedades locales de viña por saneamiento mediante cultivo in vitro
 • Sanejament de virosis i revalorització de les varietats minoritàries de vinya Esperó de Gall i Vinater Blanc
 • Assaig de susceptibilitat a Phomopsis amygdali de diverses varietats d'ametller a Mallorca. En condicions de laboratori i de camp
 • Caracterització del sector agrari de les Illes Balears a partir de criteris agrícoles, forestals i ramaders
 • Control de l'Ampelodesmos mauritanica amb ramat equí a infraestructures de prevenció d'incendis forestals
 • Disseny d'una eina de càlcul de la rendibilitat del cultiu d'ametlla a Mallorca
 • Efecte de la supressió del reg en vinyes de vinificació sobre els principals paràmetres de producció i qualitat de raïm i vi
 • Efectos del mantenimiento de la cubierta vegetal en el cultivo de vid sobre las características del suelo y la fenología del cultivo
 • Estudio comparativo de métodos de detección del virus del rizado del tomate Nueva Delhi (Tomato leaf curl New Delhi virus, ToLCNDV) en Mallorca
 • Evaluación de la eficacia de biocidas mediante métodos analíticos en la desinfección de aguas cristalinas en agroturismos
 • Proyecto de construcción de una cuadra
 • Sistemas de captura de Empoasca spp. (Hemiptera: Cicadellidae) en el cultivo de la vid
 • Utilització de Capsicum annum com a repel·lent de micromamífers i la seva influència sobre la germinació d'espècies per a la reforestació
 • Aplicació de noves tecnologies per a la gestió i el seguiment del cultiu de la vinya
 • Avaluació de distints mètodes de producció de Paulownia sp. i la possible aplicació de micorizes per a la seva millora
 • Avaluació de la producció i qualitat dels clons certificats de Callet i Manto negro
 • Caracterització de la producció i qualitat de la varietat de raïm Callet Negrella
 • Control de qualitat de 15 equips d'aplicació de productes fitosanitaris
 • Distribució foliar i eficiència fotosintètica en l'ús del nitrogen en espècies silvestres i domesticades del gènere Solanum
 • Efecte de la sequera en el fenotip long shelf-life a la Tomàtiga de Ramellet
 • Estudio y valoración de sustratos elaborados a partir de material reciclado evaluando el crecimiento de distintas especies para cubiertas verdes
 • Mejora de la polinización del almendro (Prunus dulcis): evaluación de la eficacia polinizadora de Bombus terrestris
 • Proyecto de ejecución de una bodega para producción de vino tinto en Felanitx
 • Remediació de sòls contaminats per metalls mitjançant esmenes i avaluació de la seva eficàcia mitjançant tests de bioaccessibilitat
 • Almazara para la producción de aceite de los olivos de la propia explotación
 • Análisis sectorial del mercado de las cubiertas vegetales en tejados (usuarios y empresas)
 • Aplicación de fitorreguladores en las variedades de uva de mesa: Danlas, Michele y Perla
 • Assaig de l'eficiència en cultiu in-vitro de fungicides sobre fongs de la fusta d'ametller
 • AVALUACIÓ DE L'ÚS D'ÈQUIDS EN EL MANTENIMENT DE TALLAFOCS A LA SERRA DE TRAMUNTANA
 • Determinación del contenido mineral en cultivos hortícolas.Influencia de los tipos de suelo call vermell y argilós
 • Efecto de la fertilización en la producción de Petunia x hybrida y Tagetes patula
 • Efectos de la gestión de suelos y del riego en los consumos hídricos, el crecimiento de la cepa y en la producción y calidad de la uva
 • Estimación de Balances de Carbono en vid. Efecto de la disponibilidad hídrica y del genotipo
 • ESTRATÈGIES DE CONTROL ECOLÒGIC CONTRA Empoasca vitis ( Goëthe) ( Hemiptera: Cicadellidae) Seguiment Poblacional a Can Axartell
 • Estudi agronòmic i enològic de varietats minoritàries de vinya de les Illes Balears en cultiu ecològic
 • Evaluación del uso de compost de residuos sólidos urbanos para la producción de planta útil en cubiertas verdes extensivas
 • Gramínies perennes mediterrànies per a l'obtenció de biocombustibles de segona generació: estudi de biomassa i rebrotament
 • Influència de la lluna a l'agricultura
 • Influència del reg i del maneig del sòl en la qualitat del raïm i del vi de les varietats Ull de llebre i Garnatxa negra
 • L'ovella blanca mallorquina: avaluació tècnica de la llana i diferència entre els fenotips "ble" i "rasa"
 • Proposta de millora de l'atles bioclimàtic CLIBA2
 • Utilización de técnicas de teledetección y UAVs para la monitorización del crecimiento en viñedos
 • Anteproyecto de adecuación de la bodega cooperativa de Felanitx " Es Sindicat"
 • Comparació de mètodes de control de la mosca de l'olivera, Bactrocera oleae (Gmelin, 1790),a la vall de Sóller
 • Implantació d'un cultiu d'olivera i elaboració d'oli en Agricultura Ecològica a la finca Es Pujol, Orient
 • Implantació i gestió d'un equipament d'horts urbans a Esporles
 • Patogenicitat de fongs de fusta associats al decaïment d'ametllers a Mallorca
 • Ús de les aigües residuals depurades a l'agricultura