Escoltar

Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
Títol
Oficial
Any d'inici
2010-11
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2019-20
 • 1a matrícula : 18,50¤
 • 2a matrícula : 41,12¤
 • 3a matrícula : 89,02¤
 • 4a matrícula : 123,35¤

  Competències

Competències generals

 1. Capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes que tinguin per objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de béns mobles o immobles que per la seva naturalesa i característiques quedin compresos en la tècnica pròpia de la producció agrícola i ramadera (instal·lacions o edificacions, explotacions, infraestructures i vies rurals), la indústria agroalimentària (indústries extractives, fermentatives, làcties, conserveres, hortofructícoles, càrniques, pesqueres, de salaons i, en general, qualsevol altra dedicada a l'elaboració i/o transformació, conservació, manipulació i distribució de productes alimentaris) i la jardineria i el paisatgisme (espais verds urbans i/o rurals - parcs, jardins, vivers, arbrat urbà, etc.-, instal·lacions esportives públiques o privades i entorns sotmesos a recuperació paisatgística).
 2. Coneixement adequat dels problemes físics, les tecnologies, maquinària i sistemes de subministrament hídric i energètic, els límits imposats per factors pressupostaris i normativa constructiva, i les relacions entre les instal·lacions o edificacions i explotacions agràries, les indústries agroalimentàries i els espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme amb el seu entorn social i ambiental, així com la necessitat de relacionar aquells i aquest entorn amb les necessitats humanes i de preservació del medi ambient.
 3. Capacitat per dirigir l'execució de les obres objecte dels projectes relatius a indústries agroalimentàries, explotacions agràries i espais verds i les seves edificacions, infraestructures i instal·lacions, la prevenció de riscos associats a aquesta execució i la direcció d'equips multidisciplinaris i gestió de recursos humans, de conformitat amb criteris deontològics.
 4. Capacitat per a la redacció i signatura de mesuraments, segregacions, parcel·lacions, valoracions i taxacions dins el medi rural, la tècnica pròpia de la indústria agroalimentària i els espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme, tinguin o no caràcter d'informes pericials per Òrgans judicials o administratius, i amb independència de l'ús al qual estigui destinat el bé moble o immoble objecte de les mateixes.
 5. Capacitat per a la redacció i signatura d'estudis de desenvolupament rural, d'impacte ambiental i de gestió de residus de les indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, i espais relacionats amb la jardineria i el paisatgisme.
 6. Capacitat per a la direcció i gestió de tota classe d'indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes, espais verds urbans i/o rurals, i àrees esportives públiques o privades, amb coneixement de les noves tecnologies, els processos de qualitat, traçabilitat i certificació i les tècniques de màrqueting i comercialització de productes alimentaris i plantes cultivades.
 7. Coneixement en matèries bàsiques, científiques i tecnològiques que permetin un aprenentatge continu, així com una capacitat d'adaptació a noves situacions o entorns canviants.
 8. Capacitat de resolució de problemes amb creativitat, iniciativa, metodologia i raonament crític.
 9. Capacitat de lideratge, comunicació i transmissió de coneixements, habilitats i destreses en els àmbits socials d'actuació.
 10. Capacitat per a la recerca i utilització de la normativa i reglamentació relativa al seu àmbit d'actuació.
 11. Capacitat per desenvolupar les seves activitats, assumint un compromís social, ètic i ambiental en sintonia amb la realitat de l'entorn humà i natural.
 12. Capacitat per al treball en equips multidisciplinaris i multiculturals.

Competències transversals

 1. La competència transversal sobre el coneixement de la llengua anglesa es redacta seguint una directriu del Consell de Direcció de la UIB: coneixement de la llengua anglesa, capacitat per a, en un nivell mitjà, comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa.
 2. Capacitat d'anàlisi i síntesi. Capacitat de raonar de forma crítica.
 3. Capacitat d'organitzar i planificar.
 4. Capacitat per generar i presentar noves idees.
 5. Capacitat de comunicació oral i escrita de conceptes tècnics a persones no especialistes.

Competències específiques bàsiques

 1. Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics, algorítmica numèrica; estadística i optimització.
 2. Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
 3. Coneixements bàsics sobre l'ús i la programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 4. Coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica, i les seves aplicacions en l'enginyeria.
 5. Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica termodinàmica, camps, i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 6. Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.
 7. Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
 8. Coneixement de les bases i els fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

Competències específiques comunes a la branca agrícola

 1. Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de:
 2. Identificació i caracterització d'espècies vegetals.
 3. C2: les bases de la producció vegetal, els sistemes de producció, de protecció i d'explotació.
 4. Les bases de la producció animal. Instal·lacions ramaderes.
 5. Aplicacions de la biotecnologia en l'enginyeria agrícola i ramadera.
 6. Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i correcció.
 7. Aixecaments i replantejaments topogràfics. Cartografia, fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.
 8. Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.
 9. La gestió i l’aprofitament de subproductes agroindustrials.
 10. Presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos disponibles per al treball en grups multidisciplinaris.
 11. Transferència de tecnologia, entendre, interpretar, comunicar i adoptar els avenços en el camp agrari.
 12. Valoració d'empreses agràries i comercialització.

Competències de tecnologia específica, hortofructicultura i jardineria (menció 1)

 1. Exercici original per realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria Agrícola de naturalesa professional en el qual se sintetitzin i s’integrin les competències adquirides en els ensenyaments.

Competències de tecnologia específica, mecanització i construccions rurals (menció 2)


Competències específiques per al Treball Fi de Grau