Escoltar

Grau d'Enginyeria Agroalimentāria i del Medi Rural

240 crčdits - Escola Politčcnica Superior

El grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural condueix a obtenir l’habilitació per exercir la professió d’Enginyer Tècnic Agrícola. A la UIB aquest grau s’estructura en dues mencions, la d’Hortofructicultura i Jardineria (menció 1) i la de Mecanització i Construccions Rurals (menció 2).

Els objectius de l’estudi es troben recollits a l’Ordre CIN/323/2009, de 9 de febrer (BOE núm. 43, de 19 de febrer de 2009), ja que aquesta professió està regulada per llei. Entre aquests objectius podem destacar el coneixement de totes les matèries bàsiques i aplicades necessàries per a l’exercici professional de l’enginyeria, la redacció de projectes i estudis d’enginyeria agroalimentària i de jardineria i paisatgisme, la direcció d’obra d’aquests projectes i la capacitat de gestionar i dirigir empreses del sector.

Entre les competències i habilitats que els alumnes han d’adquirir, i també segons la normativa esmentada, en trobam de transversals (anglès, anàlisi, síntesi, organització i direcció), bàsiques (matemàtiques, física, química, biologia, geologia, empresa), comunes a la branca agroalimentària (tecnologies de producció animal i vegetal, topografia, hidràulica, mecanització) i específiques de cada menció (tecnologia de producció hortofructícola, cultius, plagues i malalties, jardineria i paisatgisme, per a la menció 1; construcció, instal·lacions hidràuliques i d’energia, mecanització i automàtica industrial, per a la menció 2).

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   60   108*  **  12 240

* Les matèries optatives de grau sumen 108 crèdits i comprenen els 30 crèdits optatius de cada menció i els 78 crèdits de tecnologia específica de cada menció (menció 1: Hortofructicultura i Jardineria; menció 2: Mecanització i Construccions Rurals)

** Les pràctiques externes s'inclouen com a matèria optativa de menció

Informació sobre les assignatures

Aquest grau té dues mencions

  • Hortofructicultura i Jardineria
  • Mecanització i Construccions Rurals

Per cada una d’aquestes mencions s’han de cursar les assignatures optatives indicades per a tercer i quart de cada una de les mencions, més cinc assignatures optatives del bloc corresponent a la menció que es vol obtenir (se'n recomanen tres a tercer i dues a quart).

Assignatures

Primer curs (comú a les dues mencions)

Primer curs (comú a les dues mencions)
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
20350 - Ālgebra Formaciķ bāsica 6,0 Castellā Primer semestre
20351 - Cālcul Formaciķ bāsica 6,0 Castellā Primer semestre
20353 - Mecānica Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Primer semestre
21760 - Empresa Formaciķ bāsica 6,0 Castellā, Anglčs Primer semestre
22450 - Biologia de la Producciķ Agrāria Formaciķ bāsica 6,0 Castellā Primer semestre
20356 - Fonaments d'Instalˇlacions Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Segon semestre
22405 - Química Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Segon semestre
22451 - Medi Físic: Geologia i Climatologia Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Segon semestre
22452 - Bases de la Producciķ Vegetal Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22480 - Expressiķ Grāfica i Dibuix Assistit per Ordinador Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Segon semestre

Segon curs (comú a les dues mencions)

Segon curs (comú a les dues mencions)
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
22453 - Bases d'Experimentaciķ Agrāria Formaciķ bāsica 6,0 Anglčs Primer semestre
22454 - Edafologia Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22455 - Mecanitzaciķ Agrāria Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22456 - Gestiķ d'Empreses Agroalimentāries Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22457 - Bases de Protecciķ de Cultius Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22458 - Topografia Agrāria Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22459 - Ecologia Aplicada a l'Agricultura Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22460 - Fertilitat del Sōl Obligatōria 6,0 Castellā Segon semestre
22461 - Explotacions Ramaderes Obligatōria 6,0 Castellā Segon semestre
22462 - Hidrāulica i Reg Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre

Menciķ Hortofructicultura i Jardineria. Tercer curs

Menciķ Hortofructicultura i Jardineria. Tercer curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
22463 - Taller de Jardineria i Paisatgisme I Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
22464 - Gestiķ de Recursos Agraris Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
22465 - Patologia Vegetal Optativa 6,0 Castellā Segon semestre
22466 - Biotecnologia Agrāria Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
22467 - Taller de Jardineria i Paisatgisme II Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
22468 - Tecnologia de Cultius Protegits Optativa 6,0 Castellā Segon semestre
22469 - Viverística Optativa 6,0 Castellā Segon semestre

Menciķ Hortofructicultura i Jardineria.Quart curs

Menciķ Hortofructicultura i Jardineria.Quart curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
22470 - Projectes i Legislaciķ Agrāria Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
22471 - Cultius Herbacis i Farratges Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
22472 - Cultius Llenyosos Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
22473 - Cultius Hortícoles i Ornamentals I Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
22474 - Implantaciķ i Manteniment de Jardins Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
22475 - Plagues Agrícoles i Ornamentals Optativa 6,0 Anglčs Segon semestre
22476 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Agroalimentāria Treball de fi de grau 12,0 Segon semestre

Optatives Menciķ Hortofructicultura i Jardineria

Optatives Menciķ Hortofructicultura i Jardineria
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
20362 - Instalˇlacions I Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
20374 - Instalˇlacions II Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
22481 - Agricultura de Precisiķ Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
22482 - Instalˇlacions Ramaderes Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
22484 - Agricultura Ecolōgica Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
22486 - Gespes Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
22488 - Olivicultura i Eleotčcnia Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
22489 - Viticultura i Enologia Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
22490 - Aigua i Agronomia Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
20395 - English for Engineering Optativa 6,0 Anglčs Segon semestre
22416 - Automatitzaciķ Industrial Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
22485 - Botānica Agrícola Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
22487 - Cultius Hortícoles i Ornamentals II Optativa 6,0 Anglčs Segon semestre
22493 - Prāctiques en Empresa d'Enginyeria Agroalimentāria Optativa 6,0 Anual
22491 - Indústries Agroalimentāries Optativa 6,0
22492 - Microclimatologia Optativa 6,0

Menciķ Mecanitzaciķ i Construccions Rurals. Tercer curs

Menciķ Mecanitzaciķ i Construccions Rurals. Tercer curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
20361 - Estructures I Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
20362 - Instalˇlacions I Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
22477 - Materials Petris Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
22478 - Construcciķ Exterior Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
20366 - Estructures II Optativa 6,0 Castellā Segon semestre
22468 - Tecnologia de Cultius Protegits Optativa 6,0 Castellā Segon semestre
22479 - Construcciķ Interior Optativa 6,0 Castellā Segon semestre

Menciķ Mecanitzaciķ i Construccions Rurals.Quart curs

Menciķ Mecanitzaciķ i Construccions Rurals.Quart curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
20374 - Instalˇlacions II Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
22470 - Projectes i Legislaciķ Agrāria Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
22481 - Agricultura de Precisiķ Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
22482 - Instalˇlacions Ramaderes Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
20376 - Estructures III Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
22416 - Automatitzaciķ Industrial Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
22476 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Agroalimentāria Treball de fi de grau 12,0 Segon semestre

Optatives Menciķ Mecanitzaciķ i Construccions Rurals

Optatives Menciķ Mecanitzaciķ i Construccions Rurals
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
20382 - Geotčcnica i Fonaments Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
21112 - Sistemes d'Informaciķ Geogrāfica Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
22443 - Energies Renovables Optativa 6,0 Anglčs Primer semestre
22463 - Taller de Jardineria i Paisatgisme I Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
22490 - Aigua i Agronomia Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
20389 - Construcciķ Tradicional Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
20395 - English for Engineering Optativa 6,0 Anglčs Segon semestre
22465 - Patologia Vegetal Optativa 6,0 Castellā Segon semestre
22467 - Taller de Jardineria i Paisatgisme II Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
22469 - Viverística Optativa 6,0 Castellā Segon semestre
22475 - Plagues Agrícoles i Ornamentals Optativa 6,0 Anglčs Segon semestre
22494 - Materials Metālˇlics i Sintčtics Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
22493 - Prāctiques en Empresa d'Enginyeria Agroalimentāria Optativa 6,0 Anual
22491 - Indústries Agroalimentāries Optativa 6,0
22492 - Microclimatologia Optativa 6,0
22495 - Ampliaciķ de Dibuix Assistit per Ordinador Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exāmens
Grau d'Enginyeria Agroalimentāria i del Medi Rural 1r curs cronograma exāmens