Escoltar

Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

Perfil d'ingrés

Les principals característiques personals i acadèmiques recomanades són les següents:

 • capacitat d’anàlisi, síntesi i resolució de problemes en un entorn tècnic
 • capacitat per a la presa de decisions en entorns multidisciplinaris
 • interès pels temes d’enginyeria agroalimentària i paisatgística
 • sensibilitat pels temes mediambientals i del medi rural

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2019-20: 45

Vies d'accés a l'estudi

Vies d'accés a l'estudi Preferències
Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada (1)
Tècnics superiors (2)
(3) Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2019-20:
 • Biologia (0,2)
 • Dibuix Tècnic II (0,2)
 • Física (0,2)
 • Geologia (0,2)
 • Matemàtiques II (0,2)
 • Química (0,2)
Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada Enginyeria i Arquitectura  
Titulats universitaris  
Persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència professional o laboral  
Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada  
Estudis universitaris iniciats a una altra seu de la UIB  
Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU  
Estudis universitaris oficials espanyols iniciats  
Estudis universitaris estrangers iniciats o finalitzats sense homologació  
Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GEAM

3r vocal
Casasnovas Torres, Adela
4t vocal
Pedrosa Gàlvez, Ana

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
1163: Sistemes d'Informació Geogràfica
21112: Sistemes d'Informació Geogràfica
1258: Agricultura Ecològica
22484: Agricultura Ecològica
1342: Fisiologia Vegetal
 • 22450: Biologia de la Producció Agrària
 • 22452: Bases de la Producció Vegetal
1367: Edafologia Aplicada
22454: Edafologia
1376: Zoologia Agrícola i Forestal
22475: Plagues Agrícoles i Ornamentals
1388: Biotecnologia Vegetal
22466: Biotecnologia Agrària
1389: Viticultura i Enologia
22489: Viticultura i Enologia
 • 1597: Tecnologia de la Producció Vegetal
 • 3622: Enginyeria del Medi Rural
22462: Hidràulica i Reg
3620: Fonaments Físics de l'Enginyeria
20356: Fonaments d'Instal·lacions
3621: Fonaments Químics de l'Enginyeria
22405: Química
3622: Enginyeria del Medi Rural
22455: Mecanització Agrària
3623: Tecnologia de la Jardineria i el Paisatgisme I
22460: Fertilitat del Sòl
3624: Tecnologia de la Producció Hortofructícola
22468: Tecnologia de Cultius Protegits
3625: Protecció de Cultius
22465: Patologia Vegetal
3626: Cultius Llenyosos
22472: Cultius Llenyosos
3627: Economia
21760: Empresa
3628: Tecnologia de la Jardineria i el Paisatgisme II
22474: Implantació i Manteniment de Jardins
3629: Cultius Hortícoles i Ornamentals
22473: Cultius Hortícoles i Ornamentals I
3630: Explotacions Agropecuàries
22461: Explotacions Ramaderes
 • 3632: Jardineria Pública
 • 3635: Disseny de Paisatge
22463: Taller de Jardineria i Paisatgisme I
3633: Jardineria Mediterrània
22467: Taller de Jardineria i Paisatgisme II
3637: Microclimatologia
22492: Microclimatologia
3639: Ciència i Tecnologia del Medi Ambient
22459: Ecologia Aplicada a l'Agricultura
3640: Projectes
22470: Projectes i Legislació Agrària
3658: Instal.lacions
 • 20362: Instal·lacions I
 • 20374: Instal·lacions II
3661: Topografia i Replantejaments
22458: Topografia Agrària
4699: Creació i Direcció d'Empreses de Base Tecnològica
22456: Gestió d'Empreses Agroalimentàries
4801: Matemàtiques
 • 20350: Àlgebra
 • 20351: Càlcul
663: Expressió Gràfica
22480: Expressió Gràfica i Dibuix Assistit per Ordinador

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
CFGS Tècnic Superior en Paisatgisme i Medi Rural
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22455 - Mecanització Agrària 6
22469 - Viverística 6
22486 - Gespes 6
22493 - Pràctiques en Empresa d'Enginyeria Agroalimentària 6
Optatives 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22493 - Pràctiques en Empresa d'Enginyeria Agroalimentària 6
20374 - Instal·lacions II 6
Optatives 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Projectes d'Edificació
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22480 - Expressió Gràfica i Dibuix Assistit per Ordinador 6
22458 - Topografia Agrària 6
22493 - Pràctiques en Empresa d'Enginyeria Agroalimentària 6
Optatives 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Projectes d'Obra Civil
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22480 - Expressió Gràfica i Dibuix Assistit per Ordinador 6
22458 - Topografia Agrària 6
22493 - Pràctiques en Empresa d'Enginyeria Agroalimentària 6
Optatives 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22493 - Pràctiques en Empresa d'Enginyeria Agroalimentària 6
20374 - Instal·lacions II 6
Optatives 12
Total 30

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic