Escoltar

Grau d'Administració d'Empreses a Eivissa

240 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa
Títol
Oficial
Any d'inici
2009-10
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2019-20
 • 1a matrícula : 13,53¤
 • 2a matrícula : 30,05¤
 • 3a matrícula : 65,06¤
 • 4a matrícula : 90,15¤

  Competències

Competències específiques

 1. Adquirir i comprendre coneixements de l’àrea d’estudi de l’administració i la direcció d’empreses a partir de la base de l’educació secundària general, a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda de l’administració i la direcció d’empreses.
 2. Saber aplicar els coneixements d’administració i direcció d’empreses al seu treball o vocació d’una manera professional i tenir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i la defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de l’àrea d’administració i direcció d’empreses.
  1. Analitzar una empresa en el seu entorn emprant diversos instruments tècnics.
   1. Ser capaç d’aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i recerca comercial a l’anàlisi de l’empresa en el seu entorn.
   2. Especialment a partir dels estats comptables, analitzar una empresa en el seu entorn emprant diversos instruments tècnics.
   3. Saber utilitzar diversos instruments tècnics d’anàlisi financera i assimilar coneixements sobre el funcionament dels mercats financers nacionals i internacionals per ser capaç d’analitzar una empresa en el seu entorn.
   4. Saber utilitzar diversos instruments tècnics d’anàlisi d’operacions i assimilar les principals teories de l’organització per ser capaç d’analitzar una empresa en el seu entorn.
   5. Conèixer les eines d’anàlisi estratègica més habituals en l’anàlisi de l’empresa i el seu entorn.
   6. Conèixer i aplicar diversos instruments tècnics d’anàlisi econòmica per a l’estudi de l’empresa i el seu entorn.
   7. A partir de dades d’interès economicoempresarial, ser capaç d’aplicar les eines estadístiques i economètriques adequades per a l’anàlisi de l’empresa i el seu entorn.
   8. Conèixer en un nivell bàsic els elements de l’ordenament jurídic que permetin incloure aquesta dimensió en l’anàlisi de l’empresa i el seu entorn.
   9. Consolidar els coneixements matemàtics bàsics per poder comprendre i treballar amb les tècniques i eines d’anàlisi desenvolupades en les diferents matèries.
  2. Integrar-se a qualsevol àrea funcional d’una empresa o organització mitjana o gran i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani.
   1. Integrar-se en l’àrea comercial d’una empresa i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani, així com entendre la funció comercial en la seva relació amb altres àrees funcionals i amb l’estratègia competitiva de l’empresa.
   2. Integrar-se en l’àrea d’administració comptable d’una empresa i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani.
   3. Integrar-se a qualsevol àrea funcional d’una empresa o organització mitjana o gran i desenvolupar-hi amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani, especialment totes les relacionades amb l’economia financera i les finances corporatives.
   4. Integrar-se en qualsevol àrea funcional d’una empresa o organització mitjana o gran i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani, sobretot en les àrees d’operacions, recursos humans i en tasques de planificació, organització, direcció i control.
   5. Comprendre els principis de teoria i anàlisi econòmica necessaris per integrar-se en qualsevol àrea funcional d’una empresa o organització mitjana o gran i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani.
   6. Comprendre les principals fonts de dades d’interès econòmic i empresarial i les tècniques d’anàlisi necessàries per integrar-se a qualsevol àrea funcional d’una empresa o organització mitjana o gran i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani.
   7. Conèixer en un nivell bàsic els elements de l’ordenament jurídic que permetin integrar-se en qualsevol àrea funcional d’una empresa o organització mitjana o gran i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani.
  3. Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
   1. Preparar la presa de decisions comercials en empreses, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
   2. Preparar la presa de decisions administratives i comptables en empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
   3. Preparar la presa de decisions financeres o amb aspectes financers en empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
   4. Preparar la presa de decisions en les diferents fases del procés administratiu en empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic, i aproximar-se a la presa de decisions de l’àmbit estratègic.
   5. Preparar la presa de decisions en l’àrea d’operacions i en tot el que tingui relació amb els recursos humans d’empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
   6. Conèixer els fonaments, així com les eines d’anàlisi econòmica, rellevants per preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
   7. Conèixer les fonts de dades estadístiques i econòmiques rellevants així com les eines d’anàlisi adequades per preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
   8. Conèixer en un nivell bàsic els elements de l’ordenament jurídic que permetin preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
  4. Defensar les solucions proposades d’una manera articulada a partir dels coneixements teòrics i tècnics adquirits.

Competències generals

 1. Capacitat per treballar en equip.
 2. Capacitat d’adaptació a noves situacions.
 3. Capacitat per comunicar-se en anglès.
 4. Capacitat per emprar habitualment una gamma variada d’instruments de tecnologia de la informació i les comunicacions.
 5. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 6. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 7. Haver desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per poder emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.