Escoltar

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme

Cita prèvia

312 crèdits - Facultat de Turisme
Títol
Oficial
Any d'inici
2015-16
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2019-20
 • 1a matrícula : 13,53¤
 • 2a matrícula : 30,05¤
 • 3a matrícula : 65,06¤
 • 4a matrícula : 90,15¤

  Competències

Competències generals

 1. Capacitat per treballar en equip.
 2. Capacitat d’adaptació a noves situacions.
 3. Capacitat per comunicar-se en anglès.
 4. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 5. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 6. Haver desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per poder emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

Competències específiques

 1. Adquirir i comprendre coneixements de l’àrea d’estudi de l’administració i la direcció d’empreses, especialment a l’àmbit turístic a partir de la base de l’educació secundària general, a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda de l’administració i la direcció d’empreses.
 2. Saber aplicar els coneixements d’administració i direcció d’empreses i del turisme al seu treball o vocació d’una manera professional i tenir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i la defensa d’arguments i la resolució de problemes.
  1. Analitzar una empresa en el seu entorn emprant diversos instruments tècnics.
   1. Ser capaç d’aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i recerca comercial a l’anàlisi de l’empresa en el seu entorn.
   2. Especialment a partir dels estats comptables, analitzar una empresa en el seu entorn emprant diversos instruments tècnics.
   3. Saber utilitzar diversos instruments tècnics d’anàlisi financera i assimilar coneixements sobre el funcionament dels mercats financers nacionals i internacionals per ser capaç d’analitzar una empresa en el seu entorn.
   4. Saber utilitzar diversos instruments tècnics d’anàlisi d’operacions i assimilar les principals teories de l’organització per ser capaç d’analitzar una empresa en el seu entorn.
   5. Conèixer les eines d’anàlisi estratègica més habituals en l’anàlisi de l’empresa i el seu entorn.
   6. Conèixer i aplicar diversos instruments tècnics d’anàlisi econòmica per a l’estudi de l’empresa i el seu entorn.
   7. A partir de dades d’interès economicoempresarial, ser capaç d’aplicar les eines estadístiques i economètriques adequades per a l’anàlisi de l’empresa i el seu entorn.
   8. Conèixer en un nivell bàsic els elements de l’ordenament jurídic que permetin incloure aquesta dimensió en l’anàlisi de l’empresa i el seu entorn.
   9. Consolidar els coneixements matemàtics bàsics per poder comprendre i treballar amb les tècniques i eines d’anàlisi desenvolupades en les diferents matèries.
  2. Integrar-se a qualsevol àrea funcional (comercial, administració, estratègica, financera) d’una empresa, especialment a l’àmbit turístic i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani.
  3. Preparar la presa de decisions (comercials, administratives, financeres, estratègiques, operatives) en empreses i organitzacions, especialment en l’àmbit turístic.
  4. Coneixement de la llengua anglesa i d’altes llengües, que garanteixi la comprensió, l’expressió i l’aplicació de la terminologia específica relacionada amb el turisme.
  5. Adquirir una visió integral del fenòmen turístic i entendre les relacions entre els distints susbistemes i disciplines que l'integren.
  6. Reconèixer les formes en què l’organització social i territorial de les societats influeixen en les modalitats turístiques, les formes de desenvolupament de les estacions turístiques i els impactes que l’activitat turística provoca sobre el medi natural i humà dels territoris en els quals es desenvolupa.
  7. Poder conceptualitzar patrons, processos, interaccions i canvis en el món turístic entesos com a sistema dins d’una àmplia gamma d’escales espacials.
  8. Demostrar un coneixement global de les diferents formes que prenen els espais turístics a nivell mundial , així com tenir la capacitat per a analitzar els diferents factors que intervenen en la seva configuració.
  9. Adquirir una consciència crítica de la importància dels processos econòmics, les relacions empresarials, les polítiques de mercat i l’evolució econòmica mundial que influeixen en gran manera en els fluxos turístics.
  10. Aplicar les principals tecnologies dedicades a l’estudi de les relacions que s’estableixen entre el medi físic i l’humà en les diferents activitats turístiques, particularment les destinades a avaluar l’impacte ambiental d’aquestes activitats, les seves conseqüències sobre el paisatge i la transmissió de continguts científics, de manera que en facilitin l’aplicació en els entorns acadèmics i professionals.
  11. Conèixer i aplicar els conceptes, els mètodes i els instruments que permeten la gestió responsable dels recursos naturals, la protecció del medi ambient i l’ús sostenible del territori de manera compatible amb la satisfacció responsable de les necessitats creixents de recursos de la població autòctona i els turistes.
  12. Demostrar el domini d’una àmplia gamma d’estratègies analítiques i d’observació desenvolupades a partir dels mètodes habituals de recerca aportats per les diferents branques científiques al llarg de l’etapa acadèmica i la concreció en la feina corresponent.