Escoltar

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme

312 crèdits - Facultat de Turisme

Les Facultats d’Economia i Empresa i de Turisme, tenen la intenció d’oferir la doble titulació de Administració d’Empreses i Turisme, amb l’objectiu que el seu alumnat tingui la possibilitat d’obtenir els dos títols de graduat/ada en un període de temps raonable.

Les sinèrgies d’ambdues titulacions s’han posat de manifest els darrers anys, on cada vegada més alumnes graduats en un del dos graus cursen l’altre grau. Les taules de reconeixement existents entre els dos graus, han permès dissenyar una oferta formativa que suposa un atractiu per l’alumnat dins l’oferta de la nostra institució. En aquest sentit, la UIB ha de vetllar perquè aquest alumnat assoleixi les competències pròpies de cadascuna de les dues titulacions. Aquesta oferta formativa no suposa un títol o pla d’estudis nou, per tant, no és susceptible d’avaluació tècnica per part d’una agència externa o de verificació per part del Consell d’Universitats. Més bé, es tracta d’una organització interna de la institució per donar facilitats a l’alumnat per tal d’obtenir dos títols independents.

La UIB ha dissenyat un itinerari curricular estructurat en 5 cursos, a raó d’ entre 60 i 66 crèdits per curs, amb un total de 306 crèdits. Per dur a terme aquesta iniciativa es crearia un grup independent de 45 alumnes amb uns criteris d’admissió basats en l’excel•lència del seu expedient acadèmic. D’aquesta forma es donaria resposta a una demanda cada vegada més amplia d’alumnes que sol•liciten l’admissió a un dels dos graus en primera i segona opció. Una demanda que degut a l’aplicació dels números clausus, actualment no es pot satisfer completament.

D’altra banda, la proposta està en línia en les demandes del món professional de les nostres illes, format en gran mesura per empreses i institucions turístiques i en línia amb l’ impuls al turisme sostenible i a la internacionalització que la nostra Universitat inclou a les seves línies estratègiques. D’aquesta forma és pretén que la doble titulació tingui caràcter de multilingüe, amb especial atenció a l’ idioma anglès, en que s’impartiran determinades assignatures.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  66   198   12   18   18 312

Recorregut internacional

Encara que està en funció de la capacitat docent dels departaments d’impartir assignatures en anglès, es pretén que al manco 48 crèdits d’assignatures s’imparteixen en anglès, a part de les pròpies assignatures d’idiomes. D’aquesta forma, els alumnes podran estar en disposició d’obtenir el Recorregut Curricular Internacional. Els requisits necessaris per aconseguir el Recorregut Curricular Internacional, seran els següents:

  1. Haver superat un mínim de 30 crèdits d’assignatures impartides en anglès.
  2. Satisfer almenys un dels següents requisits:
    1. Estada d'un any en una universitat estudiant en una llengua estrangera havent superat 48 crèdits.
    2. Estada d'un semestre en una universitat estudiant en una llengua estrangera havent superat 24 crèdits i superar altres 24 crèdits addicionals de matèries en anglès en el Grau.
  3. Realitzar el Treball Fi de Grau en anglès
  4. Realitzar el Practicum I i Practicum II fent un ús intensiu d’una llengua estrangera, o la realització de 18 crèdits addicionals d’assignatures del Grau en anglès.

En qualsevol cas, al Suplement Europeu al Títol s’indicarà el nombre de crèdits i assignatures cursades en anglès, així com les estades realitzades a l’estranger, també per als alumnes que no verifiquin tots els criteris necessaris per poder obtenir el «Recorregut Curricular Internacional».

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20500 - Introducció al Turisme Formació bàsica 6,0 Anglès Primer semestre
20600 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20601 - Matemàtiques Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres Formació bàsica 6,0 Anglès Primer semestre
21100 - Geografia del Turisme Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20501 - Recursos Territorials Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20502 - Anglès I Formació bàsica 6,0 Anglès Segon semestre
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20504 - Dret Públic del Turisme Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques Formació bàsica 6,0 Anglès Segon semestre
20607 - Introducció a l'Empresa Formació bàsica 6,0 Anglès Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20506 - Anglès II Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
20507 - Francès I Obligatòria 6,0 Francès Primer semestre
20508 - Alemany I Obligatòria 6,0 Alemany Primer semestre
20511 - Comptabilitat Financera I Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20515 - Operacions i Processos en Empreses Turístiques Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
21202 - Economia Financera Obligatòria 6,0 Primer semestre
21205 - Econometria Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
20512 - Comptabilitat Financera II Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
20513 - Anàlisi Microeconòmica del Turisme Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20523 - Francès II Obligatòria 6,0 Francès Segon semestre
20524 - Alemany II Obligatòria 6,0 Alemany Segon semestre
21207 - Inversió i Finançament Empresarial Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
21208 - Disseny de les Organitzacions Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20509 - Màrqueting Turístic I Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
20518 - Anglès III Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
20526 - Règim Fiscal Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20527 - Francès III Obligatòria 6,0 Francès Primer semestre
20528 - Alemany III Obligatòria 6,0 Alemany Primer semestre
21206 - Comptabilitat de Costs Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21212 - Gestió de Riscs Empresarials Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20514 - Contractació Turística Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
21209 - Economia Industrial Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
21210 - Economia Espanyola i Mundial Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21211 - Dret de Societats Obligatòria 6,0 Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20519 - Màrqueting Turístic II Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
21203 - Història Econòmica de l'Empresa Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21213 - Estratègia Empresarial Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
21214 - Macroeconomia Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21215 - Comptabilitat Financera i de Societats Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20517 - Intermediació Turística Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
21217 - Direcció Financera Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21218 - Gestió de Recursos Humans Obligatòria 6,0 Segon semestre
21220 - Anàlisi i Auditoria Comptable Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
21221 - Investigació Comercial i Comportament del Consumidor Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de cinquè curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre
21222 - Treball de Fi de Grau d'Empresa Treball de fi de grau 12,0 Segon semestre
21223 - Pràctiques Externes Pràctiques externes 18,0 Català Anual
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20533 - Anglès IV Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
20538 - Turisme Sostenible Optativa 6,0 Primer semestre
20632 - Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20639 - Dret Administratiu Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
20647 - Imposició sobre Societats Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20648 - Imposició sobre el Consum Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
20654 - Economia Europea Optativa 6,0 Català Primer semestre
20657 - El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21141 - Planificació i Avaluació d'Espais Turístics Optativa 6,0 Català Primer semestre
21143 - Estratègies de Desenvolupament Local Optativa 6,0 Català Primer semestre
21225 - Auditoria de Comptes Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21229 - Productes Bancaris Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
21230 - Màrqueting Financer Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
21239 - Gestió de la Innovació Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21240 - Empresa Familiar Optativa 6,0 Català Primer semestre
21243 - Responsabilitat Social i Ètica Empresarial Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
21246 - E-Màrqueting Optativa 3,0 Català Primer semestre
20214 - Història del Món Actual Optativa 6,0 Català Segon semestre
20535 - Gestió d'Empreses d'Allotjament Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20541 - Itineraris Culturals i Naturals Optativa 6,0 Segon semestre
20542 - Economia del Transport Aeri Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20642 - Educació i Mercat Laboral Optativa 6,0 Català Segon semestre
20646 - Imposició sobre la Renda Personal Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21135 - Planificació del Transport Optativa 6,0 Català Segon semestre
21139 - Gestió i Planificació d'Espais Naturals Optativa 6,0 Català Segon semestre
21140 - Grans Regions Naturals del Món Optativa 6,0 Català Segon semestre
21227 - Gestió Bancaria Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21228 - Mercats Financers Borsaris Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21231 - Dret Bancari i de l'Assegurança Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21235 - Creació d'Empreses Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21241 - Habilitats Directives Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
20449 - Protecció dels Drets i Llibertats Optativa 6,0
20532 - Protecció Jurídica del Turista Optativa 6,0
20536 - Gestió d'Aliments i Begudes Optativa 6,0
20539 - Avaluació de Projectes Optativa 6,0
20540 - Màrqueting de Destinacions Turístiques Optativa 6,0
20544 - Economia Regional Optativa 6,0
20545 - Turisme Responsable Optativa 6,0
20546 - Dret Internacional del Turisme Optativa 6,0
20631 - Regulació Econòmica i Polítiques de la Competència Optativa 6,0
20637 - Avaluació de Polítiques Públiques Optativa 3,0
20638 - Gestió Pública Optativa 6,0
20641 - Gestió de Contractació Pública Optativa 3,0
20649 - Fiscalitat Internacional Optativa 3,0
21144 - Història Ecològica de l'Economia Optativa 6,0
21224 - Consolidació Comptable Optativa 6,0
21232 - Assegurances Optativa 3,0
21233 - Economia Monetària Optativa 3,0
21234 - Econometria Dinàmica Optativa 3,0
21236 - Dret Laboral Optativa 6,0
21237 - Estratègies de Negociació Empresarial Optativa 6,0
21242 - Internacionalització de l'Empresa Optativa 6,0
21245 - Màrqueting de la Distribució Comercial Optativa 6,0
21247 - Gestió Promocional Turística Optativa 6,0
21248 - Direcció de Vendes Optativa 6,0
21249 - Logística Optativa 3,0
21250 - Gestió Informàtica Optativa 6,0
21251 - Màrqueting de les Administracions Públiques Optativa 3,0
21252 - Comptabilitat Pública Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020