Escoltar

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme

312 crèdits - Facultat de Turisme

Perfil d'ingrés

La doble titulació en Administració d’Empreses i Turisme és apropiada per a aquelles persones amb interès per desenvolupar una trajectòria professional en el món de l'empresa turística o de les administracions públiques dedicades a la promoció turística. L'estudiant ha de tenir ganes de cultivar la iniciativa personal i l'esperit emprenedor a l’àmbit turístic i empresarial, així com la capacitat d'anàlisi, de crítica i de síntesi. Cal esmentar que també serà important desenvolupar una actitud positiva cap al món turístic, les relacions interpersonals, el diàleg, la comunicació, la capacitat de treball en grup, de resolució de problemes i especialmemt el coneixement d’idiomes.

La doble titulació en Administració d’Empreses i Turisme té com a objectiu proporcionar a l’alumne formació específica de la gestió d’empreses i institucions del sector econòmic més important de les Illes Balears: el sector turístic. La formació rebuda per l’alumne combina tant els aspectes teòrics, com la seva aplicació pràctica. L’estructura es caracteritza fonamentalment per la seva multidisciplinarietat, ja que combina:

  • Un nucli central de formació en gestió d’empreses (sistemes de gestió d’empreses, tècniques de màrqueting, gestió de la qualitat, posicionament estratègic, comptabilitat, matemàtiques, finances, recursos humans, etc.), i sobre l’economia general (entorn econòmic, macroenonomia, microeconomia i economia del turisme (medició i avaluació de l’impacte econòmic del turisme, avaluació dels impactes mediambientals del turisme, etc.)
  • Formació en idiomes (anglès, francès i/ó alemany) aplicada específicament al sector turístic: vocabulari específic dels negocis turístics, tècniques de presentació, expressions habituals, etc.
  • Formació en dret de societats i dret específic del turisme (anàlisis de la normativa jurídica específica del sector turístic), en geografia del turisme (planificació i gestió del recursos territorials), i en gestió del patrimoni cultural.
  • Aplicació pràctica dels coneixements adquirits durant el Grau mitjançant la realització de pràctiques formatives a una empresa u organització turística de prestigi, tant a les nostres illes o a l’estranger, per una duració aproximada de 4-5 mesos.
  • El Treball Fi de Grau, en el que l’alumne aplicarà els coneixements adquirits al llarg del grau.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2019-20: 50

Vies d'accés a l'estudi

Vies d'accés a l'estudi Preferències
Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada (1)
Tècnics superiors (2)
(3) Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2019-20:
  • Alemany II (0,2)
  • Economia de l'Empresa (0,2)
  • Francès II (0,2)
  • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II (0,2)
  • Matemàtiques II (0,2)
Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada Ciències Socials i Jurídiques  
Titulats universitaris  
Persones més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència professional o laboral  
Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada  
Estudis universitaris iniciats a una altra seu de la UIB  
Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU  
Estudis universitaris oficials espanyols iniciats  
Estudis universitaris estrangers iniciats o finalitzats sense homologació  
Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GATU

Secretari/ària
3r vocal
Rosselló Llompart, Maria Antonia
4t vocal
Pericás Cortés, Llucia

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme
CFGS Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
Assignatura Crèdits
20502 - Anglès I 6
20511 - Comptabilitat Financera I 6
21218 - Gestió de Recursos Humans 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21250 - Gestió Informàtica 6
Total 30
CFGS Administració i Finances
Assignatura Crèdits
20502 - Anglès I 6
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres 6
20511 - Comptabilitat Financera I 6
21218 - Gestió de Recursos Humans 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21235 - Creació d'Empreses 6
21236 - Dret Laboral 6
21250 - Gestió Informàtica 6
Total 48
CFGS Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
Assignatura Crèdits
20502 - Anglès I 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20519 - Màrqueting Turístic II 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21246 - E-Màrqueting 3
21250 - Gestió Informàtica 6
Total 39
CFGS Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
Assignatura Crèdits
20502 - Anglès I 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20519 - Màrqueting Turístic II 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21246 - E-Màrqueting 3
21250 - Gestió Informàtica 6
Total 39
CFGS Tècnic Superior en Comerç Internacional
Assignatura Crèdits
20502 - Anglès I 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21242 - Internacionalització de l'Empresa 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics
Assignatura Crèdits
20500 - Introducció al Turisme 6
20502 - Anglès I 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
21218 - Gestió de Recursos Humans 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21235 - Creació d'Empreses 6
Total 42
CFGS Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Assignatura Crèdits
20500 - Introducció al Turisme 6
20502 - Anglès I 6
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
21100 - Geografia del Turisme 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20517 - Intermediació Turística 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21235 - Creació d'Empreses 6
Total 54
CFGS Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques
Assignatura Crèdits
20500 - Introducció al Turisme 6
20501 - Recursos Territorials 6
20502 - Anglès I 6
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
21100 - Geografia del Turisme 6
20509 - Màrqueting Turístic I 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21235 - Creació d'Empreses 6
Total 48
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Cuina
Assignatura Crèdits
20502 - Anglès I 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client 6
21218 - Gestió de Recursos Humans 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21235 - Creació d'Empreses 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració
Assignatura Crèdits
20502 - Anglès I 6
20607 - Introducció a l'Empresa 6
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client 6
21218 - Gestió de Recursos Humans 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21235 - Creació d'Empreses 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
Assignatura Crèdits
20502 - Anglès I 6
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
20642 - Educació i Mercat Laboral 6
21235 - Creació d'Empreses 6
Optatives 6
Total 30

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic