Escoltar

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret (Pla 2013)

378 crèdits - Facultat de Dret
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .
Títol
Oficial
Any d'inici
2013-14
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2020-21
 • 1a matrícula : 13,53¤
 • 2a matrícula : 30,05¤
 • 3a matrícula : 65,06¤
 • 4a matrícula : 90,15¤

  Competències

Competències específiques d'ADE

 1. Adquirir i comprendre coneixements de l’àrea d’estudi de l’administració i la direcció d’empreses a partir de la base de l’educació secundària general, a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda de l’administració i la direcció d’empreses.
 2. Saber aplicar els coneixements d’administració i direcció d’empreses al seu treball o vocació d’una manera professional i tenir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i la defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de l’àrea d’administració i direcció d’empreses.
  1. Analitzar una empresa en el seu entorn emprant diversos instruments tècnics.
   1. Ser capaç d’aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i recerca comercial a l’anàlisi de l’empresa en el seu entorn.
   2. Especialment a partir dels estats comptables, analitzar una empresa en el seu entorn emprant diversos instruments tècnics.
   3. Saber utilitzar diversos instruments tècnics d’anàlisi financera i assimilar coneixements sobre el funcionament dels mercats financers nacionals i internacionals per ser capaç d’analitzar una empresa en el seu entorn.
   4. Saber utilitzar diversos instruments tècnics d’anàlisi d’operacions i assimilar les principals teories de l’organització per ser capaç d’analitzar una empresa en el seu entorn.
   5. Conèixer les eines d’anàlisi estratègica més habituals en l’anàlisi de l’empresa i el seu entorn.
   6. Conèixer i aplicar diversos instruments tècnics d’anàlisi econòmica per a l’estudi de l’empresa i el seu entorn.
   7. A partir de dades d’interès economicoempresarial, ser capaç d’aplicar les eines estadístiques i economètriques adequades per a l’anàlisi de l’empresa i el seu entorn.
   8. Conèixer en un nivell bàsic els elements de l’ordenament jurídic que permetin incloure aquesta dimensió en l’anàlisi de l’empresa i el seu entorn.
   9. Consolidar els coneixements matemàtics bàsics per poder comprendre i treballar amb les tècniques i eines d’anàlisi desenvolupades en les diferents matèries.
  2. Integrar-se a qualsevol àrea funcional d’una empresa o organització mitjana o gran i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani.
   1. Integrar-se en l’àrea comercial d’una empresa i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani, així com entendre la funció comercial en la seva relació amb altres àrees funcionals i amb l’estratègia competitiva de l’empresa.
   2. Integrar-se en l’àrea d’administració comptable d’una empresa i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani.
   3. Integrar-se a qualsevol àrea funcional d’una empresa o organització mitjana o gran i desenvolupar-hi amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani, especialment totes les relacionades amb l’economia financera i les finances corporatives.
   4. Integrar-se en qualsevol àrea funcional d’una empresa o organització mitjana o gran i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani, sobretot en les àrees d’operacions, recursos humans i en tasques de planificació, organització, direcció i control.
   5. Comprendre els principis de teoria i anàlisi econòmica necessaris per integrar-se en qualsevol àrea funcional d’una empresa o organització mitjana o gran i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani.
   6. Comprendre les principals fonts de dades d’interès econòmic i empresarial i les tècniques d’anàlisi necessàries per integrar-se a qualsevol àrea funcional d’una empresa o organització mitjana o gran i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani.
   7. Conèixer en un nivell bàsic els elements de l’ordenament jurídic que permetin integrar-se en qualsevol àrea funcional d’una empresa o organització mitjana o gran i exercir amb facilitat qualsevol tasca de gestió que s’hi encomani.
  3. Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
   1. Preparar la presa de decisions comercials en empreses, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
   2. Preparar la presa de decisions administratives i comptables en empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
   3. Preparar la presa de decisions financeres o amb aspectes financers en empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
   4. Preparar la presa de decisions en les diferents fases del procés administratiu en empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic, i aproximar-se a la presa de decisions de l’àmbit estratègic.
   5. Preparar la presa de decisions en l’àrea d’operacions i en tot el que tingui relació amb els recursos humans d’empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
   6. Conèixer els fonaments, així com les eines d’anàlisi econòmica, rellevants per preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
   7. Conèixer les fonts de dades estadístiques i econòmiques rellevants així com les eines d’anàlisi adequades per preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
   8. Conèixer en un nivell bàsic els elements de l’ordenament jurídic que permetin preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic.
  4. Defensar les solucions proposades d’una manera articulada a partir dels coneixements teòrics i tècnics adquirits.

Competències generals d'ADE

 1. Capacitat per treballar en equip.
 2. Capacitat d’adaptació a noves situacions.
 3. Capacitat per comunicar-se en anglès.
 4. Capacitat per emprar habitualment una gamma variada d’instruments de tecnologia de la informació i les comunicacions.
 5. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 6. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 7. Haver desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per poder emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

Competències de Dret

 1. Coneixement de l’entorn social. Conèixer i comprendre l’entorn social, especialment les coordenades territorials i econòmiques.
 2. Coneixements jurídics bàsics. Conèixer i comprendre els principis, les institucions, les normes i els conceptes jurídics bàsics, inclosa la gènesi.
 3. Coneixements jurídics avançats. Conèixer i comprendre els fonaments, els últims desenvolupaments o les tendències emergents en algunes matèries escollides per l’alumnat.
 4. Fonts instrumentals. Obtenir informació jurídica (dret positiu, doctrina, jurisprudència, fonts històriques, etc.) mitjançant fonts instrumentals, incloses les electròniques i emprar-les correctament.
 5. Sistema de fonts. Saber manejar el sistema de fonts del Dret, sigui per identificar la vigència i l’eficàcia d’una norma en el sistema de fonts, inclosos els mecanismes o els procediments a través del quals s’imposa aquest sistema, sigui per aplicar un mètode de determinació de les fonts en què obtenir dades informatives amb les quals analitzar un problema determinat.
 6. Comprensió i anàlisi de textos jurídics
  1. Textos legals. Comprendre, sistematitzar, interpretar i integrar textos legals.
  2. Comprensió i anàlisi de textos jurídics: textos judicials. Comprendre, sistematitzar i obtenir la fonamentació rellevant (ratio decidendi) de textos judicials.
  3. Comprensió i anàlisi de textos jurídics: textos negocials. analitzar i interpretar negocis i actes jurídics.
  4. Comprensió i anàlisi de textos jurídics: textos doctrinals. Comprendre i sistematitzar textos doctrinals.
 7. Aplicació del Dret
  1. Calificació i subsunció normativa. Aplicar categories i distincions legals, jurisprudencials o doctrinals a un enunciat de fets.
  2. Aplicació del Dret: selecció i obtenció de fets. Seleccionar els fets rellevants en un relat fàctic complex, identificar els absents que podrien tenir implicacions pràctiques i determinar com provar-los i com els afecta el joc de la càrrega de la prova.
  3. Aplicació del Dret: procediment. Identifiacar els instruments judicials, administratius o privats disponibles per a la resolució d'un problema determinat.
  4. Aplicació del Dret: prospectiva. Preveure les conseqüències jurídiques futures o potencials de l’execució actual d’un acte determinat.
 8. Comunicació. Exposar idees, propostes o solucions jurídiques amb ordre, concisió i precisió, tant de manera oral com escrita, adaptant el discurs a les circumstàncies (la persona destinatària, posició neutral o de part, etc.)
 9. Reglamentació. Redactar textos normatius o negocials.
 10. Treballar en equip. Desenvolupar en equip tasques jurídiques, en especial les que impliquen interdisciplinarietat, cosa que inclou tant el lideratge com la col·laboració adequada en l’execució de tasques col·lectives.
 11. Negociació i mediació. Conèixer i saber emprar tècniques de negociació i mediació en problemes jurídics.
 12. Crítica. Ser capaç i tenir l'actitud de contrastar qualsevol text o informació jurídica amb valor superiors i ser capaç d'analitzar les conseqüències polítiques, socials o econòmiques d'una decisió jurídica.
 13. Autonomia. El graduat ha de ser capaç d'enfrontar-se a nous problemes i necessitats.
 14. Coneixement de la llengua anglesa. Capacitat per comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa, amb un nivell mitjà.
 15. Ús de les TIC. Utilitzar com a usuari les eines electròniques bàsiques.