Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret

378 crèdits - Facultat de Dret

Perfil d'ingrés

Aquesta doble titulació s’adreça fonamentalment a estudiants amb una bona preparació (orientativament, nota d’accés a la universitat de 7 o superior) i amb un seriós compromís de dedicació als estudis.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2018-19: 40

Requisits d'accés Preferències
Títol de Batxiller o equivalent amb PAU * segons la nota d'admissió  
Títol de tècnic superior ** segons la nota d'admissió  
Més grans de 25 anys que superin una prova d'accés Ciències Socials i Jurídiques  
Titulació universitària  
Més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral i entrevista personal  
Més grans de 45 anys que superin una prova d'accés i entrevista personal  
Canvi de seu universitària  
Per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols  
Amb estudis estrangers  

Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
* Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).
** Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).

Paràmetres de ponderació . Any acadèmic 2019-20

Llista de coeficients per matèria
Matèria de batxiller Paràmetre
Alemany II 0,1
Economia de l'Empresa 0,2
Francès II 0,1
Grec II 0,2
Llatí II 0,2
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II 0,2
Matemàtiques II 0,2

Per a més detall, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

Observació : La nota de tall és la que resulta després del procés d'adjudicació de places i dependrà de la relació entre l'oferta de places de la titulació i la demanda que hi hagi. En cas que hi hagi més demanda que oferta, el darrer alumne admès estableix la nota de tall.

Altra informació d'interés

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GAID

3r vocal
Mas García, Irene
4t vocal
Salvà Rubí, Sebastià

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret

CFGS Tècnic Superior en Administració i Finances
Assignatura Crèdits
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres 6
21200 - Comptabilitat Financera I 6
21236 - Dret Laboral 6
21235 - Creació d'Empreses 6
Optatives 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Secretariat
Assignatura Crèdits
21236 - Dret Laboral 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Comerç Internacional
Assignatura Crèdits
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres 6
21216 - Direcció Comercial I 6
21236 - Dret Laboral 6
Optatives 6
Total 24
CFGS Tècnic Superior en Gestió Comercial i Màrqueting
Assignatura Crèdits
21216 - Direcció Comercial I 6
21236 - Dret Laboral 6
21219 - Direcció Comercial II 6
Optatives 6
Total 24
CFGS Tècnic Superior en Restauració
Assignatura Crèdits
21236 - Dret Laboral 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Hoteleria i turisme
Assignatura Crèdits
21236 - Dret Laboral 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques
Assignatura Crèdits
21236 - Dret Laboral 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Assignatura Crèdits
21236 - Dret Laboral 6
Optatives 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics
Assignatura Crèdits
21236 - Dret Laboral 6
Optatives 6
Total 12

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

  1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
  2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
  3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
  4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau .

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic