Escoltar

Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret

384 crèdits - Facultat de Dret
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret a extingir .

El doble grau permet obtenir les dues titulacions, el grau en Dret i el grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE), en un període de cinc anys o cinc anys i un semestre, amb una dedicació més intensiva que als graus ordinaris (12 assignatures per curs en lloc de 10).

La formació es realitzarà en un grup reduït d’aproximadament 40 estudiants.

Aquesta formació dual de caràcter econòmic i jurídic té una elevada demanda professional.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   258   30   18   18 384

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20406 - Fonts del Dret I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20600 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques Formació bàsica 6,0 Anglès Primer semestre
21203 - Història Econòmica de l'Empresa Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20403 - Introducció al Dret Jurisdiccional Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20405 - Dret Internacional Públic Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20407 - Fonts del Dret II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20410 - Dret Constitucional: Dret i Llibertats Obligatòria 6,0 Segon semestre
20605 - Microeconomia Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
21210 - Economia Espanyola i Mundial Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20408 - Introducció al Dret Empresarial Obligatòria 6,0 Primer semestre
20412 - Dret de la Unió Europea Obligatòria 6,0 Primer semestre
20416 - Dret Constitucional: Organització de l'Estat Obligatòria 6,0 Primer semestre
21200 - Comptabilitat Financera I Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
21202 - Economia Financera Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21204 - Direcció de Producció i Operacions Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20409 - Persona i Família Obligatòria 6,0 Segon semestre
20411 - Organització i Activitats de les Administracions Públiques Obligatòria 6,0 Segon semestre
20413 - Dret de Societats Obligatòria 6,0 Segon semestre
21207 - Inversió i Finançament Empresarial Obligatòria 6,0 Anglès Segon semestre
21208 - Disseny de les Organitzacions Obligatòria 6,0 Segon semestre
21209 - Economia Industrial Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20414 - El Procés Penal Obligatòria 6,0
20415 - Relacions Col·lectives de Treball Obligatòria 6,0
20417 - Dret Penal: Concepte i Teoria del Delicte Obligatòria 6,0
20418 - Obligacions i Contractes Obligatòria 6,0
20419 - El Procés Civil de Declaració Obligatòria 6,0
20420 - L'Acció Administrativa en Sectors Específics Obligatòria 6,0
21205 - Econometria Obligatòria 6,0
21213 - Estratègia Empresarial Obligatòria 6,0
21215 - Comptabilitat Financera i de Societats Obligatòria 6,0
21216 - Direcció Comercial I Obligatòria 6,0
21218 - Gestió de Recursos Humans Obligatòria 6,0
21221 - Investigació Comercial i Comportament del Consumidor Obligatòria 6,0
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20421 - Conseqüències Jurídiques del Delicte i Delictes contra Béns Personals Obligatòria 6,0
20422 - Relació Individual del Treball Obligatòria 6,0
20423 - Responsabilitat Contractual i Extracontractual Obligatòria 6,0
20424 - Drets Reals i la seva Publicitat Obligatòria 6,0
20425 - Contractació Mercantil i Títols Valors Obligatòria 6,0
20426 - Dret Financer i Tributari. Part General Obligatòria 6,0
20427 - Delictes contra el Patrimoni i contra Béns Supraindividuals Obligatòria 6,0
21212 - Gestió de Riscs Empresarials Obligatòria 6,0
21214 - Macroeconomia Obligatòria 6,0
21217 - Direcció Financera Obligatòria 6,0
21220 - Anàlisi i Auditoria Comptable Obligatòria 6,0
Assignatures de cinquè curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20428 - Donacions i Successions Obligatòria 6,0
20429 - El Procés Civil d'Execució Obligatòria 6,0
20430 - Dret Internacional Privat Obligatòria 6,0
20431 - Dret Tributari: Part Especial Obligatòria 6,0
20432 - Treball de Fi de Grau de Dret Treball de fi de grau 6,0
20491 - Pràcticum Pràctiques externes 18,0
21206 - Comptabilitat de Costs Obligatòria 6,0
21219 - Direcció Comercial II Obligatòria 6,0
21222 - Treball de Fi de Grau d'Empresa Treball de fi de grau 12,0
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història Optativa 6,0
20433 - Dret Urbanístic i Ordenació del Territori Optativa 6,0
20434 - La Protecció Internacional dels Drets Humans Optativa 6,0
20435 - Conflictes de Lleis en Dret de Família i Successions Optativa 6,0
20436 - Dret Tributari de l'Empresa Optativa 6,0
20437 - Garanties Constitucionals i Dret Penal Optativa 6,0
20438 - Dret Concursal Optativa 6,0
20439 - Dret de la Competència i de la Propietat Industrial Optativa 6,0
20440 - Dret Bancari i Borsari Optativa 6,0
20441 - Dret Civil de les Illes Balears Optativa 6,0
20442 - Autoregulació i Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes Optativa 6,0
20443 - Dret de la Seguretat Social Optativa 6,0
20444 - El Sistema Tributari Espanyol en el Context de la Unió Europea Optativa 6,0
20445 - Dret Eclesiàstic de l'Estat Optativa 6,0
20446 - Filosofia Jurídica i Social Optativa 6,0
20447 - Nocions Bàsiques de Comptabilitat Optativa 6,0
20448 - Organització Autonòmica de les Illes Balears Optativa 6,0
20449 - Protecció dels Drets i Llibertats Optativa 6,0
20450 - Dret Agrari Optativa 6,0
20451 - Dret Ambiental Civil Optativa 6,0
20452 - Dret Civil de l'Activitat Turística Optativa 6,0
20453 - Tradició Juridicocivil de les Illes Balears Optativa 6,0
20454 - Propietat Intel·lectual Optativa 6,0
20455 - Dret Civil Sanitari Optativa 6,0
20456 - Protecció Juridicocivil del Menor Optativa 6,0
20457 - Arrendaments Urbans i Propietat Horitzontal Optativa 6,0
20458 - Dret del Consum Optativa 6,0
20459 - Matrimoni en Forma Religiosa Optativa 6,0
20460 - Dret Històric del Regne de Mallorca Optativa 6,0
20461 - Dret Processal Civil Internacional Optativa 6,0
20462 - Dret del Mar i dels Recursos i el Medi Marí Optativa 6,0
20463 - El Control Judicial de la Legalitat en la Unió Europea Optativa 6,0
20464 - Dret d'Immigració i Asil Optativa 6,0
20465 - Dret de les Organitzacions Internacionals Optativa 6,0
20466 - Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere: Aspectes Juríd Optativa 6,0
20467 - Dret a la Vida Privada Optativa 6,0
20468 - Mercat Interior i Llibertats Econòmiques en la Unió Europea Optativa 6,0
20469 - Comerç Electrònic i Internet Optativa 6,0
20470 - Criminologia Optativa 6,0
20471 - Dret Penal del Menor Optativa 6,0
20472 - Dret Penal Econòmic Optativa 6,0
20473 - Dret Penitenciari Optativa 6,0
20474 - Dret Social Comunitari Optativa 6,0
20475 - Dret Romà Optativa 6,0
20476 - Dret del Comerç Internacional Optativa 6,0
20477 - Dret Local Optativa 6,0
20478 - El Règim Jurídic de la Despesa Pública a les Adm. Públiques Territorials Optativa 6,0
20479 - Dret Registral Immobiliari Optativa 6,0
20480 - Contractació i Document Notarial Optativa 6,0
20481 - English for Legal Purposes Optativa 6,0
20514 - Contractació Turística Optativa 6,0
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes Optativa 6,0
20631 - Regulació Econòmica i Polítiques de la Competència Optativa 6,0
20632 - Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants Optativa 6,0
20637 - Avaluació de Polítiques Públiques Optativa 3,0
20638 - Gestió Pública Optativa 6,0
20639 - Dret Administratiu Optativa 3,0
20641 - Gestió de Contractació Pública Optativa 3,0
20642 - Educació i Mercat Laboral Optativa 6,0
20646 - Imposició sobre la Renda Personal Optativa 6,0
20647 - Imposició sobre Societats Optativa 6,0
20648 - Imposició sobre el Consum Optativa 6,0
20649 - Fiscalitat Internacional Optativa 3,0
21145 - Business English Optativa 6,0
21224 - Consolidació Comptable Optativa 6,0
21225 - Auditoria de Comptes Optativa 6,0
21226 - Comptabilitat i Control de Gestió Optativa 6,0
21227 - Gestió Bancaria Optativa 6,0
21228 - Mercats Financers Borsaris Optativa 6,0
21229 - Productes Bancaris Optativa 3,0
21230 - Màrqueting Financer Optativa 3,0
21231 - Dret Bancari i de l'Assegurança Optativa 6,0
21232 - Assegurances Optativa 3,0
21233 - Economia Monetària Optativa 3,0
21234 - Econometria Dinàmica Optativa 3,0
21235 - Creació d'Empreses Optativa 6,0
21236 - Dret Laboral Optativa 6,0
21237 - Estratègies de Negociació Empresarial Optativa 6,0
21238 - Gestió de Qualitat Optativa 6,0
21239 - Gestió de la Innovació Optativa 6,0
21240 - Empresa Familiar Optativa 6,0
21241 - Habilitats Directives Optativa 6,0
21242 - Internacionalització de l'Empresa Optativa 6,0
21243 - Responsabilitat Social i Ètica Empresarial Optativa 6,0
21244 - Màrqueting Turístic i de Serveis Optativa 6,0
21245 - Màrqueting de la Distribució Comercial Optativa 6,0
21246 - E-Màrqueting Optativa 3,0
21247 - Gestió Promocional Turística Optativa 6,0
21248 - Direcció de Vendes Optativa 6,0
21249 - Logística Optativa 3,0
21250 - Gestió Informàtica Optativa 6,0
21251 - Màrqueting de les Administracions Públiques Optativa 3,0
21252 - Comptabilitat Pública Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020