Vídeos tutorials

Vídeos tutorials

Matrícula d'alumnes de nou ingrés

Trasllat d'expedient (PBAU)

Preinscripció general

Preinscripció general (castellà)
Obtenció de credencials

Consulta i revisions de notes
Distribució d'alumnes per aules i recomanacions per realitzar la (PBAU)

Preinscripció CUE

Preinscripció CUE (castellà)
Matrícula més grans de 45 anys

Matrícula més grans de 25 anys

Prematrícula PBAU (batxiller)

Prematrícula PBAU (CFGS)Recomanacions per realitzar les proves
d'accés per a més grans de 25 i de 45 anys