Escoltar

Prova d'accés per als més grans de 45 anys

Recomanacions per realitzar les proves d'accés per a més grans de 25 i de 45 anys

Convocatòria 2020

Fase escrita

Matrícula de la prova

Terminis

Cost

 • 41,53 euros
Exempcions i bonificacions
 • Sobre aquest preu s’aplicarà el 50 per cent de reducció per a beneficiaris amb el títol de família nombrosa general i família monoparental general
 • La matrícula serà gratuïta per les persones que acreditin:
  • Títol de família monoparental especial
  • Títol de família nombrosa especial
  • Víctimes d'actes terroristes així com el cònjuge i els fills
  • Víctimes de violència de gènere i els fills que en depenguin
  • Joves tutelats, extutelats en vies d'emancipació
  • Persones amb una discapacitat del 33% o superior

Intruccions de matrícula

Obtenció de credencials

Tutorial de matrícula
Pagament de rebut
En alguns casos, el rebut no apareix de manera immediata. Pot tardar alguns minuts.

 Format PDF Descarrega les instruccions de matrícula

Documentació

La documentació que heu de presentar és el DNI i l'acreditativa de les condicions personals que heu indicat a la sol·licitud.
Persones de nacionalitat estrangera: NIE que pot figurar a diferents documents, com ara: permís de residència, certificat de registre de ciutadà de la Unió, etc... Quan aquests documents no duguin la signatura i fotografia del titular, han d'anar acompanyats del passaport o de la carta d'identitat del seu país.

Document d’identitat

Mitjançant formulari web

Emplenau el formulari seguint les instruccions següents. En aquest formulari haureu d'adjuntar un fitxer en format PDF del vostre document d'identitat i posar el número de sol·licitud de la matrícula. Si no el recordau, el podeu trobar a l'estat de la sol·licitud a UIBdigital > Gestions i serveis > Sol·licituds > Pendents.

Instruccions per adjuntar el document d'identitat

 • Si el document d’identitat disposa d’informació a la cara posterior, l'anvers i el revers del document han de quedar a la mateixa cara del full.
 • Heu de convertir el document a PDF.
 • El nom del document ha de ser el número del vostre document d’identitat, incloses les lletres, si escau. Exemples:
  • Si el document és el DNI: DNI_99999999A.pdf
  • Si el document és un Passaport: PAS_9999999.pdf
  • Si el document és un NIE: NIE_X999999999A.pdf

img dni

Condicions personals

Heu de lliurar presencialment al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica o a les seus d’Eivissa i Formentera o Menorca, còpia de la documentació que us indicam i presentar l’original per acarar-lo.

Discapacitats

 • Resolució o certificat que acredita el percentatge de discapacitat del Centre Base de la Direcció General de Planificació i Serveis Socials de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació o de l’òrgan competent.

Si a les condicions personals heu indicat que teniu un grau de discapacitat del 33% o superior, ho heu d’acreditar amb aquesta resolució o certificat, d’acord amb el Reial decret 1414/2006, d’1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persona amb discapacitat als efectes que preveu el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

Famílies monoparentals

 • Títol o certificat expedit per l’organisme competent actualitzat.

Famílies nombroses

 • Títol o certificat expedit per l’organisme competent actualitzat.

Si heu contestat que No al consentiment per verificar les dades de família nombrosa a la sol·licitud de matrícula, heu de lliurar presencialment al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica o a les seus d’Eivissa i Formentera o Menorca, còpia de la documentació que us indicam i presentar l’original per acarar-lo.

Joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació

 • Aquesta condició s’acredita presentant el certificat acreditatiu corresponent emès pel departament d'afers socials del consell insular del qual depenguin.

Víctimes d’actes terroristes

 • Aquesta condició s’acredita presentant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.

Heu de lliurar presencialment al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica o a les seus d’Eivissa i Formentera o Menorca, còpia de la documentació que us indicam i presentar l’original per acarar-lo.

Víctimes de violència de gènere

 • Aquesta condició s’acredita presentant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents també s’ha de presentar el llibre de família.

Exempció de català

Per poder sol·licitar l'exempció de l'exercici de llengua catalana, heu d'acreditar que fa menys de tres anys que viviu en un territori de parla catalana i no teniu cap qualificació prèvia de llengua catalana. Heu de presentar una sol·licitud acompanyada d'un volant personal d'empadronament històric de l'ajuntament corresponent al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica o a les seus universitàries de Menorca o Eivissa.

Necessitats específiques de suport

Si teniu necessitats específiques de suport per realitzar la prova, haureu de marcar la casella corresponent i lliurar còpia dels informes corresponents presencialment als llocs indicats a l’apartat anterior, i presentar els originals per acarar-los.

Aquests informes són emesos pel Centre Base de la Direcció General d'Atenció a la Dependència de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració o òrgan competent d'acord amb el Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre.

Distribució d'alumnes per aules

Comprovau a la distribució d'alumnes per aules, el punt d'examen, l'edifici i l'aula que us pertoca a partir del 25 de març.

Si no us trobau a la distribució, o hi detectau algun error, posau-vos en contacte amb el Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica per tal de solucionar la incidència.

Data i lloc de la fase escrita

Dia 27 de març

En el moment oportú es farà pública una distribució d'alumnes per aules. Els alumnes hauran de comprovar el punt d’examen, l’edifici i l’aula que els pertoca. Si un alumne no es troba a la distribució, pot contactar amb el Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica al <alumnes@uib.cat>.

És obligatori dur el document d'identitat vigent.

Horari

27 de març de 2020

 • 15.00 Entrada a les aules
 • 15.30 Comentari de Text
 • 17.00 Fi de l’exercici
 • 17.25 Entrada a les aules
 • 17.30 Llengua Catalana
 • 18.30 Fi de l’exercici
 • 18.55 Entrada a les aules
 • 19.00 Llengua Castellana
 • 20.00 Fi de la sessió

Format PDF Descarrega l'horari

Publicació de resultats

Resultats provisionals de la fase escrita

 • Dia 2 d'abril de 2020

Resultats definitius de la fase escrita

 • Dia 23 d'abril de 2020

Els resultats es podran consultar a la pàgina web.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb el Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica al 971101070 o a <alumnes@uib.cat>.

Reclamacions

Els dies 2, 3 i 6 d'abril presencialment a:

Resultats de les reclamacions

 • Dia 23 d'abril de 2020

Els resultats es podran consultar a la pàgina web.

Petició de visualització d'exàmens

Només dels quals s'hagi demanat reclamació

Presencialment els dies 23 i 24 d'abril de 2020 a:

Format PDF Full de reclamacions

 

Entrevista personal

Formalització de la matrícula

Matrícula ordinària

Del 20 al 24 d'abril de 2020 per UIBdigital.

Data, lloc i ordre de les entrevistes

Data

 • Previsiblement del dia 4 al 7 de maig

Lloc

Procediment

Els candidats han de consultar l'ordre en què seran entrevistats. Aquesta publicació servirà a tots els efectes de notificació als interessats.

A l'entrevista és obligatori presentar el document d'identitat vigent.

Preu

 • 46,11 euros.
Exempcions i bonificacions
 • Sobre aquest preu s’aplicarà el 50 per cent de reducció per a beneficiaris amb el títol de família nombrosa general i família monoparental general
 • La matrícula serà gratuïta per les persones que acreditin:
  • Títol de família monoparental especial
  • Títol de família nombrosa especial
  • Víctimes d'actes terroristes així com el cònjuge i els fills
  • Víctimes de violència de gènere i els fills que en depenguin
  • Joves tutelats, extutelats en vies d'emancipació
  • Persones amb una discapacitat del 33% o superior
 

Recollida dels resultats finals

Llocs

Els resultats es podran consultar a la pàgina web.

Els alumnes que vulguin la targeta amb les qualificacions poden recollir-la personalment a partir de dia 12 de maig de 2020 a:

Recordau que no necessitau aquesta targeta per formalitzar la preinscripció perquè la vostra qualificació ja està inclosa a la base de dades.

 

Informació general de la prova

Requisits

 • Tenir 45 anys o complir-los dins l'any natural en què es fa la prova.
 • No estar en possessió de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies.

 

Estructura de la prova

Fase escrita

Té com a objectiu apreciar la maduresa i idoneïtat dels candidats per seguir amb èxit estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament i d'expressió escrita.

La prova comprèn tres exercicis referits als àmbits següents:

Entrevista personal

Una vegada superada la prova d'accés, la persona interessada ha de realitzar una entrevista personal com a condició necessària per a l'admissió en els ensenyaments de la seva elecció, d'acord amb les disposicions que estableixi la Universitat de les Illes Balears.

Aquesta entrevista valora el grau de maduresa i idoneïtat respecte als estudis universitaris a què l'aspirant vol accedir, i determina si el candidat posseeix uns coneixements mínims que li possibilitin seguir amb èxit els estudis.

Convocatòria i repetició de la prova

La prova d'accés es convoquen una vegada a l'any. Cada candidat disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

Convocatòries per millorar la qualificació

Les persones que, després de superar la prova d'accés i obtenir l'aptitud a l'entrevista personal, es matriculin a la Universitat de les Illes Balears no perden el dret de presentar-se a convocatòries posteriors de la prova per millorar- ne la qualificació.

Per a la millora de la qualificació de la prova en convocatòries successives, la persona interessada ha de presentar-se a tots els exercicis de què consta aquesta prova i, si escau, realitzar una nova entrevista personal.

S'ha de tenir en consideració la qualificació obtinguda en la nova convocatòria, sempre que aquesta sigui superior a l'anterior.

Qualificació de la prova

Cada un dels exercicis es valorarà de 0 a 10 punts.

La qualificació de la prova ha de ser la mitjana aritmètica dels exercicis que la componen, sempre i quan la qualificació de cada un dels exercicis sigui igual o superior a 4 punts.

Per ser declarat apte és necessari obtenir una qualificació igual o superior a 5 punts

Superada la prova, s'ha de fer una entrevista personal, en la qual s'ha d'obtenir l'apte.

 

Reclamacions

Els aspirants que no estiguin d'acord amb les qualificacions de la prova podran presentar reclamació. Han d'emplenar un full de sol·licitud dirigit al Rector d'aquesta universitat en què es raonin els motius de la reclamació.

Lloc de presentació: Servei d'Alumnes, seus universitàries a Menorca i a Eivissa-Formentera.

En un termini màxim de quinze dies comptadors a partir del dia següent a la finalització del termini per presentar reclamacions, la comissió organitzadora de les proves d'accés resoldrà i farà públics els resultats de les reclamacions al Servei d'Alumnes, a les seus de Menorca i Eivissa-Formentera i per consulta personalitzada a la pàgina web de la Universitat

Normes generals per a la realització de la prova

No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d'informació (apunts, llibres, etc.) ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats.

Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i una adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula els candidats que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i per anul·lar-los les proves.

Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d'identificació personal. Es lliura a cada estudiant un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. El candidat ha d'enganxar amb cura etiquetes amb el codi de barres en els requadres corresponents dels fulls que lliuri a cada examen.

Per els exercicis que no s'hagin de respondre als mateixos fulls d'enunciats els candidats disposaran d'un sol quadern d'examen.

Els estudiants han de portar sempre el seu DNI, NIE o passaport per tal d'identificar-se en qualsevol moment de les proves.

Llengües per a la realització dels exercicis

Els enunciats dels exercicis corresponents a llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera es presentaran exclusivament en la llengua a què corresponen, i s'han de respondre necessàriament en la mateixa llengua en què estan escrits els enunciats.

Pel que fa als enunciats de la resta dels exercicis, aquests es poden presentar escrits exclusivament en llengua catalana, tot i que se n'ha de preparar una versió traduïda al castellà per a les persones declarades exemptes de realitzar l'exercici de llengua catalana.

Es pot concedir l'exempció de l'exercici de llengua catalana a aquelles persones que acreditin que fa menys de tres anys que viuen en un territori de parla catalana i no tinguin cap qualificació prèvia de llengua catalana. Els interessats han de fer una sol·licitud i l'han de presentar acompanyada d'un volant personal d'empadronament de l'ajuntament corresponent.

Per respondre els exercicis es pot utilitzar indistintament i per lliure elecció qualsevol de les dues llengües cooficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tret en els exercicis de llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera.

Persones amb discapacitat o necessitats especials

Per a les persones que justifiquin degudament que presenten alguna discapacitat, la Comissió Organitzadora de les Proves d'Accés de la Universitat de les Illes Balears amb la col·laboració de l' Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de les Illes Balears , establirà les mesures oportunes perquè aquestes persones puguin realitzar els exercicis de la prova d'accés en les condicions adequades a la seva situació.

S'han de presentar en el moment de la inscripció adreçats a la comissió organitzadora, els informes corresponents del Centre Base de la Direcció General d'Atenció a la Dependència de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració o òrgan competent d'acord amb el Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre.

Així mateix la comissió organitzadora de les Proves d'Accés de la UIB establirà les mesures necessàries per atendre les situacions d'incapacitat sobrevinguda de les persones inscrites a la prova d'accés, les quals han de notificar el seu cas, al més aviat possible, al Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat.

Normativa aplicable

Admissió als estudis universitaris oficials de grau

S’ha de consultar la informació sobre preinscripció universitària i matrícula. No obstant això, s’ha de tenir en compte que, per a aquells estudis que tenen numerus clausus, l’adjudicació de places es fa reservant un nombre de places d’un 1,5 per cent de les disponibles per als candidats aptes prioritzant la qualificació final obtinguda.