Escoltar

Acreditació d'experiència laboral o professional per a més grans de 40 anys

Convocatòria 2020

Fase de valoració

Formalització de la matrícula

Només es podrà sol·licitar l'accés a un únic ensenyament i seu.

Terminis

Llocs

Cost

 • 46,11 euros
Exempcions i bonificacions
 • Sobre aquest preu s’aplicarà el 50 per cent de reducció per a beneficiaris amb el títol de família nombrosa general i família monoparental general
 • La matrícula serà gratuïta per les persones que acreditin:
  • Títol de família monoparental especial
  • Títol de família nombrosa especial
  • Víctimes d'actes terroristes així com el cònjuge i els fills
  • Víctimes de violència de gènere i els fills que en depenguin
  • Joves tutelats, extutelats en vies d'emancipació
  • Persones amb una discapacitat del 33% o superior
Termini de pagament

Deus dies des del moment de formalitzar la matrícula.

Avís

Les persones que s'havien presentat a convocatòries anteriors a 2018, han de fer un nova sol·licitud de la fase de valoració (si escau, aportant nova documentació) i fer el pagament corresponent perquè es pugui recalcular la nota d'aquesta fase segons la normativa vigent.

Les persones que vulguin fer valer la mateixa documentació de convocatòries posteriors a 2018 als mateixos estudis i no aporten documentació nova, han d'emplenar la sol·licitud de la fase de valoració per ser considerats candidats per a aquesta convocatòria i no han de fer el pagament de la fase de valoració.

Documentació que cal presentar

Avís

Les persones que s'havien presentat a convocatòries anteriors a 2018, han de fer un nova sol·licitud de la fase de valoració (si escau, aportant nova documentació) i fer el pagament corresponent perquè es pugui recalcular la nota d'aquesta fase segons la normativa vigent.

Les persones que vulguin fer valer la mateixa documentació de convocatòries posteriors a 2018 als mateixos estudis i no aporten documentació nova, han d'emplenar la sol·licitud de la fase de valoració per ser considerats candidats per a aquesta convocatòria i no han de fer el pagament de la fase de valoració.

 De tota la documentació original se n'ha d'aportar, conjuntament, fotocòpia a l'efecte de confrontar-la.

 • Full de sol·licitud (per duplicat).
 • Fotocòpia del document nacional d'identitat, NIE o passaport.
 • Currículum.
 • Carta de motivació on es justifiqui l'interès per cursar l'ensenyament oficial de grau escollit.
 • Documentació acreditativa d'experiència laboral o professional relacionada amb l'ensenyament universitari oficial de grau triat.
  • Per a treballadors o treballadores assalariats:
   Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estiguessin afiliats, on consti l’empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, i contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit l’experiència laboral, en què consti específicament la durada dels períodes de prestació del contracte, l’activitat exercida i l’interval de temps en què s’ha realitzat l’activitat.
  • Per a treballadors o treballadores autònoms o per compte propi:
   Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l’Institut Social de la Marina dels períodes d’alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent, i descripció de l’activitat exercida i interval de temps en què s’ha dut a terme.
  • Per a treballadors o treballadores voluntaris o becaris:
   Certificació de l’organització on s’hagi prestat l’assistència en què constin, específicament, les activitats i funcions realitzades, l’any en què s’han realitzat i el nombre total d’hores que hi han dedicat.
 • Documentació acreditativa de la formació relacionada amb l'ensenyament universitari oficial de grau triat, si escau.
 • Documentació acreditativa del coneixement de català, si escau.
 • Documentació acreditativa del coneixement de terceres llengües, si escau.

No es valoraran els mèrits del currículum que no quedin acreditats. Per presentar certificats amb signatura electrònica, s'ha d'enviar el document signat electrònicament a <alumnes@uib.cat>.

Publicació dels resultats de la fase de valoració

Resultats provionals

 • Resultats provisionals: dia 25 de febrer de 2020

- Resultats -

Reclamacions

Les reclamacions als resultats de la fase de valoració es faran del 26 al 28 de febrer de 2020 presencialment al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica i a les seus universitàries.

Les persones interessades podran, sobre la qualificació obtinguda a la fase de valoració, presentar una reclamació. El termini de presentació de reclamacions és de tres dies hàbils comptats a partir de la data de publicació de les qualificacions. La sol·licitud en què s’ha d’exposar la reclamació s’ha de presentar adreçada al president de la comissió avaluadora.
Transcorregut el termini de presentació de reclamacions i una vegada resoltes, es publicarà la relació definitiva de qualificacions. Aquesta resolució exhaureix la via administrativa.

Resultats definitius

 • Resultats definitius: dia 6 de març de 2020

- Resultats -

 

Fase d'entrevista personal

Terminis

Termini
El 6 i el 9 de març de 2020
On formalitzar la matrícula

 Es pot realitzar:

 • presencialment*
 • o sol·licitant el rebut de pagament de l'entrevista a alumnes@uib.cat des del correu electrònic que vàreu indicar a la matrícula
 • a través d'UIBdigital>Gestions i Serveis>Pagaments de rebuts>Pendents
Preu de l’entrevista personal
46,11 euros**
Realització de l'entrevista personal
del l'11 al 13 de març de 2020, previsiblement
Resultat de l'entrevista personal

20 de març de 2020

 *Llocs d'atenció:
 **Exempcions i bonificacions
 • Sobre aquest preu s’aplicarà el 50 per cent de reducció per a beneficiaris amb el títol de família nombrosa general i família monoparental general
 • La matrícula serà gratuïta per les persones que acreditin:
  • Títol de família monoparental especial
  • Títol de família nombrosa especial
  • Víctimes d'actes terroristes així com el cònjuge i els fills
  • Víctimes de violència de gènere i els fills que en depenguin
  • Joves tutelats, extutelats en vies d'emancipació
  • Persones amb una discapacitat del 33% o superior

Publicació de les qualificacions finals

Avís
Degut a la situació actual queda ajornada la publicació dels resultats fins nou avís.

Disculpau les molèsties.

 

Informació general del procediment d'accés

Requisits

 • Haver complert 40 anys l'any natural en què s'inicia el curs acadèmic per al qual sol·liciten l'accés.
 • No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la Universitat.
 • Acreditar experiència laboral o professional en relació amb l'ensenyament de grau per al qual sol·liciten l'accés.

Fase de valoració: Experiència laboral o professional

L'experiència laboral o professional es valorarà amb un màxim de 7 punts, qualificació numèrica que s'expressarà amb tres decimals.

Aquesta experiència laboral o professional la valorarà la comissió avaluadora sempre que s'hagi desenvolupat en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement a la qual estigui vinculat l'ensenyament universitari oficial de grau triat.

En particular, es valorarà l'experiència adquirida i demostrable en treballs que es relacionin específicament amb l'ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat per la persona interessada fins a un màxim de 0,05 per mes complet d'experiència professional i fins a un màxim de 0,025 per mes complet per a l'experiència no específica en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement a la qual estigui vinculat l'ensenyament universitari oficial de grau triat. Aquesta experiència professional es considerarà acreditada si s’aporta documentació que posi de manifest les funcions dutes a terme i els períodes (dates d’inici i de finalització) d’activitats, certificades per l’entitat en la qual s’ha desenvolupat la tasca professional o qualsevol altre mitjà que en possibiliti l’acreditació.

Per realitzar aquesta valoració, la comissió d'avaluació utilitzarà el Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNCP, 2009 ) de l'Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL), que ordena les qualificacions professionals susceptibles de reconeixement i acreditació, identificades en el sistema productiu en funció de les competències apropiades per a l'exercici professional.

 Documents

Valoració

Experiència adquirida i demostrable en treballs lligats als estudis que es vol cursar

0,05 per mes complet

Experiència adquirida i demostrable no específica en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement a la qual estigui vinculat l'ensenyament universitari oficial de grau triat

0,025 per mes complet

Feines remunerades no lligades als estudis ni a la branca de coneixement

No es valoren

Feines no remunerades lligades als estudis que es vol cursar*

Dies treballats (x 0,05)

Feines no remunerades lligades a la branca de coneixement*

Dies treballats (x 0,025)

Feines no remunerades no lligades als estudis ni a la branca de coneixement

No es valoren

Feines domèstiques o de cura de persones dependents, infants..., lligades als estudis que es vol cursar*

Dies treballats (x 0,05)

Feines domèstiques o de cura de persones dependents, infants..., lligades a la branca de coneixement*

Dies treballats (x 0,025)

Feines domèstiques o de cura de persones dependents, infants..., no lligades als estudis ni a la branca de coneixement

No es valoren

Assistència a jornades i simpòsiums (es considera educació informal)

No es valora

Ponències i docència lligades als estudis que es vol cursar. Es valoraran vuit hores per dia

Dies treballats (x 0,05)

Ponències i docència lligades a la branca de coneixement. Es valoraran vuit hores per dia

Dies treballats (x 0,025)

Ponències i docència no lligades als estudis ni a la branca de coneixement

No es valora

Voluntariats, col·laboracions en ONG, beques..., en tasques lligades als estudis que es vol cursar*

Dies treballats (x 0,05)

Voluntariats, col·laboracions en ONG, beques...,  en tasques lligades a la branca de coneixement*

Dies treballats (x 0,025)

Voluntariats, col·laboracions en ONG, beques..., en tasques no lligades als estudis ni a la branca de coneixement

No es valoren

* Sempre que s’aporti un certificat de l’entitat en el qual s’especifiqui les tasques, el temps expressat en dies, amb NIF/NIE de l’entitat o persona contractant.

 • Si la durada de la formació està expressada en crèdits (sense hores), es calcula que 1 crèdit és equivalent a 10 hores lectives.
 • La formació inferior a 15 hores no es valora.

Fase de valoració: Formació

La formació es valorarà amb un màxim de 2 punts, qualificació numèrica que s'expressarà amb tres decimals.

Per als cursos de formació i perfeccionament el contingut dels quals estigui directament relacionat amb l'ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat, de durada igual o superior a 15 hores, que hagin estat cursats per la persona interessada, s'atorgaran 0,002 punts per hora.

Per als cursos de formació i perfeccionament el contingut dels quals estigui inclòs a les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement i no estigui directament relacionat amb l'ensenyament universitari oficial de grau sol·licitat, de durada igual o superior a 15 hores, que hagin estat cursats per la persona interessada, s'atorgaran 0,001 punts per hora.

L'acreditació de la formació es realitzarà mitjançant el corresponent certificat del curs, en el qual han de constar, necessàriament, la denominació, el període de realització i les hores de durada d’acord amb la taula següent:

 Documents

Valoració

Graduat escolar

No es valora

Graduat en ESO

No es valora

Accés a cicle formatiu de grau mitjà

No es valora

FP1 (cicle formatiu de grau mitjà). Si està relacionat amb els estudis o amb la branca de coneixement dels estudis que es vol cursar

1,2 punts

FP1 (cicle formatiu de grau mitjà). Si no està relacionat amb els estudis o amb la branca de coneixement dels estudis que es vol cursar

0,6 punts

Accés a un cicle formatiu de grau superior. Si està relacionat amb els estudis o amb la branca de coneixement dels estudis que es vol cursar

0,6 punts

Accés a un cicle formatiu de grau superior. Si no està relacionat amb els estudis ni amb la branca de coneixement dels estudis que es vol cursar

0,3 punts

Batxiller superior

0,6 punts

COU / PREU

0,6 punts

Títol de tècnic expedit per un institut americà. Si està relacionat amb els estudis o amb la branca de coneixement dels estudis que es vol cursar

1,2 punts

Títol de tècnic expedit per un institut americà. Si no està relacionat amb els estudis o amb la branca de coneixement dels estudis que es vol cursar

0,6 punts

Certificat de professionalitat. Si està relacionat amb els estudis o amb la branca de coneixement dels estudis que es vol cursar

Hores certificades (x 0,002)

Certificat de professionalitat. Si no està relacionat amb els estudis ni amb la branca de coneixement dels estudis que es vol cursar

Hores certificades (x 0,001)

Cursos d’informàtica. Si els estudis sol·licitats pertanyen a la família d’Enginyeries i Arquitectura

Hores certificades (x 0,002)

Cursos d’informàtica. Si els estudis sol·licitats no pertanyen a la família d’Enginyeries i Arquitectura

Hores certificades (x 0,001)

Cursos d’idiomes. Si els estudis sol·licitats pertanyen a la família d’Arts i Humanitats

Hores certificades (x 0,002)

Cursos d’idiomes. Si els estudis sol·licitats no pertanyen a la família d’Arts i Humanitats

Hores certificades (x 0,001)

Curs de prevenció de riscs laborals. Si els estudis sol·licitats pertanyen a la família de Ciències de la Salut

Hores certificades (x 0,002)

Curs de prevenció de riscs laborals. Si els estudis sol·licitats no pertanyen a la família de Ciències de la Salut

Hores certificades (x 0,001)

Publicacions

No es valora

Estudis estrangers sense equivalència

No es valora

Assignatures de matrícula extraordinària superades. Si pertanyen als estudis o a la branca de coneixement dels estudis que es vol cursar

Màxim de 750 hores ECTS (x 0,002)*

Assignatures de matrícula extraordinària superades. Si no pertanyen als estudis o a la branca de coneixement dels estudis que es vol cursar

Màxim de 750 hores (x 0,001)*

* Un crèdit ECTS equival a 25 hores, i un crèdit LRU equival a 10 hores.

Fase de valoració: Coneixements d'idioma

El coneixement d’idioma es valorarà amb 1 punt com a màxim. S’acumularà la puntuació de català i de terceres llengües.

Coneixement de català

L’acreditació prèvia del coneixement de català es farà amb el certificat corresponent, d’acord amb l’escala següent:

 • Certificat de nivell A2 o equivalent: 0,150 punts.
 • Certificat de nivell B1 o equivalent: 0,300 punts.
 • Certificat de nivell B2 o equivalent: 0,600 punts.
 • Certificat de nivell C1 o equivalent: 0,900 punts.
 • Certificat de nivell C2  o equivalent: 1,000 punt.

La valoració del coneixement de català s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut.

Els certificats acreditatius són els que estableix l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 16 de febrer de 2000 per la qual es determinen els títols, certificats o diplomes que garanteixen els coneixements de llengua catalana compresos en els certificats de la Junta Avaluadora de Català, ampliada per l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 21 de febrer de 2015 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut.

Coneixements de terceres llengües

El coneixement de terceres llengües es valorarà amb l’acreditació prèvia del certificat corresponent, d’acord amb l’escala següent:

 • Certificat de nivell A2: 0,100 punts.
 • Certificat de nivell B1: 0,300 punts.
 • Certificat de nivell B2: 0,500 punts.
 • Certificat de nivell C1: 0,800 punts.
 • Certificat de nivell C2: 1,000 punts.

La valoració del coneixement de cada llengua s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut en cadascuna.

Només es valoraran els certificats emesos per entitats acadèmiques de reconegut prestigi d’acord amb el Marc europeu comú de referència (MECR), així com d’altres que puguin establir les autoritats competents.

Fase d'entrevista personal

 • Una vegada superada la fase de valoració, la comissió avaluadora passarà l'expedient del corresponent procediment d'accés a la comissió de reconeixement i transferència de crèdits del grau al qual es vol accedir.
 • La comissió de reconeixement i transferència de crèdits convocarà, mitjançant la pàgina web de la UIB, el sol·licitant a l'entrevista i li indicarà el lloc, el dia i l'hora que tindrà lloc. Es considerarà que els interessats que no hi assisteixin desisteixen de la seva sol·licitud.
 • A l'entrevista es valorarà i apreciarà la maduresa i idoneïtat dels candidats per seguir amb èxit l'ensenyament universitari oficial de grau triat. Els criteris que s'hi han de valorar, com a mínim, són: maduresa, motivació, idoneïtat de la formació prèvia i idoneïtat de l'experiència laboral o professional.
 • La comissió farà constar a l'acta de qualificacions corresponent els aspectes valorats i la qualificació parcial obtinguda per cada un dels candidats.

Qualificació de la fase de valoració

El resultat serà una puntuació de 0 a 10 punts. Es considerarà que el candidat ha superat la fase de valoració si obté una puntuació de 5 o més punts.

Qualificació de la fase d'entrevista personal

El resultat de la fase d’entrevista serà una puntuació de 0 a 10 punts. Es considera que el candidat ha superat la fase d’entrevista si obté una puntuació de 5 o més punts. Es considerarà que els interessats que no hi assisteixin desisteixen de la seva sol·licitud.

Qualificació final

La qualificació final serà la mitjana ponderada de les dues fases calculada de la forma següent:
 • 60% serà la nota de la fase de valoració
 • 40% correspondrà a la nota de la fase d’entrevista.

No obstant això, només seran aptes els candidats que hagin superat les dues fases individualment.

Els estudiants que superin el procediment d’accés per a un grau i seu hauran de presentar-se a la convocatòria d'admissió per a aquest grau i seu.

Reclamacions

Les persones interessades podran, sobre la qualificació final obtinguda, presentar una reclamació. El termini de presentació de reclamacions és de tres dies hàbils comptats a partir de la data de publicació de les qualificacions. La sol·licitud en què s'ha d'exposar la reclamació s'ha de presentar al Registre General de la UIB, adreçada al president de la comissió avaluadora.

Transcorregut el termini de presentació de reclamacions i una vegada resoltes, si se n'han presentades, es publicarà la relació definitiva de qualificacions. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, s'hi pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de la data de la publicació d'aquesta resolució, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent, d'acord amb les disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Validesa

Aquest procediment d'accés té validesa per a l'any en què se supera el procediment d'accés i els dos anys posteriors, només per al grau que s'ha superat.

Convocatòria i repetició per millorar nota

Només hi ha una convocatòria per any.

Transcorregut el termini de validesa, com a mínim s'ha de tornar superar la fase d'entrevista.

En qualsevol convocatòria posterior és possible tornar-se presentar a la fase de valoració si té més mèrits per aportar.

Admissió als estudis universitaris oficials de grau

S’ha de consultar la informació sobre preinscripció universitària i matrícula. No obstant això, s'ha de tenir en compte que es reserva un 1% del total de places per a més grans de 40 anys amb experiència laboral o professional, llevat del PCEO, per als quals no es reservarà cap plaça.

Els centres poden proposar, per a la seva aprovació pel Consell de Direcció, modificacions per a qualsevol estudi i seu de les places reservades, sempre respectant els llindars establerts pels articles 24 a 28 del Reial decret 412/2014.

Persones amb discapacitat o necessitats especials

 • Per a les persones que justifiquin degudament que presenten alguna discapacitat, les comissions de valoració de la Universitat de les Illes Balears amb la col·laboració de l'Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de les Illes Balears, establirà les mesures oportunes perquè aquestes persones puguin realitzar l'entrevista personal en les condicions adequades a la seva situació.
 • S'han de presentar en el moment de la inscripció, els informes corresponents del Centre Base de la Direcció General d'Atenció a la Dependència de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració o òrgan competent d'acord amb el Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre.

Normativa aplicable

 

suport