Escoltar

Prova d'accés per als més grans de 25 anys

Cita prèvia
   - L'atenció presencial és amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/.
   - Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971101070 de 8.30 a 13.30 hores i per correu electrònic a <alumnes@uib.cat>. 

 

Avís
Si es produeixen canvis en relació amb les proves d'accés, els publicarem en aquesta pàgina web.
Tot el procés i el calendari poden estar subjectes a modificacions a causa de la situació sanitària.

Recomanacions per realitzar les proves d'accés per a més grans de 25 i de 45 anys

Convocatòria 2020

Data i lloc de la prova

Més grans de 25. Els dies 19 i 20 de juny de 2020

Més grans de 45. El dia 19 de juny de 2020

En el moment oportú es farà pública una distribució d'alumnes per aules. Els alumnes hauran de comprovar el punt d’examen, l’edifici i l’aula que els pertoca. Si un alumne no es troba a la distribució, pot contactar amb el Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica a <alumnes@uib.cat>.

És obligatori dur el document d'identitat vigent.

Horari

Distribució d'alumnes per aules

Comprovau a la distribució d'alumnes per aules, el punt d'examen, l'edifici i l'aula que us pertoca a partir del 17 de juny.

Si no us trobau a la distribució, o hi detectau algun error, posau-vos en contacte amb el Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica per tal de solucionar la incidència.

Publicació de resultats

Resultats provisionals

 • Dia 25 de juny de 2020

Resultats definitius

Paperetes dels resultats definitius

S'enviarà un correu electrònic amb la indicació d'un enllaç a UIBdigital per obtenir el document amb codi de verificació electrònica de les qualificacions obtingudes a la prova d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb el Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica al 971101070 o a <alumnes@uib.cat>.

Reclamacions

Data

 • Els dies 26, 29 i 30 de juny

On

Format PDF Full de reclamacions

Resultats de les reclamacions

Petició de visualització d'exàmens

Només dels quals s'hagi demanat reclamació.

 • Dies 27 i 28 de juliol
 • Sol·licitud per correu electrònic a:
  • saga.proves-acces@uib.cat
 

Informació general de la prova

Requisits

 • Tenir 25 anys o complir-los dins l'any natural en què es fa la prova.
 • Queden exclosos de poder fer la prova: Les persones que compleixin qualsevol requisit general d’accés (titulació universitària oficial, titulació de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior, i les que tinguin superada la prova d’accés a la Universitat)

Fase general

Té com a objectiu avaluar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per seguir amb èxit estudis universitaris. També ha d'avaluar la capacitat de raonament i expressió escrita dels aspirants.

La prova comprèn quatre exercicis referits als àmbits següents:

 • Comentari de text
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera (es pot elegir entre anglès, francès, alemany, italià i portuguès)

Consultau els temaris corresponents

Hi haurà una sola proposta d'examen per a cada exercici.

Fase específica

Té per finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds dels candidats per cursar amb èxit els diferents ensenyaments universitaris vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s'organitzen els títols universitaris oficials de grau.

Consta de dos exercicis (matèria obligatòria i matèria optativa) i s'estructura en cinc opcions, vinculades amb cada una de les cinc branques de coneixement a les quals s'adscriuen els ensenyaments universitaris de grau.

En funció de l'opció triada el candidat tindrà preferència per a l'admissió als estudis universitaris vinculats a la branca de coneixement (vinculació opcions i estudis universitaris).

Hi haurà una sola proposta d'examen per a cada exercici.

Opcions Matèries obligatòries Optatives
(per triar-ne una)
Opció A:
Arts i Humanitats
 • Literatura
 • Filosofia
 • Història
 • Història de l'Art
Opció B:
Ciències
 • Matemàtiques
 • Biologia
 • Física
 • Química
Opció C:
Ciències de la Salut
 • Biologia
 • Física
 • Matemàtiques
 • Química
Opció D:
Ciències Socials i Jurídiques
 • Història
 • Geografia
 • Economia
 • Literatura
 • Matemàtiques
Opció E:
Enginyeria i Arquitectura
 • Matemàtiques
 • Dibuix Tècnic
 • Economia
 • Física

Consultau els temaris corresponents

El candidat que s'examini de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d'accés, s'haurà examinat de més d'una opció i, per tant, si supera la prova, tindrà preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d'accés.

Combinacions de matèries A B C D E
Literatura-Història *     *  
Matemàtiques -Biologia   * *    
Matemàtiques -Física   *     *

Vinculació entre les opcions de la prova i els estudis de grau de la UIB

Convocatòria i repetició de la prova

La prova d'accés es convoca una vegada a l'any. Cada candidat disposa d'un nombre il•limitat de convocatòries per superar-la.

Quan el candidat es matricula per primera vegada a la prova s’ha de matricular obligatòriament de les dues fases.

Les persones que, després de superar la prova d’accés, es matriculin a la Universitat de les Illes Balears, no perden el dret de presentar-se a convocatòries posteriors de la prova per millorar-ne la qualificació o per canviar de branca de coneixement.

Millora de la qualificació

En convocatòries successives, la persona interessada podrà optar per presentar-se només a la fase general, només a la fase específica o bé a la prova completa, tot formalitzant-ne una nova matrícula.

En qualsevol dels casos, ha de realitzar tots els exercicis establerts en la fase corresponent.

S'ha de tenir en consideració la qualificació obtinguda en la nova convocatòria, sempre que aquesta sigui superior a l'anterior.

Canvi d'opció/branca

Les persones que hagin superat la prova d'accés per a una de les opcions previstes de la fase específica i que vulguin optar a una altra branca de coneixement poden presentar-se en convocatòries successives només a la fase específica o bé a la prova completa, tot formalitzant-ne una nova preinscripció.

En qualsevol dels casos, han de realitzar tots els exercicis establerts en la fase corresponent.

Qualificació de la prova

Cada un dels exercicis es valorarà de 0 a 10 punts.

Qualificació de la fase general

Mitjana aritmètica dels exercicis que la componen.

Qualificació de la fase específica

Mitjana artimètica dels exercicis que la componen.

Qualificació final de la prova

Mitjana aritmètica de la fase general i de la fase específica sempre i quan la qualificació de cada una de les fases sigui igual o superior a 4 punts.

Per ser declarat apte és necessari obtenir una qualificació final igual o superior a 5 punts.

Reclamacions

Els aspirants que no estiguin d'acord amb les qualificacions de la prova podran presentar reclamació.

Llocs de presentació:

La Comissió Organitzadora de les proves d'accés resoldrà i farà públics els resultat de les reclamacions al Servei d'Alumnes, a les seus de Menorca i Eivissa-Formentera i per consulta personalitzada a través de la web.

Normes generals per a la realització de la prova

No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d'informació (apunts, llibres, etc.) ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats.

Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i una adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula els candidats que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i per anul·lar-los les proves.

Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d'identificació personal. Es lliura a cada estudiant un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. El candidat ha d'enganxar amb cura etiquetes amb el codi de barres en els requadres corresponents dels fulls que lliuri a cada examen.

Per els exercicis que no s'hagin de respondre als mateixos fulls d'enunciats els candidats disposaran d'un sol quadern d'examen.

Els estudiants han de portar sempre el seu DNI, NIE o passaport per tal d'identificar-se en qualsevol moment de les proves.

Llengües per a la realització dels exercicis

Els enunciats dels exercicis corresponents a llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera es presentaran exclusivament en la llengua a què corresponen, i s'han de respondre necessàriament en la mateixa llengua en què estan escrits els enunciats.

Pel que fa als enunciats de la resta dels exercicis, aquests es poden presentar escrits exclusivament en llengua catalana, tot i que se n'ha de preparar una versió traduïda al castellà per a les persones declarades exemptes de realitzar l'exercici de llengua catalana.

Es pot concedir l'exempció de l'exercici de llengua catalana a aquelles persones que acreditin que fa menys de tres anys que viuen en un territori de parla catalana i no tinguin cap qualificació prèvia de llengua catalana. Els interessats han de fer una sol·licitud i l'han de presentar acompanyada d'un volant personal d'empadronament històric de l'ajuntament corresponent.

Per respondre els exercicis es pot utilitzar indistintament i per lliure elecció qualsevol de les dues llengües cooficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tret en els exercicis de llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera.

Persones amb discapacitat o necessitats especials

Per a les persones que justifiquin degudament que presenten alguna discapacitat, la Comissió Organitzadora de les Proves d'Accés de la Universitat de les Illes Balears, amb la col·laboració de l'Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de les Illes Balears, establirà les mesures oportunes perquè aquestes persones puguin realitzar els exercicis de la prova d'accés en les condicions adequades a la seva situació.

Les persones amb discapacitat han de presentar en el moment de la inscripció, adreçats a la comissió organitzadora, els informes corresponents del Centre Base d’Atenció a Persones amb Discapacitat i Dependència de la Direcció General de Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació o òrgan competent d'acord amb el Reial decret 1414/2006, d'1 de desembre. Les persones amb necessitats especials associades a altres causes diferents de la discapacitat, han de presentar la documentació que certifiqui quina és la seva situació.

Així mateix la comissió organitzadora de les Proves d'Accés a la UIB establirà les mesures necessàries per atendre les situacions d'incapacitat sobrevinguda de les persones inscrites a la prova d'accés, les quals han de notificar el seu cas, al més aviat possible, al Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat.

 

 

 

 

Normativa aplicable

 

suport