Escoltar

Matemàtiques II

Cita prèvia
   - L'atenció presencial és amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/.
   - Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971101070 de 8.30 a 14 hores i per correu electrònic a <alumnes@uib.cat>. 
Avís
Consultau les adaptacions per a les convocatòries de l'any 2020

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

  • Cada model de la prova presentarà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l'estudiant n'haurà de triar una.
  • Cada opció constarà de quatre problemes i/o qüestions del tipus preguntes obertes o semiobertes. Per tant, no hi haurà preguntes d’opció múltiple.
  • En cada opció es tindrà un problema del bloc 2 (nombres i àlgebra), un del bloc 3 (anàlisi), un del bloc 4 (geometria) i un del bloc 5 (estadística i probabilitat), no necessàriament en aquest ordre. Es considera que el bloc 1, de processos, mètodes i actituds en matemàtiques, és transversal i s’avaluarà en la resta de problemes, aquest fet obligarà a una especificació més concreta dels criteris específics de correcció.

Cada opció tindrà quatre problemes i/o qüestions, i l'alumne ha de triar i desenvolupar una de les dues opcions. No es poden mesclar les preguntes de les dues opcions. Cada qüestió es puntua sobre 10 punts, i la nota serà el resultat de dividir la suma de les puntuacions obtingudes en cada problema entre quatre. Els problemes i/o qüestions podran tenir apartats diferents, i la puntuació de cada apartat es donarà amb l'enunciat de l'examen. Es disposarà de 90 minuts per al desenvolupament de la prova.

Es permet utilitzar calculadores de tots els tipus, científiques, gràfiques o programables, però no s’autoritzarà l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

Com a pauta general, la prova contindrà exclusivament problemes que es referiran als continguts que formen part de la programació oficial de Matemàtiques II del segon curs de batxillerat. Tanmateix, podrà ser necessari l'ús de continguts de cursos anteriors si el problema ho requereix. Com a exemples, en un problema de màxims i mínims pot ser necessari algun concepte de trigonometria, o un problema de funcions pot requerir elements de geometria plana.

Les concrecions per a cada un dels blocs assenyalats es poden trobar directament a l’Ordre ministerial esmentada, a l'annex I, a l'apartat «Ciencias, Matemáticas II. 2º Bachillerato, Matriz de especificaciones.»

Criteris generals d'avaluació

L'estudiant ha de justificar o explicar el perquè de totes les respostes; els raonaments, les justificacions i les explicacions de les solucions dels problemes seran els punts fonamentals dels criteris específics de correcció. Un problema amb resultat correcte pot ser valorat amb un zero quan el corrector consideri que el procés seguit en la resolució no s'explica suficientment, la justificació no s'ha donat o és incorrecta. Els problemes que no s'hagin resolt completament es valoraran d'acord amb les parts contestades. Es valoraran la correcció i la claredat en el llenguatge (matemàtic i no matemàtic) emprat per l'estudiant en la redacció de les respostes. Els problemes no implicaran, per regla general, la realització de càlculs massa llargs. Malgrat això, l'estudiant pot utilitzar calculadora de qualsevol tipus, científica, gràfica o programable, però no s’autoritzarà l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la. Es faci servir o no calculadora, els resultats analítics i gràfics han d’estar sempre correctament justificats. Els errors de càlcul es penalitzaran, especialment aquells que portin a resultats incoherents o absurds. Si es demana una gràfica aproximada o senzilla d'una funció, això vol dir un dibuix elemental on es presentin, si escau, els extrems relatius, intervals de creixement i decreixement, límits a l'infinit i asímptotes. Una gràfica d'una funció, encara que sigui correcta, no es valorarà si no està explicada.

Informació addicional de la matèria

Professor designat per la universitat

Dr. Rafel Jaume Prohens Sastre
Edifici Anselm Turmeda
Universitat de les Illes Balears
Telèfon: 971 17 29 66
Contacte

 

suport