Escoltar

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

Cita prèvia
   - L'atenció presencial és amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/.
   - Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971101070 de 8.30 a 14 hores i per correu electrònic a <alumnes@uib.cat>. 
Avís
Consultau les adaptacions per a les convocatòries de l'any 2020

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

Cada model de la prova presentarà dues opcions diferents amb la mateixa estructura, entre les quals l'estudiant n'haurà de triar una.

Cada opció constarà de quatre problemes i/o qüestions del tipus preguntes obertes o semiobertes. Per tant, no hi haurà preguntes d’opció múltiple. Com a mínim es tindrà en cada opció un problema del bloc 2 (nombres i àlgebra), un del bloc 3 (anàlisi) i un del bloc 4 (estadística i probabilitat). Es considera que el bloc 1, de processos, mètodes i actituds en matemàtiques, és transversal i s’avaluarà en la resta de problemes, aquest fet obligarà a una especificació més concreta dels criteris específics de correcció.

En les dues opcions hi haurà un problema i/o qüestió del bloc 2, un del bloc 3 i un del bloc 4, i una de les dues opcions tindrà dos problemes i/o qüestions del bloc 4 i en l'altra hi haurà un problema i/o qüestió addicional del bloc 2 o del bloc 3. 

Cada opció tindrà quatre problemes i/o qüestions, i l'alumne ha de triar i desenvolupar una de les dues opcions. No es poden mesclar les preguntes de les dues opcions. Cada problema i/o qüestió es puntua sobre 10 punts, i la nota serà el resultat de dividir la suma de les puntuacions obtingudes en cada problema entre quatre. Els problemes i/o qüestions podran tenir apartats diferents, i la puntuació de cada apartat es donarà amb l'enunciat de l'examen. Es disposarà de 90 minuts per al desenvolupament de la prova.

Es permet utilitzar calculadores de tots els tipus, científiques, gràfiques o programables, però no s’autoritzarà l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

Com a pauta general, la prova contindrà exclusivament qüestions i/o problemes que es referiran als continguts que formen part de la programació oficial de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II del segon curs de batxillerat, tot i que per a la seva resolució poden ser necessaris coneixements de cursos anteriors o de matèries diferents.

Les concrecions per a cada un dels blocs assenyalats es poden trobar directament a l’Ordre ministerial esmentada més amunt, a l'annex I, a l’apartat Ciències Socials, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, matriu d’especificacions.

Criteris generals d'avaluació

L'estudiant ha de raonar o explicar el perquè de totes les seves respostes; els raonaments, les justificacions i les explicacions de les solucions dels problemes i/o qüestions seran els punts fonamentals dels criteris específics de correcció. Un problema i/o qüestió amb resultat correcte pot ser valorat amb un zero quan el corrector consideri que el procés seguit en la resolució no s'explica suficientment o és incorrecte. Els problemes i/o qüestions que no s'hagin resolt completament es valoraran d'acord amb les parts contestades. Es valoraran la correcció i la claredat en el llenguatge (matemàtic i no matemàtic) emprat per l'estudiant en la redacció de les respostes. Les qüestions no implicaran, per regla general, la realització de càlculs massa llargs. Malgrat això, l'estudiant pot utilitzar calculadora de qualsevol tipus, científica, gràfica o programable, però no s’autoritzarà l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la. Es faci servir o no calculadora, els resultats analítics i gràfics han d’estar sempre correctament justificats. Els errors de càlcul es penalitzaran, especialment aquells que portin a resultats incoherents o absurds.

Informació addicional de la matèria

Professor designat per la universitat

Dr. Antonio Buades Capó
Edifici Anselm Turmeda
Universitat de les Illes Balears
Telèfon: 971 25 99 20
Contacte

 

 

suport