Escoltar

Història d'Espanya

Avís
Consultau les adaptacions per a les convocatòries de l'any 2020

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

L’examen constarà, per a cada opció (A i B), de les parts següents: 1) Part teòrica (7 punts): consistirà a desenvolupar dos temes que hauran de triar entre quatre. Dels temes que podran triar n’hi haurà, com a mínim, un de cada un dels tres blocs cronològics en què s’estructura la matèria. 2) Part pràctica (3 punts): consistirà a fer un comentari guiat que hauran de triar entre dues propostes, pertanyents a blocs cronològics diferents. El material proposat podrà consistir o bé en dos textos breus o bé en un text breu i un mapa. Les qüestions orientatives del comentari guiat inclouran preguntes de contextualització general del document i d’altres de més específiques i/o que impliquin fer una anàlisi del material.

Criteris generals d'avaluació

  • Coneixement global de la matèria i capacitat de síntesi.
  • Capacitat analítica i no merament descriptiva. Així, per exemple, en les preguntes de qüestions polítiques es valorarà de forma especialment positiva la capacitat d’indicar els trets fonamentals de cada programa polític, Constitució (divisió de poders, programa econòmic...).
  • En els comentaris de text, es recomana citar fragments concrets per il·lustrar les respostes de les preguntes plantejades.
  • Cal analitzar les causes i conseqüències de les qüestions tractades.
  • Capacitat de contextualització: indicació de la cronologia i de l’espai, personatges més transcendents i altres aspectes que tinguin relació amb la pregunta o el text.
  • Ús de vocabulari específic, correcte i rigorós, com també definició clara dels conceptes.
  • Claredat expositiva i absència de contradiccions.
  • Capacitat de concreció.
  • Es valorarà de forma especialment positiva la incorporació de referències a la història de les Illes Balears, com també la capacitat de relacionar el tema o fenomen tractat amb la situació europea.
  • La presentació i ortografia es tindran en consideració. En els casos més greus podran suposar una penalització de fins al 10% de la nota final.

Informació addicional de la matèria

Professor designat per la universitat

Dr. David Ginard Féron
Edifici Ramon Llull
Universitat de les Illes Balears
Telèfon: 971 17 27 44
Contacte