Escoltar

Cultura Audiovisual II

Informació de la matèria

Estructura de l'examen i criteris generals d'avaluació

BLOC 1

 • Explica les característiques físiques del so, del procés de creació i difusió.
 • Analitza el valor funcional, expressiu i comunicatiu dels recursos sonors emprats en una producció radiofònica o en una banda sonora d’una producció audiovisual.
 • Identifica les funcions i necessitats dels sistemes tècnics emprats en la integració de la imatge i del so a un audiovisual.
 • Comenta les diferències narratives entre la comèdia d’acudit visual i sonor.

(Aquest bloc no es demanarà amb una pregunta teòrica, sinó aplicat a una pràctica)

BLOC2

 • Reconeix les diferents funcions dels equips tècnics humans que intervenen a les produccions audiovisuals.
 • Descriu la postproducció, finalitat i les tècniques aplicades a la creació audiovisual.

BLOC 3

 • Analitza produccions televisives identificant-ne els estereotips més comuns presents als productes audiovisuals (els gèneres televisius).

BLOC 4

 • Reconeix les diferents funcions de la publicitat.
 • Analitza diferents recursos emprats per inserir publicitat als programes: l’espot, el patrocini, la publicitat encoberta, etc.

BLOC 5

 • Reconeix expressivament i narrativament un film i un programa de televisió, i valora’n les solucions tècniques o expressives en la creació del missatge.

Criteris generals d'avaluació

 • En general, es tindrà en compte la precisió terminològica, la capacitat d'exposició i la capacitat de síntesi del tema.
 • L’alumne ha d’identificar i analitzar els elements tècnics i expressius de la imatge publicitària i de la producció audiovisual.
 • A la part pràctica (anàlisi de la imatge publicitària o del guió il·lustrat -storyboard- i anàlisi de l’audiovisual), es tindrà en compte la utilització del vocabulari específic, l’aplicació dels coneixements teòrics a l’anàlisi de la imatge fixa i de la imatge en moviment.
 • A la part audiovisual, es valorarà l’aportació del comentari personal de l’examinand.

Informació addicional de la matèria

Professor designat per la universitat

Dra. Magdalena Brotons Capó
Edifici Ramon Llull
Universitat de les Illes Balears
Telèfon: 971 17 20 76
Contacte