Escoltar

Nota d'accés i nota d'admissió

Cita prèvia
   - L'atenció presencial és amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/.
   - Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971101070 de 8.30 a 14 hores i per correu electrònic a <alumnes@uib.cat>. 

Títol de batxiller o equivalent

Nota d'accés

La nota d'accés és el resultat de la mitjana ponderada del 60 per cent de la nota mitjana de batxillerat ( NMB ) i el 40 per cent de la qualificació de la fase general ( QFG ), sempre que aquesta sigui superior o igual a 4 punts, és a dir:

Nota d'accés = 0,6 × NMB + 0,4 × QFG

Es considera que un estudiant ha superat la prova d'accés a la Universitat si obté una nota d'accés igual o superior a 5 punts.

Aquesta nota d'accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida.

Nota d'admissió

En els casos en què l'oferta de places universitàries sigui inferior a la demanda serà necessari ordenar els estudiants segons la seva nota d'admissió.

Incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica només en el cas que estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau.

Es calcula amb la fórmula:

Nota d'admissió = Nota d'accés + a × M1 + b × M2

M1 i M2 = les qualificacions d'un màxim de dues matèries superades a la fase específica que proporcionin millor nota d'admissió.
a i b = paràmetres de ponderació de la fase específica de la UIB (0,1 - 0,2)

Les qualificacions M1 i M2 de les matèries de la fase específica tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents.

La nota d'admissió pot ser diferent per a cada títol de grau i universitat on l'estudiant sol·liciti ser admès.

Títol de tècnic superior o equivalent

Nota d'accés

La nota d’accés serà la nota mitjana del cicle formatiu de grau superior.

Nota d'admissió

En els casos en què l'oferta de places universitàries sigui inferior a la demanda serà necessari ordenar els estudiants segons la seva nota d'admissió.

Incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica només en el cas que estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau.

Es calcula amb la fórmula:

Nota d'admissió = Nota d'accés + a × M1 + b × M2

M1 i M2 = les qualificacions d'un màxim de dues matèries superades a la fase específica que proporcionin millor nota d'admissió.
a i b = paràmetres de ponderació de la fase específica de la UIB (0,1 - 0,2)

Les qualificacions M1 i M2 de les matèries de la fase específica tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents.

La nota d'admissió pot ser diferent per a cada títol de grau i universitat on l'estudiant sol·liciti ser admès.

 

suport