Escoltar

Prova d'aptitud personal per als graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària (PAP_Edu)

Cita prèvia

Les proves d’admissió als graus d’Educació Infantil i/o Primària tenen com a objectiu la millora en la selecció dels alumnes de nou ingrés als estudis. A través d'aquestes proves, es pretén  garantir que l'alumnat de nou ingrés iniciï els estudis amb un nivell de competències comunicatives, de raonament crític i logicomatemàtiques que tot aspirant a mestre hauria de tenir en iniciar-los.

Informació general de la prova

Qui s'ha de presentar a la prova?

S’hi han de presentar:

 • Els estudiants amb el batxillerat acabat o que l'acabin enguany.
 • Els estudiants amb un cicle formatiu de grau superior (CFGS) acabat o que l'acabin enguany.
 • Els estudiants procedents de sistemes educatius estrangers.
 • Els estudiants que accedeixen a la Universitat amb les proves per als més grans de 25 i 45 anys i l’accés per als més grans de 40 anys.
 • Els estudiants procedents d’altres graus universitaris.

Matrícula

Tal com podeu consultar a l’article 9 de l’Acord normatiu 13147, per tenir dret a examinar-se de la prova d’admissió a un grau, les persones han d’haver formalitzat i pagat prèviament la matrícula dins els terminis publicats a la convocatòria.

La matrícula serà única a tota la prova. Si la prova té diverses fases, la matrícula serà completa de totes les fases, i no hi haurà matrícula per fases.

Per a qualsevol incidència amb la matrícula, contactau amb el Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica.

- En breu s'ampliarà el contingut d'aquesta pàgina -

Pagament

 

- En breu s'actualitzarà el contingut d'aquesta pàgina -

Documentació

Els estudiants han de portar sempre el seu DNI, NIE o passaport, per tal d'identificar-se en qualsevol moment de les proves.

Estructura general de la prova i competències a avaluar

L’estructura de la prova segueix les directrius de l’article 17 de l’Acord normatiu 13147, del dia 25 de juliol de 2019, pel qual es regulen les proves d’admissió.

La prova d’aptitud personal per a l’admissió als graus de mestre d’educació infantil i primària, “PAP_Edu”, està formada per dues fases i tres exàmens:

 • Fase escrita
  • Examen de la matèria Competència comunicativa i raonament crític (CCRC)
  • Examen de la matèria Competència logicomatemàtica (CLOM)
 • Fase oral
  • Examen d’entrevista i presentació, que inclou dos elements d’avaluació:
   • Entrevista grupal (EG)
   • Videopresentació (VP)

Estudiants amb necessitats de suport

La Comissió Organitzadora ha d’establir les mesures oportunes perquè les persones amb discapacitat o necessitats especials puguin realitzar els exàmens en les condicions adequades a la seva situació, amb la col·laboració de l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la UIB.

Aquestes mesures poden consistir en l’adaptació dels temps, l’elaboració de models especials d’examen i la posada a disposició dels estudiants dels mitjans materials i humans, les assistències, els suports i les ajudes tècniques que requereixin per dur a terme la prova d’accés, així com en la garantia d’accessibilitat de la informació i la comunicació dels processos i la del recinte o espai físic en què tingui lloc la prova.

La determinació de les mesures especials s’ha de fer d’acord amb els informes corresponents del servei d’orientació del centre on estudien segon curs de batxillerat, del Centre Base de la Direcció General d’Atenció a la Dependència de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració de les Illes Balears o de l’òrgan competent d’acord amb el Reial decret 1414/2006, d’1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persones amb discapacitats. Els centres han de presentar aquests informes a la Comissió Organitzadora.

Normativa

 

Convocatòria 2020

Avís
Les proves d'admissió als graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària de l'any 2020 queden suspeses.

Fase escrita

Estructura

Competència comunicativa i raonament crític (CCRC)

Estructura de l’examen

Es tracta d’un examen equilibrat que està format per:

 • Dos textos de contingut semblant per poder-los comentar conjuntament.
 • Preguntes de comprensió textual, de redacció i de coneixements bàsics de la llengua.
 • No s’inclouen preguntes sobre coneixement metalingüístic. Nivell bàsic d’usuari d’una llengua.

Competències específiques que s’han d’avaluar:

 • La comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d'interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació, la capacitat d'expressar una reflexió per escrit amb claredat i precisió i el domini suficient del sistema lingüístic que permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.
 • La capacitat d'aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l'àmbit social per interpretar la informació rebuda i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, com també la capacitat de diferenciar i valorar el coneixement científic per contrast amb altres formes de coneixement.

Competència logicomatemàtica (CLOM)

Estructura de l’examen

El formen dues parts diferenciades; en ambdues hi haurà preguntes dels diferents blocs de continguts: Nombres i operacions, Geometria, Àlgebra, Probabilitat i estadística, Mesura.

Format de l’examen:

 • Preguntes curtes i tancades, per valorar els coneixements.
 • Preguntes més obertes, per valorar el raonament i l’argumentació: situacions.

Competències específiques que s’han d’avaluar:

 • Tenir la capacitat per formular, emprar i interpretar les matemàtiques en diferents contextos, així com per resoldre problemes que requereixin operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics bàsics, estimacions o que demanin un tractament de la informació, la probabilitat i l’atzar.

Models d'exàmens

 

Fase oral

Requisits de participació

Per poder participar a la fase oral, el candidat ha de complir un sèrie de requisits:

 • Haver superat la fase escrita (el dos exàmens de manera independent)
 • Per participar a l'entrevista grupal, el candidat ha d'haver lliurat la videopresentació

Estructura

El requisit per participar a la segona fase és que l’estudiant sigui apte als dos exàmens escrits (CCRC i CLOM) de forma independent.

La fase oral consta de dos elements avaluatius:

 • Videopresentació (VP).
 • Entrevista grupal (EG).

En aquesta fase s’han d’avaluar les competències específiques següents:

 • Capacitat de raonar i argumentar, tenir habilitats interpersonals i saber expressar oralment idees amb fluïdesa i claredat, fent un ús correcte de la llengua, emprant un vocabulari ric i amb varietat d’estructures gramaticals.

Videopresentació (VP)

Els candidats han de realitzar un vídeo (màxim 2 minuts), en format MP4, que han de remetre a la UIB abans de l’Entrevista grupal, com a carta de presentació (VP).

Es tracta que els candidats a ser admesos als estudis de grau d’Educació Infantil i d’Educació Primària realitzin un vídeo com a carta de presentació. En primer lloc, elscandidats s’han d’identificar:

 • Qui soc? (nom i cognoms, grau de primera preferència)
I, tot seguit, respondre a aquestes qüestions:
 
 • Què em caracteritza? (com soc, interessos, aficions...).
 • Per què he triat estudiar per ser mestre? (raons que m’han dut a aquesta elecció)
 • Què crec que aprendré a l’estudi al qual vull que m’admetin?

El pes en la qualificació final és del 30 per cent.

Entrevista grupal (EG)

Només es poden presentar a l'Entrevista grupal els candidats que hagin tramés la Videopresentació (VP) en el termini i segons la forma establerts.

A l’Entrevista grupal (EG), a partir d’un text introductori entorn d’un tema d’actualitat en educació i d’algunes qüestions per motivar la discussió, els candidats (en grups de 6) hauran de debatre sobre una situació cas argumentant les seves posicions. L’entrevista serà conduïda per un equip mixt (un professor de la Universitat i un mestre en exercici). El pes en la qualificació final és del 70 per cent.

Models d'exàmens

 

Qualificació final de la PAP_Edu

Qualificació final i primera llista d'admesos

La qualificació final de la PAP-Edu és «Apte» / «No apte». Només en cas de tenir alguna prova suspesa es publicaran les qualificacions numèriques corresponents.

Validesa de les proves

La superació d’una fase de la prova d’admissió, així com la superació de tota la prova d’admissió, té una vigència de dos anys.

 

Altres dades 

suport