Convocatòries d'admissió general

Una convocatòria d'admissió és el procediment mitjançant el qual s’ofereixen una sèrie de places d’estudis de grau i s’adjudiquen d’acord amb un procediment d’admissió.

Vídeos tutorials

Obtenció de credencial

Com sol·licitar plaça

Convocatòria 2019

Oferta de places

 • En breu s'actualitzarà el contingut d'aquesta pàgina

Com i quan presentar la sol·licitud

 • En breu s'actualitzarà el contingut d'aquesta pàgina

Documentació

La documentació a presentar depèn del requisit d'accés i de les condicions indicades.

Documentació segons el requisit d'accés:

 1. Estudiants amb una prova d'accés a la universitat superada.
 2. Tècnics superiors.
 3. Titulats universitaris.
 4. Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada.
 5. Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada.
 6. Acreditació d'experiència professional o laboral.
 7. Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU.
Documentació segons les condicions especials:
 1. Esportistes d'alt nivell o alt rendiment.
  • Document acreditatiu de la condició d'esportista d'alt nivell o d'esportista d'alt rendiment: referència a la publicació en un butlletí oficial (de l'Estat o de la corresponent Comunitat Autònoma) o, en el seu defecte, un certificat del Consell Superior d'Esports o de l'organisme competent de la corresponent Comunitat Autònoma.
 2. Persones amb un grau de discapacitat reconegut del 33% o superior, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant la seva escolarització anterior hagin requerit recursos i suports per gaudir d’una normalització educativa plena.
  • Certificat acreditatiu del grau de discapacitat.
  • En cas de grau de discapacitat inferior al 33%, document acreditatiu de la comunitat autònoma del suport educatiu que han tingut.

Presentació de documentació

En línia

La documentació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció.

Procediment per adjuntar la documentació a la sol·licitud de preinscripció

Si heu de presentar documentació, heu de seguir les instruccions següents:

 • Un cop desada la sol·licitud de preinscripció, rebreu un missatge de què les dades s’han desat correctament indicant la documentació que heu de presentar.
 • Clicau sobre la pestanya "Sol·licitud".
 • Clicau sobre el botó "Adjunta documentació".
 • Adjuntau els documents requerits, seguint les instruccions següents.
 • L’operació generarà un tiquet, del qual heu de fer el seguiment de l'estat a l’apartat Gestions i serveis\Atenció a l'usuari\Suport\Pendents.
 • Mentre el tiquet no estigui en estat resolt heu de consultar el tiquet, ja que si algun document no és vàlid o necessitau lliurar algun document més, us ho notificaran mitjançant aquest tiquet.
 • La comunicació amb la UIB es farà mitjançant comentaris, que vosaltres mateixos podeu afegir, també veureu els comentaris que els serveis administratius han fet.
 • Consell: Quan accediu a UIBdigital a la pantalla d'inici comprovau si teniu missatges d'avís, ja que si us han reclamat algun document també ho podreu saber mitjançant l'avís.
Presencialment

Si preferiu presentar la documentació presencialment, la podeu lliurar a:

Unitat d'Atenció a l'Alumne

 • Edifici Son Lledó, campus universitari. De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores.
 • Edifici prefabricat, campus universitari. De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores i també dijous de 16 a 18 hores.

Seu universitària de Menorca

 • Can Salort. Carrer de Santa Rita, 11. Alaior.

Seu universitària d'Eivissa i Formentera

 • Antic edifici de la Comandància. Carrer del Calvari, 1. Eivissa.
Per correu certificat

També podeu enviar la documentació per correu certificat a:

Universitat de les Illes Balears
Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica
Edifici Son Lledó
Cra. de Valldemossa, km 7,5
07122 Palma

Validació de la documentació

Si el candidat no aporta la documentació original o aporta credencials provisionals, l’admissió serà condicional. Una vegada admès, el candidat haurà d’aportar la documentació original (o credencial definitiva) en el procés de matrícula perquè aquesta sigui efectiva. Una vegada matriculat, el candidat serà alumne de la UIB.

En cas que es detecti frau en les còpies aportades o bé en cas que la credencial definitiva esdevingui una nota d’admissió inferior a la nota de tall, es revocarà l’admissió i s’anul·larà la matrícula, sense devolució de doblers en el primer cas.

Perquè la documentació estigui validada digitalment haureu d'aportar documents signats digitalment per l'organisme que els ha expedit o amb codi de verificació electrònica.

Llistes d'admesos

 • En breu s'actualitzarà el contingut d'aquesta pàgina

Notes de tall

 

Informació general

Què és?

És un conjunt d'actuacions que tenen per objectiu l'assignació d'unes places ofertes entre els sol·licitants que reuneixen els requisits d'accés.

Cada any es fa una convocatòria ordinària en què s'ofereixen un nombre de places per a cada estudi i seu que s'adjudiquen segons l'ordre de prelació establert. Si queden places vacants s'ofereixen en la convocatòria extraordinària.

Qui pot participar-hi?

Distribució de places ofertes

Del nombre total de places ofertes a la convocatòria general d’admissió a grau es reservaran els percentatges de quotes de places, tots arrodonits per escreix, que s’indiquen:

 • 5% del total de places per a més grans de 25 anys.
 • 2% del total de places per a més grans de 45 anys.
 • 1% del total de places per a més grans de 40 anys amb experiència laboral o professional.
 • 3% del total de places per a titulats universitaris o equivalents.
 • 5% del total de places per a persones amb un grau de discapacitat reconegut del 33% o superior, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant la seva escolarització anterior hagin requerit recursos i suports per gaudir d’una normalització educativa plena.
 • 3% del total de places per a esportistes d’alt nivell i alt rendiment. Aquest percentatge s’incrementarà fins al 5% en els estudis a què fa referència el quart paràgraf de l’apartat 1 de l'article 9 del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment.

Les persones que reuneixin els requisits per sol·licitar l’admissió per més d’una quota de reserva de places poden fer ús d’aquesta possibilitat.

Els centres poden proposar, per a la seva aprovació pel Consell de Govern abans de la publicació de la convocatòria, modificacions per a qualsevol estudi i seu de les places reservades, sempre respectant els llindars establerts pels articles 24 a 28 del Reial decret 412/2014.

Les places reservades i declarades desertes s’assignaran a les places generals en la mateixa convocatòria, llevat de les places reservades a persones amb un grau de discapacitat reconegut del 33% o superior i als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant la seva escolarització anterior hagin requerit recursos i suports per gaudir d’una normalització educativa plena i les places reservades a esportistes d’alt nivell i alt rendiment, que es reservaran per a futures convocatòries del mateix any acadèmic. Aquestes només es podran alliberar com a places generals en la darrera convocatòria de places de l’any acadèmic, i en aquest cas caldrà assignar les places als candidats que hagin quedat en llista d’espera per ordre de convocatòria.

Paràmetres de ponderació

Paràmetres corresponents a les matèries de l’avaluació/prova de batxillerat per a l'accés a la universitat:

Les notes d’accés, específica i d’admissió s’expressaran amb tres xifres decimals. La nota d’accés, si la normativa corresponent o el certificat de l’alumne té més precisió, s’arrodonirà a la mil·lèsima més propera i, en cas d’equidistància, a la superior; i si la normativa corresponent o el certificat de l’alumne té una precisió inferior, es consideraran únicament les xifres significatives. 

Vigència de la nota específica

Les qualificacions M1 i M2 de les matèries que es considerin en el càlcul de la nota específica tindran validesa per a l’admissió a la UIB l’any en què s’obtenen més els dos anys acadèmics següents a l’obtenció de les qualificacions.

Nota d'admissió

Nota d'admissió

La nota d’admissió és la nota que es considera per establir l’ordre de prelació, entre altres criteris, a efectes d’admissió a un grau.

Nota d’admissió = Nota d'accés + Nota específica

Nota d'accés

La nota d’accés és la qualificació final del títol o prova que dona accés d’acord amb el requisits establerts per aquesta convocatoria. Podeu consultar com es calcula la nota d'accés segons el requisit d'accés corresponent:

 1. Deteminats estudiants en possessió del títol de batxiller sense PAU
 2. Estudiants amb avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat o PAU superada
 3. Tècnics superiors
 4. Persones amb la prova de més grans de 25 anys superada
 5. Acreditació d'experiència professional o laboral
 6. Persones amb la prova de més grans de 45 anys superada
 7. Titulats universitaris

Nota específica

La nota específica només es calcularà per als estudiants que compleixin els requisits d'accés següents:

Per a la resta d’alumnes, el valor de la nota específica serà zero.

La nota específica serà un valor entre 0 i 4 punts, calculats de la forma següent: a*M1 + b*M2, on:

 • M1 i M2 són les qualificacions de dues matèries troncals superades (puntuació més gran de 5) de l’avaluació de batxillerat per a l’accés a la Universitat o, si escau, de la prova d’accés a la Universitat que proporcionin millor nota d’admissió. També es poden considerar per a M1 i M2 les qualificacions obtingudes en matèries superades en proves específiques d’admissió regulades a l’article 23 de l'Acord Normatiu del dia 20 de febrer de 2017 pel qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau a la Universitat de les Illes Balears.
 • a i b són els paràmetres de ponderació de les matèries corresponents a les qualificacions M1 i M2 en el grau per al qual es calcula la nota d’admissió. 
Paràmetres de ponderació

 

Ordre de prelació

Per adjudicar les places generals i les places reservades, s’ordenaran les sol·licituds d’admissió a un grau o del programa combinat d’ensenyaments oficials (PCEO) i seu segons un ordre de prelació. Si hi ha n places, s’adjudicarà plaça als n primers i la resta quedaran en llista d’espera en el mateix ordre de prelació.

Per establir l’ordre de prelació es classificaran les sol·licituds en grups ordenats i dins cada grup les sol·licituds s’ordenaran per nota d’admissió. La nota i el grup de la darrera sol·licitud admesa per ordre de prelació establiran la nota de tall del grau (o PCEO) i seu per a les places generals i per a les places reservades.

S’admetran totes les sol·licituds que estiguin en el mateix grup i amb la mateixa nota d’admissió que la darrera sol·licitud admesa (la nota de tall) encara que per aquest motiu s’hagin d’admetre excepcionalment més sol·licituds que places disponibles.

Places generals

Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places generals s’establiran sis grups. Dins cada grup s’ordenaran les sol·licituds per nota d’admissió. Els grups i el seu ordre són els següents:

Grup A

Integrat per les sol·licituds dels qui hagin superat a la convocatòria ordinària o bé en anys anteriors els requisits següents:

Important: Per a l'admissió de l'any acadèmic 2018-19 i endavant, els següents títols, per poder estar classificats en aquest grup 1, hauran d'estar adscrits a la branca de coneixement del grau d’acord amb el que estableix el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior:

Grup B

Integrat per les sol·licituds dels qui hagin superat a la convocatòria extraordinària els requisits següents:

Important: Per a l'admissió de l'any acadèmic 2018-19 i endavant, els següents títols, per poder estar classificats en aquest grup 2, hauran d'estar adscrits a la branca de coneixement del grau d’acord amb el que estableix el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior:

Grup C

Integrat per les sol·licituds dels qui hagin superat a la convocatòria ordinària o bé en anys anteriors els requisits següents:

Important: Sense adscripció a la branca de coneixement del grau d’acord amb el que estableixel Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior:

Grup D

Integrat per les sol·licituds dels qui hagin superat a la convocatòria extraordinària els requisits següents:

Important: Sense adscripció a la branca de coneixement del grau d’acord amb el que estableix el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior:

Grup E

Integrat per les sol·licituds dels qui no hagin superat cap prova d'accés a la Universitat i que tinguin el títol de batxiller o equivalent a la convocatòria ordinària o en anys anteriors.

Grup F

Integrat per les sol·licituds dels qui no hagin superat cap prova d’accés a la Universitat i que tinguin el títol de batxiller o equivalent a la convocatòria extraordinària.

Més grans de 25 anys

Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades als més grans de 25 anys s’establiran quatre grups. Dins cada grup s’ordenaran les sol·licituds per nota d’admissió. Els grups i el seu ordre són els següents:

 1. Grup 1: les sol·licituds dels qui hagin superat la prova de més grans de 25 anys a la UIB en una opció concordant.
 2. Grup 2: la resta de sol·licituds dels qui hagin superat la prova de més grans de 25 anys a la UIB.
 3. Grup 3: les sol·licituds dels qui hagin superat la prova de més grans de 25 anys en una altra universitat en una opció concordant.
 4. Grup 4: la resta de sol·licituds.

Més grans de 45 anys

Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades als més grans de 45 anys, s’establiran dos grups. Dins cada grup s’ordenaran les sol·licituds per nota d’admissió. Els grups i el seu ordre són els següents:

 1. Grup 1: les sol·licituds dels qui hagin superat la prova de més grans de 45 anys a la UIB.
 2. Grup 2: la resta de sol·licituds.

Més grans de 40 anys

Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades als més grans de 40 anys, aquestes sol·licituds s’ordenaran per nota d’admissió.

Places discapacitat o estudiants amb necessitats educatives especials

Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, així com als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seva escolarització anterior hagin requerit recursos i suports per gaudir d’una normalització educativa plena, les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb l’ordre que els correspongui segons el requisit d’accés que compleixi l’alumne.

Esportistes alt nivell i alt rendiment

Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades als esportistes d'alt nivell i alt rendiment, aquestes sol·licituds s'ordenaran en grups d’acord amb la seva classificació d'esportista segons regula l’article 2 del Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment. Dins cada grup s'ordenaran amb la seva nota d'admissió.

Titulats

Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places reservades als titulats universitaris, s’establiran dos grups. Dins cada grup s’ordenaran les sol·licituds per la nota d’admissió. Els grups i el seu ordre són els següents:

Grup 1: les sol·licituds dels alumnes titulats a la mateixa branca de coneixement del grau.
Grup 2: la resta de sol·licituds.

Ordre de prelació en el cas d'estudis amb proves específiques d'admissió

Si una titulació té establertes proves específiques d'admissió, aleshores a tots els ordres de prelació i a totes les seus s'ordenaran en primer lloc els alumnes aptes d'aquestes proves, sobre els no aptes. Si aquesta titulació forma part d'un PCEO, també s'aplicarà aquesta restricció a l'ordre de prelació del PCEO.

Ordre de prelació de les sol·licituds si es cumpleix més d'una quota de places reservades

Si un candidat pot ser admès per més d’una quota de places reservades, aleshores s’assignarà la quota seguint l’ordre de prelació següent:

 1. Per plaça reservada per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seva escolarització anterior hagin requerit recursos i suports per gaudir d’una normalització educativa plena.
 2. Per plaça reservada a esportistes d’alt nivell.
 3. Per plaça reservada a més grans de 40 anys.
 4. Per plaça reservada a més grans de 45 anys.
 5. Per plaça reservada a més grans de 25 anys.
 6. Per plaça reservada a titulats.
 7. Per plaça general.

 

Llistes d'admesos

La UIB publicarà llistes d’admesos per assignar les places. 

Els candidats que participin en el procediment d’admissió podran consultar la llista dels admesos classificada per quota de reserva de plaça i per ordre de prelació amb nom, grup i nota que estableixen l’ordre de prelació.

Es publicaran a la web de la UIB les notes de tall de cada llista.

Els estudiants admesos en els estudis sol·licitats en primera opció poden:

 • Acceptar la plaça
  • Si accepten la plaça, han de formalitzar la matrícula o fer una reserva de plaça (només si estan pendents de l'admissió d'una altra universitat o del reconeixement de crèdits).
  • Ara bé, si només accepten la plaça i no formalitzen la matrícula/reserva de plaça, perdran la plaça assignada i quedaran exclosos del procés d'admissió.
  • Si accepten la plaça, tindran l'opció d'imprimir la carta d'admissió.
 • No fer cap acció. En aquest cas perdran la plaça assignada i quedaran exclosos del procés d'admissió.

Els estudiants admesos en els estudis sol·licitats en segona i successives opcions poden:

 • Acceptar la plaça
  • Si accepten la plaça, han de formalitzar la matrícula o fer una reserva de plaça (només si estan pendents de l'admissió d'una altra universitat o del reconeixement de crèdits). 
  • Ara bé, si només accepten la plaça i no formalitzen la matrícula/reserva de plaça, perdran la plaça assignada i quedaran exclosos del procés d'admissió.
  • Si accepten la plaça, tindran l'opció d'imprimir la carta d'admissió.
 • Apuntar-se per millorar d'opció a la següent llista d'admesos, només si tenen estudis anteriors oberts. Aquesta possibilitat no estarà disponible a la darrera llista.
  • Si decideixen esperar per millorar d'opció i s'apunten a la següent llista, han de tenir en compte que continuen en el procés per ser admesos a estudis més preferents i que no estiguin tancats. Si no milloren d'opció, quedaran en l'opció assignada. En cap cas, els assignaran plaça a estudis menys preferents. 
  • A més, durant el termini establert, poden desapuntar-se per millorar d'opció per acceptar la plaça assignada i formalitzar la matrícula/reserva la plaça corresponent.
 • No realitzar cap acció: Si no realitzen cap de les accions anteriors, quedaran exclosos del procés d'admissió.

 Si l'estudiant no ha estat admès a cap estudi, pot:

 • Apuntar-se per millorar d'opció i obtenir plaça en algun dels estudis sol·licitats i que estan oberts. Aquesta possibilitat no estarà disponible a la darrera llista.
  • A més, durant el termini establert, pot desapuntar-se per millorar d'opció. Això suposarà sortir del procés d'admissió.
 • No realitzar cap acció. En aquest cas, quedarà exclòs del procés d'admissió.

Estudiants sense plaça adjudicada o admesos en segona i successives opcions a la darrera llista

Els estudiants que a la darrera llista d'admesos no els hagin adjudicat plaça o siguin admesos en segona i successives opcions, encara que s'hi matriculin, quedaran en llista d'espera de les opcions preferents. En el cas que s'alliberin places, s'adjudicaran extraordinàriament a les persones en llista d'espera. L'adjudicació es comunica per correu electrònic i està condicionada al fet que s'alliberin places.

Assignació de plaça posterior a l'inici de classes

Si s'adjudiquen places transcorreguts deu dies naturals des del començament de les classes, els alumnes seran admesos amb la condició d'alumne a temps parcial per poder-se matricular, si així ho volen, únicament de les assignatures que no hagin fet cap activitat d'avaluació parcial.

Trasllat d'expedient

Tots els alumnes de nou ingrés que tenen uns estudis de grau parcials en una altra universitat espanyola estan obligats, durant el procés de matrícula, a sol·licitar a la universitat on tenen aquests estudis parcials, el trasllat del seu expedient acadèmic universitari a la UIB, amb possibilitat de fer la sol·licitud per simultaneïtat d’estudis.

Tots els alumnes de nou ingrés que no es troben en la situació prevista a l’apartat anterior i tenen una prova d’accés o d’admissió superada en una altra universitat i inicien estudis de grau a la UIB fent servir aquesta prova, estan obligats, durant el procés de matrícula, a sol·licitar a la universitat on han superat la prova el trasllat a la UIB del seu expedient acadèmic de la prova.

Normativa aplicable