Escoltar

Procediment d'admissió amb estudis estrangers no homologats

Vídeos tutorials

Obtenció de credencial

Convocatòria 2019

Oferta de places

Com i quan presentar la sol·licitud

Documentació

El termini per presentar documentació acaba dia 4 de juny a les 14 hores.

La documentació a presentar depèn del requisit d'accés i de les condicions indicades i com a màxim pot estar expedida el dia en què finalitza la sol·licitud d'admissió (31 de maig de 2019).

Documentació segons el requisit d'accés:

 • DNI/passaport/NIE.
 • Certificat acadèmic amb la nota mitjana del seu expedient, legalitzat per via diplomàtica (si es tracta d’universitats de fora de la UE). Per a la legalització de documents per via diplomàtica, trobareu tota la informació a la pàgina corresponent del Ministeri.
 • Acreditar la nota mitjana d’expedient equivalent a Espanya dels estudis realitzats a l'estranger. Per la sol·licitud d'equivalència s'ha de fer mitjanaçant el servei que ofereix el Ministeri: Accés al servei.
 • Pla d’estudis i guies docents de les assignatures que vols reconèixer. Pots aportar la relació dels enllaços a les pàgines web oficials o els documents amb el segell institucional.

La documentació s'ha de presentar en anglès o traduïda a l'espanyol o català per un traductor jurat autoritzat a Espanya. 

Documentació segons les condicions especials:

Presentació de documentació
En línia

La documentació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció.

Procediment per adjuntar la documentació a la sol·licitud de preinscripció

Si heu de presentar documentació, heu de seguir les instruccions següents:

 • Un cop desada la sol·licitud de preinscripció, apareix un avís indicant la documentació que heu de presentar.
 • A la pestanya de “Sol·licitud”, clicau al botó “Adjunta documentació” i s’obre una sol·licitud per adjuntar documents.
 • Adjuntau els documents requerits i desau la sol·licitud.
 • El seguiment de l’estat de la documentació es fa a UIBdigital>Gestions i serveis>Sol·licituds>Pendents. Tota la comunicació amb la UIB sobre la documentació es farà en aquest apartat.
 • Si heu de realitzar alguna acció, la sol·licitud us apareixerà pendent de la vostra intervenció perquè la pugueu modificar des del llapis de la columna “Resol”.
 • Quan la documentació està pendent de l’àrea d’admissió, s’indica en quin estat es troba la documentació: pendent de revisar, pendent de verificar, validada, arxivada o desestimada.
 • Consell: Quan accediu a UIBdigital a la pantalla d'inici comprovau si teniu missatges d'avís, ja que si us han reclamat algun document també ho podreu saber mitjançant l'avís.

- Instruccions per adjuntar la documentació -

Validació de la documentació

Si el candidat no aporta la documentació original o aporta credencials provisionals, l’admissió serà CONDICIONAL. Una vegada admès, el candidat haurà d’aportar la documentació original (o credencial definitiva) en el procés de matrícula perquè aquesta sigui efectiva. Una vegada matriculat, el candidat serà alumne de la UIB.

En cas que es detecti frau en les còpies aportades o bé en cas que la credencial definitiva esdevingui una nota d’admissió inferior a la nota de tall, es revocarà l’admissió i s’anul·larà la matrícula, sense devolució de doblers en el primer cas.

Perquè la documentació estigui validada digitalment haureu d'aportar documents signats digitalment per l'organisme que els ha expedit o amb codi de verificació electrònica.

Llistes d'admesos per canvi d'estudis i/o universitat

Llistes d'admesos i terminis d'acceptació de plaça i matrícula per canvi d'estudis i/o universitat

Els alumnes podran consultar la seva admissió per UIBdigital. Hauran de seguir les instruccions de les llistes d'admesos i formalitzar la matrícula.

L'admissió és condicional. Un cop admès l'alumne ha de sol·licitar el reconeixement dels crèdits en el terminis establerts.

Per tenir l'admissió definitiva és necessari que la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits li reconegui almenys 30 crèdits.

Primera llista d’admesos 

Data de publicació
17 de juny a les 9.30 hores
Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista
del 17 de juny a les 9.30 al 21 de juny a les 23.59 hores
Termini per demanar reconeixement de crèdits
del 17 de juny a les 9.00 al 21 de juny a les 14 hores
Resolució de la CRITC
27 de juny
Termini de matrícula
del 17 de juliol a les 9.30 al 18 de juliol a les 23.59 hores

Segona llista d’admesos

Data de publicació
1 de juliol a les 9.00 hores
Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista
del 1 de juliol a les 9.00 al 5 de juliol
a les 23.59 hores
Termini per demanar reconeixement de crèdits
del 1 de juliol a les 9.00 al 5 de juliol a les 14 hores
Resolució de la CRITC
11 de juliol
Termini de matrícula
del 17 de juliol a les 9.30 al 18 de juliol a les 23.59 hores

Tercera llista d’admesos

Data de publicació
22 de juliol a les 9.00 hores
Termini per acceptar la plaça 
del 22 de juliol a les 9.00 al 25 de juliol a les 14.00 hores
Termini per demanar reconeixement de crèdits
del 22 de juliol a les 9.00 al 25 de juliol a les 14 hores
Resolució de la CRITC
30 de juliol
Termini de matrícula
de l'1 d'agost a les 9.00 al 2 d'agost a les 23.59 hores

 

Notes de tall

 

Informació general

Què és?

És una convocatòria d'un procés d'admissió adreçada a persones amb estudis estrangers parcials que volen canviar a uns estudis universitaris a la UIB.

A la convocatòria ordinària s'ofereix un nombre de places per a cada estudi, que s'adjudica segons l'ordre de prelació establert. Si queden places vacants s'ofereixen a la convocatòria extraordinària.

Qui hi pot participar?

Poden participar en aquesta convocatòria els estudiants que hagin cursat estudis parcials o totals que no hagin obtingut l’homologació o equivalència i hagin superat 30 crèdits ECTS a la titulació d’origen.

És un requisit indispensable per formalitzar la matrícula que la Universitat els reconegui almenys 30 crèdits ECTS.

En aquesta convocatòria només es pot demanar l'admissió únicament per a un estudi de grau (o PCEO) i seu.

D'altra banda, els estudiants als quals es reconeguin almenys 90 crèdits poden presentar la sol·licitud d'admissió als serveis administratius corresponents en qualsevol moment.

Distribució de places ofertades

Les places ofertes per estudis estrangers no homologats no poden ser inferiors al 2 per cent per escreix de les places ofertes a la convocatòria general de l’any anterior. El primer any d’implantació d’un nou grau no s’oferirà cap plaça en aquesta convocatòria. El Consell de Direcció haurà d’aprovar les propostes indicades.

Les places per als estudiants amb estudis estrangers no homologats declarades desertes s’assignaran en la mateixa convocatòria al procediment d’admissió per canvi d'universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols si en aquest hi ha llista d’espera, i viceversa.

De forma excepcional, el degà de la facultat o el director de l’escola poden admetre, sense que restin places, totes les sol·licituds per canvi d’estudis o per alumnes estrangers no homologats als quals es reconeguin, almenys, 90 crèdits, sempre que els recursos de personal, d’espai i de material de què es disposi així ho permetin.

Ordre de prelació

Les sol·licituds de la convocatòria d’alumnes amb estudis estrangers que compleixin els requisits s’ordenaran de la forma següent:

 • En primer lloc, el grup d’alumnes que tinguin els seus estudis estrangers assimilats a la mateixa branca de coneixement de l’estudi al qual volen accedir. A continuació la resta d’alumnes.
 • Dins cada un dels dos grups anteriors, s’ordenaran les sol·licituds per la mitjana de l’expedient.

Funcionament de les llistes d'admesos

On es publiquen les llistes d'admesos?

La UIB publicarà llistes d’admesos per assignar les places a UIBdigital. Els candidats que participin en el procediment d’admissió podran consultar la llista dels admesos per ordre de prelació amb nom, grup i nota que estableixen l’ordre de prelació.

Es publicaran a la web de la UIB les notes de tall de cada llista.

Tipus d'admissió

Aquesta admissió és condicional. Per això, l'estudiant ha de sol·licitar el reconeixement dels crèdits en el terminis establerts. Per tenir l'admissió definitiva és necessari que la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits li reconegui almenys 30 crèdits. En cas contrari, li revocarien la plaça i s'adjudicaria a les persones en llista d'espera. Posteriorment, es podrá formalitzar la matrícula.

Accions que es poden realitzar a les llistes d'admesos

Els estudiants admesos a l'estudi sol·licitat poden:

 • Acceptar la plaça
  • Si accepten la plaça, han de sol·licitar el reconeixement de crèdits.
  • Ara bé, si només accepten la plaça i no sol·liciten el reconeixement de crèdits, perdran la plaça assignada i quedaran exclosos del procés d'admissió.
  • Si accepten la plaça, tindran l'opció d'imprimir la carta d'admissió per sol·licitar el trasllat d'expedient a la universitat d'origen.
 • No fer cap acció. En aquest cas perdran la plaça assignada i quedaran exclosos del procés d'admissió.

 Si l'estudiant no ha estat admès pot:

 • Apuntar-se per a la següent llista i obtenir plaça a l'estudi sol·licitat.
  • A més, durant el termini establert, pot desapuntar-se per millorar d'opció. Això suposarà sortir del procés d'admissió.
 • No realitzar cap acció. En aquest cas, quedarà exclòs del procés d'admissió.

Estudiants sense plaça adjudicada a la darrera llista

Els estudiants als quals a la darrera llista d'admesos no els hagin adjudicat plaça quedaran en llista d'espera. En el cas que s'alliberin places, s'adjudicaran extraordinàriament a les persones en llista d'espera. L'adjudicació es comunica per correu electrònic i està condicionada al fet que s'alliberin places.

Assignació de plaça posterior a l'inici de classes

Si s'adjudiquen places transcorreguts deu dies naturals des del començament de les classes, els estudiants seran admesos amb la condició d'alumne a temps parcial per poder-se matricular, si així ho volen, únicament de les assignatures que no hagin fet cap activitat d'avaluació parcial.

Normativa aplicable