Escoltar

Procediment d'admissió per canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols

Vídeos tutorials

Obtenció de credencial

 

Convocatòria 2019

Oferta de places

Com i quan presentar la sol·licitud

Documentació

El termini per presentar la documentació acaba dia 4 de juny a les 14 hores.

La documentació a presentar depèn del requisit d'accés i de les condicions indicades i com a màxim pot estar expedida el dia en què finalitza la sol·licitud d'admissió (31 de maig de 2019).

Documentació segons el requisit d'accés

Només en el cas d'estudis no cursats a la UIB:

 • DNI, passaport o NIE.
 • Certificat acadèmic de l’expedient amb la nota mitjana, segons el sistema de qualificacions establert al RD 1125/2003 (nota sobre 10).

Documentació segons les condicions especials:

Presentació de documentació

En línia

La documentació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció.

Procediment per adjuntar la documentació a la sol·licitud de preinscripció

Si heu de presentar documentació, heu de seguir les instruccions següents:

 • Un cop desada la sol·licitud de preinscripció, apareix un avís indicant la documentació que heu de presentar.
 • A la pestanya de “Sol·licitud”, clicau al botó “Adjunta documentació” i s’obre una sol·licitud per adjuntar documents.
 • Adjuntau els documents requerits i desau la sol·licitud.
 • El seguiment de l’estat de la documentació es fa a UIBdigital>Gestions i serveis>Sol·licituds>Pendents. Tota la comunicació amb la UIB sobre la documentació es farà en aquest apartat.
 • Si heu de realitzar alguna acció, la sol·licitud us apareixerà pendent de la vostra intervenció perquè la pugueu modificar des del llapis de la columna “Resol”.
 • Quan la documentació està pendent de l’àrea d’admissió, s’indica en quin estat es troba la documentació: pendent de revisar, pendent de verificar, validada, arxivada o desestimada.
 • Consell: Quan accediu a UIBdigital a la pantalla d'inici comprovau si teniu missatges d'avís, ja que si us han reclamat algun document també ho podreu saber mitjançant l'avís.

- Instruccions per adjuntar la documentació -

Validació de la documentació

Si el candidat no aporta la documentació original l’admissió serà CONDICIONAL. Una vegada admès, el candidat haurà d’aportar la documentació original en el procés de matrícula perquè aquesta sigui efectiva. Una vegada matriculat, el candidat serà alumne de la UIB.

En cas que es detecti frau en les còpies aportades, es revocarà l’admissió i s’anul·larà la matrícula, sense devolució de doblers.

Perquè la documentació estigui validada digitalment haureu d'aportar documents signats digitalment per l'organisme que els ha expedit o amb codi de verificació electrònica.

Llistes d'admesos per canvi d'estudis i/o universitat

Llistes d'admesos i terminis d'acceptació de plaça i matrícula per canvi d'estudis i/o universitat

Els alumnes podran consultar la seva admissió per UIBdigital. Hauran de seguir les instruccions de les llistes d'admesos i formalitzar la matrícula.

L'admissió és condicional. Un cop admès l'alumne ha de sol·licitar el reconeixement dels crèdits en el terminis establerts.

Per tenir l'admissió definitiva és necessari que la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits li reconegui almenys 30 crèdits.

Primera llista d’admesos 

Data de publicació
17 de juny a les 9.30 hores
Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista
del 17 de juny a les 9.30 al 21 de juny a les 23.59 hores
Termini per demanar reconeixement de crèdits
del 17 de juny a les 9.00 al 21 de juny a les 14 hores
Resolució de la CRITC
27 de juny
Termini de matrícula
del 17 de juliol a les 9.30 al 18 de juliol a les 23.59 hores

Segona llista d’admesos

Data de publicació
1 de juliol a les 9.00 hores
Termini per acceptar la plaça o apuntar-se a la següent llista
del 1 de juliol a les 9.00 al 5 de juliol
a les 23.59 hores
Termini per demanar reconeixement de crèdits
del 1 de juliol a les 9.00 al 5 de juliol a les 14 hores
Resolució de la CRITC
11 de juliol
Termini de matrícula
del 17 de juliol a les 9.30 al 18 de juliol a les 23.59 hores

Tercera llista d’admesos

Data de publicació
22 de juliol a les 9.00 hores
Termini per acceptar la plaça 
del 22 de juliol a les 9.00 al 25 de juliol a les 14.00 hores
Termini per demanar reconeixement de crèdits
del 22 de juliol a les 9.00 al 25 de juliol a les 14 hores
Resolució de la CRITC
30 de juliol
Termini de matrícula
de l'1 d'agost a les 9.00 al 2 d'agost a les 23.59 hores

 

Notes de tall

 

Informació general

Què és?

És una convocatòria d'un procés d'admissió destinada als alumnes que volen canviar d'estudi universitari o d'universitat.

A la convocatòria ordinària s'ofereix un nombre de places per a cada estudi que s'adjudica segons l'ordre de prelació establert. Si queden places vacants, s'ofereixen a la convocatòria extraordinària.

Qui hi pot participar?

Mínim 30 crèdits reconeguts

En aquesta convocatòria hi poden participar els estudiants que hagin cursat estudis universitaris oficials de forma parcial i hagin superat 30 crèdits ECTS dins la titulació d’origen.

És un requisit indispensable per formalitzar la matrícula que la Universitat els reconegui almenys 30 crèdits ECTS.

En aquesta convocatòria només es pot demanar l'admissió únicament per a un estudi de grau (o PCEO) i seu.

Esportistes que canvien de residència

Els esportistes d’alt nivell i alt rendiment que estiguin obligats a canviar de residència per motius d’esport poden fer aquesta sol·licitud en qualsevol moment per poder continuar els seus estudis. En aquest cas el degà de la facultat o el director de l’escola els poden admetre extraordinàriament, sempre que els recursos de personal, d’espai i de material de què es disposi així ho permetin.

Mínim 90 crèdits reconeguts

D'altra banda, els estudiants als quals es reconeguin almenys 90 crèdits han de presentar la sol·licitud d'admissió als serveis administratius corresponents en qualsevol moment. Per a més informació consultau el següent enllaç.

Distribució de places ofertes

Les places ofertes per canvi d'universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols no poden ser inferiors al 2 per cent per escreix de les places ofertes a la convocatòria general de l’any anterior. El primer any d’implantació d’un nou grau no s’oferirà cap plaça en aquesta convocatòria. El Consell de Direcció haurà d’aprovar les propostes indicades.

Les places per als estudiants amb estudis estrangers no homologats declarades desertes s’assignaran en la mateixa convocatòria al procediment d’admissió per canvi d'universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols si en aquest hi ha llista d’espera, i viceversa.

De forma excepcional, el degà de la facultat o el director de l’escola poden admetre, sense que restin places, totes les sol·licituds per canvi d'universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols o per alumnes estrangers no homologats als quals es reconeguin, almenys, 90 crèdits, sempre que els recursos de personal, d’espai i de material de què es disposi així ho permetin.

Ordre de prelació

Per establir l’ordre de prelació de les sol·licituds de places generals s’establiran tres grups. Dins cada grup s’ordenaran les sol·licituds per nota d’admissió. Els grups i el seu ordre són els següents:

Grup A

En primer lloc, s’ordenarà el grup dels estudiants que volen canviar d’un programa combinat d’ensenyament oficial de la UIB a un estudi que forma part d’aquest programa combinat o a l’inrevés. Dins aquest grup s’ordenaran les sol·licituds per la mitjana que permet comparar expedients d’alumnes que no han acabat els estudis en procediments acadèmics competitius, que es defineix a l’Acord normatiu 11222/2014, de 16 de desembre, pel qual s’aprova un sistema de càlcul de la mitjana que permet comparar expedients d’alumnes que no han acabat els estudis en procediments acadèmics competitius. Després seguiran la resta de sol·licituds.

Grup B

En segon lloc, si l’estudi habilita o és requisit per a l’exercici d’una professió regulada, aleshores s’ordenarà el grup d’estudiants que provenen d’un estudi que habilita o és requisit de la mateixa professió i després la resta. Si l’estudi no habilita ni és requisit per a exercir cap professió, aleshores totes les sol·licituds s’inclouran al mateix grup.

Grup C

En tercer lloc, s’ordenaran primer els alumnes que provenen d’uns estudis de la mateixa branca de coneixement que l’estudi al qual volen accedir i després la resta.

 

Dins cada grup, les sol·licituds s’ordenaran per la nota mitjana de l’expedient d'origen calculada d’acord amb les previsions del Reial decret 1125/2003. No obstant això, cada centre podrà proposar altres criteris d’ordenació addicionals, que haurà d’aprovar el Consell de Direcció.

Funcionament de les llistes d'admesos

On es publiquen les llistes d'admesos?

La UIB publicarà llistes d’admesos per assignar les places a UIBdigital. Els candidats que participin en el procediment d’admissió podran consultar la llista dels admesos per ordre de prelació amb nom, grup i nota que estableixen l’ordre de prelació.

Es publicaran a la web de la UIB les notes de tall de cada llista.

Tipus d'admissió

Aquesta admissió és condicional. Per això, l'estudiant ha de sol·licitar el reconeixement dels crèdits en el terminis establerts. Per tenir l'admissió definitiva és necessari que la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits li reconegui almenys 30 crèdits. En cas contrari, li revocarien la plaça i s'adjudicaria a les persones en llista d'espera. Posteriorment, es podrá formalitzar la matrícula.

Accions que es poden realitzar a les llistes d'admesos

Els estudiants admesos a l'estudi sol·licitat poden:

 • Acceptar la plaça
  • Si accepten la plaça, han de sol·licitar el reconeixement de crèdits.
  • Ara bé, si només accepten la plaça i no sol·liciten el reconeixement de crèdits, perdran la plaça assignada i quedaran exclosos del procés d'admissió.
  • Si accepten la plaça, tindran l'opció d'imprimir la carta d'admissió per sol·licitar el trasllat d'expedient a la universitat d'origen.
 • No fer cap acció. En aquest cas perdran la plaça assignada i quedaran exclosos del procés d'admissió.

 Si l'estudiant no ha estat admès pot:

 • Apuntar-se per a la següent llista i obtenir plaça a l'estudi sol·licitat.
  • A més, durant el termini establert, pot desapuntar-se per millorar d'opció. Això suposarà sortir del procés d'admissió.
 • No realitzar cap acció. En aquest cas, quedarà exclòs del procés d'admissió.

Estudiants sense plaça adjudicada a la darrera llista

Els estudiants als quals a la darrera llista d'admesos no els hagin adjudicat plaça quedaran en llista d'espera. En el cas que s'alliberin places, s'adjudicaran extraordinàriament a les persones en llista d'espera. L'adjudicació es comunica per correu electrònic i està condicionada al fet que s'alliberin places.

Assignació de plaça posterior a l'inici de classes

Si s'adjudiquen places transcorreguts deu dies naturals des del començament de les classes, els estudiants seran admesos amb la condició d'alumne a temps parcial per poder-se matricular, si així ho volen, únicament de les assignatures que no hagin fet cap activitat d'avaluació parcial.

Trasllat d'expedient

Tots els alumnes de nou ingrés que tenen uns estudis de grau parcials en una altra universitat espanyola estan obligats, durant el procés de matrícula, a sol·licitar a la universitat on tenen aquests estudis parcials, el trasllat del seu expedient acadèmic universitari a la UIB, amb possibilitat de fer la sol·licitud per simultaneïtat d’estudis.

Normativa aplicable