Escoltar

Accés amb estudis estrangers

Cita prèvia
   - L'atenció presencial és amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/.
   - Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971101070 de 8.30 a 14 hores i per correu electrònic a <alumnes@uib.cat>. 

Els estudiants amb estudis estrangers que volen realitzar estudis de grau a la UIB han de seguir diferents procediments segons els estudis que tenen:

Amb estudis preuniversitaris estrangers

Els estudiants amb estudis preuniversitaris estrangers que vulguin iniciar estudis universitaris de grau a les universitats espanyoles han de complir algun dels requisits d'accés establerts. A la taula següent trobareu els requisits d'accés amb la corresponent documentació que s'ha d'aportar i si és necessària o no la prova d'accés a la universitat.

Requisit d'accésDocumentacióProva d'accés
La nota d'accés és la nota de la credencial UNED.
Per millorar la nota d'admissió, es poden presentar a la PBAU (prova completa o només bloc d'admissió) o PCE (UNED)
 • Credencial d'homologació expedida pel MECD
 • Credencial UNED, si heu fet la PCE

Tenen accés a estudis de grau sense prova d'accés (consultar les condicions d'admissió d'aquest col·lectiu).

Se poden presentar a la PBAU o la PCE (UNED) per poder millorar la seva condició d'admissió.

 • Amb estudis de sistemes educatius de països fora de la UE o sense conveni, homologats equivalents al títol de batxiller
 • Credencial d'homologació expedida pel MECD
 • Credencial UNED, si heu fet la PCE

Tenen accés a estudis de grau sense prova d'accés (consultar les condicions d'admissió d'aquest col·lectiu).
Se poden presentar a la PBAU o la PCE (UNED) per poder millorar la seva condició d'admissió.

 • Amb estudis homologats equivalents al títol de tècnic superior
 • Credencial d'homologació expedida pel MECD
 • Credencial UNED, si heu fet la PCE

Tenen accés a estudis de grau sense prova d'accés. La nota d'accés és la nota de l'homologació.

Per millorar nota d'admissió, poden fer el bloc d'admissió de la PBAU o PCE UNED.

 • Amb títol diferent de l'equivalent al títol de batxiller o tècnic superior realitzat a estat membre UE o altre estat amb acord internacional amb règim de reciprocitat, que doni accés a la universitat d'aquell estat
 • Certificat de notes dels estudis
 • Títol obtingut

 

La nota d'accés serà la nota que figuri al títol o al certificat de notes adaptada a l'escala espanyola de 5 a 10 punts.

 

 Consultau la informació del procediment d'admissió.

Amb estudis universitaris parcials o finalitzats sense homologació ni equivalència

Segons l'article 30 del RD 412/2014, els qui hagin cursat estudis universitaris estrangers parcials o totals i que no hagin obtingut homologació a l'Estat espanyol, poden sol·licitar plaça als estudis de grau. 

Per poder participar en aquest procés d'admissió s'han de tenir com a mínim 30 crèdits superats i per ser admesos cal que se'ls reconegui al manco 30 crèdits en els estudis que es volen cursar.

Segons l'Acord normatiu 12864/2018, de forma excepcional, el degà de la facultat o el director de l’escola poden admetre, sense que restin places, totes les sol·licituds per canvi d’estudis o per alumnes estrangers no homologats als quals es reconeguin, almenys, 90 crèdits, sempre que els recursos de personal, d’espai i de material de què es disposi així ho permetin.

Consultau la informació del procediment d'admissió.

Amb títol universitari estranger homologat o equivalent a nivell de grau

Els estudiants amb títol estranger homologat o declarat equivalent a nivell de grau tindràn accés a la universitat per la via dels titulats universitaris espanyols i no podran fer servir la via d'alumnes amb estudis estrangers parcials.

El tràmit d'homologació o equivalència al sistema espanyol s'ha de fer a través del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Consultau la informació dels tràmits d'homologació.

Consultau la informació del procediment d'admissió.

Estudiants de mobilitat

Els programes d'intercanvi que fan servir els estudiants de mobilitat per completar a la UIB els seus estudis d'origen, no donen, en general, accés al títol de grau oficial. No obstant això poden existir convenis puntuals per obtenir un títol de grau.

Els estudiants que vulguin passar un breu període de temps a la nostra Universitat per fer algunes assignatures, poden trobar més informació contactant amb el Servei de Relacions Internacionals al telèfon +34 971 172 461.

 

 

 

suport