Màster Universitari. Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Any acadèmic 2022-23

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

La Comissió Acadèmica del Màster realitzarà una valoració del perfil d'ingrés dels candidats en relació a la seva adequació al perfil del Màster. S'estudiarà el currículum i la carta de motivació i s'elaborarà una relació jerarquitzada de candidats d'acord als criteris següents:

 • Expedient acadèmic
 • Experiència professional
 • Publicacions en revistes especialitzades
 • Beques obtingudes
 • Participació en congressos
 • Altres mèrits acadèmics

Objectius acadèmics i professionals

Objectius
 • Analitzar les possibilitats de les TIC com a nous espais per a la formació i la gestió del coneixement, incidint en els avanços que en aquest camp es donen des de l'e-learning.
 • Identificar els fonaments didàctics pel disseny de mitjans basats en les teories i les estratègies del procés d'ensenyament-aprenentatge en e-learning.
 • Assolir els criteris necessaris per dissenyar materials multimèdia per a l'educació.
 • Analitzar les possibilitats de les TIC com a nous espais per a la formació i aplicacions multimèdia.
 • Estructurar i desenvolupar material formatiu multimèdia atenent a l'audiència a la qual va destinat.
 • Conèixer i entendre el conjunt de paràmetres que defineixen el procés de digitalització i reproducció del material de formació.
 • Adquirir habilitats i competències per a la gestió de la informació i el coneixement.
 • Determinar la viabilitat econòmica d'un projecte multimèdia.
 • Desenvolupar una aplicació pràctica a l'àmbit del disseny de materials i/o d'entorns de formació.
 • Iniciar-se en la metodologia de recerca en Tecnologia Educativa.
Competències bàsiques
 • CB6. Adquirir els coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació de idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7. Aplicar els coneixements assolits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8. Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9. Comunicar les seves conclusions i els coneixements i arguments que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10. Integrar les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.
Competències específiques
 • A1. Analitzar les TIC com a eines i instruments per a l'e-learning i la gestió del coneixement.
 • A2. Dominar les eines i els procediments per a la planificació, l'organització i la gestió dels processos d'e-learning.
 • A3. Dissenyar i desenvolupar programes i projectes d'innovació i de recerca a l'àmbit de l'e-learning.
 • A4. Dissenyar i desenvolupar entorns tecnològics i de materials multimèdia per a la formació.
 • A5. Adoptar mitjans, recursos i eines en processos de seguiment i avaluació d'e-learning.
 • A6. Incorporar estratègies i recursos de gestió del coneixement als desenvolupaments d'innovació i investigació en e-learning.
 • A7. Gestionar i utilitzar la informació en el desenvolupament de projectes.
 • A8. Redactar documentació específica de naturalesa tècnica i/o didàctica acord amb els programes i projectes d'e-learning desenvolupats.
 • A9. Aplicar models pedagògics i coneixements tècnics per a la resolució de problemes de formació en e-learning.
 • A10. Analitzar i aplicar eines i instruments per al disseny i desenvolupament de materials didàctics per l'e-learning.
 • A11. Dissenyar escenaris d'aprenentatge en entorns tecnològics.
 • A12. Elaborar propostes innovadores en projectes d'e-learning.
 • A13. Desplegar processos individuals i col·lectius de gestió del coneixement en activitats i processos d'e-learning.
 • A14. Transferir a altres contextos l'activitat pràctica desenvolupada.
 • A15. Aplicar els principis del mètode científic a la resolució de problemes d'investigació educativa.
 • A16. Usar eines tecnològiques per al disseny i desenvolupament d'instruments i recursos per a la recerca.
 • A17. Aplicar tècniques d'anàlisi de dades en investigació educativa.
 • A18. Difondre i comunicar resultats de investigació.
Competències transversals
 • B1. Aprendre a aprendre.
 • B2. Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb el camp d'estudi.
 • B3. Aplicar pensament crític, lògic i creatiu en l'avantguarda del camp d'estudi, en un context de recerca.
 • B4. Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 • B5. Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida, en clau de lideratge.
 • B6. Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o a un àmbit tècnic concret.
 • B7. Sensibilitzar en temes mediambientals.
 • B.8 Gestionar projectes tècnics i d'investigació o innovació.
Competències nuclears
 • C1. Gestionar la informació i el coneixement.
 • C2. Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la UIB.
 • C3. Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • C4. Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Accés a altres estudis i sortides professionals

El Màster inclou dos itineraris: el d'especializació professional i el d'investigació, orientat a realitzar el Doctorat.

Les sortides professionals dels titulats/ades del perfil professional són dissenyar i desenvolupar projectes de e-learning, gestionar campus virtuals i serveis de formació; disseny i creació de materials de formació; assessorament tècnic i pedagògic; i gestionar informació i coneixement.

L'àmbit de feina del perfil professional està relacionat amb:

 • el món de l'empresa: departaments de recursos humans, empreses de la informació i les comunicacions, empreses d'edició i creació de multimèdia, empreses de formació per el disseny i desenvolupament de projectes i programes TIC i formació, assessorament, estudi de necessitats, etc.
 • el món de la formació: gestió i organització de recursos TIC, disseny i desenvolupament de projectes i programes d'e-learning, docència, etc.

Les sortides professionals dels titulats/ades del perfil investigador són dissenyar i desenvolupar projectes de recerca en l'àmbit de la Tecnologia Educativa; gestionar projectes de investigació en l'àmbit de l'e-learning; disseny i desenvolupament de projectes de recerca fonamental i de I+D+I; i assessorament tècnic i pedagògic en projectes de investigació de l'àmbit de la Tecnologia Educativa.

L'àmbit de feina del perfil investigador està relacionat amb:

 • el món de la recerca: departaments de l'administració educativa i de les TIC, departaments de I+D d'empreses de la informació i les comunicacions, empreses d'edició i creació de multimèdia; departaments universitaris de l'àmbit de les ciències de la Educació i Instituts de recerca educativa; disseny i desenvolupament de projectes i programes TIC i formació, assessorament i estudio de necessitats, etc.
 • el món de la formació: disseny de projectes de gestió i organització de recursos TIC, anàlisis i avaluació de la qualitat de projectes i programes d'e-learning, docència, etc.

Estructura dels estudis

Les assignatures es poden trobar a l'apartat "Assignatures" d'aquesta titulació.

El pla d'estudis està estructurat en tres matèries obligatòries de 9, 6 i 15 crèdits (30 crèdits en total).

Les matèries obligatòries inclouen les assignatures dels mòduls:

Atenent a la seva formació prèvia l'estudiant podrà realitzar fins un màxim de 30 crèdits de complements de formació. Totes les assignatures de complements de formación son de 3 o 6 crèdits. Formen part dels complements de formació:

Taula resum
Crèdits totals 60
  Crèdits ECTS
Assignatures Obligatòries 9
Treball de Fi de Màster 15
Pràctiques externes 6
Matèries Optatives i Complements Formatius 30

Examen final

No es realitza examen final.

Criteris d'avaluació i exàmens

L'avaluació de l'estudiant es desenvoluparà mitjançant un sistema d'avaluació continuada. No es faran proves d'avaluació, sinó que les metodologies d'avaluació seran les mateixes que les de docència.

Direcció dels estudis

Dra. Adolfina Pérez Garcias
Telèfon
(34) 971 17 2881
Dra. Antònia Darder Mesquida
Telèfon
(34) 971 17 3393

Composició de la Comissió Acadèmica

Presidenta
Adolfina Pérez Garcias
Secretari
Jesús María Salinas Ibáñez
Vocal
Xavier Carrera Farran

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a MTEE

1r vocal
Gisbert Cervera, Merce
2n vocal
Carrera Farran, Xavier
3r vocal
Prohens López, Margarita
4t vocal
Salmerón Galiana, Marta