Màster Universitari. Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)

Any acadèmic 2021-22

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2021-22 d'aquest màster.
També podeu veure altres terminis a aquest enllaç.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2020-21.

Informació general sobre les pràctiques externes

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants de la Universitat i supervisada per la UIB. L'objectiu és permetre a l'alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i afavorir l'adquisició de competències que el preparin per a l'exercici d'activitats professionals i facilitin la seva ocupabilitat.

Les pràctiques es poden realitzar en empreses, entitats i institucions, inclosa la mateixa UIB, en l’àmbit nacional i internacional, segons la modalitat prevista.

Atès el caràcter formatiu de les pràctiques, no se’n derivaran, en cap cas, obligacions pròpies d'un contracte laboral, atès que tenen una naturalesa estrictament formativa.

Es poden classificar en dues modalitats:

  1. Pràctiques externes curriculars. Són assignatures incloses en els diversos plans d'estudis oficials de màsters universitaris de la UIB i similars i a les assignatures de pràctiques externes dels graus. L’organització d’aquestes activitats és competència de cada una de les titulacions sota la supervisió i directrius del Centre d’Estudis de Postgrau.
  2. Pràctiques externes extracurriculars. Són les que els estudiants realitzen amb caràcter voluntari durant el període de formació. Per fer pràctiques extracurriculars, l’alumne ha d’estar matriculat a un estudi oficial de postgrau o a un títol propi de la UIB. En cas que al màster hi hagi una assignatura de pràctiques curriculars, es pot sol·licitar el reconeixement d'aquestes pràctiques extracurriculars; si l'estudiant hi està interessat, ha de fer aquesta sol·licitud abans que acabi l'any acadèmic en què ha fet les pràctiques. Les pràctiques extracurriculars són gestionades pel DOIP (apartat: "Cerques feina i/o pràctiques en empreses?").

Abans que l'estudiant comenci les pràctiques, és obligatori que el conveni i l'annex de pràctiques estiguin signats per totes les persones destinatàries.

Per a més informació, vegeu les guies docents de les assignatures de Pràcticum o Pràctiques Externes específiques de la titulació, contactau amb la direcció de la titulació i consultau la documentació accessòria següent:

Informació específica de les pràctiques externes del màster Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)

Són obligatòries?

Sí, les pràctiques en centres de treball constitueixen una preparació necessària per a l'acompliment professional de les funcions preventives de nivell superior. Per això, el pla d'estudis del Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) de la Universitat de les Illes Balears inclou la realització de pràctiques curriculars externes, de manera obligatòria i presencial, mitjançant l'assignatura 10129 Pràctiques Professionals, de 8 crèdits europeus, equivalents a 200 hores de dedicació total de l'alumnat.

Tenen requisits acadèmics?

Encara que qualsevol estudiant de nou ingrés pot automatricular-se formalment en aquesta assignatura des del primer dia, es recomana inscriure's en les pràctiques per procediment d'ampliació de matrícula en haver superat totes les assignatures del bloc obligatori comú i haver cursat o estar cursant alguna assignatura optativa d'especialització.

Quan escaigui, l'estudiant ha de dirigir-se a l'Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials, <oficinasuport@uib.es>, per tramitar, amb la màxima confidencialitat, les recomanacions pertinents per dur a terme les pràctiques professionals externes.

En què consisteixen aquestes pràctiques?

Cada estudiant del Màster ha d'observar el desenvolupament d'activitats preventives diverses de nivell superior en un centre de treball en els àmbits de la seguretat en el treball, l'ergonomia, la psicosociologia aplicada a la prevenció de riscs laborals, la higiene industrial, la vigilància de la salut, la gestió de la prevenció, les activitats de formació preventiva, les relacions amb el Comitè de Seguretat i Salut i els delegats de prevenció..., i, en la mesura que sigui possible, segons l'especialització cursada, participar en aquestes activitats sota la supervisió i tutela d'un o diversos tècnics superiors en prevenció de riscs laborals en exercici professional actiu en aquest centre de treball.

Durant el període de pràctiques acordat, cada estudiant acompanyarà els tècnics durant la seva jornada laboral per aprendre de manera directa com es desenvolupen les diferents tasques que constitueixen la finalitat d'un servei de prevenció, com s'implementen els procediments preventius i controls i com es gestionen els riscs detectats. Així mateix, com a competència transversal, ha de comprendre que qualsevol activitat professional ha de fer-se des del respecte als drets fonamentals, la promoció de la igualtat entre dones i homes, el principi d'accessibilitat universal i disseny per a totes les persones i la protecció mediambiental, i d'acord amb els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

Quina és la durada de les pràctiques?

En qualsevol de les dues modalitats d'aquest Màster, la dedicació de l'alumnat a l'assignatura de pràctiques professionals està establerta en 200 hores (8 crèdits europeus), de les quals 150 o més han de ser presencials a l'empresa, i la resta, de treball autònom.

En general, el període de pràctiques pot abastar des de la data en què s'activa la primera automatrícula de l'any acadèmic fins al 31 d'agost de l'any següent. Segons la disponibilitat dels tècnics de l'entitat, s'establirà el període més adequat per a cada estudiant i s'acordaran entre 3 i 7 hores efectives per dia laborable, fins a sumar un mínim de 150 hores presencials, no necessàriament en dies consecutius. Per tant, és possible realitzar diversos períodes de pràctiques al llarg de l'any acadèmic, fins i tot en empreses diferents.

On poden fer-se?

Les pràctiques professionals del Màster poden fer-se al servei de prevenció de qualsevol empresa privada o institució pública amb seu en qualsevol municipi de qualsevol país. L'únic requisit és que aquesta entitat tingui subscrit un conveni de cooperació educativa amb la Universitat, de manera prèvia i amb vigència indefinida.

La llista d'entitats col·laboradores de la UIB per dur a terme les pràctiques externes pot consultar-se a la pàgina web del Departament d'Orientació i Inserció Professional de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears: https://fueib.org/es/doip/286/convenio_doip.

Es poden proposar altres entitats col·laboradores?

Per descomptat! Si l'empresa triada encara no figura a la llista d'entitats col·laboradores de la Universitat, pot dirigir-se al Centre d'Estudis de Postgrau i facilitar-los el nom i l'adreça electrònica d'una persona de contacte en aquesta empresa. La UIB té aprovat un model genèric de conveni per a les pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars d'estudiants de grau i postgrau de títols oficials i propis, que pot concretar-se quan es desitgi amb qualsevol empresa privada o institució pública que interessi a l'alumnat del Màster.

Convé tramitar la sol·licitud amb la màxima antelació possible, perquè la signatura d'un conveni és un procediment administratiu que requereix temps. Per això, es recomana ajornar la matrícula de l'assignatura 10129 Pràctiques Professionals fins a haver comprovat la vigència d'un conveni de cooperació amb l'entitat d'acolliment.

Com es tria el centre de pràctiques?

Perquè l'organització i el desenvolupament de les pràctiques externes comporti el menor sobreesforç econòmic possible, ha de ser cada estudiant qui iniciï els contactes amb algun tècnic superior en prevenció de riscs laborals que estigui en servei actiu en alguna entitat pública o privada que sigui del seu grat, per proximitat geogràfica, per activitat econòmica, per coneixement previ..., i li proposi la realització de les pràctiques sota la seva tutela quan compleixi els requisits acadèmics establerts.

El Departament d'Orientació i Inserció Professional de la Fundació Universitat-Empresa de la UIB ofereix assessorament gratuït a l'alumnat del Màster per trobar centre de pràctiques i/o millorar la seva situació laboral. Per concertar una entrevista presencial, telefònica o telemàtica amb aquest servei, escriviu a <fuedoip@uib.es>.

Pot haver-hi més d'un tutor de pràctiques?

Sí, diferents tècnics de l'entitat d'acolliment poden supervisar el treball de l'estudiant durant el període de pràctiques. No obstant això, formalment el coordinador de les pràctiques ha de ser només un, que constarà en els documents com «el tutor de l'entitat». Per part de la Universitat, el seguiment de les pràctiques el duu a terme la tutora acadèmica nomenada per la Direcció del Màster.

Es poden fer les pràctiques a la pròpia empresa?

Les pràctiques tenen caràcter formatiu i, per tant, no impliquen relació laboral ni remuneració econòmica. Per aquesta raó, la normativa general prohibeix la realització de les pràctiques a la mateixa empresa o institució amb la qual es manté una relació contractual. En el cas d'empreses multinacionals, institucions amb múltiples centres de treball o en alguns supòsits excepcionals degudament justificats, es poden autoritzar les pràctiques a la mateixa entitat on treballa l'estudiant, si assumeix el compromís de diferenciar clarament les pràctiques del Màster de la seva activitat laboral habitual.

Qui assumirà la cotització a la Seguretat Social?

Tenint en compte que les pràctiques del Màster no estan remunerades, la Universitat assumirà, quan així s'estableixi reglamentàriament, les obligacions derivades de la inclusió de l'alumne/a en el sistema de la Seguretat Social en els termes determinats a la disposició addicional cinquena del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació.

Què cal fer si les pràctiques impliquen contacte habitual amb menors?

L'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, estableix com a requisit per a l'accés a activitats que impliquin contacte habitual amb menors no haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclouen agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.

Per tant, si l'activitat de l'empresa triada per fer-hi les pràctiques del Màster en Salut Laboral pot suposar una interacció freqüent amb menors d'edat, cada estudiant ha d'acreditar el compliment de la disposició anterior aportant al CEP un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, per via telemàtica, a <http://postgrau.uib.es/certificado_delitos_sexuales>, abans de l'inici de les pràctiques. Aquest certificat s'obté a la pàgina web del Ministeri de Justícia.

Com es tramita el pla de pràctiques de cada estudiant?

El pla de pràctiques específic de cada estudiant es formalitza mitjançant l'annex 2B (pràctiques curriculars de màster) del conveni.

Per iniciar la tramitació d'aquest annex, cada estudiant ha d'executar una tasca a Aula digital per comunicar les dades bàsiques de la proposta a la tutora acadèmica. Quan ella hagi confirmat el pla amb el tutor, el Centre d'Estudis de Postgrau facilitarà el text de l'annex 2B per procediment electrònic a l'estudiant —com a primer signant—, al tutor de l'entitat —segon signant—, a la tutora acadèmica —tercera signant— i al director del CEP —quart i darrer signant. Finalment, el CEP remetrà l'annex amb les quatre signatures a l'estudiant i a l'entitat col·laboradora.

Quan es poden iniciar les pràctiques?

Una vegada rebut l'annex signat per totes les parts, l'estudiant podrà incorporar-se a l'entitat en la data acordada en el pla de pràctiques. Haurà de complir l'horari previst, respectar les normes de funcionament de l'entitat col·laboradora (inclòs el seu codi de vestir), complir amb diligència les activitats acordades i mostrar en tot moment una actitud respectuosa cap a les polítiques de l'entitat i de la Universitat. També haurà de guardar confidencialitat i secret professional en relació amb la informació interna de l'entitat i les seves activitats, durant el període de pràctiques i després que aquestes hagin acabat.

Com s'avaluen les pràctiques?

L'avaluació de l'assignatura 10129 Pràctiques Professionals es fa seguint les directrius específiques previstes al pla d'estudis, que poden consultar-se a la guia docent. La qualificació de l'assignatura correspon a la tutora acadèmica de la Universitat.

Els elements d'avaluació prevists són l'informe final emès pel tutor de l'entitat, la memòria final elaborada per cada estudiant i qualssevol altres indicadors de seguiment que la tutora acadèmica consideri adequats.

La realització de les pràctiques i la presentació de la memòria estan definides a la guia docent com a activitats d'avaluació «no recuperables», per la qual cosa no n'escau una segona qualificació l'any acadèmic vigent.

Si l'estudiant no aconsegueix completar les pràctiques de manera satisfactòria l'any acadèmic vigent, podrà formalitzar una nova proposta per a l'any següent, amb l'opció de canviar d'empresa i, per tant, de tutor.

Quin és el pla d'acció tutorial de la UIB durant el període de pràctiques?

Quan sigui necessari, i sempre que ho desitgin, el tutor de l'entitat i el mateix estudiant poden concertar una cita presencial, telefònica o telemàtica amb la tutora acadèmica per resoldre dubtes, comunicar-li qualsevol incidència que hagi sorgit o, simplement, mantenir-se en contacte.

Les visites al centre de pràctiques que la tutora acadèmica consideri oportú fer també es concertaran prèviament per correu electrònic.