Màster Universitari. Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)

Any acadèmic 2023-24

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2023-24 d'aquest màster.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2022-23.

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Podran sol·licitar la preinscripció les persones que estiguin en possessió d'una titulació universitària oficial de 180 crèdits o més, perfil requerit pel Reial decret 39/1997 (Reglament dels Serveis de Prevenció) per exercir funcions de nivell superior en prevenció de riscs laborals.

La comissió d'estudis del Màster estudiarà i avaluarà les preinscripcions, principalment en funció del curriculum vitae de l'alumnat preinscrit.

Curriculum vitae: es valorarà la qualificació obtinguda en l'expedient acadèmic. Nota mitjana obtinguda segons la valoració numèrica de 0 a 10.

L'admissió es farà sobre la base dels criteris indicats de nota mitjana d'expedient. 

Reconeixement i transferència de crèdits

La comissió d'estudis del Màster Universitari en Salut Laboral analitza detalladament les sol·licituds de reconeixement i/o de transferència de crèdits i les concedeix, si escau, si es compleixen els criteris i directrius que la Universitat de les Illes Balears ha establert. En particular:

 • Es reconeixen els crèdits superats en estudis universitaris oficials si el contingut formatiu d'aquests crèdits coincideix amb el de matèries i/o assignatures del Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals), d'acord amb l'Annex VI del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
 • L'experiència laboral o professional acreditada pot ser reconeguda en el pràcticum (a la part de pràctiques professionals externes) amb un nombre màxim de crèdits igual al 15 per cent del total de crèdits necessaris per obtenir el títol oficial de Màster, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents al títol. La comissió d'estudis del Màster ha de valorar amb la persona interessada aquesta experiència en relació amb les competències del Màster i proposar el reconeixement dels crèdits corresponents.
 • Els crèdits reconeguts no incorporen qualificació i, per tant, no es computen a efectes de baremació de l'expedient.

En la sessió celebrada el dia 7 d'abril de 2009, la comissió d'estudis del Màster va acordar per unanimitat proposar el reconeixement del Títol Propi de Postgrau el Màster en Salut Laboral de la Universitat de les Illes Balears, extingit per la implantació del Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) de la Universitat de les Illes Balears, de caràcter oficial. Aquest reconeixement es refereix a tots els ensenyaments cursats, excepte els crèdits corresponents al Treball de Fi de Màster. La proposta de la comissió d'estudis del Màster s'ajusta al que preveuen els apartats 2 i 4 de l'article 6 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, en la redacció donada pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol.

Per tant, pel que fa al reconeixement de crèdits procedents de títols propis, els criteris de la comissió d'estudis del Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) són els següents:

 1. El treball de fi de màster no es reconeix en cap cas i, per tant, s'ha de superar necessàriament en el pla d'estudis del títol oficial.
 2. Els crèdits superats en el Títol Propi de Postgrau de Màster en Salut Laboral de la Universitat de les Illes Balears (extingit) es reconeixen en la seva totalitat en el títol oficial que el substitueix, excepte el treball de fi de màster.
 3. L'alumnat que hagi cursat títols propis en Prevenció de Riscs Laborals en altres universitats també pot obtenir el reconeixement total dels crèdits (excepte el treball de fi de màster), sempre que el contingut formatiu d'aquests títols propis s'ajusti al que estableix l'Annex VI del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. Perquè la comissió pugui valorar la coincidència, les persones interessades han d'aportar una còpia del pla d'estudis corresponent.
 4. En qualsevol cas, tenint en compte el temps transcorregut des de l'obtenció del títol propi, l'alumnat al qual es refereixen els apartats 2 i 3 anteriors ha de cursar necessàriament una especialitat (10 crèdits) del pla d'estudis del títol oficial.

Objectius acadèmics i professionals

L'objectiu fonamental del Màster en Salut Laboral és formar titulats capacitats per a exercir funcions de nivell superior en prevenció de riscos laborals en les tres especialitats tècniques no mèdiques reconegudes per la legislació actual: seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada.

Les competències de caràcter general que s'adquireixen mitjançant aquest Màster capaciten als titulats per realitzar avaluacions de riscos laborals, plans de prevenció i plans d'emergència; per proposar mesures de control d'aquests riscos; per impartir formació en prevenció en qualsevol dels seus nivells dins de les especialitats que acrediti el titulat; per planificar les activitats preventives que han de desenvolupar-se amb la finalitat de controlar o reduir els riscos existents i, en general, per a totes les competències professionals recollides en l'article 17 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció (BOE núm 27, de 31 de gener).

Les competències específiques relacionades són:

 • Conèixer la influència de les condicions de treball en la salut dels treballadors, analitzar els problemes de salut ocupacional que es puguin presentar i prevenir la sinistralitat laboral.
 • Conèixer les diferències existents entre accident de treball, malaltia professional i malaltia relacionada amb el treball.
 • Conèixer la legislació relativa a la seguretat i salut en el treball i les bases que sustenten la promoció de la salut en el medi de treball.
 • Posseir coneixements tècnics i criteris suficients per avaluar els riscos laborals existents i tenir capacitat per proposar les mesures de control adequades davant riscos generals relacionats amb la seguretat en el treball en tots els aspectes, amb la higiene industrial, l'ergonomia i la psicosociologia aplicada.
 • Conèixer els fonaments de l'organització de l'empresa suficients per poder proposar accions per implementar sistemes eficaços de gestió de la prevenció a les empreses.
 • Identificar, avaluar i controlar els riscos professionals específics de diferents sectors d'activitat empresarial: construcció, agricultura, pesca, sanitat, oficines, transport, etc.
 • Coordinar les activitats preventives amb les de la vigilància de la salut.
 • Aplicar els seus coneixements al desenvolupament de plans de prevenció.
 • Dissenyar activitats formatives en prevenció de riscos laborals destinades a treballadors adequades a les necessitats i aptituds d'aquests.
 • Fomentar conductes i hàbits encaminats a la implantació generalitzada de la cultura preventiva en les empreses mitjançant la participació activa dels treballadors i empresaris.

L'obligació legal de gestionar els riscos per a la seguretat i salut dels treballadors en totes les empreses fa cada vegada més imprescindible la incorporació de tècnics superiors en prevenció de riscos laborals als quadres professionals de les pròpies empreses o als de mútues d'accidents i seguretat social, o serveis de prevenció i fins i tot a l'administració local, autonòmica i estatal.

Els postgraduats i les postgraduades en Salut Laboral per la UIB hauran adquirit les següents competències professionals:

 • Treballar com a personal tècnic amb funcions de nivell superior de riscos laborals en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada. Realitzar totes les tasques que la normativa vigent assigni als tècnics superiors.
 • Desenvolupar el seu treball tècnic en serveis de prevenció propis, aliens o mancomunats, en les administracions públiques, en les mútues d'accidents de treball, etc.
 • Treballar com a professionals d'entitats acreditades per a formació en prevenció de riscos laborals a tots els nivells.

Accés a altres estudis i sortides professionals

El Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscos Laborals) amb les especialitats de "Seguretat en el Treball", "Higiene Industrial" i "Ergonomia i Psicosociologia Aplicada" pot donar accés a qualsevol programa de doctorat encara que no estigui especialment vinculat ni dirigit a cap dels actualment existents a la UIB.

Estructura dels estudis

Podeu consultar el pla d'estudis corresponent en el BOE: Núm. 238 - 03/10/2011 - número de resolució 15559 [format HTML] (Correcció BOE: Núm. 47 - 23/02/2013 - número de resolució 2080 [format HTML]) o en l'apartat "Assignatures" d'aquest màster.

Primer any acadèmic: 60 crèdits (mòdul comú + 1 especialitat optativa + pràcticum).

Segon any acadèmic: fins a 20 crèdits (1 o 2 especialitats optatives).

La titulació de Màster es podrà obtenir sempre que s'hagin cursat amb aprofitament la totalitat d'assignatures del mòdul comú i, com a mínim, una especialitat i el pràcticum, és a dir, 60 crèdits totals. D'aquesta manera, s'obté el títol de Màster amb l'especialitat corresponent. En un segon any acadèmic, es pot completar la formació cursant una segona especialitat i/o la tercera.

Examen final

Sí, a cada matèria.

Criteris d'avaluació i exàmens

Criteris d'avaluació:

Vegeu els criteris especificats en la guia docent de cada matèria.

Instruments d'avaluació:

Vegeu els instruments especificats en la guia docent de cada matèria.

Criteris de qualificació:

Vegeu els criteris especificats en la guia docent de cada matèria.

Pla d'acció tutorial

La direcció del Màster ofereix un Pla d’acció tutorial, que combina sessions informatives específiques amb l’atenció continuada a tots els alumnes d’aquest estudi.

Els seminaris informatius s'impartiran en moments clau del curs per informar i facilitar les decisions que hauran de prendre els alumnes. Es distribuiran en tres sessions:

 • Primera sessió: abans de començar el curs i abans que acabi el període de matrícula. Orientació general dels estudis, peculiaritats de les especialitats, sistemes d’avaluació i recomanacions de seguiment de l’estudi, així com de matrícula en funció de les característiques de cada alumne/a (curs a temps parcial o altres circumstàncies).
 • Segona sessió: en haver acabat el mòdul comú del màster. Orientació sobre les especialitats més adequades al perfil de cada estudiant. Possibilitats de cursar més d’una especialitat.
 • Tercera sessió: en haver acabat la primera especialitat oferta. Orientació per a les pràctiques d’empresa i el TFM. Temàtica de desenvolupament, empreses, tipologia de pràctiques.

A més dels seminaris indicats, l’alumne té un espai a Aula digital habilitat únicament per intercanviar-hi informació i comunicar-se amb els responsables de l’estudi. Aquests espais es complementen amb una adreça electrònica (msl.gestio@uib.es) exclusiva per als alumnes del Màster, mitjançant la qual podran comunicar-se directament amb la direcció per plantejar-li els dubtes o inquietuds respecte dels estudis.

Recomanacions de matrícula

El Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) té una organització seqüencial: un bloc comú d’assignatures bàsiques; un d’optatives d’especialització, i, finalment, pràctiques professionals i treball final de màster. A causa d'aquesta estructura, la direcció del Màster recomana fer una matrícula esglaonada dels estudis: inicialment, la matrícula de les assignatures comuns, seguida de la matrícula de l'especialitat i, finalment, de les pràctiques d'empresa i TFM.

Especialment, es recomana NO matricular les pràctiques professionals i TFM al principi del curs, ja que, per una part, la possibilitat de cursar les pràctiques depèn de la disponibilitat de les empreses i dels propis alumnes, i, per l'altra, la normativa general del TFM de la Universitat no permet defensar el treball fins que no s’hagin superat totes les altres assignatures de l’estudi.  Aquesta mesura limita la finalització del TFM, si queda alguna assignatura pendent o si no es poden cursar les pràctiques. Per aquest motiu, es recomana fer la matrícula del TFM en el període d'ampliació de matrícula. En aquest cas, el curs següent, l’alumne/a haurà de tornar a matricular-se de les assignatures que no hagi acabat, amb la corresponent càrrega econòmica. La matrícula de pràctiques es podrà formalitzar durant el curs, quan l’alumne/a hagi trobat una empresa que l’aculli.

Direcció dels estudis

La Comissió d'Estudis del Màster Universitari en Salut Laboral durà a terme la coordinació acadèmica de la titulació. Estarà formada per:

 • Dr. Francisco José Forteza Oliver (Director)
 • Dra. María de las Nieves Piña Capó
 • Dr. Albert Sesé Abad
 • Sra. Yolanda Martínez Laserna
 • Dr. José María Carretero Gómez
 • Sr. Joan Francesc Oliver Garcia
 • Dra. Francesca Garcias Gomila
 • Dra. Elena Quintana Murci

Composició de la Comissió Acadèmica

President/a
Francisco José Forteza Oliver
Secretària
María de las Nieves Piña Capó
Vocals
 • Josune Salinas Bueno
 • José María Carretero Gómez
 • Júlia Vilasis Pamos
 • Elena Sureda Demeulemeester
 • Joan Francesc Oliver Garcia