Màster Universitari. Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció

Any acadèmic 2022-23

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.

Podeu ampliar la informació del procés d'extinció a la pestanya Procés d'extinció d'aquesta pàgina.

Informació general sobre els TFM

El Treball de Fi de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un treball acadèmic, inèdit i elaborat específicament per a aquesta finalitat, on l’estudiant ha d’aplicar, de manera individual i sota la supervisió d’un o més tutors, competències adquirides al llarg de la titulació, i que permet, en funció dels perfils de cada pla d’estudis, l’avaluació de la capacitat professional, formativa i/o d’iniciació a la recerca de l’estudiant.

A continuació podeu consultar la informació referent a cada una de les fases en què es divideix la gestió acadèmica i administrativa del TFM d'acord amb l'Acord del Comitè de Direcció del Centre d'Estudis de Postgrau pel qual s'aprova el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears que entra en vigor l’any acadèmic 2020-21.

Matrícula del treball de fi de màster

L’estudiant s’ha de matricular de l’assignatura de TFM dins els terminis de matrícula o d’ampliació de matrícula establerts pel CEP abans de poder procedir a les següents fases del procés. Així mateix, cada titulació pot definir les condicions i els requisits que els estudiants han de complir per poder-se matricular al TFM (si escau, aquests requisits s’indicaran a la guia docent del TFM i a l’apartat d’informació específica de la titulació).

El nombre màxim de matrícules per superar el TFM és de quatre, més una matrícula addicional que serà concedida per la direcció del CEP, previ vistiplau de la direcció del màster.

Quan la defensa del TFM no es pugui dur a terme durant la primera matrícula vigent, l’estudiant es podrà matricular per tutela acadèmica l’any acadèmic immediatament posterior per poder efectuar la defensa del treball. La matrícula per tutela acadèmica comptarà com a segona matrícula i, una vegada finalitzat el període de tutela sense haver superat el TFM, les matrícules següents seran ordinàries.

En qualsevol cas, si s’efectua la defensa del TFM i el treball obté una qualificació de suspens, l’estudiant haurà de fer una nova matrícula ordinària sense poder optar a la matrícula per tutela acadèmica.

Assignació de propostes i tutors

Cada titulació publicarà la llista de propostes o línies generals sobre les quals els estudiants matriculats al TFM de la titulació podran elaborar el treball. Les propostes o línies constaran d’un o diversos professors que puguin ser tutors.

Les propostes s’assignaran seguint el procediment establert per cada titulació (si escau, aquest procediment s’indicarà a l’apartat d’informació específica de la titulació), i és responsabilitat de cada un dels tutors vetllar per la qualitat acadèmica del TFM.

Inscripció del projecte del treball de fi de màster

La inscripció del TFM constitueix un contracte docent entre l’estudiant i el tutor o els tutors.

Una vegada assignada la proposta de TFM a un estudiant, aquest formalitzarà la inscripció del treball dins els terminis establerts per a cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació), mitjançant l’aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, que permetrà a l’estudiant fer el seguiment de la seva sol·licitud.

Cal tenir en compte que a la sol·licitud d’inscripció l’estudiant ha de:

 • Fer constar el títol provisional del treball (sense emprar majúscules, excepte en els casos necessaris).
 • Fer constar el nom i els cognoms de cada un dels tutors i les adreces electròniques respectives (ha de comprovar que aquestes adreces són correctes, ja que aquest serà el mitjà a través del qual els tutors hauran d’acceptar la tutela del TFM per completar la inscripció del treball).
 • Adjuntar un guió del treball en format PDF i d’una grandària inferior a 100 MB.

Podreu fer el seguiment de la sol·licitud a la mateixa aplicació.

Lliurament del treball de fi de màster

L’acte de lliurament del TFM s’estén com la sol·licitud d’avaluació del TFM que fa l’estudiant.

El TFM es podrà lliurar dins els terminis establerts per cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació), sempre que l’estudiant tingui acceptada la sol·licitud d’inscripció i hagi pagat les taxes de matrícula i de gestió.

El lliurament del TFM consta de dues accions. En primer lloc, l’estudiant ha de fer la sol·licitud d’avaluació a l'aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, on podrà fer el seguiment de tot el procés. En aquest punt cal tenir en compte que:

 • Cal adjuntar la memòria del TFM en un únic document PDF seguint les normes establertes per cada titulació (la grandària d’aquest PDF ha de ser inferior a 100 MB).
 • La portada de la memòria ha de respectar el format de portada del TFM establert per als estudis de màster de la UIB.
 • Si el treball conté fitxers annexos en altres formats (àudio, vídeo, etc.) que no es poden incorporar al PDF de la memòria, aquests també es poden adjuntar a la sol·licitud en suport electrònic.
 • L’estudiant també haurà d’emplenar la llicència de distribució del TFM per indicar si accepta que el treball estigui en lliure accés o no al repositori institucional per poder consultar-lo públicament.

La segona acció necessària per completar el lliurament del TFM consisteix a lliurar la memòria del treball en format PDF (exactament la mateixa que s’ha lliurat al punt anterior) a la tasca que el responsable del TFM hagi designat a tal efecte a l’assignatura de TFM d'Aula digital de la titulació. Mitjançant l’ús de programes de detecció de plagi es revisarà el TFM i es generarà un informe que estarà a disposició de cada un dels tutors i dels membres del tribunal que hagin d’avaluar el treball, i que podrà ser tingut en consideració a l’hora d’acceptar el lliurament del TFM, així com en l’avaluació per part del tribunal.

Defensa del treball de fi de màster

La presentació i defensa del TFM és obligatòriament un acte públic en el qual l’estudiant farà una exposició oral davant un tribunal format, com a mínim, per tres membres: un president, un secretari i un vocal. Un cop acabada l’exposició, el tribunal obrirà un torn de qüestions sobre aspectes relacionats amb el treball.

La defensa pública del TFM s’haurà de dur a terme dins els terminis que estableixi cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Per poder dur a terme la defensa del TFM l’estudiant ha d’haver superat tots els altres crèdits necessaris per a l’obtenció del títol. Sens perjudici de l’anterior, un estudiant podrà defensar el TFM amb un màxim d’una assignatura no superada si així s’estableix a les directrius específiques del TFM de la titulació publicades a la seva pàgina web (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació).

La titulació pot designar un o diversos tribunals de TFM. En cas que la titulació designi un tribunal específic per a cada TFM, aquesta designació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies hàbils a partir de la data en què hagi finalitzat el dipòsit del treball. Una vegada ha estat informat de la designació, el president del tribunal (o el responsable del TFM o la direcció de la titulació) convocarà els altres membres, el tutor o els tutors i l’estudiant per a la presentació i defensa del treball en un màxim de deu dies hàbils.

En circumstàncies excepcionals en què el TFM contingui informació que pugui tenir la consideració de confidencial, el procediment per a la presentació i defensa pública es podrà modificar seguint les indicacions de l’article 10 del Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears. Per acollir-se a les especificacions dels TFM sotmesos a processos de protecció de dades o resultats, en el moment de lliurar el treball, l’estudiant o els tutors han de fer una sol·licitud raonada adreçada al CEP.

Avaluació del treball de fi de màster

Cada titulació establirà els criteris d’avaluació del TFM, que es faran públics per a cada any acadèmic i seran tinguts en compte pel tribunal a l’hora de qualificar el TFM (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Un cop acabada la presentació i defensa del TFM, el tribunal deliberarà sobre el grau d’acompliment de l’estudiant i determinarà la qualificació del treball, que s'incorporarà al seu expedient.

Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin.

Recursos a la web de la biblioteca de la UIB: Definició, normativa i altres temes realacionats amb el plagi i com evitar-ho.

Integritat acadèmica, plagi i com incorporar les idees d'altres als nostres treballs: Autora: González Teruel, Aurora - Data: 2019 - (Innovació Educativa Universitat de València) Vídeo a youtube.

Informació sobre com accedir als informes de Turnitin: Webminar UIB Turnitin.

Recursos per als tutors del treball de fi de màster

Atès que la primera passa per al control del plagi l'han de fer les persones que tutelen el TFM, és convenient que els tutors del treball revisin la secció "Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin" d'aquesta pàgina web.

Guia per als tutors del treball de fi de màster

Informació específica dels TFM del Màster Universitari. Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció

No hi ha disponible informació específica del TFM per a aquesta titulació.

Treballs de fi de màster defensats

Enllaç al repositori institucional (DSPACE).

 • Alteracions del neurodesenvolupament en infants prematurs: una revisió de la literatura
 • Anàlisis dels recursos socioeducatius que existeixen per infants hospitalitzats a les Illes Balears
 • COMPETENCIA ARTÍSTICA EN NIÑOS Y NIÑAS CON UNA CONDUCTA DESATENTA E HIPERACTIVA EN EDUCACIÓN PRIMARIA: UNA PROPUESTA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR
 • Documentació: una nova mirada
 • Educación y lenguaje. Una revisión de la literatura con perspectiva de género
 • Estrategias de afrontamiento parentales ante las patologías crónicas de los hijos
 • Impacte en la salut mental de la població infantil refugiada síria: una revisió sistematitzada de la literatura
 • Intervención temprana a través del modelo ESDM en niños con TEA: Una revisión de la literatura
 • La atención a niños/as con enfermedades terminales o que limitan la vida y sus familias, dentro de Cuidados Paliativos Pediátricos: una revisión de la literatura
 • La Atención Temprana en niños/as con Trastorno del Espectro Autista desde el Modelo Centrado en la Familia
 • La tetanalgèsia: els mètodes no farmacològics com a tècniques terapèutiques contra el dolor dels nounats
 • Lo trans en educación infantil: orientaciones para la queerización de la escuela a través del currículum oculto
 • Necessitats educatives en infants amb malalties rares i les seves famílies derivades de la pandèmia del Covid-19
 • Percepció de les famílies sobre el control parental enfront de les pantalles en la primera infància
 • Comparativa del model tradicional d'atenció primerenca a CEATTE i model centrat en entorns naturals d'Aproscom a les Illes Balears
 • Desarrollo evolutivo, juego y material de juego. Una propuesta de guía para familias de la escuela infantil de Valldemossa
 • El contacte amb la natura a les escoles: del pati al jardí
 • Els tractaments psicoeducatius actuals del trastorn de l'espectre autista en l'atenció primerenca. Una revisió bibliogràfica.
 • Estratègies d'educació emocional en l'educació infantil
 • La cooperació entre els serveis educatius, sanitaris i socials. Focalitzant la mirada en l'Atenció Primerenca
 • La educación emocional en el contexto escolar. Estudio de caso de un proyecto de educación emocional y resolución de conflictos
 • La mediación interlingüística ejercida por jóvenes marroquíes durante su infancia: significados y percepciones. Una propuesta de investigación.
 • La multimetodologia eina per a la inclusió a l'aula infantil
 • Models d'Atenció Primerenca: una revisió de la literatura
 • Proyecto de Intervención con familias con hijos o hijas con TEA a través de un grupo socioterapéutico
 • Una mirada a l'Espai Nadó de Montuiri des de la perspectiva de les famílies i els professionals
 • La gestió dels conflictes entre infants: el rol del docent des d'una perspectiva sistèmica
 • La participació de les famílies al CEIP Joan Miró: un tast per a descobrir el model que la representa.
 • El Maltractament Infantil en l'àmbit educatiu: protocols d'actuació d'Espanya
 • El procés de canvi a l'escoleta Els Molins. Un projecte en blanc.
 • ¿Los profesionales como pieza clave en la implementación? Un análisis de los profesionales de los programas y servicios de apoyo parental en la Primera Infancia.
 • Els espais a un programa per infants i famílies vulnerables. Dialogant amb els professionals
 • Els instruments d¿avaluació del vincle afectiu als programes d¿espais familiars. L¿avaluació del vincle afectiu al PAFPI de l¿Associació XIAIF.
 • Factores que potencian un cambio innovador en educación
 • Iguals però diferents. Estudi de l'educació intercultural i recursos per a treballar a l'educació infantil
 • Influencia del vínvulo afectivo en el neurodesarrollo y desarrollo emocional de neonatos prematuros o con bajo peso al nacer
 • L'Afrontament dels pares i mares de fills amb discapacitat
 • La construcción y desarrollo de la identidad profesional docente en Educación Infantil: características y peculiaridades en el caso de los hombres
 • La equinoterapia como terapia complementaria en niños con autismo y parálisis cerebral
 • Observació dels professionals en els programes de suport a famílies: el cas del programa PAFPI
 • Demandes pedagògiques al context hospitalari. El cas d¿Aroa.
 • Documentar els processos d'innovació a les escoles
 • Escuelas alternativas en Mallorca: una aproximación a sus principios y características
 • Fomentar la Resiliència a l'Escola
 • Princeses al descobert: una anàlisi de l'evolució dels valors educatius i els estereotips de gènere en la filmografia Disney
 • Relació entre salut mental infantil i exposició a violència de gènere. Les víctimes invisibles.
 • Viure l¿escola des de la infància: la qualitat de vida dels infants tutelats per protecció de menors
 • "Abans de temps: l'experiencia personal d'un grup de mares amb part preterme"
 • Aproximació als serveis d'educació no formal per a la primera infància i família i família. Guia de recursos de Palma de Mallorca
 • Com viuen les famílies cangur l'experiència de l'acollida
 • El aprendizaje cooperativo en la voz de sus protagonistas: alumnado y familias
 • El període d'adaptació en el primer cicle d'educació infantil
 • Influència dels estils parentals en la conducta prosocial dels fills i filles
 • Innovació educativa com a factor de canvi
 • La multiculturalitat en educació infantil-Anàlisi de les relacions entre els alumnes de quatre anys del ceip es pont i com es treballen: cap a una educació intercultural inclusiva
 • La representació social del TDA-H: Coneixements i necessitats dels mestres respete al transtorn
 • Las experiencias de la paternidad en las VCIN desde un análisis crítico de género
 • Qualitat de Vida dels infants hospitalizats amb cáncer: perspectiva dels professionals
 • Resiliència en els fills de pares amb patologies psíquiques
 • Alumnes amb síndrome d'Asperger i la seva inclusió educativa.
 • Aproximació a la neonatologia: de la teoria a la pràctica
 • Conseqüències del Maltractament Infantil.
 • El Desenvolupament i l'Estimulació Psicomotriu en l'etapa 0-3.
 • Estudi de menors en acolliment familiar temporal que participen a un programa d'acompanyament i recolçament a famílies en Primera Infància.
 • Inicis del Treball per Ambients a través del testimoni de professionals i experts
 • L'avaluació de contextos educatius en el treball per ambients
 • La concepció del temps des de la pedagogia Waldorf.
 • La pràctica psicomotriu: diferenciació entre educació i teràpia.
 • La promoció de l'empatía a la primera infància.
 • Projecte d'Estimulació del Llenguatge Oral a Educació Infantil: La doctora Bla Bla Bla.
 • Valoració de la satisfacció de usuaris i profesionals d'un programa de recolçament a families en Primera Infancia.
 • Valoració i Implicació de les Famílies en Relació a la Innovació Educativa. El Treball per Ambients.
 • El procés de creació del vincle afectiu des del període de gestació.
 • Els equips interdisciplinaris en la primera infància. IBSMIA i EAP
 • El vincle afectiu adult i la seva influència en la primera infància
 • Implementació dels Projectes Heurístics al primer cicle d'Educació Infantil.
 • Importància que li atorguen les educadores a desenvolupar l'activitat psicomotriu a les escoles infantils de 0-3 anys
 • La resiliència a la infantesa i els seus contextos.
 • Les sensacions corporals dels nadons: atribucions i significats dels pares.
 • Obrint els ulls a la diversitat familiar.
 • Participació família-escola. Realitat dels centres educatius infantils a Mallorca
 • Treball en Xarxa a l'Atenció Primerenca de les Illes Balears