Màster Universitari. Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció

Any acadèmic 2022-23

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.

Podeu ampliar la informació del procés d'extinció a la pestanya Procés d'extinció d'aquesta pàgina.

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

D'acord amb la normativa actual pot demanar l'accés al Màster qualsevol estudiant que:

 • Posseeixi un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
 • Titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faciliten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Els estudiants podran ser admesos al màster conforme als requisits específics i criteris de valoració de mèrits. Les orientacions del barem d'admissió son les següents:

 • Es consideren en primer lloc els llicenciats, diplomats i graduats en estudis relacionats amb els àmbits socials, educatius i de la salut (pedagogia, educació social, mestres, psicopedagogs, infermeria, psicologia, treball social).
 • Es valorarà l'experiència professional acreditada en àmbits professionals relacionats amb el programa formatiu
 • Es valoraran les publicacions i investigacions acreditades
 • La mobilitat durant els estudis previs.
 • Una declaració d'objectius, on consti la motivació personal del candidat o de la candidata i els objectius que l'han conduït a demanar plaça en el Màster.

L'expedient acadèmic i l'experiència professional tindran un pes conjunt no inferior al 70%. El candidat haurà de presentar la documentació necessària, i si escau degudament acreditada, d'acord amb el que estableixi l'òrgan d'admissió.

En el cas d'estudiants amb necessitats especials o particulars associades a la discapacitat, d'acord amb la disposició addicional vint quarta, De la inclusió de les persones amb discapacitat a les universitats (Llei Orgànica 4 / 2007, de 12 d'abril, d'universitats), es contemplaran les mesures d'acció positiva que assegurin l'accés d'aquests estudiants al Màster, sempre que reuneixin les condicions que marca la normativa vigent.

Objectius acadèmics i professionals

La finalitat d'aquest màster és completar la formació de l'alumnat que vulgui orientar el seu futur professional cap a la recerca en camps científics relacionats amb la primera infància així com proporcionar una formació específica als titulats i professionals que els capaciti per intervenir en programes i serveis d'atenció als nens menors de sis anys. La finalitat del Màster és l'adquisició per part de l'estudiant d'una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada a l'especialització professional i promoure la iniciació en tasques investigadores.

Es pretenen asolir els següents objectius:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions-i els coneixements i raons últimes que les sustenten-a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant de forma autònoma.

Per a l'itinerari més directament professionalitzador:

 • Demostrar un nivell de comprensió dels coneixements que els proporcionen una base o possibilitat per ser originals en el desenvolupament i aplicació d'idees relacionades amb la primera infància i els seus àmbits d'intervenció ja sigui en el context professional com en un context de recerca.
 • Ser capaços d'aplicar els coneixements sobre la primera infància i la comprensió d'aquests, així com les habilitats per treballar en equip amb la finalitat de resoldre problemes, en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis des d'una visió multidisciplinar relatius a la primera infància i els seus àmbits d'intervenció.
 • Ser capaços d'integrar coneixements i afrontar la complexitat d'aquests, així com de formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, però que inclouen reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques relacionades amb l'aplicació dels seus coneixements i judicis sobre la primera infància .
 • Saber comunicar les seves conclusions i coneixements sobre la primera infància, així com el marc conceptual en què es basen, tant a experts com a no experts, de forma clara i sense ambigüitats.
 • Haver desenvolupat habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar els estudis (si és el cas, el doctorat) de forma àmpliament autodirigida o autònoma.

Per a l'itinerari més directament de recerca:

 • Demostrar una comprensió sistemàtica del camp d'estudi relacionat amb la primera infància i el domini de les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb aquest camp, que mostren la seva preparació per a iniciar una tesi doctoral.
 • Ser capaços de dissenyar, implementar i adaptar un procés d'investigació sobre algun tema o qüestió relacionat amb la primera infància, de manera que demostri la seva capacitat d'emprendre una tesi doctoral.

Sortides professionals relacionades amb el Màster

Aquest Màster s'adreça als professionals que treballen en primera infància (entenent per Primera Infància el període comprès des del naixement fins als 6 anys d'edat) en àmbits professionals diversos: des de l'àmbit educatiu com són els mestres d'Educació Infantil, els pedagogs i els psicopedagogs; els professionals que treballen en l'àmbit social com els educadors i treballadors socials; els professionals que treballen en l'àmbit de la salut com són els psicòlegs, infermers pediàtrics, etc.

Un llistat dels contextos laborals i professionals en què poden exercir les seves activitats els titulats del màster poden ser entre d'altres:

 • Educadors I Mestres d'Educació Infantil i mestres de suport
 • Equips D'Atenció Primerenca
 • Serveis De salut d'atenció primària
 • Serveis Socials d'atenció primària
 • Serveis De Protecció de Menors
 • Educadors Socials i familiars
 • Tècnics integrats en Serveis i Institucions de coordinació de programes per a la Primera Infància
 • Dinamitzadors de programes culturals i socials dirigits a famílies i infants entre 0 i 6 anys.

Competències generals

CG1: Examinar críticament l'estat actual del coneixement i les interpretacions sobre la primera infància des d'una visió multidisciplinària, així com conèixer l'estat actual dels debats internacionals sobre aquesta qüestió.

CG2: Realitzar una anàlisi crítica, avaluar i sintetitzar idees noves i complexes.

CG3: Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar l'aprenentatge àmpliament acte dirigida o autònoma.

CG4: Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts.

CG5: Integrar coneixements i formular judicis a partir d'una informació incompleta o limitada que inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a la primera infància, així com desenvolupar actituds relacionades amb l’equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, el respecte als drets humans i l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

CG6: Dur a terme processos de reflexió i recerca col·laborativa amb un equip multidisciplinari de professionals, orientats al desenvolupament professional i la recerca en l'àmbit de la primera infància.

CG7: Desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i comunicació efectiva.

Competències específiques

Competències bàsiques en el desenvolupament professional

CE1: Demostrar la capacitat de treballar en un equip interdisciplinari respectant la pluralitat de perspectiva i el contrast d'opinions aportant idees que puguin optimitzar el propi treball.

CE2: Planificar, organitzar i gestionar el temps i el context professional per a aconseguir la màxima eficiència.

CE3: Desenvolupar la capacitat de reflexionar sobre la pròpia pràctica i desenvolupament professional promovent projectes innovadors.

CE4: Conèixer, adaptar, aplicar i avaluar programes o serveis per a l'atenció a la primera infància en contextos socioeducatius o sociosanitaris.

CE5: Dissenyar nous programes i serveis dirigits a la primera infància responent a les necessitats socials i als canvis científics i culturals, adaptant-se als contextos d'intervenció, considerant com a elements fonamentals la igualtat d’oportunitats i els valors propis d’una cultura de pau i valors democràtics.

Competències bàsiques en metodologia i investigació

CE6: Conèixer els últims avanços en recerca qualitativa i quantitativa en el camp de les ciències socials, en general, i, més específicament, de les recerques més recents sobre aspectes relacionats amb la primera infància des dels diferents àmbits (social, salut i educatiu).

CE7: Ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes de recerca sobre algun aspecte o problema relacionat amb la primera infància que integri, si és necessari, procediments de recollida i anàlisi de dades qualitatives i quantitatives.

CE8: Formular problemes de recerca a partir del coneixement disciplinar i professional, realitzant dissenys de recerca apropiats als problemes formulats.

CE9: Buscar i analitzar la informació i documentació, usant diferents fonts documentals i integrant-les coherentment.

CE10: Aplicar la metodologia observacional a l'estudi de la primera infància.

CE11: Recollir dades empíriques i analitzar-los.

CE12: Dissenyar, adaptar i validar instruments d'avaluació en l'àmbit de la primera infància.

CE13: Redactar un informe de recerca amb rigor científic en la interpretació de resultats i la discussió.

CE14: Planificar i vehicular adequadament la difusió de la recerca duta a terme, comunicat de manera clara les conclusions i els coneixements a públics especialitzats i no especialitzats.

CE15: Col·laborar activament en un grup de recerca i participar en algun dels seus projectes relacionats.


 

Estructura dels estudis

Orientació del Màster

El Màster té una orientació acadèmica amb un doble itinerari:

Professionalitzador: especialista en Primera Infància.

Permetrà aprofundir i especialitzar-se en els temes relacionats amb la primera Infància, aportant un marc conceptual sòlid i coherent que permeti a l'alumnat estudiar el tema de la primera infància des d'una perspectiva interdisciplinària necessària per a l'exercici professional.

Un llistat dels contextos laborals i professionals en els que poden exercir les seves activitats els titulats del màster poden ser entre d'altres: Educadors i Mestres d'Educació Infantil i mestres de suport, Equips d'Atenció Primerenca, Serveis de salut d'atenció primària-Serveis Socials d'atenció primària, Serveis de Protecció de Menors, Educadors socials i familiars, Tècnics integrats en Serveis i Institucions de coordinació de programes per a la Primera Infància, Dinamitzadors de programes culturals i socials dirigits a famílies i nens entre 0 i 6 anys.

Investigador: programa de doctorat.

L'orientació investigadora permet als alumnes que hagin seguit un itinerari de recerca fer una tesi doctoral relacionada amb els continguts del Màster. El Màster que es proposa pretèn contribuir també a la millora investigadora en temes clau com: aproximació a les concepcions i perspectives actuals relacionades en la primera infància; anàlisi i avaluació de programes i contextos d´intervenció en la primera infància; anàlisi i avaluació de la formació especialitzada per a la intervenció i l'acció amb famílies des d'una vessant socioeducativa i sociosanitària; avaluació i análisi d´estratègies per al treball en contextos socio-educatius i sanitaris; diseny i planificació de nous escenaris d'intervenció en la primera infància.

En tots dos itineraris, la titulació que s’obté, si es superen els 60 crèdits, és una titulació oficial de Màster en Primera Infància.

El Màster consta de 60 crèdits ECTS. Els primers mòduls centrats en continguts fonamentals i metodològics i el mòdul orientat a les pràctiques i treball final de màster. La principal diferència entre els dos itineraris és al mòdul orientat a les pràctiques i treball final de màster (Pràctiques externes i Treball Final de Màster). Mentre que els alumnes que segueixen l'itinerari professionalitzador hauran de fer unes pràctiques en una institució o servei comunitari vinculat a la primera infància i un Treball Final de Màster, els que segueixin l'itinerari de recerca hauran de fer unes pràctiques en un grup de recerca i un Treball de Recerca com Treball Final de Màster.

Algunes assignatures obligatories i optatives es comparteixen amb altres Màsters: Màster Universitari de Ciències Socials Aplicades a l'Atenció Sociosanitària, Màster Interuniversitari d'Educació Inclusiva, Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família.

L'estructura general es pot consultar a l'apartat "Assignatures" o a la publicació del BOE 134 del 06/06/2011.

En l'itinerari professionalitzador les pràctiques es duran a terme en una institució, entitat o servei comunitari públic o privat vinculat amb la primera infància, durant un període de temps que oscil.larà entre 3/4 setmanes en funció de les característiques del servei i de l'horari de pràctiques que l'alumnat pugui realitzar.

En l'orientació investigadora, les pràctiques han de possibilitar que l'alumnat que segueixi aquesta orientació pugui col·laborar en un grup de recerca participant dels projectes que s'estan desenvolupant relacionats amb les temàtiques que s'aborden en aquest màster.

Examen final

Consultau les guies docents a l'apartat "Assignatures"

Criteris d'avaluació i exàmens

Cadascuna de les matèries seran avaluades de forma contínua.

L'avaluació de cada matèria és competència del professor, tutor o comissió que s'especifiquen en cada cas. Els criteris específics d’avaluació s’indiquen a les guies docents de cada assignatura que estaran a disposició dels alumnes abans de l’inici del curs. Per a superar el Màster és condició necessària haver superat el Mòdul de pràctiques i Treball final de Màster (TFM).

La defensa del TFM només es podrà realitzar un cop superats els mòduls d'assignatures obligatories i optatives i les pràctiques externes o en grups de recerca (segons l'itinerari escollit).

Direcció dels estudis

Co-director de la titulació

Dr. Sebastià Verger Gelabert

Telèfon
(34) 971 17 3133

Co-director de la titulació

Dr. Juan Jorge Muntaner Guasp

Telèfon
(34) 971 17 3292