Màster Universitari. Psicologia General Sanitària

Any acadèmic 2023-24

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2023-24 d'aquest màster.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2022-23.

Informació general sobre els TFM

El Treball de Fi de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un treball acadèmic, inèdit i elaborat específicament per a aquesta finalitat, on l’estudiant ha d’aplicar, de manera individual i sota la supervisió d’un o més tutors, competències adquirides al llarg de la titulació, i que permet, en funció dels perfils de cada pla d’estudis, l’avaluació de la capacitat professional, formativa i/o d’iniciació a la recerca de l’estudiant.

A continuació podeu consultar la informació referent a cada una de les fases en què es divideix la gestió acadèmica i administrativa del TFM d'acord amb l'Acord del Comitè de Direcció del Centre d'Estudis de Postgrau pel qual s'aprova el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears que entra en vigor l’any acadèmic 2020-21.

Matrícula del treball de fi de màster

L’estudiant s’ha de matricular de l’assignatura de TFM dins els terminis de matrícula o d’ampliació de matrícula establerts pel CEP abans de poder procedir a les següents fases del procés. Així mateix, cada titulació pot definir les condicions i els requisits que els estudiants han de complir per poder-se matricular al TFM (si escau, aquests requisits s’indicaran a la guia docent del TFM i a l’apartat d’informació específica de la titulació).

El nombre màxim de matrícules per superar el TFM és de quatre, més una matrícula addicional que serà concedida per la direcció del CEP, previ vistiplau de la direcció del màster.

Quan la defensa del TFM no es pugui dur a terme durant la primera matrícula vigent, l’estudiant es podrà matricular per tutela acadèmica l’any acadèmic immediatament posterior per poder efectuar la defensa del treball. La matrícula per tutela acadèmica comptarà com a segona matrícula i, una vegada finalitzat el període de tutela sense haver superat el TFM, les matrícules següents seran ordinàries.

En qualsevol cas, si s’efectua la defensa del TFM i el treball obté una qualificació de suspens, l’estudiant haurà de fer una nova matrícula ordinària sense poder optar a la matrícula per tutela acadèmica.

Assignació de propostes i tutors

Cada titulació publicarà la llista de propostes o línies generals sobre les quals els estudiants matriculats al TFM de la titulació podran elaborar el treball. Les propostes o línies constaran d’un o diversos professors que puguin ser tutors.

Les propostes s’assignaran seguint el procediment establert per cada titulació (si escau, aquest procediment s’indicarà a l’apartat d’informació específica de la titulació), i és responsabilitat de cada un dels tutors vetllar per la qualitat acadèmica del TFM.

Inscripció del projecte del treball de fi de màster

La inscripció del TFM constitueix un contracte docent entre l’estudiant i el tutor o els tutors.

Una vegada assignada la proposta de TFM a un estudiant, aquest formalitzarà la inscripció del treball dins els terminis establerts per a cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació), mitjançant l’aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, que permetrà a l’estudiant fer el seguiment de la seva sol·licitud.

Cal tenir en compte que a la sol·licitud d’inscripció l’estudiant ha de:

 • Fer constar el títol provisional del treball (sense emprar majúscules, excepte en els casos necessaris).
 • Fer constar el nom i els cognoms de cada un dels tutors i les adreces electròniques respectives (ha de comprovar que aquestes adreces són correctes, ja que aquest serà el mitjà a través del qual els tutors hauran d’acceptar la tutela del TFM per completar la inscripció del treball).
 • Adjuntar un guió del treball en format PDF i d’una grandària inferior a 100 MB.

Podreu fer el seguiment de la sol·licitud a la mateixa aplicació.

Lliurament del treball de fi de màster

L’acte de lliurament del TFM s’estén com la sol·licitud d’avaluació del TFM que fa l’estudiant.

El TFM es podrà lliurar dins els terminis establerts per cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació), sempre que l’estudiant tingui acceptada la sol·licitud d’inscripció i hagi pagat les taxes de matrícula i de gestió.

El lliurament del TFM consta de dues accions. En primer lloc, l’estudiant ha de fer la sol·licitud d’avaluació a l'aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, on podrà fer el seguiment de tot el procés. En aquest punt cal tenir en compte que:

 • Cal adjuntar la memòria del TFM en un únic document PDF seguint les normes establertes per cada titulació (la grandària d’aquest PDF ha de ser inferior a 100 MB).
 • La portada de la memòria ha de respectar el format de portada del TFM establert per als estudis de màster de la UIB d’acord amb les plantilles següents:
  Portada del TFM [ca]
  Portada del TFM [es]
  Master's Thesis Cover [en]
 • Si el treball conté fitxers annexos en altres formats (àudio, vídeo, etc.) que no es poden incorporar al PDF de la memòria, aquests també es poden adjuntar a la sol·licitud en suport electrònic.
 • L’estudiant també haurà d’emplenar la llicència de distribució del TFM per indicar si accepta que el treball estigui en lliure accés o no al repositori institucional per poder consultar-lo públicament.

La segona acció necessària per completar el lliurament del TFM consisteix a lliurar la memòria del treball en format PDF (exactament la mateixa que s’ha lliurat al punt anterior) a la tasca que el responsable del TFM hagi designat a tal efecte a l’assignatura de TFM d'Aula digital de la titulació. Mitjançant l’ús de programes de detecció de plagi es revisarà el TFM i es generarà un informe que estarà a disposició de cada un dels tutors i dels membres del tribunal que hagin d’avaluar el treball, i que podrà ser tingut en consideració a l’hora d’acceptar el lliurament del TFM, així com en l’avaluació per part del tribunal.

Defensa del treball de fi de màster

La presentació i defensa del TFM és obligatòriament un acte públic en el qual l’estudiant farà una exposició oral davant un tribunal format, com a mínim, per tres membres: un president, un secretari i un vocal. Un cop acabada l’exposició, el tribunal obrirà un torn de qüestions sobre aspectes relacionats amb el treball.

La defensa pública del TFM s’haurà de dur a terme dins els terminis que estableixi cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Per poder dur a terme la defensa del TFM l’estudiant ha d’haver superat tots els altres crèdits necessaris per a l’obtenció del títol. Sens perjudici de l’anterior, un estudiant podrà defensar el TFM amb un màxim d’una assignatura no superada si així s’estableix a les directrius específiques del TFM de la titulació publicades a la seva pàgina web (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació).

La titulació pot designar un o diversos tribunals de TFM. En cas que la titulació designi un tribunal específic per a cada TFM, aquesta designació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies hàbils a partir de la data en què hagi finalitzat el dipòsit del treball. Una vegada ha estat informat de la designació, el president del tribunal (o el responsable del TFM o la direcció de la titulació) convocarà els altres membres, el tutor o els tutors i l’estudiant per a la presentació i defensa del treball en un màxim de deu dies hàbils.

En circumstàncies excepcionals en què el TFM contingui informació que pugui tenir la consideració de confidencial, el procediment per a la presentació i defensa pública es podrà modificar seguint les indicacions de l’article 10 del Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears. Per acollir-se a les especificacions dels TFM sotmesos a processos de protecció de dades o resultats, en el moment de lliurar el treball, l’estudiant o els tutors han de fer una sol·licitud raonada adreçada al CEP.

Avaluació del treball de fi de màster

Cada titulació establirà els criteris d’avaluació del TFM, que es faran públics per a cada any acadèmic i seran tinguts en compte pel tribunal a l’hora de qualificar el TFM (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Un cop acabada la presentació i defensa del TFM, el tribunal deliberarà sobre el grau d’acompliment de l’estudiant i determinarà la qualificació del treball, que s'incorporarà al seu expedient.

Recursos sobre plagi acadèmic, Turnitin i Intel·ligència Artificial.

Recursos a la web de la biblioteca de la UIB: Definició, normativa i altres temes realacionats amb el plagi i com evitar-ho.

Integritat acadèmica, plagi i com incorporar les idees d'altres als nostres treballs: Autora: González Teruel, Aurora - Data: 2019 - (Innovació Educativa Universitat de València) Vídeo a youtube.

Informació sobre com accedir als informes de Turnitin: Webminar UIB Turnitin.

Unlocking the Power of Generative AI Models and Systems such as GPT-4 and ChatGPT for Higher Education: document PDF

Recursos per als tutors del treball de fi de màster

Atès que la primera passa per al control del plagi l'han de fer les persones que tutelen el TFM, és convenient que els tutors del treball revisin la secció "Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin" d'aquesta pàgina web.

Guia per als tutors del treball de fi de màster

Informació específica dels TFM del Màster Universitari. Psicologia General Sanitària

No hi ha disponible informació específica del TFM per a aquesta titulació.

Treballs de fi de màster defensats

Enllaç al repositori institucional (DSPACE).

 • ¿Es la Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness capaz de aumentar la conciencia corporal y reducir la percepción del dolor de mujeres embarazadas?
 • Descripció i anàlisi de la distribució temporal i espacial dels comportaments suïcides a les Illes Balears
 • Distracción por sonidos inesperados: modulación por el contexto visual y relación con la sintomatología TDAH
 • Effects of major depressive disorder on episodic memory: a scoping review
 • Estudi de les relacions existents entre el Mind-wandering espontani, les estratègies de regulació emocional cognitives negatives i l'autoestima en relació amb la simptomatologia ansiosa-depressiva
 • Estudi de variables cognitivoafectives, vincle prenatal i llindars de dolor, en dones embarassades amb història de pèrdues perinatals
 • Influencia del estado cognitivo en la percepción del dolor en el envejecimiento: una revisión sistemática
 • Intervención cognitivo-conductual en un niño de 11 años con un trastorno de ansiedad por separación: un estudio de caso
 • Intervención en comunicación social mediada por padres en niños con Trastorno del Espectro Autista: Formato grupal vs individual
 • La evaluación neuropsicológica y la vuelta a la conducción tras el daño cerebral adquirido: una revisión sistemática
 • La medida del "Tempo cognitivo lento" y su relación con otros aspectos del comportamiento en adolescentes
 • La percepción del acoso sexual académico y de su impacto en la salud mental en una muestra de mujeres estudiantes de Psicología
 • Mindfulness y autocompasión en mujeres víctimas de violencia de género para reducir las consecuencias psicológicas derivadas del covid-19.
 • Panorama general de las revisiones sistemáticas de los factores de riesgo para la aparición del trastorno límite de la personalidad
 • Trastorno de duelo prolongado y su impacto en la salud en población adulta
 • ¿Existe relación entre la soledad, el aislamiento social y el riesgo de demencia en adultos mayores? Revisión sistemática de estudios longitudinales prospectivos
 • Clinical effects of transcranial direct current stimulation in adult fibromyalgia - a scoping review and preliminary quality assessment
 • Efectos del entrenamiento cognitivo a través de realidad virtual sobre la función cognitiva en personas con deterioro cognitivo leve o demencia. Una revisión sistemática
 • El consumo de alcohol en España en el contexto del COVID-19: una revisión sistemática
 • Entrenamiento en Relajación, Distracción y Mindfulness Mediante Realidad Virtual en un Caso de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
 • Estudio de las Variables Transdiagnósticas en el Trastorno por Consumo de Sustancias: Afecto Negativo y Desregulación Emocional
 • Estudio del diagnóstico de altas capacidades intelectuales como variable implicada en la exposición a eventos potencialmente traumáticos
 • Experiencias adversas en la infancia relacionadas con una figura de apego y su influencia en el desarrollo de Trastorno Límite de la Personalidad: un estudio de caso
 • La autodeterminación y calidad de vida en personas adultas con discapacidad intelectual
 • La regulación emocional y el consumo de alcohol y tabaco en adolescentes y jóvenes adultos: una revisión sistemática de la literatura
 • Presència de simptomatologia ansiosodepressiva i qualitat de vida dermatològica en adolescents amb acne i psoriasi-dermatitis atòpica
 • Prevalença del trastorn d'estrès posttraumàtic i la seva associació amb diversos tipus de trauma en dones en context de prostitució
 • Prevalencia del consumo de alcohol, tabaco y cannabis en población adulta joven y su relación con el modelo UPPS-P de impulsividad
 • Problemes internalitzants i de regulació emocional en infants amb i sense dislèxia
 • Relación entre la victimización asociada a acoso escolar retrospectivo y la valoración de imágenes de exclusión social
 • Variables físiques, afectives i cognitives en adults amb fibromiàlgia: estudi de casos i controls
 • ¿Los niños impulsivos son más creativos? Asociaciones entre la creatividad y las funciones ejecutivas auto y hetero-informadas
 • ¿Son los programas de mindfulness capaces de mejorar el vínculo madre-bebé?: Una revisión
 • AHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CONTRASTORNO MENTAL GRAVE QUE ACUDEN A HOSPITAL DE DÍA
 • Análisis de la efectividad del programa Temps de Nins para progenitores con un trastorno mental grave: un estudio abierto
 • A systematic overview of umbrella reviews on risk and protective factors for psychological disorders
 • Diferencias de rendimiento cognitivo y memoria asociativa en participantes depresivos y no depresivos
 • Dimensiones psicopatológicas y su relación con la regulación emocional y el temperamento en una muestra de adolescentes
 • Efectividad del Programa de Intervención para Agresores de Violencia de Género en varones condenados en medidas alternativas en la modificación de creencias disfuncionales respecto a las mujeres y el uso de la violencia y en la reducción del malestar emocional
 • Emotional expressivity and variability during parents- adolescent interactions: the role of anxiety risk and gender
 • Formación de cuidadores en centros residenciales: Intervención sobre Síntomas Conductuales en Tercera Edad con Enfermedad Neurodegenerativa Avanzada
 • Intervención cognitiva con videojuegos en adultos mayores con deterioro cognitivo leve
 • Intervenciones Basadas en Mindfulness e Ideación Suicida en adultos con depresión: Una revisión
 • Intervención transdiagnóstica para el tratamiento de los trastornos emocionales en estudiantes de la Universidad de las Islas Baleares
 • La intervención basada en mindfulness para el tratamiento de la sintomatología psicótica: una revisión sistemática
 • Prevalença d'ideació suïcida en els estudiants de la Universitat de les Illes Balears
 • Problemas psicopatológicos y conductas de riesgo en una muestra de adolescentes durante los dos años posteriores a una intoxicación etílica aguda
 • Regulación emocional y temperamento en el trastorno conversivo en adolescentes: estudio de casos y controles
 • Beneficios del programa Mindfulness for Health en niños que presentan trastorno por déficit de atención e hiperactividad
 • Complejidad de la respuesta en el “finger tapping test”: diferencias entre adultos jóvenes y adultos mayores
 • Eficacia coadyuvante de un programa de terapia cognitiva basada en la atención plena en formato no presencial en pacientes con depresión resistente en situación de confinamiento por alerta sanitaria
 • Estudio descriptivo del síndrome de Burnout en profesionales de enfermería en el psiquiátrico de Palma
 • Impacto del Trastorno del Espectro Autista infantil sobre el nivel de estrés parental y la calidad de vida familiar: una revisión
 • Ingesta de alcohol, motivos de consumo y estrategias de regulación emocional en una muestra de estudiantes universitarios
 • La reducción de las conductas problema en personas con discapacidad intelectual con un programa de Apoyo Conductual Positivo
 • La relación entre la percepción de emoción expresada y las recaídas en personas con trastornos relacionados con sustancias
 • Prevalença de manifestacions ansiosodepressives en estudiants de Grau de la Universitat de les Illes Balears
 • Problemas internalizantes y externalizantes en adolescentes con discapacidad intelectual: el papel del control psicológico, el control conductual y el estrés parental
 • Programa de mindfulness para adolescentes con Trastorno del Espectro Autista
 • Proyecto de Intervención en Prevención Selectiva de Trastorno Mental Grave (TMG): “Temps de Nins”
 • Psychotic symptoms and quality of life: mediational analysis of dispositional mindfulness performance
 • Relació entre memòria i depressió en la demència a través de tests de 'binding'
 • Relación entre consumo de bajo riesgo de alcohol y sintomatología depresiva en personas con sobrepeso y Depresión subclínica
 • Revisión sobre Evaluación e Intervención en Duelo Migratorio y Síndrome de Ulises
 • ¿Son los acercamientos “body-mind” capaces de modificar el proceso de envejecimiento celular?
 • Adolescents at risk of anxiety in interaction with their fathers: youth vagal tone and cardiac synchrony
 • Caracterització de les tipologies dels intents de suïcidi i dels suïcidis consumats registrats a l'Observatori del Suïcidi de les Illes Balears
 • Depresión resistente, flexibilidad cognitiva y autocompasión.
 • Efectos no lineales del estado de ánimo y de ansiedad
 • El Breath Counting Tool como medida conductual de Mindfulness Disposicional en Psicosis.
 • El uso de la Robótica Educacional con Lego para la mejora de las Funciones Ejecutivas en la infancia
 • Estrés, afrontamiento y psicopatología. Un estudio en población universitaria
 • Perfil neuroconductual atencional y de las funciones ejecutivas en la vida diaria en adolescentes con y sin TDAH.
 • Prevalencia y características del abuso sexual infantil en población con discapacidad sensorial
 • Transcranial Direct Current Stimulation on Dorsolateral Prefrontal Cortex as a possible tool to improve Attention in a healthy sample and how Mind Wandering, Sluggish Cognitive Tempo and multiple Psychopathological variables are related
 • Tratamientos psicológicos para la sintomatología ansiosa ante los procedimientos médicos en pacientes oncológicos infantojuveniles: una revisión
 • Viabilidad de un programa piloto de intervención multimodal sobre estilo de vida en pacientes con Depresión Resistente
 • “Programa de Intervención en Habilidades Sociales en personas drogodependientes”
 • Aplicació de un procediment de reducció de subjeccions mecàniques en l'àmbit geriàtric des del model d'atenció centrada en la persona.
 • Aproximació a l’estudi i anàlisi comparatiu dels problemes internalitzats i alteracions específiques en funcions executives en infants amb i sense Trastorn Específic de l’Aprenentatge amb dificultats en la lectura (dislèxia).
 • Avaluació dels resultats d'un centre d'educació especial en la millora de conductes problema
 • Características sociodemográficas y autoeficacia ante conductas sexuales de riesgo en homosexuales
 • Efecto modulador de la actividad física sobre el estado de ánimo, la salud general y el rendimiento atencional en pacientes con lumbalgia crónica inespecífica
 • Efectos del uso del teléfono inteligente sobre estados emocionales disfóricos
 • El perfil cognitivo de los pacientes con esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
 • Estudio retrospectivo de la eficacia del protocolo psicológico para evaluación de candidatos a implante de neuroestimulador
 • Intervenciones psicológicas para la reducción de sintomatología ansiosodepresiva en hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género: una revisión sistemática.
 • L'estudi del Temps Cognitiu Lent en estudiants universitaris
 • La utilitat dels jocs seriosos a psicoteràpia: Una revisió
 • Programa de intervención en Trastornos de la Conducta Alimentaria
 • Relació entre la utilització d’internet i la conducta suïcida en població universitària espanyola
 • Alteraciones cognitivas en un primer episodio depresivo: un estudio longitudinal a seis meses
 • Anorexia nerviosa: una revisión actualizada del trastorno
 • Aplicación de un programa de Mindfulness en aulas de Educación Primaria: un estudio piloto
 • Conceptualización de los Trastornos de la Conducta Alimentaria en adolescentes y adultas jóvenes. Plan de Intervención.
 • Differences between Children with ADHD and Healthy Controls on Electroencephalographic and Continuous Performance Test Measures. An Exploratory Study and Assessment of its Diagnostic Value.
 • Discapacitat, Depressió i Ideació Suïcida en pacients amb Esclerosi Múltiple. Un estudi en població mallorquina.
 • El clima familiar, una comparación entre un grupo de TCA, un grupo con otras patologías alimentarias y un grupo control.
 • El mindfulness disposicional y la capacidad de control atencional como mecanismos de cambio y predictores de resultado en el entrenamiento en conciencia plena medidos mediante autoinformes y a través de una tarea de ejecución.
 • Estudio retrospectivo de los efectos del bullying en la infancia en población universitaria
 • Evaluación de DCL en adultos con sintomatología TDAH con hijos diagnosticados de TDAH.
 • Influencia de los rasgos disfuncionales de la personalidad en la gravedad de la depresión mayor
 • Los Payasos de Hospital y el malestar infantil ante procedimientos invasivos dolorosos
 • Mindfulness y Estilo de vida mediterráneo
 • Protocolo de intervención para náuseas y vómitos en pacientes de quimioterapia mediante entorno de realidad virtual
 • Síntomas Disociativos y Autolesiones en adolescentes con rasgos del Trastorno Límite de Personalidad (TLP)
 • Sistemas dinámicos y adicción a la nicotina
 • “Intervención grupal para el tratamiento psicológico de autolesiones no suicidas en adolescentes: un estudio piloto”