Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.
Branca de coneixement Ciències de la Salut
Direcció dels estudis Dra. María Balle Cabot
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
20
Crèdits 90
Modalitat

Presencial

Campus Mallorca
Idioma Català, Castellà, Català/Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preus Preu públic per crèdit 15,63¤
Cost total: 1.460,77 ¤ (*)(**)
Directe a

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

El Màster universitari en Psicologia General Sanitària, juntament amb la titulació de grau pertinent, habilita per exercir la professió de psicòleg general sanitari.

Al BOE de dia 5 d’octubre de 2011 es va publicar la Llei 33/2011 General de Salut Pública i concretament en la disposició addicional setena (Regulació de la psicologia en l’àmbit sanitari), es va crear la professió sanitària generalista de psicòleg, denominada Psicòleg General Sanitari. El text atribueix legalment al Psicòleg General Sanitari la condició de Professional Sanitari i estableix les competències professionals en l’àrea de la salut que se li reserven específicament, en concret, segons s’esmenta a la Llei: “la realització d’investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l’activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora de l’estat general de la seva salut, sempre que aquestes activitats no requereixin una atenció especialitzada per part d’altres professionals sanitaris“.

Al BOE de dia 14 de juny de 2013 el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport va publicar l’Ordre ECD/1070/2013 de 12 de juny, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials de Màster en Psicologia General Sanitària que habiliti per a l’exercici de la professió titulada i regulada de psicòleg general sanitari. En aquesta ordre es regula la denominació del Màster, les seves competències, les seves condicions d’accés, la planificació dels ensenyaments (mòduls i matèries) i les pràctiques externes.

Aquest màster, doncs, s’ajusta a l’ordre ECD/1070/2013 i habilitarà als estudiants que el superin per exercir la professió de psicòleg general sanitari.

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari