Màster Universitari. Psicologia General Sanitària

Any acadèmic 2023-24

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2023-24 d'aquest màster.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2022-23.

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Els requisits d'accés al Màster Universitari en Psicologia General Sanitària estan determinats a l'apartat C) de l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials de Màster en Psicologia General Sanitària que habiliti per a l’exercici de la professió titulada i regulada de psicòleg general sanitari, en compliment del que disposa la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública.

La Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari, en la seva disposició final quarta, modifica la Llei 33/2011 i deixa el paràgraf a) de l’apartat 3 de la disposició addicional setena redactat de la manera següent:

«a) El títol de grau en Psicologia, que no habilitarà, per si mateix, per a l'exercici de la psicologia al sector sanitari, constituirà un requisit necessari per a l'accés al Màster de Psicologia General Sanitària, així com qualsevol altre títol universitari oficial estranger de Psicologia que compleixi els requisits establerts a l'Ordre CNU/1309/2018, de 5 de desembre, per la qual es regulen les condicions generals a què s'ajustaran els plans d'estudi del grau en Psicologia, en particular es refereix a les matèries obligatòries vinculades a la Psicologia de la Salut.»

Tenint en compte la normativa vigent, poden ocórrer el casos següents:

En el cas dels llicenciats en Psicologia per la UIB, compleixen el criteri d'accés tots aquells que en el seu moment van cursar i van obtenir l'itinerari d'especialització en Psicologia Clínica i de la Salut, impartit des de l'any acadèmic 2007-08 i que, a més de les assignatures troncals i obligatòries del pla d'estudis, suposa haver superat un mínim de 42,5 crèdits optatius del total de 63 oferts a través de 13 assignatures (per a més informació, consultau: http://fpsicologia.uib.cat/itinerari

En el cas dels graduats en Psicologia per la UIB, els 90 crèdits de caràcter sanitari es justifiquen de sobra de la manera següent:

 1. S'accepten tots els crèdits de formació bàsica del pla d'estudis, ja que el grau de Psicologia està inscrit en la branca de Ciències de la Salut (60 crèdits).
 2. S'accepten els crèdits de les assignatures obligatòries següents (pròpies de l'àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics): Tècniques d'Intervenció Psicològica, Avaluació i Diagnòstic Psicològic I i II, Psicologia de la Personalitat, Personalitat i Adaptació, Psicopatologia, Intervenció Psicològica en Trastorns Psicopatològics en Adults i Intervenció Educativa. En total, sumen 36 crèdits.
 3. S'accepten els crèdits de les assignatures obligatòries següents (pròpies de l'àrea de Psicobiologia): Psicologia Biològica i Neuropsicologia. En total, sumen 12 crèdits.
 4. S'accepten les pràctiques externes i els treballs de final de grau que clarament s'hagin desenvolupat en un àmbit o en una temàtica pròpia de la psicologia sanitària o de la psicologia clínica i de la salut. Respectivament, aquestes assignatures tenen assignats 12 i 6 crèdits.
 5. S'accepten altres assignatures que sense ser específicament de les àrees abans esmentades aborden qüestions pròpies de l'àmbit, com poden ser la intervenció psicosocial, l'epidemiologia, la mesura psicològica, etc.

En cas dels llicenciats d'altres universitats espanyoles, compliran el criteri d'accés si poden acreditar la superació d'un itinerari d'especialització similar al de la UIB.

En el cas dels graduats d'altres universitats espanyoles, compliran el criteri d'accés aquells que hagin cursat els estudis de Psicologia en la branca de Ciències de la Salut i que puguin acreditar la formació exigida de 90 crèdits ECTS en el seu pla d'estudis de manera similar a com s'ha exposat per al cas dels graduats a la UIB.

Així mateix, han de complir els requisits d'accés aquells estudiants amb un títol expedit en qualsevol estat de l'Espai Europeu d'Educació Superior que sigui equivalent al de llicenciat/graduat en Psicologia i que, a més, acrediti una formació mínima de 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari o equivalent.

Finalment, també compliran el criteri d'accés aquells estudiants amb un títol expedit per una institució aliena a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat que estigui homologat al títol de llicenciat/graduat en Psicologia de l'Estat espanyol i que, a més, acrediti una formació mínima de 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari o equivalent.

En qualsevol cas, els estudiants estrangers, tal com assenyala l'apartat d'Admissió de la Guia de suport per a l'elaboració de la memòria de verificació de títols oficials universitaris (grau i màster) de l'ANECA, hauran d'acreditar un nivell de coneixement en almenys una de les llengües oficials de les Illes Balears (castellà o català) equivalent a un B2.

Per a aquells estudiants que volguessin ingressar en el Màster sense haver obtingut 90 crèdits ECTS de formació en l'àmbit específicament sanitari durant la seva llicenciatura/grau en Psicologia, la Universitat contemplarà com a complements formatius, prèvia a l'ingrés en el Màster, les assignatures optatives sanitàries de l'actual grau en Psicologia de la nostra Universitat que es requereixin per aconseguir aquest nombre de crèdits. La Comissió Acadèmica del Màster determinarà en cada cas el nombre de crèdits que són necessaris cursar fins a arribar als 90 exigits en funció de l'expedient previ de l'alumne. En l'apartat 4.6 d'aquesta memòria s'amplia la informació sobre com es dugués a terme aquest procediment.

Atès que s'establirà un numerus clausus davant la impossibilitat d'oferir tant una adequada formació acadèmica com especialment pràctica a grups molt nombrosos, s'estableix el següent sistema d'admissió:

 • Si el nombre de sol·licituds que compleixen amb el criteri d'accés és igual o inferior al numerus clausus establert, seran admesos tots els estudiants.
 • Si el nombre de sol·licituds que compleixen amb el criteri d'accés excedeix el numerus clausus establert, s'aplicaran els següents criteris d'admissió amb les seves respectives ponderacions en una escala de 0 a 10:
  • Expedient acadèmic: 50%
  • Valoració d'altres mèrits (experiència professional, nivell B2 d'anglès, publicacions científiques, beques, assistència a reunions científiques, etc.): 30%
  • Entrevista personal: 20%. El contingut d'aquesta entrevista es centrarà en indagar sobre les habilitats personals (e.g. habilitats d'interacció social), els coneixements previs en matèria de Psicologia Clínica i de la Salut i en el nivell de motivació cap a la professió que presenti l'estudiant. L'expedient acadèmic i altres mèrits faculten, no hi ha dubte, per a la posterior formació, però de manera general, és a dir, per a qualsevol àmbit de la Psicologia. En canvi, en el nostre cas, la finalitat de l'entrevista és que, en tractar-se d'un títol que habilita per a una professió i que necessàriament parteix d'un nombre de places molt restringides, cal intentar seleccionar a aquells estudiants que realment ja parteixen d'uns principis, habilitats i coneixements que garanteixin, en la mesura del possible, l'èxit formatiu en l'àmbit clínic i de la salut. L'objectiu és minimitzar al màxim els abandonaments o el fracàs acadèmic ja que en cada cas en què es doni una d'aquestes circumstàncies cal afegir l'efecte negatiu que això ja té de per si, l'agreujant que en el seu moment molts estudiants van quedar fora de l'accés al Màster.

La Comissió Acadèmica del Màster serà l'encarregada del procés d'admissió (veure apartat a) del punt 5.1. Descripció del Pla d'Estudis).

En el cas que un estudiant no estigui d'acord amb qualsevol de les decisions pot presentar un recurs davant el/la director/a del màster, qui una vegada realitzades les comprovacions i les consultes pertinents emetrà un informe, contra el qual l'alumne pot presentar un recurs davant la UIB a través del Servei d'Alumnes.

Objectius acadèmics i professionals

L'objectiu del màster en Psicologia General Sanitària és l'habilitació com Psicòleg General Sanitari, professió definida per l'Ordre ECD/1070/2013 de 12 de juny del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE de 14 de juny). El text atribueix legalment al Psicòleg General Sanitari la condició de Professional Sanitari i estableix les competències professionals a l'àrea de la salut que se li reserven específicament, en concret, segons se cita en la Llei: "la realització de recerques, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora de l'estat general de la seva salut, sempre que aquestes activitats no requereixin una atenció especialitzada per part d'altres professionals sanitaris". L'àmbit d'exercici del psicòleg general sanitari és preferentment el privat.

Competències genèriques de la titulació

 1. Capacitat d'organització i planificació.
 2. Capacitat de presa de decisions.
 3. Capacitat de treball a un equip interdisciplinar.
 4. Capacitat per comunicar-se amb experts d'altres camps.

Competències específiques de la titulació

 1. Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguin cabuda els components biopsicosocials de la mateixa, d'acord amb les directrius establertes per l'OMS.
 2. Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant-se el seu exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 3. Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 4. Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 5. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
 6. Redactar informes psicològics de forma adequada als destinataris.
 7. Formular hipòtesis de treball en investigació i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, aplicant el mètode científic.
 8. Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar a l' professional especialista corresponent.
 9. Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
 10. Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 11. Coneixement de les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.
 12. Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
 13. Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà
 14. Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 15. Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 16. Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que d'ells es deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb els problemes de salut.
 17. Planificar, realitzar i, si s'escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per establir l'avaluació dels mateixos.
 18. Dissenyar, desenvolupar i, si escau supervisar i avaluar plans i programes de intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
 19. Conèixer les activitats necessàries per a la constitució, posada en marxa i gestió de una empresa, les seves diferents formes jurídiques i les obligacions legals, comptables i fiscals associades.
 20. Coneixements de la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol.
 21. Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Els estudiants que estiguin en possessió del títol de Màster Universitari en Psicologia General Sanitària podran accedir a la professió de Psicòleg General Sanitari regulada per l'Ordre ECD/1070/2013 de 12 de juny del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE de 14 de juny).

Estructura dels estudis

El pla d'estudis segueix les directrius del BOE Núm. 142 de 14 de juny de 2013 - resolució 6412. El Màster en Psicologia General Sanitària concentra la docència dels quatre mòduls (bàsic, específic 1, específic 2 i específic 3) en dos blocs d'11 setmanes cadascun.

L'estructura i les assignatures les podeu consultar a l'apartat "Assignatures" d'aquesta titulació.

Sistema de transferència i reconeixement de crèdits

El sistema de reconeixement de crèdits s'ajustarà al que determina el RD 1393/2007 (i les modificacions introduïdes pel RD 861/2010) i per la normativa pròpia de la Universitat de les Illes Balears (Acord normatiu 9093 de dia 5 de juny de 2009 i posteriors modificacions). Com a norma general no podrà ser objecte de reconeixement el treball de fi de màster. La Comissió Acadèmica del Màster tindrà les atribucions per realitzar el corresponent reconeixement de crèdits d'acord amb aquests criteris bàsics:

 • Reconeixement de crèdits en ensenyaments universitaris oficials.
  Podran ser objecte de reconeixement els crèdits de matèries i assignatures cursades en altres ensenyaments universitaris oficials de postgrau, els continguts i les competències de les quals coincideixin amb els continguts i competències de mòduls i matèries del Màster de Psicologia General Sanitària, excepte per al treball fi de màster que els estudiants poguessin haver realitzat en anteriors estudis oficials de postgrau. Pel que fa a les pràctiques externes, aquestes únicament podrien ser reconegudes en cas d'haver-se realitzat en centres sanitaris que reunissin les condicions marcades en l'apartat D de l'annex de l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny i amb una durada igual o superior als 30 crèdits ECTS que s'indica en l'esmentada Ordre.
  Com estableix l'Ordre EDC/1070/2013, als alumnes matriculats en el màster que hagin superat el primer any de formació al qual s'accedeix per la superació de la prova selectiva anual per a l'accés a la formació sanitària especialitzada (PIR), se'ls reconeixeran els crèdits corresponents a les pràctiques externes que tinguin pendents de realitzar.
 • Reconeixement de crèdits a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials (títols propis).
  En el seu conjunt, els mèrits de l'alumne en aquest apartat no podran suposar un reconeixement de crèdits superior al 15% del total de crèdits del Màster. És a dir, no podrà ser superior als 13,5 crèdits. Atès que el present màster no deriva de l'extinció de cap títol propi, no es contempla una possibilitat de reconeixement de crèdits superior. A més, a través de l'experiència i l'activitat professional únicament es reconeixeran crèdits en la matèria de Pràctiques Externes en funció dels següents criteris:
  1. L'experiència i l'activitat professional susceptible de ser reconeguda únicament serà aquella que impliqui haver exercit funcions de psicòleg sanitari, alineades amb les competències específiques que apareixen en l'ordre ECD/1070/2013, ja sigui en l'àmbit públic o en l'àmbit privat, sempre que aquests centres de treball compleixin amb el que estipula aquesta ordre ministerial. En tots els casos ha de ser una activitat legalment reconeguda i demostrable (llicències, contractes, vida laboral, etc.).
  2. Si l'activitat professional s'ha desenvolupat en un centre públic o privat que compleixi amb els requisits que estableix l'Ordre ECD/1070/2013 per als centres que poden acollir alumnes en pràctiques del MPGS, es podran reconèixer fins a 1 crèdit per mes treballat a temps complet, fins a un màxim de 13.
  En resum, en aquest apartat el reconeixement possible de crèdits serà el següent:
    Mínim Máxim
  Reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments superiors oficials no universitaris
   0  0
  Reconeixement de crèdits cursats en títols propis  0  0
  Reconeixement de crèdits cursats per acreditació d'experiència laboral i professional
   0  13

   

 • Sistema de transferència i reconeixement de crèdits.
  Seguint el que preveu el RD 1393/2007 (modificat pel Reial Decret 861/2010), entendrem com a reconeixement l'adaptació dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres diferents a efectes de l'obtenció del títol oficial. Així mateix, la transferència de crèdits implica que, en els documents oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant, s'inclouran la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o en una altra universitat, que no hagin conduït a la obtenció d'un títol oficial. Se seguirà en aquest punt la normativa general vigent.
  A més podran ser objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials que acreditin l'assoliment de competències i coneixements associats a matèries del pla d'estudis, amb la condició que els reconeixements només poden aplicar-se a les assignatures o mòduls definits en el pla d'estudis, i no a parts d'aquests.

En base a l'article 39 de l'Acord Normatiu 9386 de 16 de març de 2010 (FOU 328 de 23 d'abril) i a l'article 13 de la disposició 9740/2011 (FOU 346 de 18 de març), i amb l'objecte de resoldre els procediments de reconeixement i transferència de crèdits, el Consell d'Estudis del Màster delegarà en la Comissió Acadèmica del Màster les funcions pròpies de la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits.

Examen final

Presentació i defensa pública del Treball de Fi de Màster (TFM)

Criteris d'avaluació i exàmens

Els criteris d'avaluació i els exàmens apareixeran detallats en les guies docents de cada assignatura.

Direcció dels estudis

Dra. María Balle Cabot
Departament
Telèfon
971 25 9517

Composició de la Comissió Acadèmica

Presidenta
María Balle Cabot
Secretària
Jordi Llabrés Bordoy
Vocals
 • María del Pilar Andrés Benito
 • María del Carmen Borrás Sansaloni
 • Miquel Rafel Tortella Feliu
 • Alfonso Morillas Romero
 • Mateu Servera Barceló
 • Gloria García de la Banda García
 • María del Mar Escanellas Morey