Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família

Any acadèmic 2021-22

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2021-22 d'aquest màster.
També podeu veure altres terminis a aquest enllaç.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2020-21.

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007:

Per accedir als ensenyaments del Màster Universitari oficial en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Així mateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió de l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Els candidats han de presentar una preinscripció telemàtica. Si no han cursat els estudis de grau a la UIB, han de presentar una fotocòpia compulsada dels documents acreditatius de la seva titulació i un certificat acadèmic de la universitat emissora de la titulació esmentada.

La Comissió Acadèmica de la Titulació analitzarà les sol·licituds presentades, inclosos els casos de convalidació i reconeixement de crèdits. Es valoraran els mèrits presentats pels candidats.

Orientacions del barem d'admissió

Els estudiants podran ser admesos al màster d'acord amb els següents criteris:

 1. Seran considerats en primer lloc els llicenciats, diplomats i graduats en carreres educatives (pedagogia, educació social, magisteri, psicopedagogia) i carreres socials (treball social, sociologia, psicologia i antropologia); (80 punts)
 2. Es valorarà la formació acreditada, per universitats o entitats oficials, en menors i família com un mèrit per a accedir al màster; (10 punts)
 3. Es valorarà l'experiència professional acreditada en serveis i programes per a menors i família com un mèrit per a accedir al màster; (5 punts)
 4. Es valoraran les publicacions e investigacions acreditades amb menors i família com un mèrit per a accedir al màster; (5 punts)

Objectius acadèmics i professionals

L'objectiu fonamental del màster és formar-se sistemàticament sobre tots els elements estructurals i dinàmics de la família, aportats per les diverses ciències socials i de l'educació, així com sobre les estratègies d'intervenció socioeducativa amb menors i família de manera que els estudiants puguin iniciar un doctorat en aquest camp amb una base interdisciplinària sòlida, respondre a les demandes científiques i a les tècniques d'intervenció en aquest camp que demanden les institucions i serveis que actuen en aquesta àrea i estar preparat per al món professional que envolta aquest àmbit.

Objectius específics

 1. Facilitar l'adquisició de coneixements aprofundits en les àrees de coneixement necessàries per a l'exercici de la intervenció familiar. Capacitar per al diagnòstic sobre la situació i sobre les relacions familiars al llarg dels diversos cicles de la vida.
 2. Formar als alumnes en la pràctica de l'exercici professional de la intervenció familiar. Capacitar per al disseny, desenvolupament i avaluació de diverses estratègies d'intervenció.
 3. Proporcionar una formació que capaciti per investigacions de futurs professionals de la intervenció familiar. Iniciar en la investigació bàsica i aplicada sobre les diverses formes de convivència, les seves característiques, canvis i factors que els expliquen.
 4. Orientar als alumnes sobre les formes d'accedir al desenvolupament professional de la intervenció familiar, tant en el sector públic com en el privat. Obrir noves perspectives professionals en el camp de l'assessorament familiar.
 5. Sensibilitzar als alumnes perquè en l'exercici professional es respectin els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, així com amb els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

Competències

D'acord amb els descriptors que figuren en el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES) es garantirà, en la formació impartida en el Màster de Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família, que els estudiants

Competències generals

 • G-1. Posseir i comprendre els coneixements que defineixen i articulen els menors i famílies com espai interdisciplinari de diverses àrees científiques (pedagogia, psicologia, sociologia, dret i altres), incloent les seves teories, mètodes i àrees d'intervenció, en un nivell que es recolza en documentació científica avançada e inclou alguns coneixements procedents de l'avantguarda d'aquest camp d'estudi e intervenció.
 • G-2. Demostrar que es saben aplicar aquests coneixements en l'àmbit dels menors i famílies d'una forma professional mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i també identificant, articulant i resolent problemes educatius, psicopedagògics i socials. És a dir, que estiguin capacitats per l'acompliment professional com especialistes i que la seva actuació professional atengui al foment dels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, amb els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i amb els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.
 • G-3. Que tinguin capacitat per reunir e interpretar dades rellevants relatives al comportament de menors i a les estructures i dinàmiques de les famílies, així com al context en el que es produeixen, per emetre judicis fonamentats sobre problemes educatius, psicopedagògics i socials en aquest cap d'estudi e intervenció.
 • G-4. Que siguin capaços de transmetre informació, idees, problemes i solucions sobre qüestions relatives al comportament humà, a un públic tan especialitat com no especialitzat.
 • G-5. Haver desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a continuar la seva formació amb un alt grau d’autonomia, especialment per millorar la seva capacitació professional o per incorporar-se a estudis de doctorat que els hi proporcionen una formació avançada dirigida a l'especialització acadèmica o investigadora en aquest camp d'estudi e intervenció.

Competències específiques

Els titulats en el màster han de demostrar coneixements i comprensió dels següents aspectes bàsics del camp d'estudi sobre els menors i famílies:

 • E-1.1. Les contribucions i limitacions dels principals models teòrics de la Sociologia i de la Pedagogia, en les seves tradicions socioeducativa i psicopedagògica.
 • E-1.2. Les contribucions principals d'altres tradicions disciplinàries al coneixement dels menors i les famílies, en especial del Dret.
 • E-1.3. Els fonaments històrics de les formes de convivència i de les concepcions de la infància.
 • E-1.4. Els factors culturals i els principis psicosocials que intervenen en el comportament dels individus i en l'estructura i dinàmica de les famílies.
 • E-1.5. Principals mètodes i dissenys d'investigació i les tècniques avançades d'anàlisi de dades.
 • E-1.6. Diferents mètodes e instruments d'avaluació i diagnòstic en diferents àmbits dels menors i les famílies.
 • E-1.7. Diferents mètodes i procediments d'avaluació de programes i serveis, en els diferents contextos: educatiu, serveis socials, organitzacions i àmbit comunitari.

Els titulats en el màster hauran de demostrar les capacitats que els permetin aplicar els coneixements adquirits. Aquestes capacitats són:

 • E-2.1. Ser capaç d’analitzar e identificar riscs, necessitats i demandes dels destinataris tant individuals com familiars en els diferents contextos d'aplicació, des de la perspectiva del treball en xarxa.
 • E-2.2. Ser capaç d'establir les metes u objectius de l'actuació sobre menors i famílies en diferents contextos, proposant-los i negociant-los en funció de les necessitats i demandes dels destinataris i afectats. També elaborar el pla i les tècniques d'intervenció i avaluar els seus resultats.
 • E-2.3. Seleccionar i administrar tècniques e instruments propis i específics de la intervenció amb menors i famílies i ser capaç d'avaluar la pròpia intervenció.
 • E-2.4. Ser capaç de promoure canvis efectius, a través dels mètodes propis i específics de la intervenció socioeducativa, en els individus i famílies, en els diferents contextos: educatiu, serveis socials, organitzacions i àmbit comunitari i amb atenció especial als que promouen els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, amb els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i amb els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.
 • E-2.5. Transmetre als destinataris, de forma adequada i precisa, els resultats de l'avaluació, processos d'actuació i resultats del procés.
 • E-2.6. Elaborar informes socioeducatius en diferents àmbits d'actuació, dirigits als destinataris, a altres professionals i serveis.

El màster proporcionarà totes aquestes competències professionals, tant generals com específiques.

Accés a altres estudis i sortides professionals

L'estudiant, quan estigui en possessió del títol oficial de Màster Universitari: Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família, té dues grans opcions:

 • Sol·licitar l'admissió als estudis de tercer cicle que portin a l'obtenció del títol de doctor i, en especial, als programes d'aquest nivell per la Universitat de les Illes Balears, en concret el programa de doctorat d’Educació.
 • La incorporació al món professional: serveis socials bàsics i especialitzats, públics, d'iniciativa social o privats, dedicats a la infància, l'adolescència i/o la família, tant des de perspectives preventives com d'intervenció socioeducativa. També a Serveis educatius i culturals que desenvolupin programes per a la infància, l'adolescència i/o la família.
  A partir de l’evidència recollida de l’alumnat egressat després de vuit edicions del màster, són exemples d’aquestes possibles sortides professionals: tècnics socioeducatius en ajuntaments o organismes supramunicipals, professionals socioeducatius de serveis o centres de protecció de menors (públics o privats), tècnics d’intervenció socioeducativa amb infància, adolescència i família en entitats del tercer sector, tècnics de punts de trobada i mediació familiar d’organismes públics, tècnics i professionals que treballen amb famílies vulnerables o en risc d’exclusió social, treballadors de fundacions d’atenció a la infància o l’adolescència, entre d’altres.

 

Estructura dels estudis

El pla d'estudis es pot trobar a la publicació del BOE Núm. 14 del 17 de gener de 2011 - disposició 908 i les assignatures a l'apartat "Assignatures" d'aquesta titulació.

El Màster MIS2 (el qual substitueix al màster MISO) s'impartirà en la modalitat d'ensenyament semipresencial segons el sistema propi de la UIB, utilitzant entorns virtuals i altres mitjans de suport als processos d'ensenyança i d'aprenentatge presencials. La plataforma virtual de la UIB (Campus Extens, desenvolupada sobre Moodle) serà el mitjà habitual de comunicació entre el professorat i l'alumnat. L'ensenyament de l'itinerari professionalitzador es desenvolupa de forma presencial en centres de serveis socials i educatius amb els que s'estableixen acords de pràctiques.

L'alumnat tindrà accés, una vegada que comenci el curs, a la plataforma de Campus Extens.

Examen final

Presentació i defensa pública del Treball de Fi de Màster.

Criteris d'avaluació i exàmens

Es durà a terme mitjançant un procés d'avaluació continuada que està detallat a la guia docent de cada assignatura (pàgina web de la titulació, apartat "Assignatures").

Direcció dels estudis

Directors del Màster

Dra. María del Carmen Orte Socías
Telèfon
(34) 971 17 3296
Dra. María Belén Pascual Barrio
Telèfon
(34) 971 17 3085

Comissió Acadèmica de la Titulació