Màster Universitari. Física de Sistemes Complexos

Any acadèmic 2021-22

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2021-22 d'aquest màster.
També podeu veure altres terminis a aquest enllaç.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2020-21.

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Tenint en compte el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007 (modificat pel Reial decret 861/2010):

 • Per accedir al Màster en Física de Sistemes Complexos és necessari tenir un títol universitari oficial expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un Estat integrant de l'espai europeu d'educació superior que faculti per a l'accés a ensenyaments de màster en aquest país.
 • Així mateix, hi poden accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació de la Universitat que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ de la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
 • Atès que s'utilitza com a llengua l'anglès en tot el procés formatiu, i d'acord amb l'Acord executiu 9617, del dia 2 de novembre de 2010, pel qual es regula el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau, els estudiants de màster han de complir un dels quatre requisits següents:
  1. Haver superat una assignatura d'anglès específica del pla d'estudis de grau del qual provingui.
  2. Superar una prova d'anglès o una entrevista.
  3. Presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
  4. Haver superat un mínim de 18 crèdits d'assignatures del grau impartides en anglès.

Aquest màster està especialment indicat per a alumnes graduats en Física, Enginyeria Física o graus afins. Atès el caràcter interdisciplinari del màster, es preveu també la possibilitat que el puguin cursar alumnes graduats en altres disciplines relacionades amb les línies cobertes al màster.

D'acord amb l'Acord normatiu 9386, de 16 de març de 2010, les sol·licituds d'admissió al Màster en Física de Sistemes Complexos seran resoltes pel Consell d'Estudis de la titulació, constituït pel director del màster i format pel professorat implicat i responsable de les assignatures, que realitzarà els tràmits oportuns segons la normativa vigent. El Consell d'Estudis es reunirà abans que hagin transcorregut els quinze dies següents al termini d'acabament de la preinscripció, per valorar les sol·licituds segons els requisits establerts (Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010) i els criteris addicionals assenyalats més avall. Si el nombre d'estudiants interessats excedeix el nombre de places ofertes, el consell d'estudis establirà una llista de suplents, per ordre de mèrits, per cobrir l'eventualitat de renúncia en el dret de matrícula per part d'alguns dels seleccionats en primera instància.

L'entrada d'estudiants en semestres posteriors a l'inicial serà estudiada per l'òrgan responsable del màster en cada cas i es procedirà d'acord amb la normativa reguladora de la Universitat. En qualsevol cas, la decisió sobre l'admissió estarà condicionada a la disponibilitat de places.

Es poden tenir els següents criteris per a la valoració de mèrits dels estudiants que vulguin ser admesos al màster, a més de la corresponent acreditació del domini de les competències relatives a aquest màster:

 • L'expedient acadèmic dels estudis que s'hagin cursat amb anterioritat.
 • L'experiència professional.
 • Una declaració d'objectius, on consti la motivació personal del candidat i els objectius que l'han conduït a sol·licitar plaça al màster.

L'expedient acadèmic i l'experiència professional tindran un pes conjunt no inferior al 70 per cent. El candidat haurà de presentar la documentació necessària i, si escau, degudament acreditada, d'acord amb el que estableixi l'òrgan d'admissió.

En el cas d'estudiants amb necessitats especials o particulars associades a la discapacitat, l'admissió es realitzarà d'acord amb la disposició addicional vint-i-quatre de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, sobre la inclusió de les persones amb discapacitat a les universitats. Es preveuran les mesures d'acció positiva que assegurin l'accés d'aquests estudiants al màster, sempre que compleixin les condicions que marca la normativa vigent.

Sistemes de suport i orientació dels estudiants una vegada matriculats

El suport i l'orientació dels estudiants matriculats en el màster, més enllà dels que s'ofereixen integrats dins l'activitat docent, es fonamenten en l'acció tutorial al llarg dels estudis universitaris; acció amb la qual es pretén orientar en els processos d'aprenentatge dels estudiants i ajudar en la presa de decisions autònomes. L'acció tutorial té els objectius específics següents:

 • Proporcionar la informació adequada als estudiants que els permetrà d'integrar-se en la Universitat.
 • Assistir l'alumnat en la presa de decisions, si és pertinent.
 • Orientar l'alumnat per optimitzar-ne l'estudi en funció de les característiques personals.
 • Donar suport, directament o indirectament, a les problemàtiques personals que planteja l'alumnat.
 • Informar l'alumnat sobre les activitats acadèmiques i culturals que organitza la Universitat.
 • Informar l'alumnat sobre activitats extraacadèmiques fora de la Universitat que afavoreixin la seva formació universitària.
 • Fomentar la participació de l'alumnat en la vida universitària.
 • Orientar l'estudiant en la presa de decisions per completar la formació científica amb un doctorat o per a la transició al món empresarial.

La figura del tutor és fonamental en aquest procés. Entre els seus objectius cal destacar els següents:

 1. Ser un suport per a l'estudiant des de la institució universitària.
 2. Realitzar un seguiment personalitzat de l'estudiant.
 3. Vehicular la relació entre l'estudiant i l'IFISC.

El consell d'estudis del màster serà el responsable d'assignar un tutor als estudiants de nou ingrés. El professorat que assumeixi la funció de tutoria orientarà i informarà l'alumnat en aspectes acadèmics, previs a la matrícula i al llarg dels seus estudis (tutoria de carrera). La tutoria podrà ser grupal, en línia, o individual, a demanda del tutor o de l'estudiant, per tractar temes més particulars. Els tutors disposaran d'una fitxa de seguiment del procés de l'estudiant. La tutoria de sortida al món laboral es durà a terme de manera coordinada amb el Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears. Entre les funcions més específiques dels tutors cal destacar:

 • L'orientació dels possibles llocs on continuar la formació científica amb la realització d'un doctorat.
 • Vetllar per la progressió acadèmica de l'estudiant que li permeti aconseguir els objectius i les competències prevists.
 • Orientar els estudiants en els processos de mobilitat, en col·laboració amb el Servei de Relacions Internacionals de la UIB.
 • Informar els estudiants dels mitjans disponibles a l'IFISC als quals tenen accés, dels serveis existents a la UIB i de les facilitats a les quals es pot accedir a través del CSIC.
 • Assessorar i fer el seguiment del treball de fi de màster.

Per a l'acolliment dels estudiants de nou ingrés, en el qual es pretén facilitar-ne la incorporació a la Universitat en general i a la titulació en particular, s'organitzarà una sessió de benvinguda. El director del màster, conjuntament amb el professorat que exerceixi les funcions d'acció tutorial, elaborarà el contingut i la informació que s'ha d'incloure en aquesta sessió.

Mobilitat de l'alumnat

La Universitat de les Illes Balears (UIB) forma part de xarxes universitàries, tant nacionals com internacionals. Té convenis i acords de col·laboració amb universitats i institucions d'educació superior de tot el món. A causa d'això, la UIB acull estudiants internacionals que cursen aquí part dels estudis o fins i tot els estudis complets. La UIB ha posat en funcionament diverses activitats dirigides a les persones que s'incorporen com a nous membres de la comunitat universitària. Amb aquestes activitats, tracta d'oferir-los un conjunt d'informacions bàsiques i d'utilitat per facilitar-los la integració a la vida universitària i millorar el seu aprenentatge i rendiment.

Encara que és el Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) l'encarregat de gestionar, coordinar i centralitzar l'oferta formativa dels estudis de postgrau, la UIB, a través del Servei de Relacions Internacionals (SRI), pertanyent al Vicerectorat d'Investigació i Relacions Internacionals, ha posat en marxa un programa d'acolliment per als estudiants estrangers, el qual es pot consultar a la pàgina web del CEP o bé a la pàgina web del SRI. El Servei de Relacions Internacionals (SRI) és la unitat de la UIB encarregada principalment de la promoció i gestió de la mobilitat de l'alumnat i el professorat.

L'acció tutorial d'aquests estudiants seguirà les mateixes vies establertes per a tots els estudiants. El professorat responsable de l'acció tutorial mantindrà reunions periòdiques amb els alumnes i facilitarà el contacte amb el personal del Servei de Relacions Internacionals, amb la finalitat d'ajudar els alumnes estrangers en el seu procés d'integració.

Així mateix, l'IFISC té una llarga experiència en mobilitat de personal investigador i en formació. En particular, el 36% dels estudiants de doctorat vinculats a l'IFISC provenen de països estrangers, i el 42%, d'altres universitats espanyoles.

Atenció específica als estudiants amb discapacitats

La UIB preveu de donar-los atenció a través de l'Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials, dependent del Vicerectorat d'Estudiants i Campus. Entre els seus objectius prioritaris hi ha fomentar la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat, i per a això les seves accions s'encaminen a garantir i assegurar:

 • L'aplicació dels principis d'accessibilitat universal i disseny per a tots en l'entorn físic, l'espai virtual, els serveis, els procediments d'informació, etc., de manera que permetin el desenvolupament normal de les activitats de tots els membres de la comunitat.
 • Una atenció personalitzada als estudiants amb discapacitat.
 • L'adaptació curricular dels estudis en funció de les necessitats que presentin els estudiants amb discapacitat.
 • La participació dels estudiants amb discapacitat en tots els àmbits de l'activitat universitària.

L'Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials s'encarregarà d'avaluar les necessitats d'aquests estudiants i d'assessorar el professorat que imparteix docència en el màster, perquè puguin fer les adaptacions oportunes, i assegurarà l'accessibilitat a les instal·lacions i equipaments i l'adquisició i el foment de les ajudes tècniques de suport en els casos que sigui necessari. D'altra banda, durà a terme el seguiment dels estudiants amb discapacitat per preveure noves adaptacions, depenent dels canvis en la situació de partida d'aquests estudiants.

D'acord amb el principi de normalització, l'acció tutorial d'aquests estudiants seguirà les mateixes vies establertes per a tots els estudiants. El professorat responsable de l'acció tutorial mantindrà reunions periòdiques amb el personal de l'Oficina Universitària de Suport, amb la finalitat de vetllar pel dret a la igualtat real i efectiva d'oportunitats, amb totes les seves implicacions, així com pel desenvolupament de les adaptacions que siguin necessàries.

Objectius acadèmics i professionals

L'objectiu del Màster en Física de Sistemes Complexos és que l'estudiant adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada als diversos àmbits on els sistemes complexos exerceixen un paper important, aprenent com s'utilitzen i apliquen els mètodes propis de la física. Aquests coneixements i entrenament, juntament amb la possibilitat de cursar matèries d'introducció i suport a la recerca, pretenen posar l'estudiant en una situació idònia per aplicar les competències adquirides en la recerca, promovent d'aquesta forma la introducció de l'estudiant en tasques investigadores.

Aquest màster té únicament una orientació investigadora, ja que està dirigit principalment a estudiants que desitgin realitzar un doctorat en el camp dels sistemes complexos. De totes maneres, encara que no hi ha pròpiament una orientació professional, part de les tècniques o matèries que s'imparteixen poden ser d'interès en certs àmbits professionals com empreses d'informàtica, electrònica i telecomunicacions, empreses financeres, empreses del sector energètic i mediambiental, o empreses farmacèutiques i de l'àmbit de la salut. Aquest interès pot ser especialment rellevant en empreses amb departaments de R+D+I.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Els estudiants que estiguin en possessió del títol de Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos poden sol·licitar l'admissió als estudis de tercer cicle que portin a l'obtenció del títol de doctor per la Universitat de les Illes Balears dins el programa de Ciències Experimentals i Tecnologies.

Estructura dels estudis

A l'apartat d'Assignatures d'aquesta titulació podeu trobar les guies docents i els idiomes d'impartició de cada assignatura.

Així mateix, n'hi ha més informació disponible a la pàgina web següent: http://www.ifisc.uib-csic.es/master/.

Reconeixement de crèdits

Poden ser objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials que acreditin la consecució de competències i coneixements associats a matèries del pla d'estudis, amb la condició que els reconeixements només poden aplicar-se a les assignatures o els mòduls definits al pla d'estudis, i no a parts d'aquests. En particular, es reconeixen explícitament un màxim de sis crèdits de les següents assignatures d'altres màsters oficials de la Universitat de les Illes Balears:

 • Màster en Física. Assignatures: Computació Distribuïda i Tractament Massiu de Dades; Simulació i Anàlisi de Dades en Dinàmica de Fluids.
 • Màster en Cognició i Evolució. Assignatures: Formació en Recerca sobre Ciències Cognitives i Socials; Evolució del Llenguatge.
 • Màster en Química Teòrica i Modelització. Assignatures: Dinàmica Química i Molecular, i Simulació i Modelització per Ordinador; Teoria Avançada de l'Estructura Electrònica i de la Matèria Condensada; Mètodes de la Química Quàntica i la Mecànica Estadística; Fonaments Matemàtics de la Química Teòrica.
 • Màster en Biotecnologia, Genètica i Biologia. Assignatures: Regulació de l'Expressió Cel·lular; Comunicació Cel·lular; Genètica de la Conservació.
 • Màster en Tecnologies de la Informació. Assignatures: Mètodes Probabilístics; Tractament Matemàtic de la Informació Borrosa; Sistemes de Comunicació Digital i Aplicacions.

Als estudiants també els poden reconèixer crèdits corresponents a assignatures cursades en programes de mobilitat. És possible el reconeixement d'assignatures amb continguts no coincidents amb les assignatures optatives previstes, sempre que el conveni que reguli l'actuació així ho expliciti.

Examen final

Presentació i defensa pública del Treball Final de Màster (TFM).

Criteris d'avaluació i exàmens

Els criteris d'avaluació i exàmens estan detallats a les guies docents de cada assignatura (secció "Assignatures").

Direcció dels estudis

Dr. David Sánchez Martín
Departament
Física, UIB.
Telèfon
(34) 971 25 9887

Composició de la Comissió Acadèmica

President
David Sánchez Martín
Secretari
Damià Agustí Gomila Villalonga
Vocals
 • Pere Colet Rafecas
 • Sandro Meloni