Màster Universitari. Enginyeria Industrial

Any acadèmic 2022-23

Informació general sobre els TFM

El Treball de Fi de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un treball acadèmic, inèdit i elaborat específicament per a aquesta finalitat, on l’estudiant ha d’aplicar, de manera individual i sota la supervisió d’un o més tutors, competències adquirides al llarg de la titulació, i que permet, en funció dels perfils de cada pla d’estudis, l’avaluació de la capacitat professional, formativa i/o d’iniciació a la recerca de l’estudiant.

A continuació podeu consultar la informació referent a cada una de les fases en què es divideix la gestió acadèmica i administrativa del TFM d'acord amb l'Acord del Comitè de Direcció del Centre d'Estudis de Postgrau pel qual s'aprova el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears que entra en vigor l’any acadèmic 2020-21.

Matrícula del treball de fi de màster

L’estudiant s’ha de matricular de l’assignatura de TFM dins els terminis de matrícula o d’ampliació de matrícula establerts pel CEP abans de poder procedir a les següents fases del procés. Així mateix, cada titulació pot definir les condicions i els requisits que els estudiants han de complir per poder-se matricular al TFM (si escau, aquests requisits s’indicaran a la guia docent del TFM i a l’apartat d’informació específica de la titulació).

El nombre màxim de matrícules per superar el TFM és de quatre, més una matrícula addicional que serà concedida per la direcció del CEP, previ vistiplau de la direcció del màster.

Quan la defensa del TFM no es pugui dur a terme durant la primera matrícula vigent, l’estudiant es podrà matricular per tutela acadèmica l’any acadèmic immediatament posterior per poder efectuar la defensa del treball. La matrícula per tutela acadèmica comptarà com a segona matrícula i, una vegada finalitzat el període de tutela sense haver superat el TFM, les matrícules següents seran ordinàries.

En qualsevol cas, si s’efectua la defensa del TFM i el treball obté una qualificació de suspens, l’estudiant haurà de fer una nova matrícula ordinària sense poder optar a la matrícula per tutela acadèmica.

Assignació de propostes i tutors

Cada titulació publicarà la llista de propostes o línies generals sobre les quals els estudiants matriculats al TFM de la titulació podran elaborar el treball. Les propostes o línies constaran d’un o diversos professors que puguin ser tutors.

Les propostes s’assignaran seguint el procediment establert per cada titulació (si escau, aquest procediment s’indicarà a l’apartat d’informació específica de la titulació), i és responsabilitat de cada un dels tutors vetllar per la qualitat acadèmica del TFM.

Inscripció del projecte del treball de fi de màster

La inscripció del TFM constitueix un contracte docent entre l’estudiant i el tutor o els tutors.

Una vegada assignada la proposta de TFM a un estudiant, aquest formalitzarà la inscripció del treball dins els terminis establerts per a cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació), mitjançant l’aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, que permetrà a l’estudiant fer el seguiment de la seva sol·licitud.

Cal tenir en compte que a la sol·licitud d’inscripció l’estudiant ha de:

 • Fer constar el títol provisional del treball (sense emprar majúscules, excepte en els casos necessaris).
 • Fer constar el nom i els cognoms de cada un dels tutors i les adreces electròniques respectives (ha de comprovar que aquestes adreces són correctes, ja que aquest serà el mitjà a través del qual els tutors hauran d’acceptar la tutela del TFM per completar la inscripció del treball).
 • Adjuntar un guió del treball en format PDF i d’una grandària inferior a 100 MB.

Podreu fer el seguiment de la sol·licitud a la mateixa aplicació.

Lliurament del treball de fi de màster

L’acte de lliurament del TFM s’estén com la sol·licitud d’avaluació del TFM que fa l’estudiant.

El TFM es podrà lliurar dins els terminis establerts per cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació), sempre que l’estudiant tingui acceptada la sol·licitud d’inscripció i hagi pagat les taxes de matrícula i de gestió.

El lliurament del TFM consta de dues accions. En primer lloc, l’estudiant ha de fer la sol·licitud d’avaluació a l'aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, on podrà fer el seguiment de tot el procés. En aquest punt cal tenir en compte que:

 • Cal adjuntar la memòria del TFM en un únic document PDF seguint les normes establertes per cada titulació (la grandària d’aquest PDF ha de ser inferior a 100 MB).
 • La portada de la memòria ha de respectar el format de portada del TFM establert per als estudis de màster de la UIB.
 • Si el treball conté fitxers annexos en altres formats (àudio, vídeo, etc.) que no es poden incorporar al PDF de la memòria, aquests també es poden adjuntar a la sol·licitud en suport electrònic.
 • L’estudiant també haurà d’emplenar la llicència de distribució del TFM per indicar si accepta que el treball estigui en lliure accés o no al repositori institucional per poder consultar-lo públicament.

La segona acció necessària per completar el lliurament del TFM consisteix a lliurar la memòria del treball en format PDF (exactament la mateixa que s’ha lliurat al punt anterior) a la tasca que el responsable del TFM hagi designat a tal efecte a l’assignatura de TFM d'Aula digital de la titulació. Mitjançant l’ús de programes de detecció de plagi es revisarà el TFM i es generarà un informe que estarà a disposició de cada un dels tutors i dels membres del tribunal que hagin d’avaluar el treball, i que podrà ser tingut en consideració a l’hora d’acceptar el lliurament del TFM, així com en l’avaluació per part del tribunal.

Defensa del treball de fi de màster

La presentació i defensa del TFM és obligatòriament un acte públic en el qual l’estudiant farà una exposició oral davant un tribunal format, com a mínim, per tres membres: un president, un secretari i un vocal. Un cop acabada l’exposició, el tribunal obrirà un torn de qüestions sobre aspectes relacionats amb el treball.

La defensa pública del TFM s’haurà de dur a terme dins els terminis que estableixi cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Per poder dur a terme la defensa del TFM l’estudiant ha d’haver superat tots els altres crèdits necessaris per a l’obtenció del títol. Sens perjudici de l’anterior, un estudiant podrà defensar el TFM amb un màxim d’una assignatura no superada si així s’estableix a les directrius específiques del TFM de la titulació publicades a la seva pàgina web (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació).

La titulació pot designar un o diversos tribunals de TFM. En cas que la titulació designi un tribunal específic per a cada TFM, aquesta designació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies hàbils a partir de la data en què hagi finalitzat el dipòsit del treball. Una vegada ha estat informat de la designació, el president del tribunal (o el responsable del TFM o la direcció de la titulació) convocarà els altres membres, el tutor o els tutors i l’estudiant per a la presentació i defensa del treball en un màxim de deu dies hàbils.

En circumstàncies excepcionals en què el TFM contingui informació que pugui tenir la consideració de confidencial, el procediment per a la presentació i defensa pública es podrà modificar seguint les indicacions de l’article 10 del Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears. Per acollir-se a les especificacions dels TFM sotmesos a processos de protecció de dades o resultats, en el moment de lliurar el treball, l’estudiant o els tutors han de fer una sol·licitud raonada adreçada al CEP.

Avaluació del treball de fi de màster

Cada titulació establirà els criteris d’avaluació del TFM, que es faran públics per a cada any acadèmic i seran tinguts en compte pel tribunal a l’hora de qualificar el TFM (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Un cop acabada la presentació i defensa del TFM, el tribunal deliberarà sobre el grau d’acompliment de l’estudiant i determinarà la qualificació del treball, que s'incorporarà al seu expedient.

Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin.

Recursos a la web de la biblioteca de la UIB: Definició, normativa i altres temes realacionats amb el plagi i com evitar-ho.

Integritat acadèmica, plagi i com incorporar les idees d'altres als nostres treballs: Autora: González Teruel, Aurora - Data: 2019 - (Innovació Educativa Universitat de València) Vídeo a youtube.

Informació sobre com accedir als informes de Turnitin: Webminar UIB Turnitin.

Recursos per als tutors del treball de fi de màster

Atès que la primera passa per al control del plagi l'han de fer les persones que tutelen el TFM, és convenient que els tutors del treball revisin la secció "Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin" d'aquesta pàgina web.

Guia per als tutors del treball de fi de màster

Informació específica dels TFM del Màster Universitari. Enginyeria Industrial

No hi ha disponible informació específica del TFM per a aquesta titulació.

Treballs de fi de màster defensats

Enllaç al repositori institucional (DSPACE).

 • Anàlisi de viabilitat d'alternatives pel tractament de pneumàtics al final de la seva vida útil (PFVU) generats a les Illes Balears
 • Corrosión de estructuras de hormigón armado y su efecto sobre la resistencia a cortante
 • Desarrollo de una herramienta para automatizar la creación de modelos de fiabilidad para sistemas empotrados de control distribuido
 • Diseño de un túnel de agua para visualización de flujo
 • Disseny de programes per a la simulació de plantes d'autoconsum, estudi de viabilitat i l'aplicació a un cas pràctic
 • Disseny d?_?un sistema de dosificació per substàncies d?_?alta viscositat
 • Estudio de viabilidad de una central hidroeléctrica para el aprovechamiento de la energía potencial que presenta el agua almacenada en los embalses de Gorg Blau y Cúber
 • Estudio e implementación del algoritmo probabilístico de planificación de caminos SFF, y su aplicación a la resolución del problema del viajante de comercio
 • Herramienta numérica para la detección de fases en redes de distribución de baja tensión
 • Modelo de predicción a corto plazo del precio de la electricidad para el mercado eléctrico Ibérico, basado en el uso de técnicas de Machine-Learning
 • Proposta urbanística, arquitectònica, constructiva i estructural d'un complex industrial a Palma
 • Proyecto de edificación para exposición, venta y reparación de embarcaciones neumáticas
 • Proyecto de mejora de instalaciones de un hotel
 • Análisis bibliométrico sobre eficiencia energética y sostenibilidad en el ámbito del turismo
 • Análisis de integración de un departamento de ingeniería en una pequeña empresa instaladora
 • ANTEPROYECTO ELÉCTRICO DE AMPLIACIÓN EN LA PLANTA TÉRMICA CAS TRESORER
 • Cálculo y análisis de huella de carbono en el sector hotelero balear
 • Desarrollo y evaluación de un sistema de identificación digital basado en tecnología blockchain para la industria del turismo
 • Diseño e instalación de una BMS en el edificio residencial público de Amadip en Inca
 • Eina numèrica per a l'estudi de l'impacte de l'autoconsum fotovoltaic en entorns urbans
 • Estudio de eficiencia energética de “Ses Cases des Mestres”, edificio público de Santa Maria del Camí
 • Estudio y diseño mecánico de un grupo de cogeneración de alta eficiencia basado en el uso de un motor gas natural en combinación con un ciclo orgánico Rankine para su implantación en México
 • EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DE DIVERSOS ALGORITMOS DE SUPERPÍXELES PARA EL RECONOCIMIENTO VISUAL DE ESCENAS
 • Implantació i explotació d'un Sistema de Telegestió en una xarxa de distribució de baixa tensió
 • Incorporación de métricas difusas en el algoritmo RANSAC: implementación y análisis de comportamiento
 • Multi-agent Reinforcement Learning applied to Heating, Ventilation, and Air Conditioning in a Building Energy Management System
 • PROPOSTA URBANÍSTICA, ARQUITECTÒNICA, CONSTRUCTIVA I ESTRUCTURAL D'UNA NAU INDUSTRIAL A PALMA DE MALLORCA
 • Proyecto de línia de media tension, centro de transformación y red de baja tensión
 • Recuperació energètica mitjançant turbines hidràuliques en una xarxa municipal d'aigua potable
 • Simulación de una planta fotovoltaica para producir hidrógeno aplicado a usos ferroviarios y marítimos: Caso de estudio en la isla de Mallorca
 • SIMULADOR GÀSTRIC HUMÀ: Disseny d'un digestor centrat en la replicació del peristaltisme
 • Clasificación de emociones a partir de señales EEG con redes neuronales
 • Proposta de xarxa de sensors en topologia bus basada en LoRaWAN per una IoT en les línies de transport elèctric
 • Proyecto constructivo e instalaciones de un concesionario de coches
 • Proyecto de reforma de un hotel: instalaciones eléctricas y plan de autoprotección
 • Dimensionamiento de la instalación geotérmica para la climatización de un hotel de 4 estrellas
 • Disseny, implementació i avaluació d'un sistema d'enrutament de vehicles
 • Estudi d¿optimització de subministres energètics en un bloc d¿habitatges. Electricitat versus Gas Natural
 • Estudio de la idoneidad del Stream Reservation Protocol para dar soporte a Sistemas Empotrados Distribuidos Críticos Adaptativos
 • Estudio de viabilidad de la instalación de solar térmica en un hotel con trigeneración
 • Evaluación y comparación de algoritmos de posicionamiento basados en tecnología Ultra-Wide-Band
 • Instalación climática mediante geotermia en un hotel de 4 estrellas
 • Mando multimodal para el estudio de neuropatologías
 • Mejora TFG-Desarrollo de una unidad ¿Pan-Tilt¿ para el seguimiento visual de objetivos.
 • Reconocimiento Visual de Escenas en Entornos Multi-Robot
 • Design and control of an Autonomous Surface Vehicle to improve Link Communications
 • Deslastrador BT: diseño e implementación de un sistema ¿Smart¿ para la optimización de la potencia contratada en Baja Tensión
 • Diseño de un sistema de almacenamiento de datos a largo plazo.