Màster Universitari. Enginyeria Industrial

Any acadèmic 2022-23

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

D'acord amb l'article 16 del Reial Decret 1393/2007, d'Ordenació dels Ensenyaments Universitaris Oficials, modificat posteriorment pel Reial Decret 861/2010, l'accés als ensenyaments oficials de màster requerirà estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster. Així mateix, podran accedir-hi els titulats de sistemes educatius aliens a l'EEES sense necessitat d'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expenedor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Seguint les directrius de l'ordre CIN/311/2009 podrà accedir al Màster que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial, qui hagi adquirit prèviament les competències que es recullen en l'apartat 3 de l'Ordre Ministerial CIN/351/2009 per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial, i la seva formació estigui d'acord amb la que s'estableix en l'apartat 5 d'aquesta Ordre Ministerial.

Així mateix, es permetrà l'accés al màster quan el títol de grau de l'interessat acrediti haver cursat el mòdul de formació bàsica i el mòdul comú a la branca, encara que no es cobreixi un bloc complet del mòdul de tecnologia específica i sí 48 crèdits dels oferts en el conjunt dels blocs de l'esmentat mòdul d'un títol de grau vinculat amb l’exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial, d'acord amb l'esmentada Ordre Ministerial CIN/351/2009.

Igualment, podrà accedir a aquest Màster qui estigui en possessió de qualsevol títol de grau, sense perjudici que en aquest cas s'estableixin els complements de formació prèvia que es considerin necessaris.

Tot l'anterior s'entén sense perjudici del que disposa l'article 17.2 del Reial Decret 1393/2007, que fa referència a la possibilitat que la Universitat pugui incloure requisits de formació prèvia en algunes disciplines, i del que disposa la disposició addicional quarta del Reial Decret, on es contemplen les particularitats per l'accés d'aquells que estiguin en possessió de títols universitaris oficials obtinguts conforme a plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor del Reial Decret 1393/2007, com és, per exemple, el cas dels Enginyers Tècnics.

Per cada cas específic, la Comissió d’Estudis del Màster estudiarà cada cas, i vetllarà per la realització de tots aquells complements de formació que permetin a l’estudiant adquirir les competències que es recullen a l'apartat 3 de l'Ordre Ministerial CIN/351/2009.

En el cas que la demanda superi l'oferta la selecció d'alumnes es farà en base al currículum vitae dels aspirants. Específicament es tindrà en compte:

 • L'adequació del títol d’accés al màster (ponderació: 50%).
 • L'expedient acadèmic dels aspirants (ponderació: 20%).
 • L'experiència professional dels aspirants en l'àmbit de l'Enginyeria Industrial (ponderació: 20%).
 • L'existència de cartes de suport i de recomanacions acadèmiques o professionals per a l'admissió de l'aspirant al Màster (ponderació: 10%).

Els alumnes que sol·licitin l‘admissió al Màster Universitari juntament amb la seva petició han de lliurar:

 • Un certificat en extracte de les assignatures cursades en els estudis de grau (llicenciatura, diplomatura o grau, segons sigui el cas) que indiqui la qualificació obtinguda de cadascuna i el nombre de convocatòries que han estat necessàries.
 • Un currículum vitae.
 • Les cartes de suport i de recomanacions acadèmiques o professionals.

Després de l'estudi de la documentació aportada, la Comissió d'Estudis del Màster procedirà a valorar les sol·licituds d'acord als requisits establerts i als criteris d’admissió indicats, establint la relació d'alumnes admesos.

Titulacions d'accés recomanades

Accediran al màster sense complements de formació:

 • Graduats/ades en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica de la UIB.
 •  Graduats/ades en Enginyeria en Tecnologies Industrials de qualsevol universitat de l'Estat.
 • Titulats/ades en Enginyeria Industrial.

Accediran al màster amb possibles complements de formació:

 • Graduats/ades en les enginyeries de la branca Industrial (Elèctrica, Electrònica Industrial i Automàtica, Mecànica, Química) de qualsevol universitat de l'Estat, habilitats per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.

Accediran al màster amb complements de formació:

 • Graduats/ades en Enginyeria de l'Energia (o grau equivalent) de qualsevol universitat de l'Estat.
 • Titulats/ades en Enginyeria Tècnica Industrial de qualsevol universitat de l'Estat habilitats per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.

Per a la resta de titulats de grau, la Comissió d'Estudis del Màster estudiarà cada cas específic, i vetllarà per la realització de tots aquells complements de formació que permetin a l'estudiant adquirir les competències que es recullen a l'apartat 3 de l'Ordre ministerial CIN/351/2009 (en la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial). La comissió pot denegar l'accés en els casos en què el nombre de crèdits de complements de formació sigui igual o superior a 48.

Objectius acadèmics i professionals

Els estudiants que estiguin en possessió del títol de Màster en Enginyeria Industrial poden sol·licitar l'admissió als estudis de tercer cicle que portin a l'obtenció del títol de doctor en qualsevol universitat. En particular, podran sol·licitar l'admissió als programes de doctorat d'Enginyeria Electrònica o de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions oferts per la Universitat de les Illes Balears.

Aquest Màster habilita per a l'exercici de la professió regulada d'Enginyer Industrial (Ordre Ministerial CIN/311/2009). Segons múltiples informes d'organitzacions públiques i privades, un dels perfils universitaris més buscats per les empreses espanyoles és el d'Enginyer Industrial. Entre les possibles sortides laborals poden destacar-se:

 • Enginyeria de Projectes
 • Enginyers en PIMEs
 • Producció i control de béns d'equip
 • Enginyeria comercial
 • Gestió de Qualitat
 • Plantes de producció d'energia
 • Aplicacions de l'electrònica industrial i la robòtica
 • Enginyeria de grans instal·lacions
 • Oficina tècnica
 • Enginyeria i disseny de pavellons industrials
 • Gestió i direcció de projectes de R+D+i
 • Funcionaris o empleats de qualsevol òrgan de l'administració pública a la UE, nacional, regional i local en les àrees de l'enginyeria industrial i innovació
 • Investigadors i acadèmics a les universitats públiques o privades.

 

Estructura dels estudis

El pla d'estudis segueix l'estructura indicada a l'Ordre Ministerial CIN/311/2009. Consta de 78 crèdits ECTS estructurats en 4 mòduls, que s'imparteixen durant tres semestres.

 • Crèdits totals: 78 ECTS
 • Assignatures obligatòries: 66 ECTS
 • Treball de Fi de Màster: 12 ECTS

El pla d'estudis i les guies docents es poden trobar a l'apartat "Assignatures" d'aquesta titulació.

Aquest Màster es divideix en els segënts mòduls:

 • Mòdul de Tecnologies Industrials: 34 ECTS
  • Sistemes Electrònics d'Instrumentació
  • Sistemes de Control Industrial
  • Processos Químics
  • Sistemes de Generació, Transport i Distribució Elèctrica
  • Disseny de Màquines
  • Sistemes Energètics
  • Màquines i Motors Tèrmics
  • Tecnologia de Màquines Hidràuliques
 • Mòdul de Gestió: 15 ECTS
  • Organització i Estratègia Empresarial
  • Logística i Gestió de Qualitat
  • Gestió de Recursos Humans
  • Gestió de Projectes (I+D+I)
  • Control i Avaluació de la Gestió
 • Mòdul de Plantes Industrials: 17 ECTS
  • Estructures
  • Qualitat Industrial
  • Construcció i Explotació Industrials
  • Instal·lacions Industrials
 • Mòdul de TFM: 12 ECTS
  • Treball de Fi de Màster

Reconeixement i transferència de crèdits

  Mínim Màxim
Reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments superiors oficials no universitaris  0  0
Reconeixement de crèdits cursats en títols propis  0  0
Reconeixement de crèdits cursats per acreditació d'experiència laboral i professional
 0  6

Seguint el que preveu el Reial decret 1393/2007 (modificat pel Reial decret 861/2010), entenem com a reconeixement l'adaptació dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, a la mateixa universitat en una altra, són computats en altres ensenyaments diferents a l'efecte d’obtenir el títol oficial. Així mateix, la transferència de crèdits implica que, als documents oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant, s'inclouran la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, a la mateixa universitat o en una altra, que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial. Se seguirà en aquest punt la normativa general vigent.

A més, poden ser objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials que acreditin la consecució de competències i coneixements associats a matèries del pla d'estudis, amb la condició que els reconeixements només poden aplicar-se a les assignatures o mòduls definits al pla d'estudis, i no a parts d'aquests.

Als estudiants també els poden reconèixer crèdits corresponents a assignatures cursades en programes de mobilitat. Serà possible el reconeixement d'assignatures amb continguts no coincidents amb les assignatures optatives previstes, sempre que el conveni que reguli l'actuació així ho expliciti.

Sobre la base de l'article 39 de l'Acord normatiu 9386, de 16 de març de 2010 (FOU 328, de 23 d'abril) i de l'article 13 de la Disposició 9740/2011 (FOU 346, de 18 de març), i a fi de resoldre els procediments de reconeixement i transferència de crèdits, el Consell d'Estudis del Màster constituirà la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits.

Examen final

Presentació i defensa pública del Treball de Fi de Màster (TFM).

Criteris d'avaluació i exàmens

Els criteris d’avaluació i exàmens estan detallats en les guies docents de cadascuna de les "Assignatures".

Direcció dels estudis

Dr. Víctor Martínez Moll
Departament
Física, UIB.
Telèfon
(34) 971 17 3238

Composició de la Comissió Acadèmica

President
Victor Martínez Moll
Secretari
Miguel Jesús Roca Adrover
Vocals
 • Eugenio Miguel Isern Riutort
 • Antoni Cladera Bohigas
 • Yolanda González Cid
 • Eduard Alonso Paulí