Màster Universitari. Ecologia Marina

Any acadèmic 2023-24

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Tenint en compte el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010, per accedir al Màster en Ecologia Marina serà necessari estar en possessió d'un títol oficial universitari expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti a l'accés d'ensenyaments de màster en aquest país.

Així mateix, hi podran accedir els titulats a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, previa comprovació per part de la Universitat de que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió de l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Aquest màster està especialment indicat per a alumnes graduats en Biologia, Ciències del Mar o graus afins. Atès el caràcter interdisciplinari del màster es preveu també la possibilitat que el puguin cursar alumnes graduats en altres disciplines relacionades amb les línies cobertes en el màster.

En virtut de l'Acord Normatiu 9386 de 16 de març de 2010, les sol·licituds d'admissió al Màster en Ecologia Marina seran resoltes pel consell d'estudis de la titulació, constituït pel director del màster i format pel professorat implicat i responsable de les assignatures, qui realitzarà els tràmits oportuns segons la normativa vigent. El consell d'estudis es reunirà abans de transcorreguts els quinze dies següents al termini de finalització de la preinscripció per valorar les sol·licituds segons els requisits establerts (Reial Decret 1393/2007, modificat pel Reial Decret 861/2010) i els criteris addicionals assenyalats més endavant. Si el nombre d'estudiants interessats excedeix el nombre de places ofertes, el consell d'estudis establirà una llista de suplents, per ordre de mèrits, per cobrir l'eventualitat de renúncia al dret de matrícula per part d'alguns dels seleccionats en primera instància.

L'entrada d'estudiants en semestres posteriors a l'inicial serà estudiada per l'òrgan responsable del màster en cada cas i es procedirà d'acord amb la normativa reguladora de la universitat. En qualsevol cas la decisió sobre l'admissió estarà condicionada a la disponibilitat de places.

Es podran contemplar els següents criteris per a la valoració de mèrits dels estudiants que vulguin ser admesos en el màster, a més de la corresponent acreditació del domini de les competències relatives a aquest màster:

 • L'expedient acadèmic dels estudis que s'hagin cursat amb anterioritat.
 • Altres mèrits acadèmics i professionals, relacionats amb la titulació, que pugui aportar l'estudiant.
 • Una declaració d'objectius, on consti la motivació personal del candidat i els objectius que l'han conduït a sol·licitar plaça en el màster.

L'expedient acadèmic i l'experiència professional tindran un pes conjunt no inferior al 70%. El candidat haurà de presentar la documentació necessària, i si escau degudament acreditada, d'acord al que estableixi l'òrgan d'admissió.

Aquesta valoració suposarà un llistat prioritzat d'estudiants que han de fer la matriculació.

En el cas d'estudiants amb necessitats especials o particulars associades a la discapacitat, la seva admissió es realitzarà d'acord amb la disposició addicional vigèsima quarta de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, sobre la inclusió de les persones amb discapacitat en les universitats. Es contemplaran les mesures d'acció positiva que assegurin l'accés d'aquests estudiants al màster, sempre que reuneixin les condicions que marca la normativa vigent.

Objectius acadèmics i professionals

Els objectius acadèmics i professionals del Màster són oferir als alumnes una formació completa i multidisciplinària que els permeti:

 • Tenir coneixements avançats sobre els paràmetres i les característiques ambientals del mitjà marí, i saber aplicar-los a situacions concretes com les quals es donen en el Mediterrani.
 • Conèixer els avanços més recents sobre la dinàmica dels oceans, i aplicar-los al modelatge dels sistemes de circulació superficial i profunda.
 • Conèixer els components de les comunitats planctòniques, nectòniques i bentòniques, les relacions tròfiques entre les mateixes i utilitzar-les per comprendre el metabolisme global dels ecosistemes marins.
 • Aplicar els mètodes i tècniques del treball científic en el mitjà marí, mitjançant campanyes de mostreig i posterior anàlisi de les mostres en el laboratori.
 • Avaluar els impactes antròpics en el mitjà marí: sobrepesca, contaminació, regeneració de platges, ports esportius, així com els efectes de la bioacumulació de contaminants en la biota marina.
 • Aplicar criteris de valoració dels indicadors ambientals, amb l'objectiu de plantejar estratègies de gestió, conservació d'espècies i hàbitats en regressió.
 • Utilitzar eines estadístiques en el tractament de dades procedents del mitjà marí.
 • Dissenyar i gestionar projectes científics en ecologia marina.

Amb la formació avançada en Ecologia Marina que donem als estudiants, podran tenir millors perspectives de treball a les següents àrees:

 • Recerca bàsica i aplicada en estudis marins.
 • Docència relacionada amb estudis marins en escoles i universitats.
 • Administracions públiques dedicades a la gestió i conservació de recursos marins.
 • Assessorament i gestió de parcs i reserves marines
 • Assessorament i gestió d'infraestructures costaneres.
 • Gestió de ports i instal·lacions nàutiques.
 • Escoles de bussejo.
 • Tècnics d'empreses privades en aplicacions marines.
 • Assessors i gestors pesquers.
 • Confraries de pescadors.
 • Empreses de pesca recreativa.

Accés a altres estudis i sortides professionals

El Màster Universitari en Ecologia Marina de la UIB dóna accés directe al Programa de Doctorat en Ecologia Marina d'aquesta universitat i a altres Programes de les mateixes característiques d'altres universitats nacionals i internacionals.

Per als aspectes relatius a les sortides professionals consultau l'apartat: Objectius acadèmics i professionals.

Estructura dels estudis

El Màster Universitari en Ecologia Marina de la Universitat dels Illes Balears consta de 60 crèdits ECTS. Amb l'objectiu de facilitar el desenvolupament de competències i la coherència del pla d'estudis, les assignatures que el componen s'agrupen en obligatòries i optatives, a més del Pràcticum i del Treball de Fi de Màster que també són obligatoris.

Els 60 crèdits els componen:

Mòdul 1: Estructural

Les assignatures obligatòries reuneixen en 27 crèdits ECTS, els continguts fonamentals que proporcionen una formació bàsica per comprendre l'estat del coneixement i les grans línies d'investigació que actualment es duen a terme en el camp de l'Ecologia Marina. Així mateix proporciona a l'alumne les eines pràctiques bàsiques per emprendre una carrera professional o investigadora en qualsevol àmbit de l'Ecologia Marina.

Mòdul 2: Específic

Les assignatures optatives reuneixen en 15 crèdits ECTS, continguts de caràcter específic sobre diferents temàtiques perquè els estudiants puguin triar les opcions que més els interessin amb vista al seu futur professional o investigador.

Mòdul 3: Pràctiques i Treball

El Pràcticum obligatori de 6 crèdits ECTS té per objectiu que l'alumne adquireixi una formació en unes determinades metodologies de treball, tutoritzades per un investigador d'un centre d'investigació o, si s'escau, per un professional de l'àmbit de l'empresa privada o pública, i que pugui aplicar-les al projecte que el conduirà a la realització del seu Treball de Fi de Màster. El Pràcticum podrà realitzar-se en centres d'investigació nacionals o internacionals relacionats amb el mar, en empreses privades o públiques, o a la pròpia UIB.

El Treball de Fi de Màster (TFM) de 12 crèdits ECTS consistirà en el desenvolupament d'un treball de recerca dirigit per un investigador doctor, la seva presentació en forma de memòria de la tasca desenvolupada i la seva defensa pública. Es realitzarà en el context d'alguna de les línies de treball en l'àmbit de l'ecologia marina i de forma preferent es tractarà que estigui vinculat amb el Pràcticum, a fi d'optimitzar els esforços i poder aplicar les metodologies i tècniques apreses al TFM.

Els mòduls i les assignatures del màster, així com les guies docents,

Galeria  Galeria fotogràfica

Examen final

Els criteris d'avaluació i els exàmens seran els definits en les corresponents guies docents que es troben a l'apartat "Assignatures".

Criteris d'avaluació i exàmens

Es seguirà un sistema d'avaluació seguint, a cada assignatura, els criteris del professorat responsable, definits en cada guia docent.

Els criteris d'avaluació i els exàmens seran els propis definits en les corresponents guies docents que es troben a l'apartat "Assignatures".

Direcció dels estudis

Director dels estudis

Dra. Nona Sheila Agawin Romualdo
Departament
Biologia, UIB.
Telèfon
(34) 971 173176 - 3176