Màster Universitari. Enginyeria Agronòmica

Any acadèmic 2022-23

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Per a avaluar l'admissió dels candidats, es donarà compliment als requisits establerts en l'Apartat 4.2 de l'Ordre CIN 325/2009, de 9 de febrer, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'Enginyer Agrònom. Aquests són:

4.2.1. Podrà accedir al Màster que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Agrònom, qui hagi adquirit prèviament les competències que es recullen en l'apartat 3 de l'Ordre Ministerial per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Agrícola i la seva formació estar d'acord amb la que s'estableix en l'apartat 5 de l'abans citada Ordre Ministerial.

4.2.2. Així mateix, es permetrà l'accés al màster quan, el títol de grau de l'interessat, acrediti haver cursat el mòdul de formació bàsica i el mòdul comú a la branca, fins i tot no cobrint un bloc complet del mòdul de tecnologia específica i sí 48 crèdits dels oferts en el conjunt dels blocs d'aquest mòdul d'un títol de grau que habiliti per a l'exercici d'Enginyer Tècnic Agrícola, d'acord amb la referida Ordre Ministerial.

4.2.3. Igualment, podran accedir a aquest Màster els qui estiguin en possessió de qualsevol títol de grau sense perjudici que en aquest cas s'estableixin els complements de formació prèvia que s'estimin necessaris.

Criteris específics

Els Graduats en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural de la UIB seran admesos sense complements formatius.

Els Graduats en títols equivalents a l'anterior, basats en l'Ordre CIN/323/2009, provinents de qualsevol universitat espanyola seran admesos sense complements formatius.

Els titulats en Enginyeria Tècnica d'Especialitats Agrícoles hauran de cursar complements formatius prèviament a la seva admissió per a complir amb el que s'estableix en l'apartat 5 de l'Ordre CIN/323/2009.

La UIB només va arribar a oferir la titulació d'Enginyeria Tècnica Agrícola especialitat Hortofructicultura i Jardineria. Així mateix, ofereix des del curs 2011-2012 el Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi rural amb dos esments: Hortofructicultura i Jardineria (1), Mecanització i Construccions Rurals (2). En vista d'aquest context, s'estableixen els següents complements de formació, prerequisits per a l'admissió:

 • Titulats en Enginyeria Tècnica Agrícola especialitat Hortofructicultura i Jardineria de la UIB. Hauran de cursar els següents complements formatius: MECÀNICA (22600), MEDI FÍSIC: GEOLOGIA I CLIMATOLOGIA (22451), BASES D'EXPERIMENTACIÓ AGRÀRIA (22453), BASES DE PROTECCIÓ DE CULTIUS (22457), GESTIÓ DE RECURSOS AGRARIS (22464), CULTIUS HERBACIS I FARRATGES (22471), VIVERÍSTICA (22467).
 • Titulats en Enginyeria Tècnica Agrícola especialitat Hortofructicultura i Jardineria o especialitat Mecanització i Construccions Rurals procedents d'altres universitats espanyoles. Per a aquests titulats la Comissió Acadèmica del Màster establirà els complements formatius corresponents en funció dels plans d'estudi cursats i al·legats.
 • Titulats en Enginyeria Tècnica Agrícola d'altres especialitats. Aquests candidats hauran d'aportar una certificació d'estar en condicions de ser admesos en el Màster d'Enginyeria Agronòmica de les seves universitats d'origen o altres que ofereixin els corresponents complements de formació exigibles a la seva tecnologia específica.

La resta de titulacions. Hauran d'obtenir el Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi rural o equivalents en una universitat espanyola.

Titulats que presentin una titulació estrangera equivalent. Hauran d'aportar una certificació oficial que els seus títols compleixen amb l'apartat 4.2.1 de l'Ordre CIN 325/2009, de 9 de febrer.

En qualsevol altre cas, la Comissió Acadèmica estudiarà els complements formatius requerits.

Objectius acadèmics i professionals

Els objectius genèrics són els recollits a l'Ordre CIN/325/2009, de 9 de febrer.

Per obtenir el títol, l'estudiant haurà d'haver adquirit les següents competències:

 • Capacitat per a planificar, organitzar, dirigir i controlar els sistemes i processos productius desenvolupats en el sector agrari i la indústria agroalimentària, en un marc que garanteixi la competitivitat de les empreses sense oblidar la protecció i conservació del medi ambient i la millora i desenvolupament sostenible del medi rural.
 • Capacitat per a dissenyar, projectar i executar obres d'infraestructures, edificis, instal·lacions i equips necessaris per a l'acompliment eficient de les activitats productives realitzades a l'empresa agroalimentària.
 • Capacitat per a proposar, dirigir i realitzar projectes d'investigació, desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes emprats en les empreses i organitzacions vinculades al sector agroalimentari.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per a la solució de problemes plantejats en situacions noves, analitzant la informació provinent de l'entorn i sintetitzant-la de forma eficient per facilitar el procés de presa de decisions en empreses i organitzacions professionals del sector agroalimentari.
 • Capacitat per transmetre els seus coneixements i les conclusions dels seus estudis o informes, utilitzant els mitjans que la tecnologia de comunicacions permeti i tenint en compte els coneixements del públic receptor.
 • Capacitat per a dirigir o supervisar equips multidisciplinaris i multiculturals, per a integrar coneixements en processos de decisió complexes, amb informació limitada, assumint la responsabilitat social, ètica i ambiental de la seva activitat professional en sintonia amb l'entorn socioeconòmic i natural en què actua.

Accés a altres estudis i sortides professionals

El Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica és professionalitzant, i habilita per exercir la professió d'Enginyer Agrònom. Al mateix temps, aquest màster pot habilitar per a la investigació, incorporant-se a un programa de doctorat.

Els enginyers tècnics agrícoles (Ordre CIN/323/2009) disposen de les atribucions professionals que els atorga la seva especialitat, mentre que els enginyers agrònoms (Ordre CIN/325/2009) disposen de totes les atribucions de la professió.

Les sortides professionals són múltiples: assessorament i gestió d'explotacions agrícoles i ramaderes, indústria agroalimentària, exercici professional com a enginyer de disseny d'instal·lacions, actuacions paisatgístiques i mediambientals, cooperativisme, investigació i docència

Estructura dels estudis

El màster s'obté després d'haver superat 90 crèdits ECTS.

El màster es desenvolupa al llarg d’un any i mig (tres semestres). En els dos primers semestres es realitzarà el gruix de la formació acadèmica, i en el tercer, les pràctiques d'empresa i, un cop superades la resta d’assignatures, l’elaboració del Treball Final de Màster.

Els mòduls i les assignatures del màster es poden trobar a l'apartat "Assignatures".

La distribució de les assignatures per semestres i el nombre de crèdits de cada una són els següents:

Primer Semestre (1r curs)
 • Construccions i infraestructures agroalimentàries (5 c)
 • Tecnologia i sistemes de producció agrària (6 c)
 • Gestió de la Sanitat Vegetal (5 c)
 • Organització i estratègia empresarial (3 c)
 • Investigació de mercats aplicada (4 c)
 • Instal·lacions agro-industrials (5 c)
 • Gestió de recursos hídrics. (4 c)
Segon Semestre (1r curs)
 • Desenvolupament rural (5 c)
 • Estructures agro-industrials (5 c)
 • Tecnologia i automatització de les Indústries Alimentàries (5 c)
 • Gestió de la qualitat (5 c)
 • Control i avaluació de la gestió a les empreses agràries (3 c)
 • Gestió i tecnologia paisatgística (5 c)
Tercer Semestre (1r semestre del 2n curs)
 • Gestió i direcció de projectes agraris (9 c)
 • Pràctiques Externes (pràcticum) (9 c)
 • Treball Final de Màster (12 c)

Examen final

L'obtenció del Màster implica la superació de totes les assignatures que el composen.

Criteris d'avaluació i exàmens

Se seguirà un sistema d'avaluació continuada seguint els criteris del professorat responsable de cada assignatura, definits a la guia docent corresponent.

Els criteris d'avaluació i exàmens seran els propis definits a cada guia docent que trobareu a l'apartat "Assignatures".

Direcció dels estudis

Dr. Pau Carles Martí Pérez

Departament
Biologia, UIB.
Telèfon
(34) 971 17 3088 - 971 25 9875971 259875

 

Composició de la Comissió Acadèmica

President
Pau Carles Martí Pérez
Secretari
Joan Rosselló Veny
Vocals
 • Gabriel Antonio Horrach Sastre
 • Josep Cifre Llompart
 • Joana Maria Fontclara Castelló