Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

L'òrgan d'admissió de l'alumnat serà la Comissió d'Admissió, integrada pel director, la cap d'estudis i la cap dels serveis administratius de la titulació.

Per ingressar al Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria, cal estar en possessió del títol de graduat en Administració i Direcció d'Empreses, o dels antics títols de diplomat en Ciències Empresarials, llicenciat en Administració d'Empreses, llicenciat en Economia o les titulacions antigues equivalents a les anteriors. També es podran acceptar els títols de graduat en Turisme (també el de diplomat en Turisme) i graduat en Economia, depenent del pla d'estudis de la universitat de procedència, que s'analitzaria per comprovar la formació comptable inclosa.

Els titulats universitaris amb titulacions estrangeres i aquells que no tinguin una formació adequada del sistema comptable espanyol podran accedir al màster si demostren tenir coneixements suficients de comptabilitat. Aquests coneixements es podran demostrar mitjançant la superació d'una prova d'accés específica, que es farà el mes de juliol.

Els criteris de selecció de l'alumnat que compleixi els requisits, així com la seva ponderació, són els següents:

 1. Expedient acadèmic. Es valorarà amb un màxim de 10 punts la mitjana de l'expedient acadèmic.
 2. Experiència professional. Es valorarà amb un màxim de 3 punts l'experiència professional dels candidats en l'àmbit comptable.
 3. Formació universitària prèvia en matèries comptables. Es valorarà fins a un màxim de 2 punts el nivell de formació universitària prèvia de l'alumnat en comptabilitat i auditoria.

L'acció tutorial dels alumnes, una vegada que s'han matriculat, la duu a terme el director del màster i se centra a orientar-los sobre qualsevol qüestió acadèmica.

Objectius acadèmics i professionals

El màster té com a objectiu principal la formació dels professionals de la comptabilitat i auditoria de nivell superior. D'una banda la formació permetrà a l'alumnat poder exercir una activitat professional lligada a la comptabilitat (departaments de comptabilitat d'empreses/organitzacions, exercici professional dins l’àmbit de la assessoria i consultoria comptable). En el cas que l'alumne cursi les assignatures d'auditoria, estarà en condicions d’iniciar-se en l'àmbit de les empreses d'auditoria.

Es dirigeix a titulats universitaris que vulguin ampliar els seus coneixements sobre matèries relacionades amb la comptabilitat i l’auditoria.

Els estudis d'inserció laboral del màster indiquen que el 69% dels titulats han promocionat o oposat treball gràcies al màster

Dins l’oferta de les assignatures del màster es presenten els itineraris pertinents (segons la titulació d’accés al màster) perquè els alumnes puguin aconseguir l’exempció de la part teòrica del primer examen per accedir al ROAC.

COMPETÈNCIES

Competències generals del màster:

 • Capacitat de cerca i síntesi d'informació de diferents fonts amb l'objectiu d'interpretar-la i emetre judicis amb esperit crític.
 • Capacitat d'adaptació a situacions complexes i problemes de forma autònoma tant en el període formatiu com en el futur professional en un entorn canviant.
 • Capacitat de redactar treballs i informes i comunicar-los oralment en públic de forma clara, comprensible i amb rigor a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • Capacitat d'aplicar els coneixements teòrics adquirits a la pràctica.
 • Habilitats de treball en equip.

Competències específiques:

 • Capacitat de comprensió i interpretació de la teoria i de la normativa comptable que regula l'elaboració d'informació comptable.
 • Capacitat d'aplicació de la metodologia i dels processos comptables d'alt nivell, sobre la base de la normativa aplicable.
 • Capacitat d'anàlisi i interpretació de la informació econòmica i financera emesa per qualsevol tipus d'organització amb l'objectiu de la presa de decisions amb esperit crític.

Estructura dels estudis

Les assignatures de les quals constarà aquest màster

Nota Podeu trobar la informació de les assignatures a l'apartat de la web "Assignatures" d'aquesta titulació.

El Màster Universitari: Comptabilitat i Auditoria està format per un total de 12 assignatures de 7,5 crèdits ECTS cadascuna (les assignatures que a l'apartat "Assignatures" no tenen enllaç associat no s'ofereixen per aquest curs), la qual cosa suma un total de 90 crèdits. L'alumnat ha de cursar 60 crèdits al llarg del màster, dels quals 15 són obligatoris i corresponen als 7,5 del Pràcticum i als 7,5 del Treball de Fi de Màster. La resta dels crèdits a cursar obligatòriament (45 crèdits), l'alumnat els pot triar entre els 75 oferts.

 Estructura del Màster (60 crèdits)
 1  Optativa a elegir
 2  Optativa a elegir
 3  Optativa a elegir
 4  Optativa a elegir
 5  Optativa a elegir
 6  Optativa a elegir
 7  Pràcticum
8  Treball de fi de Màster

Totes les assignatures tenen 7,5 crèdits ECTS, la qual cosa suposa 187,5 hores de dedicació per a l'alumnat. Les assignatures Auditoria I, Auditoria II i Auditoria III tenen una presencialitat superior, degut a les exigències de formació per part de l'ICAC.

L’HOMOLOGACIÓ ROAC

Els estudiants que vulguin aconseguir l'exempció de la part teòrica del primer examen per a l'accés al ROAC han de cursar les assignatures que s'indiquen en els quadres següents, segons la titulació amb la qual accedeixen al màster. Seguint l'estructura de la Resolució de l’ICAC de 12 de juny de 2012, es poden donar les situacions següents:

 1. Titulacions de grau

  Els graduats en Administració d’Empreses de la UIB que hagin cursat la assignatura optativa “21226. Comptabilitat i control de gestió”, tenen concedida una dispensa genèrica (de l’ICAC) de varies matèries, per la qual cosa, per obtenir l’homologació hauran de cursar les següents assignatures:

  GADE UIB

  1. Auditoria Comptable I
  2. Auditoria Comptable II
  3. Auditoria Comptable III
  4. Normes Internacionals i Consolidació
  5. Comptabilitat Financera i de Societats Superiors
  6. Comptabilitat d'Entitas no Lucratives
  7. Pràcticum
  8. Treball de Fi de Màster

  Els GADE de la UIB que no hagin cursat l’assignatura “21226. Comptabilitat i control de gestió” ho podran fer amb una matrícula extraordinària en els estudis de GADE.

  Els GADE d’altres universitats (i els graus distints a GADE) hauran de sol·licitar a l’ICAC la dispensa individual de les assignatures segons la Resolució de l’ICAC de 6 de juny de 2012, i en funció de la mencionada dispensa se podrà valorar si la homologació es possible i, en el seu cas, s’indicaran les assignatures a cursar.

 2. Titulacions distintes a les de grau

  Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses

  Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials (branca empresarial)

  Diplomatura en Ciències Empresarials

  Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials (branca general)

  Llicenciatura en Economia

  1. Auditoria Comptable I
  2. Auditoria Comptable II
  3. Auditoria Comptable III
  4. Normes Internacionals i Consolidació
  5. Comptabilitat Financera i de Societats Superiors
  6. Optativa a triar
  7. Pràcticum
  8. Treball de Fi de Màster
  1. Auditoria Comptable I
  2. Auditoria Comptable II
  3. Auditoria Comptable III
  4. Normes Internacionals i Consolidació
  5. Comptabilitat Financera i de Societats Superiors
  6. Anàlisi Comptable Superior
  7. Comptabilitat d’Entitats no Lucratives
  8. Pràcticum
  9. Treball de Fi de Màster
  1. Auditoria Comptable I
  2. Auditoria Comptable II
  3. Auditoria Comptable III
  4. Normes Internacionals i Consolidació
  5. Comptabilitat Financera i de Societats Superiors
  6. Anàlisi Comptable Superior
  7. Comptabilitat Directiva i de Gestió
  8. Comptabilitat d’Entitats no Lucratives
  9. Treball de Fi de Màster
  10. Pràcticum
 3. L’homologació ha estat possible gràcies al conveni de col·laboració entre l’Agrupació Territorial de les Balears de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya, el Col·legi d’Economistes de les Illes Balears, i la Universitat de les Illes Balears. Mitjançant aquest conveni, les corporacions professionals financen la meitat del cost docent de les assignatures d’auditoria del màster.

  ICJCE Col·legi d'Economistes de les Illes Balears

 

Examen final

Consultau les guies docents a l'apartat "Assignatures".

Criteris d'avaluació i exàmens

Consultau les guies docents a l'apartat "Assignatures".

Direcció dels estudis

Directors del programa

Dra. Juana Isabel Genovart Balaguer
Departament
Telèfon
(34) 971 17 1363
Dra. Patricia Horrach Rosselló
Departament
Telèfon
(34) 971 17 2896

Els professors de cada assignatura es poden consultar a l'apartat "Assignatures".