Màster Universitari. Advocacia

Any acadèmic 2022-23

Informació general sobre els TFM

El Treball de Fi de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un treball acadèmic, inèdit i elaborat específicament per a aquesta finalitat, on l’estudiant ha d’aplicar, de manera individual i sota la supervisió d’un o més tutors, competències adquirides al llarg de la titulació, i que permet, en funció dels perfils de cada pla d’estudis, l’avaluació de la capacitat professional, formativa i/o d’iniciació a la recerca de l’estudiant.

A continuació podeu consultar la informació referent a cada una de les fases en què es divideix la gestió acadèmica i administrativa del TFM d'acord amb l'Acord del Comitè de Direcció del Centre d'Estudis de Postgrau pel qual s'aprova el Reglament propi per a l'elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears que entra en vigor l’any acadèmic 2020-21.

Matrícula del treball de fi de màster

L’estudiant s’ha de matricular de l’assignatura de TFM dins els terminis de matrícula o d’ampliació de matrícula establerts pel CEP abans de poder procedir a les següents fases del procés. Així mateix, cada titulació pot definir les condicions i els requisits que els estudiants han de complir per poder-se matricular al TFM (si escau, aquests requisits s’indicaran a la guia docent del TFM i a l’apartat d’informació específica de la titulació).

El nombre màxim de matrícules per superar el TFM és de quatre, més una matrícula addicional que serà concedida per la direcció del CEP, previ vistiplau de la direcció del màster.

Quan la defensa del TFM no es pugui dur a terme durant la primera matrícula vigent, l’estudiant es podrà matricular per tutela acadèmica l’any acadèmic immediatament posterior per poder efectuar la defensa del treball. La matrícula per tutela acadèmica comptarà com a segona matrícula i, una vegada finalitzat el període de tutela sense haver superat el TFM, les matrícules següents seran ordinàries.

En qualsevol cas, si s’efectua la defensa del TFM i el treball obté una qualificació de suspens, l’estudiant haurà de fer una nova matrícula ordinària sense poder optar a la matrícula per tutela acadèmica.

Assignació de propostes i tutors

Cada titulació publicarà la llista de propostes o línies generals sobre les quals els estudiants matriculats al TFM de la titulació podran elaborar el treball. Les propostes o línies constaran d’un o diversos professors que puguin ser tutors.

Les propostes s’assignaran seguint el procediment establert per cada titulació (si escau, aquest procediment s’indicarà a l’apartat d’informació específica de la titulació), i és responsabilitat de cada un dels tutors vetllar per la qualitat acadèmica del TFM.

Inscripció del projecte del treball de fi de màster

La inscripció del TFM constitueix un contracte docent entre l’estudiant i el tutor o els tutors.

Una vegada assignada la proposta de TFM a un estudiant, aquest formalitzarà la inscripció del treball dins els terminis establerts per a cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació), mitjançant l’aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, que permetrà a l’estudiant fer el seguiment de la seva sol·licitud.

Cal tenir en compte que a la sol·licitud d’inscripció l’estudiant ha de:

 • Fer constar el títol provisional del treball (sense emprar majúscules, excepte en els casos necessaris).
 • Fer constar el nom i els cognoms de cada un dels tutors i les adreces electròniques respectives (ha de comprovar que aquestes adreces són correctes, ja que aquest serà el mitjà a través del qual els tutors hauran d’acceptar la tutela del TFM per completar la inscripció del treball).
 • Adjuntar un guió del treball en format PDF i d’una grandària inferior a 100 MB.

Podreu fer el seguiment de la sol·licitud a la mateixa aplicació.

Lliurament del treball de fi de màster

L’acte de lliurament del TFM s’estén com la sol·licitud d’avaluació del TFM que fa l’estudiant.

El TFM es podrà lliurar dins els terminis establerts per cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació), sempre que l’estudiant tingui acceptada la sol·licitud d’inscripció i hagi pagat les taxes de matrícula i de gestió.

El lliurament del TFM consta de dues accions. En primer lloc, l’estudiant ha de fer la sol·licitud d’avaluació a l'aplicació telemàtica https://postgrau.uib.es/tfm, on podrà fer el seguiment de tot el procés. En aquest punt cal tenir en compte que:

 • Cal adjuntar la memòria del TFM en un únic document PDF seguint les normes establertes per cada titulació (la grandària d’aquest PDF ha de ser inferior a 100 MB).
 • La portada de la memòria ha de respectar el format de portada del TFM establert per als estudis de màster de la UIB.
 • Si el treball conté fitxers annexos en altres formats (àudio, vídeo, etc.) que no es poden incorporar al PDF de la memòria, aquests també es poden adjuntar a la sol·licitud en suport electrònic.
 • L’estudiant també haurà d’emplenar la llicència de distribució del TFM per indicar si accepta que el treball estigui en lliure accés o no al repositori institucional per poder consultar-lo públicament.

La segona acció necessària per completar el lliurament del TFM consisteix a lliurar la memòria del treball en format PDF (exactament la mateixa que s’ha lliurat al punt anterior) a la tasca que el responsable del TFM hagi designat a tal efecte a l’assignatura de TFM d'Aula digital de la titulació. Mitjançant l’ús de programes de detecció de plagi es revisarà el TFM i es generarà un informe que estarà a disposició de cada un dels tutors i dels membres del tribunal que hagin d’avaluar el treball, i que podrà ser tingut en consideració a l’hora d’acceptar el lliurament del TFM, així com en l’avaluació per part del tribunal.

Defensa del treball de fi de màster

La presentació i defensa del TFM és obligatòriament un acte públic en el qual l’estudiant farà una exposició oral davant un tribunal format, com a mínim, per tres membres: un president, un secretari i un vocal. Un cop acabada l’exposició, el tribunal obrirà un torn de qüestions sobre aspectes relacionats amb el treball.

La defensa pública del TFM s’haurà de dur a terme dins els terminis que estableixi cada titulació (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Per poder dur a terme la defensa del TFM l’estudiant ha d’haver superat tots els altres crèdits necessaris per a l’obtenció del títol. Sens perjudici de l’anterior, un estudiant podrà defensar el TFM amb un màxim d’una assignatura no superada si així s’estableix a les directrius específiques del TFM de la titulació publicades a la seva pàgina web (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació).

La titulació pot designar un o diversos tribunals de TFM. En cas que la titulació designi un tribunal específic per a cada TFM, aquesta designació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies hàbils a partir de la data en què hagi finalitzat el dipòsit del treball. Una vegada ha estat informat de la designació, el president del tribunal (o el responsable del TFM o la direcció de la titulació) convocarà els altres membres, el tutor o els tutors i l’estudiant per a la presentació i defensa del treball en un màxim de deu dies hàbils.

En circumstàncies excepcionals en què el TFM contingui informació que pugui tenir la consideració de confidencial, el procediment per a la presentació i defensa pública es podrà modificar seguint les indicacions de l’article 10 del Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster universitari a la Universitat de les Illes Balears. Per acollir-se a les especificacions dels TFM sotmesos a processos de protecció de dades o resultats, en el moment de lliurar el treball, l’estudiant o els tutors han de fer una sol·licitud raonada adreçada al CEP.

Avaluació del treball de fi de màster

Cada titulació establirà els criteris d’avaluació del TFM, que es faran públics per a cada any acadèmic i seran tinguts en compte pel tribunal a l’hora de qualificar el TFM (vegeu l’apartat d’informació específica de la titulació per a més informació). Un cop acabada la presentació i defensa del TFM, el tribunal deliberarà sobre el grau d’acompliment de l’estudiant i determinarà la qualificació del treball, que s'incorporarà al seu expedient.

Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin.

Recursos a la web de la biblioteca de la UIB: Definició, normativa i altres temes realacionats amb el plagi i com evitar-ho.

Integritat acadèmica, plagi i com incorporar les idees d'altres als nostres treballs: Autora: González Teruel, Aurora - Data: 2019 - (Innovació Educativa Universitat de València) Vídeo a youtube.

Informació sobre com accedir als informes de Turnitin: Webminar UIB Turnitin.

Recursos per als tutors del treball de fi de màster

Atès que la primera passa per al control del plagi l'han de fer les persones que tutelen el TFM, és convenient que els tutors del treball revisin la secció "Recursos sobre plagi acadèmic i Turnitin" d'aquesta pàgina web.

Guia per als tutors del treball de fi de màster

Informació específica dels TFM del Màster Universitari. Advocacia

No hi ha disponible informació específica del TFM per a aquesta titulació.

Treballs de fi de màster defensats

Enllaç al repositori institucional (DSPACE).

 • Acción reivindicatoria sobre bien inmueble (civil). Robo con violencia (penal)
 • Acción reivindicatoria sobre bien inmueble (civil) Robo con violencia (penal)
 • Acción reivindicatoria sobre bien inmueble (civil) Robo con violencia (Penal)
 • Acción reivindicatoria sobre bien inmueble (Civil) Robo con violencia (Penal)
 • CIVIL: Resolución de arrendamiento por destrucción de la vivienda al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. ADMINISTRATIVO: Recurso contencioso administrativo. Desestimación presunta en expediente de legalización y de disciplina urbanís
 • CIVIL: Resolución de arrendamiento por destrucción de la vivienda al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. ADMINISTRATIVO: Recurso contencioso administrativo. Desestimación presunta en expediente de legalización y de disciplina urbanís
 • CIVIL: Resolución de arrendamiento por destrucción de la vivienda al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. ADMINISTRATIVO: Recurso contencioso administrativo. Desestimación presunta en expediente de legalización y de disciplina urbanís
 • Contrato de arrendamiento con opción a compra (civil) y proceso de extinción de residencia por circunstancias excepcionales (administrativo)
 • Contrato de opción de compra (Civil) y Proceso de extinción de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales (administrativo)
 • Contrato opción compra (civil) Proceso de extinción de la autorización de residencia por cirscunstancias excepcionales (Administrativo)
 • Cuestiones procesales y materiales en el orden de la responsabilidad civil circulatoria (civil). Delito de lesiones y delito de falsedad de documento público (penal)
 • Cuestiones procesales y materiales en el orden de la responsabilidad civil circulatoria (civil). Delito de lesiones y delito de falsedad de documento público (penal)
 • Cuestiones procesales y materiales en el orden de la responsabilidad civil circulatoria (Civil). Delito de lesiones y delito de falsedad de documento público (Penal)
 • Cuestiones procesales y materiales en el orden de la responsabilidad civil circulatoria (CIVIL). Delito de lesiones y delito de falsedad de documento público (PENAL)
 • Del descubrimiento y revelación de secretos(artículos 197 y ss del CP) (penal). De la servidumbre de paso de carro (art. 530 a 556 del código civil) (civil)
 • DEL DESCUBRIMIENTO Y REVELACION DE SECRETOS (artículos 197 y sS del CP) De la servidumbre de paso de carro (arts. 530 a 566 del código civil)
 • Del descubrimiento y revelación de secretos (artículos 197 y ss del CP) De la servidumbre de paso de carro (arts.530 a 566 del código civil)
 • Del descubrimiento y revelación de secretos (artículos 197 y ss del CP) De la servidumbre de paso de carro (arts. 530 a 566 del código civil)
 • Divorcio contencioso con elemento internacional (civil). Del delito de asesinato y el juicio con Tribunal del Jurado (penal)
 • Divorcio contencioso con elemento internacional (Civil). Del delito de asesinato y el juicio con tribunal del jurado (Penal)
 • Divorcio contencioso con elemento internacional (Civil). Del delito de asesinato y el juicio con Tribunal del Jurado (Penal)
 • El delito de lesiones (jurisdicción penal). La donación inoficiosa (jurisdicción civil)
 • El delito de lesiones (penal). La donación inoficiosa (civil)
 • El delito de lesiones (penal). La donación inoficiosa (civil)
 • El delito de lesiones (penal). La donación inoficiosa (civil).
 • El derecho de familia, la ejecución hipotecaria y la división de cosa común (civil). Violencia de género (penal)
 • El derecho de familia, la ejecución hipotecaria y la división de cosa común (civil). Violencia de género (penal)
 • El derecho de familia, la ejecución hipotecaria y la división de cosa común (civil). Violencia de género (penal)
 • El derecho de familia, la ejecución hipotecaria y la división de cosa común (civil). Violencia de género (penal)
 • El derecho de familia, la ejecución hipotecaria y la división de cosa común (civil). Violencia de género (penal)
 • El proceso y la tramitación del divorcio contencioso (civil). Robo con fuerza (penal)
 • El proceso y la tramitación del divorcio contencioso (civil). Robo con fuerza (penal)
 • El proceso y la tramitación del divorcio contencioso (civil). Robo con fuerza (penal)
 • El proceso y la tramitación del divorcio contencioso (civil). Robo con fuerza (penal)
 • Expiración del término en Contratos de arrendamiento anteriores a la LAU de 1994 (civil). Estrategia de defensa en homicidio en grado de tentativa (penal)
 • Expiración del término en Contratos de arrendamiento anteriores a la LAU de 1994 (civil). Estrategia de defensa en homicidio en grado de tentativa (penal)
 • Expiración del término en Contratos de arrendamiento anteriores a la LAU de 1994 (civil). Estrategia de defensa en homicidio en grado de tentativa (penal)
 • Impugnación Testamentaria// Robo con fuerza
 • IMPUGNACION TESTAMENTARIA / Robo con fuerza
 • Impugnación testamentaria/ Robo con fuerza
 • Impugnación testamentaria / Robo con fuerza
 • Incumplimiento contractual de Arras (civil), el martirio y asesinato de una madre (penal)
 • Incumplimiento contractual de arras (civil), y el martírio y asesinato de una madre (penal)
 • Incumplimiento contractual de arras (civil). El martirio y asesinato de una madre (penal)
 • Incumplimiento contractual de arras y El martirio y asesinato de una madre (penal)
 • Jurisdicción penal: delito contra la propiedad industrial. Jurisdicción civil: derecho de usufructo
 • La trilogía del caso Ciriaco Tronaldo: Obligaciones y contratos, herencia y derechos reales (civil) Límites a la investigación penal de los delitos contra la intimidad (penal)
 • La trilogía del caso de Ciriaco Tronaldo: Obligaciones y contratos, herencia y derechos reales (Civil). Límites a la investigación penal de los delitos contra la intimidad (Penal)
 • La triología del caso de Ciriaco Tronaldo: Obligaciones y contratos, herencia y derechos reales (Civil). Límites a la investigación penal de los delitos contra la intimidad (Penal)
 • La triología del caso de Ciriaco Tronaldo: Obligaciones y contratos, herencia y derechos reales (Jurisdicción Civil).Límites a la investigación penal de los delitos contra la intimidad (Jurisdicción Penal)
 • Procedimient abreviado para determinados delitos (PADD). Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores. Desahucio y derecho de usufructo
 • Procedimiento abreviado para determinados delitos (padd). Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores (penal). Reclamación de cantidad por incumplimiento contractual (civil)
 • Procedimiento abreviado para determinados delitos (padd). Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores (penal). Reclamación de cantidad por incumplimiento contractual (civil)
 • Procedimiento en materia de construcción(civil). Delito contra la vida(penal)
 • Procedimiento en materia de construcción (civil). Delito contra la vida (penal)
 • Procedimiento en materia de construcción (Civil). Delito contra la vida (Penal)
 • Procedimiento en materia de construcción (civil) Delito contra la vida(penal)
 • Procedimiento judicial de modificación de medidas no matrimonial y propiedad de la vivienda (civil). Procedimiento judicial en defensa de los delitos contra el patrimonio (penal)
 • Procedimiento judicial de modificación de medidas no matrimonial y propiedad de la vivienda (civil) Procedimiento judicial en defensa de delitos contra el patrminio(penal)
 • Procedimiento judicial de modificación de medidas no matrimonial y propiedad de la vivienda (civil) Procedimiento judicial en defensa de los delitos contra el patrimonio (penal)
 • Querella penal por estafa en Internet (Jurisdicción penal) - Expediente sancionador y de restitución de la legalidad física alterada por supuesta infracción urbanística (jurisdicción contencioso-administrativo)
 • Querella penal por estafa en internet (PENAL) Expediente Sancionador y Restitución Legalidad Infracción Urbanística (ADMINISTRATIVO)
 • Reclamación de cantidad de una transacción comercial por un posible incumplimiento contractual (Civil), Acoso vecinal y denuncia falsa (Penal)
 • Reclamación de cantidad de una transacción comercial por un posible incumplimiento contractual (civil). Acoso vecinal y denuncia falsa (penal)
 • Reclamación de cantidad de una transacción comercial por un posible incumplimiento contractual (CIVIL). Acoso vecinal y denuncia falsa (PENAL)
 • Reclamación de cantidad de una transacción comercial por un posible incumplimiento contractual (CIVIL). Acoso vecinal y denuncia falsa (PENAL)
 • Reclamación de cantidad por contrato de obra (CIVIL) . Accidente laboral y despido objetivo (SOCIAL)
 • Reclamación de cantidad por un contrato de obra (Civil). Accidente laboral y despido objetivo (Social)
 • Recuperación de la posesión de un local comercial (Civil). Violencia de género sobre la pareja separada y los hijos en común (Penal)
 • Recuperación de la posesión de un local comercial (Civil). Violencia de Género sobre la pareja separada y los hijos en común (Penal)
 • Recuperación de la posesión de un local comercial (Civil). Violencia de género sobre la pareja separada y los hijos en común (Penal)
 • Recuperación de la posesión de un local comercial (Civil) y Violencia de género sobre la pareja separada y los hijos en común (Penal)
 • Resolución arrendamiento en proceso concursal. Complejidad. Pagos y consignación condicionada (Civil). Recurso contencioso-administrativo en derechos fundamentales relativos a la COVID-19 (Contencioso-Administrativo)
 • Resolución arrendamiento en proceso concursal. Complejidad. Pagos y consignación condicionada (Civil). Recurso contencioso-administrativo en derechos fundamentales relativos a la COVID-19 (Contencioso-Administrativo)
 • Resolución arrendamiento en proceso concursal. Complejidad. Pagos y consignación condicionada (Civil). Recurso contencioso-administrativo en derechos fundamentales relativos a la COVID-19 (Contencioso-Administrativo)
 • Resolución arrendamiento en proceso concursal. Complejidad. Pagos y consignación condicionada (Civil). Recurso contencioso-administrativo en derechos fundamentales relativos a la COVID-19 (Contencioso-Administrativo)
 • Responsabilidad patrimonial (contencioso-administrativo).Contratación temporal (social)
 • Responsabilidad patrimonial (contencioso-administrativo). Contratación temporal (social)
 • Responsabilidad patrimonial (contencioso-administrativo) Contratación temporal (Social)
 • Acción indemnizatoria por el incumplimiento de contrato (civil). Asesinato ante el Tribunal del Jurado (penal)
 • Acción indemnizatoria por el incumplimiento de contrato (civil). Asesinato ante el Tribunal del Jurado (penal)
 • ACCIÓN INDEMNIZATORIA POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (civil) - ASESINATO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO (penal)
 • Acción indemnizatoria por incumplimiento de contrato (civil). Asesinato ante el Tribunal del Jurado (penal)
 • ALLANAMIENTO DE MORADA, ESTAFA, FALSEDADES Y TRÁFICO DE DROGAS (PENAL). PROCEDIMIENTO SANCIONADOR (ADMINISTRATIVO)
 • ALLANAMIENTO DE MORADA, ESTAFA, FALSEDADES Y TRÁFICO DE DROGAS (PENAL). PROCEDIMIENTO SANCIONADOR (ADMINISTRATIVO)
 • Caso place rooms, S.L. reclamación de cantidad por impago de deuda durante la crisis de la covid-19 (civil). La instrucción de un presunto caso de estafa (penal)
 • Caso place rooms s.l. reclamación de cantidad por impago de deuda durante la crisis de la covid-19 (civil). La instrucción de un presunto caso de estafa (penal)
 • Caso Place Rooms S.L. Reclamación de cantidad por impago de deuda durante la crisis de la covid-19 (civil). La instrucción de un presunto caso de estafa (penal)
 • Caso Place Rooms S.L. Reclamación de cantidad por impago de deuda durante la crisis de la Covid-19 (Civil) La Instrucción de un presunto caso de Estafa (Penal)
 • CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO (CIVIL). DESPIDO DE UN REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TRABAJADORES EN EL COMITÉ DE EMPRESA (LABORAL)
 • CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO (CIVIL). DESPIDO DE UN REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TRABAJADORES EN EL COMITÉ DE EMPRESA (SOCIAL)
 • CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO (CIVIL) DESPIDO DE UN REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TRABAJADORES (SOCIAL)
 • De la acción de cumplimiento frente a una compañía aseguradora (Civil). Del robo con fuerza y la vinculación a una organización criminal (Penal)
 • De la acción de cumplimiento frente a una compañía aseguradora (Civil). Del robo con fuerza y la vinculación a una organización criminal (Penal)
 • De la acción de cumplimiento frente a una compañía aseguradora (Civil). Del robo con fuerza y la vinculación a una organización criminal (Penal)
 • De la acción de cumplimiento frente a una compañía aseguradora (Civil). Del robo con fuerza y la vinculación a una organización criminal (Penal)
 • Del delito de receptación (Penal). Extinción de contratos de obra (Laboral)
 • Del delito de receptación (Penal). Extinción de contratos de obra (Laboral)
 • Delito de lesiones con instrumento peligro (penal). Despido objetivo por causas económicas y organizativas durante la pandemia (social)
 • Delito de lesiones con instrumento peligroso (penal). Despido objetivo por causas económicas y organizativas durante de la pandemia (social)
 • Delito de lesiones con instrumento peligroso (penal). Despido objetivo por causas económicas y organizativas durante la pandemia (social)
 • Delito de lesiones con instrumento peligroso (penal). Despido objetivo por causas económicas y organizativas durante la pandemia (social)
 • DERECHO CIVIL: LA DENEGACIÓN DE LA PRÓRROGA FORZOSA EN CASOS DE NECESIDAD DE LA VIVIENDA POR EL ARRENDADOR. DERECHO PENAL: DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO: EL HURTO Y EL ROBO
 • DERECHO CIVIL: LA DENEGACIÓN DE LA PRÓRROGA FORZOSA EN CASOS DE NECESIDAD DE LA VIVIENDA POR EL ARRENDADOR. DERECHO PENAL: DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO: EL HURTO Y EL ROBO
 • DERECHO CIVIL: LA DENEGACIÓN DE LA PRÓRROGA FORZOSA EN CASOS DE NECESIDAD DE LA VIVIENDA POR EL ARRENDADOR. DERECHO PENAL: DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO: EL HURTO Y EL ROBO
 • DERECHO CIVIL: LA DENEGACIÓN DE LA PRÓRROGA FORZOSA EN CASOS DE NECESIDAD DE LA VIVIENDA POR EL ARRENDADOR. DERECHO PENAL: DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO: EL HURTO Y EL ROBO
 • DERECHO DE ARRENDAMIENTOS URBANOS:RECUPERACIÓN DE POSESIÓN DE LOCAL COMERCIAL (JURISDICCIÓN CIVIL). DERECHO PENAL: QUERELLA CRIMINAL POR LOS DELITOS DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR, ROBO, EXTORSIÓN Y DETENCIÓN ILEGAL(JURISDICCIÓN PENAL)
 • DERECHO DE ARRENDAMIENTOS URBANOS: RECUPERACIÓN DE POSESIÓN DE LOCAL COMERCIAL (JURISDICCIÓN CIVIL). DERECHO PENAL: QUERELLA CRIMINAL POR LOS DELITOS DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR, ROBO, EXTORSIÓN Y DETENCIÓN ILEGAL(JURISDICCIÓN PENAL)
 • DERECHO DE ARRENDAMIENTOS URBANOS: RECUPERACIÓN DE POSESIÓN DE LOCAL COMERCIAL (JURISDICCIÓN CIVIL). DERECHO PENAL: QUERELLA CRIMINAL POR LOS DELITOS DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR, ROBO, EXTORSIÓN Y DETENCIÓN ILEGAL(JURISDICCIÓN PENAL)
 • DERECHO DE ARRENDAMIENTOS URBANOS: RECUPERACIÓN DE POSESIÓN DE LOCAL COMERCIAL (JURISDICCIÓN CIVIL). DERECHO PENAL: QUERELLA CRIMINAL POR LOS DELITOS DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR, ROBO, EXTORSIÓN Y DETENCIÓN ILEGAL (JURISDICCIÓN PENAL)
 • EL PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO (CIVIL). LOS DELITOS DE SEXTING Y PORNOGAFÍA INFANTIL (PENAL)
 • El procedimiento de divorcio (civil). Los delitos de sexting y pornografía infantil (penal)
 • El procedimiento de divorcio (civil). Los delitos de sexting y pornografía infantil (penal)
 • El procedimiento de divorcio (civil). Los delitos de sexting y pornografía infantil (penal)
 • El procedimiento penal en relación al delito de Violencia de Género (penal). La tramitación contenciosa del Divorcio en los procedimientos de familia: Medidas Provisionales y Procedimiento Principal (civil)
 • El procedimiento penal en relación con delito de violencia de género (penal). La tramitación contenciosa del divorcio en los procedimientos de familia: medidas provisionales y procedimiento principal (civil)
 • El procedimiento penal en relación con el delito de Violencia de Género (penal). La tramitación contenciosa del Divorcio en los procedimientos de familia: Medidas Provisionales y Procedimiento Principal (civil)
 • El procedimiento penal en relación con el delito de Violencia de Género (penal). La tramitación contenciosa del Divorcio en los procedimientos de familia: Medidas Provisionales y Procedimiento Principal (civil)
 • Impugnación contra la declaración de "no apto" de un opositor a policía nacional en fase de entrevista personal (Contencioso-Administrativo). Transmisión de empresa y despido (Social)
 • Impugnación contra la declaración de "no apto" de un opositor a policía nacional en fase de entrevista personal (contencioso-administrativo) Transmisión de empresa y despido (social)
 • Impugnación contra la declaración de "no apto" de un opositor a policía nacional en fase de entrevista personal (contencioso-administrativo) Transmisión de empresa y despido (social)
 • La cláusula "REBUS SIC STANTIBUS" en derecho de obligaciones y tiempo de Covid (Jurisdicción – Civil). Procedimiento de violencia de género desde la interposición de denuncia hasta la ejecución de sentencia (Jurisdicción – Penal)
 • La cláusula "REBUS SIC STANTIBUS" en derecho de obligaciones y tiempo de Covid (Jurisdicción – CIVIL). Procedimiento de violencia de género desde la interposición de la denuncia hasta la ejecución de sentencia (Jurisdicción – PENAL)
 • La cláusula "REBUS SIC STANTIBUS" en derecho de obligaciones y tiempo de Covid (Jurisdicción - Civil). Procedimiento de violencia de género desde la interposición de la denuncia hasta la ejecución de sentencia (Jurisdicción - Penal)
 • La cláusula "REBUS SIC STANTIBUS" en derecho de obligaciones y tiempo de Covid (Jurisdicción - Civil). Procedimiento de Violencia de Género desde la interposición de la denuncia hasta la ejecución de sentencia (Jurisdicción - Penal)
 • La responsabilidad en accidente de circulación (civil). Asesinato cometido por miembro perteneciente a organización criminal (penal)
 • La responsabilidad en accidente de circulación (civil). Asesinato cometido por miembro perteneciente a organización criminal (penal)
 • La responsabilidad en accidente de circulación (civil). Asesinato cometido por miembro perteneciente a organización criminal (penal)
 • La responsabilidad en accidente de circulación (civil). Asesinato cometido por miembro perteneciente a organización criminal (penal)
 • Los límites en las relaciones sexuales y sus consecuencias (penal). Demanda por reclamación de honorarios (civil)
 • Los límites en las relaciones sexuales y sus consecuencias (penal). Demanda por reclamación de honorarios (civil)
 • Los límites en las relaciones sexuales y sus consecuencias (penal). Demanda por reclamación de honorarios (civil)
 • Los límites en las relaciones sexuales y sus consecuencias (penal). Demanda por reclamación de honorarios (civil)
 • Procedimiento Abreviado para Determinados Delitos (PADD): Delitos contra el Patrimonio y Contra el Orden Socioeconómico: Delito de Administración Desleal, Delito de Apropiación Indebida, Delito Societario y Delito Contable (penal). Reclamación de daños sufridos por incendio
 • Procedimiento Abreviado para Determinados Delitos (PADD): Delitos contra el Patrimonio y Contra el Orden Socioeconómico: Delito de Administración Desleal, Delito de Apropiación Indebida, Delito Societario y Delito Contable (penal).Reclamación de daños sufridos por incendio (civil)
 • Procedimiento Abreviado para Determinados Delitos (PADD): Delitos contra el Patrimonio y Contra el Orden Socioeconómico: Delito de Administración Desleal, Delito de Apropiación Indebida, Delito Societario y Delito Contable (penal). Reclamación de daños sufridos por incendio (civil)
 • Procedimiento Abreviado para Determinados Delitos (PADD): Delitos contra el Patrimonio y Contra el Orden Socioeconómico: Delito de Administración Desleal, Delito de Apropiación Indebida, Delito Societario y Delito Contable (penal). Reclamación de daños sufridos por incendio (civil)
 • Procedimiento derecho de familia (Civil). Impugnación Acuerdo de Ministros ampliación parque nacional Cabrera (Contencioso-administrativo)
 • Procedimiento derecho de familia (Civil). Impugnación Acuerdo de Ministros ampliación parque nacional Cabrera (Contencioso- administrativo)
 • Registro domiciliario y confesión del detenido (penal). Juicio ordinario atípico (civil)
 • Registro domiciliario y confesión del detenido (penal). Juicio ordinario por reclamación de cantidad (civil)
 • Registro domiciliario y confesión del detenido (penal). Juicio ordinario por reclamación de cantidad (civil)
 • Registro domiciliario y Confesión del detenido (Penal) Juicio Ordinario Atípico (Civil)
 • Resolución del contrato de arrendamiento de renta antigua (civil). Delito de apropiación indebida y daños (penal)
 • Resolución del contrato de arrendamiento de renta antigua (civil). Delito de apropiación indebida y de daños (penal)
 • Resolución del contrato de arrendamiento de renta antigua (civil). Delito de apropiación indebida y de daños (penal)
 • Resolución del contrato de arrendamiento de renta antigua (Civil). Delito de apropiación indebida y de daños (Penal)
 • Responsabilidad civil por accidente de tráfico (civil). Delito de stalking (penal)
 • Responsabilidad civil por accidente de tráfico (civil). Delito de stalking (penal)
 • Responsabilidad civil por accidente de tráfico (civil). Delito de stalking (penal)
 • Responsabilidad civil por accidente de tráfico (civil). Delito de stalking (penal)
 • Servidumbre de paso por destino de familia (Civil). Expediente de delito contra la salud pública: tráfico de drogas, asociación cannábica (Penal)
 • Servidumbre de paso por destino de familia (Civil). Expediente de delito contra la salud pública: tráfico de drogas, asociación cannábica (Penal)
 • Servidumbre de paso por destino de familia (Civil). Expediente de delito contra la salud pública: tráfico de drogas, asociación cannábica (Penal)
 • Servidumbre de paso por destino de padre de familia (Civil). Delito contra la salud pública: Tráfico de drogas, Asociación cannábica (Penal)
 • Tramitación de un proceso de divorcio (civil). Procedimiento abreviado por delito de estafa (penal)
 • Tramitación de un proceso de divorcio (civil). Procedimiento abreviado por delito de estafa (penal)
 • Tramitación de un proceso de divorcio (civil). Procedimiento abreviado por delito de estafa (penal)
 • Tramitación de un proceso de divorcio (civil). Procedimiento abreviado por delito de estafa (penal)
 • "Contrato arrendamiento con opción de compra" (Civil) y "Delito patrimonial en el ámbito familiar" (Penal)
 • "Derecho de familia: Divorcio contencioso, convenio regulador, proceso de ejecución y modificación sustancial de medidas en la disolución del vínculo matrimonial¿ (civil) ¿Derecho penal: delito de asesinato en grado de tentativa y las even
 • Contrato arrendamiento con opción de compra (civil). Delito patrimonial (penal)
 • Contrato arrendamiento con opción de compra (civil). Delito patrimonial en el ámbito familiar (penal)
 • Contrato arrendamiento con opción de compra (civil). Delito patrimonial en el ámbito familiar (penal)
 • Derecho de familia: Divorcio contencioso, convenio regulador, proceso de ejecución y modificación sustancial de medidas en la disolución del vínculo matrimonial (civil). Derecho penal: Delito de asesinato en grado de tentativa y las eventua
 • Derecho de familia: Divorcio contencioso, convenio regulador, proceso de ejecución y modificación sustancial de medidas en la disolución del vínculo matrimonial (civil). Derecho penal: Delito de asesinato en grado de tentativa y las eventua
 • Derecho de familia: Divorcio contencioso, convenio regulador, proceso de ejecución y modificación sustancial de medidas en la disolución del vínculo matrimonial (Civil). Derecho penal: delito de asesinato en grado de tentativa y las eventua
 • Despido en el marco de la sucesión de empresa (social). Rescisión por lesión de particiones hereditarias (civil)
 • Despido en el marco de la sucesión de empresa (social). Rescisión por lesión de particiones hereditarias (civil)
 • Despido en el marco de la sucesión de empresa (social). Rescisión por lesión de particiones hereditarias (civil)
 • Despido en el marco de la sucesión de empresa (Social). Rescisión por lesión de particiones hereditarias (Civil)
 • El asesinato y el juicio con jurado (penal). El régimen de concesiones y autorizaciones administrativas (contencioso-administrativo)
 • El asesinato y el juicio con jurado (penal). El régimen de concesiones y autorizaciones administrativas (contencioso-administrativo)
 • El asesinato y el juicio con jurado (penal). El régimen de concesiones y autorizaciones administrativas (contencioso-administrativo)
 • El asesinato y el juicio con jurado (penal). El régimen de concesiones y autorizaciones administrativas (contencioso-administrativo) - PMZ
 • El asesinato y juicio con jurado (penal). El régimen de concesiones y autorizaciones administrativas (contencioso-administrativo)
 • El robo con fuerza (Jurisdicción penal) y la legítima del cónyuge viudo (Jurisdicción civil)
 • El robo con fuerza (Jurisdicción penal) y la legítima del cónyuge viudo (Jurisdicción civil)
 • El robo con violencia (jurisdicción penal) y la legítima del cónyuge viudo (jurisdicción civil)
 • El robo con violencia (jurisdicción penal) y la legítima del cónyuge viudo (jurisdicción civil)
 • Incumplimiento contractual con reclamación de cantidad (civil). Falsificación de moneda y timbre (penal)
 • Incumplimiento contractual con reclamación de cantidad (civil). Falsificación de moneda y timbre (penal)
 • Incumplimiento contractual con reclamación de cantidad (civil). Falsificación de moneda y timbre (penal)
 • Incumplimiento contractual con reclamación de cantidad (civil). Falsificación de moneda y timbre (penal)
 • Jurisdicción civil: Compraventa de inmuebles en documento privado - la opción de compra. Jurisdicción penal: Delito de malos tratos en el ámbito familiar
 • Jurisdicción civil: Compraventa de inmuebles en documento privado - la opción de compra. Jurisdicción penal: Delito de malos tratos en el ámbito familiar
 • Jurisdicción civil: Compraventa de inmuebles en documento privado - la opción de compra. Jurisdicción penal: Delito de malos tratos en el ámbito familiar
 • La prueba ilícitamente obtenida (Penal). Contrato de opción a compra. Resolución contractual extrajudicial. Demanda resolución contractual y reclamación de cantidad. Contestación a la demanda reconvencional. Audiencia previa. Simulación de
 • La prueba ilícitamente obtenida (Penal). Contrato de opción a compra. Resolución contractual extrajudicial. Demanda resolución contractual y reclamación de cantidad. Contestación a la demanda reconvencional. Audiencia previa. Simulación de
 • La prueba ilícitamente obtenida (Penal). Contrato de opción a compra. Resolución contractual extrajudicial. Demanda resolución contractual y reclamación de cantidad. Contestación a la demanda reconvencional. Audiencia previa. Simulación de
 • La prueba ilícitamente obtenida (penal). El Contrato de opción a compra. Resolución contractual extrajudicial. Demanda resolución contractual y reclamación de cantidad. Contestación a la demanda reconvencional. Audiencia previa.Simulación d
 • La realidad jurídica extrarregistral (jurisdicción civil). Aproximación a las circunstancias modificativas del delito y de la pena (jurisdicción penal)
 • La realidad jurídica extrarregistral (jurisdicción civil). Aproximación a las circunstancias modificativas del delito y de la pena (jurisdicción penal)
 • La realidad jurídica extrarregistral (jurisdicción civil). Aproximación a las circunstancias modificativas del delito y de la pena (jurisdicción penal)
 • La realidad jurídica extrarregistral (Jurisdicción civil). Aproximación a las circunstancias modificativas del delito y de la pena (Jurisdicción penal)
 • La tramitación contenciosa del divorcio en los procedimientos de familia: medidas provisionales y procedimiento principal (civil); Procedimiento Abreviado para Determinados Delitos (PADD): delitos de estafa y blanqueo de capitales (penal) -
 • La tramitación contenciosa del divorcio en los procedimientos de familia: medidas provisionales y procedimiento principal (civil). El Procedimiento Abreviado para Determinados Delitos (PADD): Delitos de estafa y blanqueo de capitales (penal
 • La tramitación contenciosa del divorcio en los procedimientos de familia: medidas provisionales y procedimiento principal (civil). El Procedimiento Abreviado para Determinados Delitos (PADD): Delitos de estafa y blanqueo de capitales (penal
 • La tramitación contenciosa del divorcio en los procedimientos de familia: medidas provisionales y procedimiento principal (civil). Procedimiento Abreviado para Determinados Delitos (PADD): delitos de estafa y blanqueo de capitales (penal)
 • La tramitación contenciosa del divorcio en los procedimientos de familia: Medidas provisionales y procedimiento principal (civil). Procedimiento Abreviado para Determinados Delitos (PADD): delitos de estafa y blanqueo de capitales (penal)
 • Pacto verbal: validez e interpretación - Incumplimiento contractual. Cesión de crédito y reclamación de cantidad (Civil). Delito contra los derechos de los trabajadores (Penal)
 • Pacto verbal: Validez e interpretación - Incumplimiento contractual. Cesión de crédito y reclamación de cantidad (Civil). Delito contra los derechos de los trabajadores (Penal)
 • Pacto verbal: Validez e interpretación - Incumplimiento contractual. Cesión de crédito y reclamación de cantidad (Civil). Delito contra los derechos de los trabajadores (Penal)
 • Pacto verbal: Validez e interpretación - Incumplimiento contractual. Cesión de crédito y reclamación de cantidad (Civil). Delito contra los derechos de los trabajadores (Penal)
 • Procedimiento de divorcio con medidas coetáneas y acumulación de demanda reconvencional (civil). De la revelación de secretos cometido por funcionario público (penal)
 • Procedimiento de divorcio con medidas coetáneas y acumulación de demanda reconvencional (civil). De la revelación de secretos cometido por funcionario público (penal)
 • Procedimiento de divorcio con medidas coetáneas y acumulación de demanda reconvencional (civil). De la revelación de secretos cometido por funcionario público (penal)
 • Procedimiento de divorcio con medidas coetáneas y acumulación de demanda reconvencional (civil). De la revelación de secretos cometido por funcionario público (penal)
 • Reclamacio¿n de cantidad por servicios prestados. Oposicio¿n y reconvencio¿n por incumplimiento contractual y defectos constructivos (Civil). El delito de estafa y falsedad en documento mercantil (Penal)
 • Reclamacio¿n de cantidad por servicios prestados. Oposicio¿n y reconvencio¿n por incumplimiento contractual y defectos constructivos (Civil). El delito de estafa y falsedad en documento mercantil (Penal)
 • Reclamación de cantidad por servicios prestados. Oposición y reconvención por incumplimiento contractual y defectos constructivos (Civil). El delito de estafa y falsedad en documento mercantil (Penal)
 • Reclamación de cantidad por servicios prestados. Oposición y reconvención por incumplimiento contractual y defectos constructivos (Civil). El delito de estafa y falsedad en documento mercantil (Penal)
 • Recuperación de la posesión de bien inmueble (civil). Instrucción sobre presuntos delito contra la salud pública y de organización criminal (penal)- ACR
 • Recuperación de posesión de bien inmueble (civil). Instrucción sobre presuntos delitos contra la salud pública y de organización criminal (penal)
 • Recuperación de posesión de bien inmueble (civil). Instrucción sobre presuntos delitos contra la salud pública y de organización criminal (penal)
 • Recuperación de posesión de bien inmueble (civil). Instrucción sobre presuntos delitos contra la salud pública y de organización criminal (penal)
 • Resolución contrato de compraventa (civil) - Delitos contra el patrimonio (penal)
 • Resolución contrato de compraventa (civil) - Delitos contra el patrimonio (penal)
 • Resolución contrato de compraventa (civil) - Delitos contra el patrimonio (penal)
 • Resolución contrato de compraventa (Civil) - Delitos contra el patrimonio (Penal)
 • Revocación testamentaria por existencia de testamento posterior(Civil). Inducción a la prostitución de menores(Penal)
 • Revocación testamentaria por existencia de testamento posterior (civil). Inducción a la prostitución de menores (penal) ¿ JEQ
 • Revocación testamentaria por existencia de testamento posterior (Civil). Inducción a la prostitución de menores (Penal) - ACC
 • Revocación testamentaria por existencia de testamento posterior (civil). Inducción a la prostitución de menores (penal) - CFR
 • Servidumbre de luces y vistas (jurisdicción civil). Responsabilidad patrimonial de la Administración por demolición de vivienda (jurisdicción contencioso-administrativo)
 • Servidumbre de luces y vistas (jurisdicción civil). Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (jurisdicción contencioso-administrativo)
 • Servidumbre de luces y vistas (jurisdicción civil). Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (jurisdicción contencioso-administrativo)
 • Servidumbre de luces y vistas (jurisdicción civil). Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (jurisdicción contencioso-administrativo)
 • Servidumbre de luces y vistas (jurisdicción civil). Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (jurisdicción contencioso-administrativo)
 • Título Orden Penal: Delito de lesiones. Título Orden Civil: El contrato de mediación inmobiliaria y el pacto de arras
 • Título Orden Penal: Delito de lesiones. Título Orden Civil: El contrato de mediación inmobiliaria y el pacto de arras
 • Título Orden Penal: Delito de lesiones. Título Orden Civil: El contrato de mediación inmobiliaria y el pacto de arras
 • Título Orden Penal: Delito de lesiones. Título Orden Civil: El contrato de mediación inmobiliaria y el pacto de arras
 • Vicios en la construcción(civil). Violencia de género(penal) - GMS
 • Violencia de género (penal). Vicios en la construcción (civil)
 • Violencia de género (penal). Vicios en la construcción (civil)
 • Violencia de género (penal) y vicios en la construcción (civil)
 • ¿Compraventa de vivienda¿ y ¿Robo con fuerza¿
 • ¿Compraventa de vivienda¿ y ¿Robo con fuerza¿
 • ¿Compraventa de vivienda¿ y ¿Robo con fuerza¿
 • ¿Compraventa de vivienda¿ y ¿Robo con fuerza¿. BSE
 • ¿Compraventa de vivienda¿ y ¿Robo con fuerza¿ JDGG
 • ¿Derecho de familia: disolución del vínculo matrimonial, ejecución y modificación sustancial de medidas (civil). Despido tácito en el marco de acefalia societaria por fallecimiento del administrador y socio único y posterior reclamación de
 • ¿Derecho de familia: disolución del vínculo matrimonial, ejecución y modificación sustancial de medidas (civil). Inducción al suicidio: El caso Sara Calleja (penal) ¿ COM¿
 • ¿Deudas sociales responsabilidad administradores (civil). Estafa (penal) ¿ GLE¿
 • ¿MOOT Madrid" XI Competición Internacional de Arbitraje y Derecho Mercantil (Civil). La validez de la prueba obtenida por particulares de modo delictivo (Penal)
 • "Demanda de medidas provisionales previas a la demanda. Vista para acordar las medidas provisionales. Demanda de divorcio contencioso y división de la cosa común. Contestación a la demanda. Negociación. Escrito de transformación a procedimi
 • "El delito de lesiones: análisis de la coautoría y de la tentativa de homicidio (penal). Desarrollo completo de un procedimiento ordinario contencioso-administrativo (administrativo) - YSC"
 • "Incumplimiento contractual con reclamación de cantidad (civil). Delito contra la libertad sexual (penal) - CPCV
 • "Incumplimiento contractual con reclamación de cantidad (civil). Delito contra la libertad sexual (penal) - DGZ"
 • "MOOT Madrid(Civil). VALIDEZ DE PRUEBA OBTENIDA POR PARTICULARES DE MODO DELICTIVO (Penal) - JHH"
 • "Muerte en la familia" (Jurisdicción Penal). "Medidas provisionales previas. Demanda de divorcio y división de la cosa común. Negociación. Demanda de mutuo acuerdo y redacción del convenio regulador" (Jurisdicción Civil) MAP
 • "Muerte en la familia" (penal). "Medidas provisionales previas. Demanda de divorcio y división de la cosa común. Negociación. Demanda de mutuo acuerdo y redacción del convenio regulador". (Civil) - YBS
 • "Muerte en la familia" (penal). "Medidas provisionales previas. Demanda de divorcio y división de la cosa común. Negociación. Demanda de mutuo acuerdo y redacción del convenio regulador" (Civil) - LDV
 • "Procedimiento penal de menores (penal). Procedimiento de expulsión en materia de estranjería (contencioso-administrativo) - DR"
 • "XI COMPETICIÓN INTERNACIONAL DE ARBITRAJE Y DERECHO MERCANTIL (Mercantil). LA VALIDEZ DE LA PRUEBA OBTENIDA POR PARTICULARES DE MODO DELICTIVO (Penal) ABCT"
 • Civil: Acción de deshaucio y doctrina de los actos propios. Penal: Supuesto delito de estafa impropia
 • Delito contra la salud pública (Jurisdicción Penal). Responsabilidad por accidente de circulación (Jurisdicción Civil). LRM
 • Delito contra la salud pública (penal). Responsabilidad civil por accidente de circulación (civil). YJR
 • Delito contra la Salud Pública (Penal). Responsabilidad en accidente de circulación (Civil) - APB
 • Delito contra la salud pública (Penal) - Responsabilidad en accidente de circulación (Civil) - KSS
 • Delito de homicidio por imprudencia profesional. Negligencia Médica. (PADD) (Jurisdicción penal). Análisis jurídico de los efectos del cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones legales que derivan de las relaciones paternofiliales y
 • Delito de homicidio por imprudencia profesional. Negligencia Médica. Artículo 142 del Código Penal/ ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES QUE DERIVAN DE LAS RELACIONES PATERNO-FILIALE
 • Demanda de derivación de responsabilidad por deudas societarias al administrador (civil). Delito de estafa en obra de arte (penal) - ACS
 • Demanda de derivación de responsabilidad por deudas societarias al administrador (civil). Estafa de obras de arte (penal) - JGM
 • Demanda de derivación de responsabilidad por deudas societarias al administrador (Civil). Estafa internacional (Penal) - VJCC
 • Demanda de medidas provisionales previas a la demanda. Vista para acordar las medidas provisionales. Demanda de divorcio contencioso y división de la cosa común. Contestación a la demanda. Negociación. Escrito de transformación a procedimie
 • Desarrollo completo de un procedimiento ordinario contencioso-administrativo (Contencioso-administrativo). El delito de lesiones: análisis de la coautoría y de la tentativa de homicidio (Penal) - LRR
 • Desarrollo completo de un procedimiento ordinario contencioso-administrativo (Jurisdicción contenciosa-administrativa. El delito de lesiones: análisis de la coautoría y de la tentativa de homicidio (Jurisdicción penal). JIOR
 • Despido Objetivo Art. 52.A(LABORAL).Demanda de derivación de responsabilidad por deudas societarias al administrador (CIVIL)-GAB
 • El delito de lesiones: análisis de la coautoría y de la tentativa de homicidio (j. penal). Procedimiento de expulsión en materia de extranjería (j. contencioso - administrativa) - CMSP
 • El delito de lesiones: análisis de la coautoría y de la tentativa de homicidio (penal). Procedimiento de expulsión en materia de extranjería (contencioso-administrativo) EMS
 • El procedimiento del divorcio (Civil). Del descubrimiento y revelación de secretos (Penal). - CDS
 • En arrendamientos urbanos, lo apalabrado queda en segundo plano (Civil). El delito contra la salud pu¿blica, atentado, falsedad documental, lesiones y dan¿os (Penal)-CPS
 • En arrendamientos urbanos, lo apalabrado queda en segundo plano (civil). El delito contra la salud pública, atentado, falsedad documental, lesiones y daños (penal). - APA
 • En arrendamientos urbanos, lo apalabrado queda en segundo plano (civil). El delito contra la salud pública, atentado, falsedad documental, lesiones y daños (penal) - ARM
 • En arrendamientos urbanos, lo apalabrado queda en segundo plano (Civil). El delito contra la salud pública, atentado, falsedad documental, lesiones y daños (Penal) - ARR.
 • En arrendamientos urbanos, lo apalabrado queda en segundo plano (civil). El delito contra la salud pública, atentado, falsedad documental, lesiones y daños (penal) - CLG
 • Especialidad civil: Responsabilidad civil aseguradora. Especialidad Penal: Violencia de Género - APM
 • Especialidad civil: Responsabilidad civil aseguradora. Especialidad Penal: Violencia de Género - CPL
 • Estafa internacional (penal). Despido objetivo (social) - FLO
 • Incumplimiento contractual con reclamación de cantidad (civil). Delito contra la libertad sexual (penal)-VHC
 • Incumplimiento contractual con reclamación de cantidad (Jurisdicción civil). Delito contra la libertad sexual(Jurisdicción penal)-SBB
 • Jurisdicción CIvil: "LOS PROCESOS DE FAMILIA"; Jurisdicción Penal: "PROCEDIMIENTO PENAL DE MENORES"
 • Jurisdicción Civil: Negligencias médicas en el ámbito sanitario. Jurisdicción Penal: Abusos y malos tratos a menores en régimen de acogida. ARB
 • Jurisdicción Civil: Negligencias médicas en el ámbito sanitario. Jurisdicción Penal: Abusos y malos tratos a menores en régimen de acogida. OAS
 • Jurisdicción Civil: Negligencias médicas en el ámbito sanitario. Jurisdicción Penal: Abusos y malos tratos a menores en régimen de acogida. PDD
 • Jurisdicción Civil: Negligencias médicas en el ámbito sanitario Jurisdicción Penal: Abusos y malos tratos a menores en régimen de acogida. AMME
 • Jurisdicción Civil: Responsabilidad por accidente de circulación (civil). Jurisdicción Penal: Delito contra la salud pública. ENR
 • Jurisdicción penal: Abuso y malos tratos a menores en régimen de acogida. - Jurisdicción civil: MOOTmadrid XI Competición Internacional de Arbitraje y Derecho Mercantil. ECB
 • La accio¿n negatoria de servidumbre (civil). Delitos de falso testimonio, coacciones y calumnias (penal). AGM.
 • La acción negatoria de servidumbre (civil). Delitos de falso testimonio, coacciones y calumnias (penal). DGC
 • La acción negatoria de servidumbre (civil). Delitos de falso testimonio, coacciones y calumnias (penal). JACL
 • La acción negatoria de servidumbre (civil) Delitos de falso testimonio, coacciones y calumnias (penal)
 • La acción negatoria de servidumbre (civil) Delitos de falso testimonio, coacciones y calumnias (penal). RGMB.
 • Nulidad o anulabilidad del Convenio Regulador de divorcio (civil). Delito contra la vida (penal). LAE
 • Nulidad o anulabilidad del Convenio Regulador de divorcio (civil). Delito contra la vida (penal). MCM
 • Nulidad o anulabilidad del Convenio Regulador de divorcio (civil). Delito contra la vida (penal). MHC
 • Nulidad o anulabilidad del Convenio Regulador de divorcio (civil). Delito contra la vida (penal) - VCR
 • Penal: Supuesto delito de estafa impropia. Civil: Acción de desahucio y doctrina de los actos propios
 • Penal: Supuesto delito de estafa impropia. Civil: Acción de desahucio y doctrina de los actos propios.
 • Penal: Supuesto delito de estafa impropia. Civil: Acción de desahucio y doctrina de los actos propios.
 • Procedimiento abreviado para determinados delitos (PADD): Delito de homicidio por imprudencia profesional. Negligencia médica. Art. 142 del Código Penal (Jurisdicción Penal). AFT//- El proceso de divorcio (PD): Análisis jurídico de los efec
 • Procedimiento Abreviado para Determinados Delitos (PADD). Delito de homicidio por imprudencia profesional. Negligencia Médica. Artículo 142 del Código Penal (Penal). Análisis jurídico de los efectos del cumplimiento e incumplimiento de las
 • Procedimiento Abreviado para Determinados Delitos (PADD). Delito de homicidio por imprudencia profesional. Negligencia Médica. Artículo 142 del Código Penal (Penal) -JGA. Análisis jurídico de los efectos del cumplimiento e incumplimiento
 • Procedimiento Contencioso de Divorcio (Jurisdicción Civil)-Procedimiento Penal de Menores (Jurisdicción Penal)-J.A Jiménez Pastor.
 • Procedimiento de un divorcio (Civil). Del descubrimiento y revelación de secretos (Penal) - CBC
 • Procedimiento de un divorcio (Civil). Del descubrimiento y revelación de secretos (Penal) - JAM
 • Procedimiento de un divorcio (Civil). Del descubrimiento y revelación de secretos (Penal) - JAM
 • Procedimiento Penal de Menores (penal); Procedimientos de Divorcio en Derecho de Familia (civil) DFMG
 • Procedimiento penal de menores y Procedimiento de expulsión en materia de extranjería. EMG
 • Procedimiento penal de menores y procedimientos en el derecho de familia
 • Responsabilidad Civil Aseguradora (civil). Violencia de Género (penal). - MCCR
 • Responsabilidad Civil Aseguradora (civil). Violencia de Género (penal)- MLM
 • Tramitación contenciosa de derecho de familia (civil). Procedimiento de expulsión en materia de extranjería (contencioso-administrativo) - CGM
 • ¿Extinción de licencias administrativas ope legis (Administrativo). "Posesión y desahucio de la vivienda (civil). SDX¿
 • ¿Procedimiento de divorcio¿ (civil). ¿Delitos relativos a la protección de la fauna y animales domésticos¿ (penal)- MMNR
 • ''Falsedad documental y delitos económicos en el marco de las relaciones societarias(penal). Defectos en la construcción(civil)-CAC''
 • "Arbitraje comercial internacional ¿ Caso MOOT Madrid 2018" (civil) / "La delgada línea roja entre el ilícito penal y el civil" (penal) - BDGG
 • "Contrato opción a compra. Incumplimiento contractual por vicios ocultos (civil). Caso Sink/Endersen (penal) - ARR"
 • "Cuestiones procesales en relación al delito de quebrantamiento de condena (Penal).Tramitación y resolución de expediente urbanístico basado en la LUIB. Demanda contenciosa sobre impugnación de un convenio administrativo (Contenciosa-Admini
 • "Cuestiones procesales en relación al delito de quebrantamiento de condena (penal). Tramitación y resolución de expediente urbanístico basado en la LUIB. Demanda contenciosa sobre impugnación de un convenio administrativo (contencioso-admin
 • "Cuestiones procesales en relación al delito de quebrantamiento de condena (penal). Tramitación y resolución de expediente urbanístico basado en la LUIB. Demanda contenciosa sobre impugnación de un convenio administrativo (contencioso-admin
 • "Cuestiones procesales en relación al delito de quebrantamiento de condena (penal). Tramitación y resolución de expediente urbanístico basado en la LUIB. Demanda contenciosa sobre impugnación de un convenio administrativo (contencioso-admin
 • "Delitos contra la vida y daños (penal). Vulneración del derecho al honor (civil) - RNG"
 • "El despido" (jurisdicción social) "Cláusulas hipotecarias abusivas" (jurisdicción civil)
 • "El procedimiento contencioso de divorcio. Medidas previas. Medidas definitivas. Ejecución de las resoluciones de familia (Civil). Defensa de un presunto delito de lesiones. Seguimiento de dos procesos judiciales, un procedimiento abreviado
 • "El procedimiento contencioso de divorcio. Medidas previas. Medidas definitivas. Ejecución de las resoluciones de familia (Civil). Defensa por un presunto delito de lesiones. Seguimiento de dos procesos judiciales, un procedimiento abreviad
 • "El procedimiento contencioso de divorcio. Medidas previas. Medidas definitivas. Ejecución de las resoluciones de familia (Civil). Defensa por un presunto delito de lesiones. Seguimiento de dos procesos judiciales, un procedimiento abreviad
 • "El procedimiento contencioso de divorcio. Medidas Previas. Medidas definitivas. Ejecución de las resoluciones de familia (Civil). Defensa por un presunto delito de lesiones. Seguimiento de dos procesos judiciales, un procedimiento abreviad
 • "El tipo básico del artículo 368 del código penal (penal). Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación(civil) - CC"
 • "El tráfico de estupefacientes y su concurrencia con otros delitos (Penal). La sucesión de empresa (Social)-EGG"
 • "El tráfico de estupefacientes y su concurrencia con otros delitos (Penal). La sucesión de empresa (Social)-MVA"
 • "El tráfico de estupefacientes y su concurrencia con otros delitos (Penal). La sucesión de empresa (Social) - NRL"
 • "El tráfico de estupefacientes y su concurrencia con otros delitos (Penal). La sucesión de empresa (Social)-PCR"
 • "La recuperación de productos financieros: Caso Landsbanki." (Civil). "La delgada línea roja entre el ilícito penal y el civil." (Penal). ¿ IBD
 • "Robo con fuerza (Penal). Responsabilidad Patrimonial (Contencioso-Administrativo)- CGP"
 • Cláusulas abusivas (Civil). El despido (Social) - JAF
 • Consecuencias para el paciente derivadas de una intervención quirúrgica. Jurisdicción civil / Despido de un trabajador en excedencia. Jurisdicción social. - JRL
 • Consecuencias para el paciente derivadas de una intervención quirúrgica (civil). Despido de un trabajador en excedencia (laboral). CRC
 • Consecuencias para el paciente derivadas de una intervención quirúrgica (civil). Despido de un trabajador en excedencia (social) - EPG.
 • Consecuencias para el paciente derivadas de una intervencion quirurgica (civil) Despido de un trabajador en excedencia ( social) IMR
 • Contrato de opción a compra. Incumplimiento contractual por vicios ocultos (civil). Caso Sink/Endersen (penal). - BBB
 • Contrato opción a compra. Incumplimiento contractual por vicios ocultos. (civil) Caso Sink/Endersen (penal)-FIGN
 • Contrato opción a compra. Incumplimiento contractual por vicios ocultos (civil) Caso Sink / Endersen (penal) - CFM
 • Defectos en la Construcción (civil). Falsedad Documental y Delitos económicos en el marco de las relaciones societarias (penal).
 • Defectos en la construcción (civil). Falsedad documental y delitos económicos en el marco de las relaciones societarias (penal) FMBF
 • Defectos en la construcción (civil) - Falsedad documental y delitos económicos en el marco de las relaciones societarias (penal) - MADG
 • Delito contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (Penal). Acción de deslinde y reivindicatoria: características y requisitos (Civil) - ABF
 • Delito contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (penal). Acción de deslinde y reivindicatoria: características y requisitos (civil) - CSM
 • Delito contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (Penal). Acción de Deslinde y Reivindicatoria: características y requisitos (Civil) - JRP
 • Delito contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (Penal). Acción de deslinde y reivindicatoria: características y requisitos (Civil) - MRS
 • Delito de daños (penal). Despido por no obtención de certificado de catalán (social) - CHF
 • Delito de daños (penal). Despido por no obtención del título de catalán (civil) - CMM
 • Delito de daños (Penal). Despido por no obtener el título de catalán (Social) - AHA
 • Delito de daños (penal). Despido por no obtener el título de catalán (social) - LBM.
 • Delito medio ambiente y delito de falsedad documental (penal). Vulneración derecho honor (civil)- ZEM
 • Delitos contra la vida y daños (penal), Posible vulneración del Derecho al Honor (civil) JAFG
 • Delitos contra la vida y daños (penal). Arbitraje comercial internacional - CASO MOOT (civil). LVJ
 • Delitos contra la vida y daños (penal). Vulneración de derechos al honor (civil).IES
 • Delitos contra la vida y daños (penal). Vulneración del derecho al honor (civil) - JMH
 • Derechos reales y simulación contrato (civil) El trafico de estupefacientes (penal).- AFM
 • Derechos reales y simulación de contrato de compraventa (Civil). / El tráfico de drogas (Penal). - MBP
 • Despido por no obtención del título de catalán (LABORAL). Delito de daños (PENAL). - ATM
 • Divorcio, medidas paterno filiales y liquidación del régimen económico matrimonial con elemento internacional (civil). Robo con violencia e intimidación y lesiones (penal) FSLO
 • Divorcio, Médidas Paterno Filiales y Liquidación de Régimen Económico Matrimonial con Elemento Internacional (Civil). Robo con Violencia e Intimidación y Lesiones (Penal)- BETV
 • Divorcio, medidas paterno filiales y liquidación de régimen económico matrimonial con elemento internacional (civil). Robo con violencia e intimidación y lesiones (penal)- IMHD
 • Divorcio, medidas paterno filiales y liquidación de régimen económico matrimonial con elemento internacional (civil). Robo con violencia e intimidación y lesiones (penal) - VMMC
 • El tipo básico del art. 368 CP (penal). El procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación (civil) - AAG
 • hipoteca con clausulas abusivas ( Civil).Despido disciplinario (Laboral).SSC
 • Hipoteca con cláusulas abusivas (civil). Despido laboral (social)-HMSH
 • Homicidio ( penal). Servidumbre (civil)- MCF
 • Homicidio (penal). Servidumbres (civil) - ARS
 • Homicidio (penal).Servidumbres (civil)- CMR
 • Homicidio(penal).Servidumbres(CIVIL)-FGE-
 • Interponer una querella por delito de amenazas, delito de coacciones y delito contra los derechos del los trabajadores (penal). Arrendamiento con opción de compra (Civil)- FJSG.
 • Interponer una querella por delito de amenazas, delito de coacciones y delito contra los derechos de los trabajadores (Penal). Arrendamiento con opción de compra (Civil) - ASF
 • Interponer una querella por delito de amenazas, delito de coacciones y delito contra los derechos de los trabajadores (Penal). Arrendamiento con opción de compra (Civil) - JPR.
 • Interposición de querella por delito de amenazas, delito de coacciones y delito contra los derechos de los trabajadores (penal). Arrendamiento de vivienda con opción de compra (civil) - BLP
 • Invalidez e ineficacia de la compraventa de inmuebles (civil). Tráfico de estupefacientes y otros delitos (penal) - SG
 • La recuperación de productos financieros: Caso Landsbanki (Civil). La delgada línea roja entre la acción penal y la civil (Penal) - ADC
 • La recuperación de productos financieros: Caso Landsbanki (Jurisdicción Civil) 1. La delgada línea entre el ilícito penal y el ilícito civil (Jurisdicción Penal)
 • La simulación de la compraventa (Civil). El tráfico de drogas y sus consecuencias (Penal) ¿ SEC
 • Posesión y desahucio de la vivienda (civil). Extinción de licencias administrativas ope legis (administrativo) - AFL
 • Procedimiento abreviado para determinados delitos. Delito contra el medio ambiento y delito falsedad documental ( Penal). Derecho al honor ( civil) - CCD
 • Procedimiento Abreviado para determinados delitos (PADD). Delito contra el medio ambiente y Delito de falsedad documental.(Jurisdicción penal) // Vulneración del derecho al honor por campaña de desprestigio.( Jurisdicción civil)
 • Procedimiento de divorcio (civil). Delitos relativos a la protección de fauna y animales domésticos (penal)-IMP
 • Procedimiento de divorcio (civil). Delitos relativos a la protección de la fauna y animales domésticos (penal)-OSC
 • Procedimiento de divorcio (civil) . Delitos relativos a la protección de la fauna y animales domestivos (penal) - JMM
 • Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación (jurisdicción civil). El tipo básico del artículo 368 del Código Penal (jurisdicción penal) ¿ M Hernández Méndez
 • Reclamació patrimonial (administratiu). Robatori amb força (penal) - JCD
 • Robo con intimidación (penal), Responsabilidad patrimonial (administrativo), PFR
 • Título 1: Responsabilidad Patrimonial (Jurisdicción Contencioso Administrativo) y Título 2: Fases del Procedimiento Penal (Jurisdicción Penal) (BDN)
 • Tráfico de drogas (penal). Arbitraje comercial internacional - caso MOOT (civil) - CFM
 • ¿Causalidad y demás requisitos en los despidos económicos¿ (social). ¿La prueba indiciaria frente a la presunción de inocencia en el proceso penal¿ (penal) - MAB
 • ¿Despido tácito (social). Afiliación en el Régimen Especial Agrario (administrativo) ¿ MFP¿.
 • ¿La acción reivindicatoria y el derecho de propiedad (civil). Disciplina urbanística. Obras sin licencia (contencioso-administrativa) ¿ RSGD¿
 • ¿Reclamación de cantidad por servicios prestados. Oposición y reconvención por incumplimiento contractual y defectos constructivos. (civil). BARTOLOME L. C. VERSUS ELECTRODOME¿STICOS LEGALES (social)- JWDC¿
 • "Causalidad y demás requisitos en los despidos económicos (Social). La prueba indiciaria frente a la presunción de inocencia en el proceso penal (Penal) - NOL"
 • "Delitos continuados de estafa y de falsificación documental (penal). Reclamación de cantidad (civil)- ARF"
 • "Delitos contra las personas y su patrimonio (penal). Accidente de trabajo (social) - CGE"
 • "Delitos contra las persona y su patrimonio (penal). Accidente de trabajo (social) - EAC"
 • "Despido tácito (social). Afiliación en el Régimen Especial Agrario (contencioso-administrativo) - CBE"
 • "Despido tácito (social) Afiliación en el régimen especial agrario (administrativo) - YFN"
 • "La acción reivindicatoria y el derecho de propiedad (civil). Disciplina urbanística. Obras sin licencia (contencioso-administrativa) ¿ RT"
 • "Reclamación de cantidad por daños y perjuicios derivados de negligencia médica y farmacéutica (civil). Caso de violencia de género (penal) - AL"
 • "Reivindicación de usufructo (civil). Descubrimiento y Revelación de secretos (arts. 197 y ss del CP) (Penal) - MAM"
 • "Responsabilidad por daños (civil). Robo con violencia y otros delitos (penal) - MSM"
 • "Responsabilidad por daños(Civil). Robo con violencia y otros delitos (Penal)- PRO"
 • "Sorprendido en una habitación de hotel revuelta (Penal).Responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo (social).IRS"
 • "Sorprendido en una habitación de hotel revuelta (penal). Responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo (social) - MGM"
 • Caso de Filiación (civil). Estafa, intrusismo y delitos contra la salud pública (penal). JMC
 • Caso de Filiación (civil). Estafa, intrusismo y delitos contra la salud pública (penal)- APS
 • Caso de filiación (civil). Estafa, intrusismo y delitos contra la salud pública (penal) - CVR
 • Caso Filiacion/ Estafa, Intrusismo y Delitos contra la salud publica
 • Causalidad y demás requisitos en los despidos económicos (Laboral). La prueba indiciaria frente a la presunción de inocencia en el proceso penal (Penal)- SGP
 • Cláusula suelo (Civil). Delito de estafa (Penal). GLAL
 • Cláusula suelo (civil). Despido improcedente (laboral). BRGB
 • Clausula suelo (Civil). Despido improcedente (Laboral). MMM.
 • Cláusula suelo (jurisdicción civil) y Despido disciplinario (jurisdicción social). RJML
 • Defectos de construcción (civil). Robo con fuerza, usurpación de vivienda, atentado contra agente y lesiones (penal). MMV, RRD, BSM y EPL
 • Delito contra el mercado y los consumidores (penal). Divorcio contencioso (civil).
 • Delito contra el Mercado y los Consumidores (penal). Divorcio contencioso (civil). CSV
 • Delito contra el Mercado y los Consumidores (penal). Divorcio Contencioso (Civil). - MSB
 • Delito contra el Mercado y los Consumidores (penal). Divorcio Contencioso (Civil) - MSG
 • Delito de estafa (Penal). Responsabilidad patrimonial de la administración (Contencioso-administrativo). JCG
 • Delitos continuados de estafa y falsificación (penal). Reclamación de cantidad (civil) - MVP
 • Delitos contra las personas y su patrimonio (Penal). Accidente de trabajo (Social)-MCC
 • Derechos reales y sucesiones (Civil). Estafa (Penal)- FSF
 • Despido disciplinario (social). Sucesiones (civil)-MNL
 • Despido improcedente (social). Reclamación de responsabilidad patrimonial a la Administración (contencioso-administrativo)
 • Despido tácito (social) // Afiliación al Régimen Especial Agrario (contencioso-administrativo)
 • Despido tácito (social) Afiliación en el régimen especial agrario (administrativo) - MJRR
 • EL DELITO DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES ENTRE OTROS (penal). LAS CLÁUSULA ABUSIVAS (civil) -LGV
 • EL DELITO DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES ENTRE OTROS (penal). LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS (civil)
 • EL DELITO DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES ENTRE OTROS (penal). LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS (civil) -EMF
 • EL DELITO DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES ENTRE OTROS (penal). LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS (civil) - FCS
 • Excedencia voluntaria (social). Incumplimiento contractual y defectos constructivos (civil).- ADM
 • Función pública y atentados contra la integridad moral (jurisdicción penal). La acción reivindicatoria y el derecho de propiedad (jurisdicción civil).
 • Función pública y atentados contra la integridad moral (penal). Conflictos en la contratación comercial internacional y arbitraje (civil). - FAC
 • Función pública y atentados contra la integridad moral (penal). Conflictos en la contratación comercial internacional y arbitraje (civil). - GCG
 • Función pública y atentados contra la integridad moral (penal). Conflictos en la contratación comercial internacional y arbitraje (civil) - GGM.
 • La acción reivindicatoria y el derecho de propiedad (civil). Disciplina urbanística. Obras sin licencia (contencioso-administrativa)
 • LA FILIACIÓN (civil). DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA (penal)- JMDCP
 • La prueba indiciaria frente a la presunción de inocencia en el proceso penal (Penal) / Causalidad y demás requisitos en los despidos económicos (Social)
 • Los Delitos contra las Personas y contra su Patrimonio y el Accidente de Trabajo
 • Negligencia médica y farmacéutica (civil). Violencia de género (penal)- AMR
 • Procedimiento civil: divorcio contencioso // Procedimiento penal: Tráfico de drogas.
 • Procedimiento civil: divorcio contencioso / Procedimiento penal:tráfico de drogas
 • Procedimiento civil: Divorcio contencioso Procedimiento penal: Tráfico de drogas
 • Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación (JURISDICCIÓN CIVIL) ; Robo con fuerza en vivienda, usurpación, atentado contra agente y lesiones (JURISDICCIÓN PENAL). EPL
 • Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación (JURISDICCIÓN CIVIL) ; Robo con fuerza en vivienda, usurpación, atentado contra agente y lesiones (JURISDICCIÓN PENAL) BSM
 • Reclamación de cantidad (civil), Delitos continuados de estafa y falsificación documental (penal)
 • Reclamación de cantidad (civil); despido improcedente (social); derecho reingreso puesto trabajo (social)
 • Reclamación de cantidad (civil). Delitos continuados de estafa y falsificación documental (penal) -LME
 • Reclamación de Cantidad (civil) Descubrimiento y Revelación de Secretos (penal) - JCF
 • Reclamación de cantidad por servicios prestados. Oposición y reconvención por incumpl. contractual y defect. constructivos(civil). Mercedes RD vs Centros Comerciales Máster y Bartolome LC vs Electro.(social) - MLGP
 • Reclamación de cantidad por servicios prestados. Oposición y reconvención por incumplimiento contractual y defectos constructivos (civil). Mercedes R.D. vs Centros Comerciales Máster y Bartolome L.C. vs. Electrodo.(social) - FCM
 • Reclamación de cantidad y desahucio (civil). Descubrimiento y revelación de secretos (penal)-EBO.
 • Responsabilidad por daños (civil). Robo con violencia y otros delitos (penal) - LJNP
 • Responsabilidad por daños (civil). Robo con violencia y otros delitos (penal) - LN
 • Robo con fuerza en vivienda, usurpación, atentado contra agente y lesiones (penal). Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación (civil)-RRD
 • Robo con violencia y otros delitos (penal). AMN // Responsabilidad por daños (civil) - AMN
 • Sorprendido en una habitación de hotel revuelta (penal). Responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo (social)-ATG
 • Sorprendido en una habitación de hotel revuelta (penal). Responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo (social) - BAJ
 • Sorprendido en una habitación de hotel revuelta (penal). Responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo (social) - MBP
 • Sucesiones y derechos reales (civil) estafa (penal)
 • Trabajo Fin de Máster - Sucesión (Civil) - Estafa (Penal)
 • Validez testamento (civil). Reclamación responsabilidad patrimonial por reclasificación suelo (administrativo) - MMA
 • Violencia de Género
 • Violencia de género (Penal). Reclamación de cantidad por daños y perjuicios derivados de negligencia médica y farmacéutica (Civil) - NGMM
 • Accidente de trabajo.
 • Accidente de tráfico.
 • Accidente de tráfico.
 • Accidente de tráfico.
 • Accidente de tráfico.
 • Accidente laboral
 • Accidente laboral.
 • Accidente laboral.
 • Arbitraje comercial internacional.
 • Arbritraje comercial internacional.
 • Arbritraje comercial internacional.
 • Cuestiones controvertidas en derecho procesal penal.
 • Cuestiones controvertidas en derecho procesal penal.
 • Cuestiones controvertidas en derecho procesal penal.
 • Delitos contra la propiedad intelectual.
 • Delitos contra la propiedad intelectual.
 • Denuncia cruzada delito de lesiones.
 • Denuncia cruzada por delito de lesiones.
 • Denuncia y querella.
 • Despido y vulneración de derechos fundamentales.
 • Despido y vulneración de derechos fundamentales.
 • Despido y vulneración de derechos fundamentales.
 • Despido y vulneración de derechos fundamentales.
 • El tràfic d'estupafacents.
 • El tráfico de estupefacientes.
 • El tráfico de estupefacientes.
 • El tráfico de estupefacientes.
 • Impugnación judicial de expediente de comprobación de valores ante la jurísdicción contenciosa administrativa.
 • Incumplimiento contractual en compraventa de inmuebles
 • Incumplimiento contractual en compraventa de inmuebles.
 • Incumplimiento contractual en compraventa de inmuebles.
 • Incumplimiento contractual en la compraventa de inmuebles.
 • Jaime y los osos del madroño
 • Jaime y los osos del madroño
 • Jaime y los osos del madroño.
 • La causalidad y demás requisitos en los despidos económicos.
 • La causalidad y demás requisitos en los despidos económicos.
 • La causalidad y demás requisitos en los despidos económicos.
 • La responsabilidad médica en la jurisdicción civil
 • Las vicisitudes en el proceso penal.
 • Menores, drogas y sus consecuencias.
 • Procedimiento abreviado para determinados delitos: Delitos de atentados y lesiones.
 • Procedimiento abreviado para determinados delitos: Delitos de atentado y lesiones.
 • Procedimiento abreviado para determinados delitos: Delitos de atentado y lesiones.
 • Procedimiento abreviado para determinados delitos: Delitos de atentado y lesiones.
 • Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la ley de ordenación de la edificación.
 • Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la ley de ordenación de la edificación.
 • Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la ley de ordenación de la edificación.
 • Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la ley de ordenación de la edificación.
 • Reclamación de cantidad
 • Reclamación de cantidad.
 • Reclamación de usufructo.
 • Resolución de contrato de compraventa de bienes de consumo.
 • Resolución de contrato de compraventa de bienes de consumo.
 • Resolución de contrato de compraventa de bienes de consumo.
 • Resolución del contrato de arrendamiento por destrucción de la vivienda.
 • Resolución del contrato de arrendamiento por destrucción de la vivienda.
 • Responsabilidad médica.
 • Responsabilidad médica.
 • Responsabilidad médica.
 • Responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria por negligencia médica.
 • Responsabilidad patrimonial por negligencia médica.
 • Responsabilidad patrimonial por negligencia médica.
 • Responsabilidad por vicios de construcción.
 • Responsabilidad por vicios de construcción.
 • Robo, usurpación y atentado contra agente.
 • Robo en casa habitada y lesiones.
 • Robo y detención ilegal
 • Robo y detención ilegal.
 • Sanción disciplinaria.
 • Supuesto práctico de enjuiciamiento en el tribunal del jurado.
 • Supuesto práctico de enjuiciamiento en el tribunal del jurado.
 • Supuesto práctico de enjuiciamiento en el tribunal del jurado.
 • Vicios de construcción. Demanda procedimiento ordinario.
 • Vicios de construcción. Demanda procedimiento ordinario.
 • Vicios de construcción. Demanda procedimiento ordinario.
 • Vicios de construcción. Demanda procedimiento ordinario.
 • "Accidente de tráfico"
 • "Accidente de tráfico"
 • "Accidente de tráfico"
 • "Accidente de tráfico"
 • "Accidente laboral con resultado de muerte: posibles responsabilidades penales"
 • "Accidente laboral por falta de medidas de seguridad"
 • "Apropiación indebida y estafa"
 • "Caso práctico: negligencia médica"
 • "Cas pràctic negligencia mèdica"
 • "Cláusula suelo en créditos hipotecarios"
 • "Cláusula Suelo en créditos hipotecarios"
 • "Cuestiones capitales del proceso penal"
 • "Cuestiones capitales del proceso penal"
 • "Delito contra los derechos de los trabajadores"
 • "Delito contra los derechos de los trabajadores"
 • "Delito contra los derechos de los trabajadores"
 • "Delitos contra los derechos de los trabajadores"
 • "Demanda civil: juicio declarativo"
 • "Demanda de divorcio contencioso"
 • "Demanda de juicio ordinario sobre reclamación de daños y perjuicios por retraso en la entrega de obra nueva"
 • "Demanda por negligencia médica"
 • "Divorcio contencioso"
 • "Divorcio contencioso"
 • "El divorcio con hijos menores"
 • "El procedimiento ordinario contencioso-administrativo"
 • "El procedimiento ordinario contencioso-administrativo"
 • "El proceso de violencia de género"
 • "Juicio ordinario por daños y perjuicios"
 • "Juicio ordinario sobre reclamación de daños y perjuicios por retraso en la entrega de obras"
 • "L'estafa en concurs amb falsedat en document mercantil"
 • "La 'Fiducia cum amico' en el Derecho Penal"
 • "Las drogas como delito contra la salud pública"
 • "Memoria de Trabajo Fin de Máster"
 • "Negligencia médica"
 • "Orden jurisdiccional civil"
 • "Orden jurisdiccional civil"
 • "Orden jurisdiccional civil"
 • "Orden jurisdiccional civil"
 • "Orden jurisdiccional civil"
 • "Orden Jurisdiccional Penal"
 • "Práctica civil"
 • "Práctica de Derecho Civil"
 • "Práctica Penal"
 • "Procedimiento abreviado"
 • "Procedimiento ordinario. Delito de atentativa de asesinato. Diligencias previas. Sumario."
 • "Procedimiento ordinario. Delito de tentativa de asesinato. Diligencias previas. Sumario."
 • "Procedimiento ordinario. Delito de tentativa de asesinato. Diligencias previas. Sumario."
 • "Procedimiento ordinario. Delito de tentativa de asesinato. Diligencias previas. Sumario"
 • "Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la ley de Ordenación de la Edificación"
 • "Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación"
 • "Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación"
 • "Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación"
 • "Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación"
 • "Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación"
 • "Procedimiento ordinario por defectos de construcción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación"
 • "Procedimiento ordinario por defectos de contrucción al amparo de la Ley de Ordenación de la Edificación"
 • "Recurso contencioso-administrativo"
 • "Responsabilidad Civil"
 • "Responsabilidad civil del abogado"
 • "Responsabilidad Civil del Abogado"
 • "Responsabilidad civil en el orden laboral por falta de medidas de seguridad"
 • "Responsabilidad civil en el orden laboral por falta de medidas de seguridad"
 • "Responsabilidad civil extracontractual (parte demandada)"
 • "Responsabilidad civil por defectos en la construcción"
 • "Responsabilidad civil por defectos en la construcción"
 • "Responsabilidad civil por defectos en la construcción"
 • "Responsabilidad de la promotora y de la contratista en un accidente laboral"
 • "Responsabilidad penal por falta de medidas de seguridad"
 • "Responsabilitat per defectes a la construcció"
 • "Sucesiones y Derechos Penales"
 • "Sucesiones y Derechos Reales"
 • "Tráfico de drogas"
 • "Treball Final de Màster Matèria Civil"
 • "Treball final de Màster Matèria Civil "
 • Caso de ejecución de defectos de construcción (Civil)/ Agresiones y lesiones (Penal)
 • Civil:Arrendamientos urbanos/Penal: Violencia de género
 • Civil: Arrendamientos urbanos/Penal:Violencia de genero
 • Civil: Arrendamientos urbanos/Penal: Violencia de género
 • Civil: arrendamientos urbanos/ Penal: violencia de genero
 • Civil: compraventa y derecho de uso/Social: despido y sucesión de empresa
 • Civil: compraventa y derecho de uso / Social: despido y sucesión de empresa
 • Civil: Contestación a la demanda [acción de nulidad de un convenio regulador de divorcio y subsidiaria acción de rescisión] / Penal: Defensa de querellada [delito de estafa (art. 249 y ss. del CP)]
 • Civil:entrega tardía/Penal: amenazas en ámbito familiar
 • Civil: entrega tardía/Penal: amenazas en ambito familiar
 • Civil:Indemnización por caida/Penal: lesiones y quebrantamiento de condena
 • Civil: Indemnización por caída/Penal: lesiones y quebrantamiento de condena
 • Civil: José V. A. contra TUTORIAL S.A. / Penal: Aurora A. A. contra ¿VEHÍCULOS MALLORCA¿
 • Civil: Ley de Arrendamientos Urbanos/Penal: Tráfico
 • Civil: Ley de Arrendamientos Urbanos/ Penal: Tráfico
 • Civil: Máquinas recreativas/Penal: delito continuado de robo
 • Civil: responsabilidad por hecho ajeno/Penal: Amenazas en ambito familiar
 • Civil: responsabilidad por hecho ajeno/ Penal: Amenazas en ambito familiar
 • Civil: Responsabilidad por vicios y defectos de la construcción / Penal: DELITO DE TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES / DELITO DE VIOLENCIA DE GÉNERO
 • Civil: Ruina LAU/Penal: Delito Tráfico
 • Civil-Mercantil y Contencioso
 • Civil-mercantil y Contencioso-Administrativo
 • Civil-Mercantil y Contencioso-Administrativo
 • Civil y Contencioso-Administrativo
 • Civil y Contencioso-Administrativo
 • Civil y Contencioso-Administrativo
 • Civil y Penal
 • Civil y Penal
 • Civil Y Penal
 • Civil y Social
 • Civil y Social
 • Civil y Social
 • Contencioso y Social
 • Defectos de construcción (Civil)/ Agresiones y lesiones (Penal)
 • Defectos de construcción (Civil)/ Agresiones y lesiones (Penal)
 • Defectos de construcción (Civil)/ Agresiones y lesiones (Penal)
 • Jurisdicció Civil / Jurisdicció Penal
 • Jurisdicció Civil / Jurisdicció Penal
 • Jurisdicció Civil / Jurisdicció Penal
 • Jurisdicció Civil / Jurisdicció Penal
 • Jurisdicción civil/Jurisdicción Penal
 • Jurisdiccion civil (familia) y contencioso-administrativo
 • Jurisdicción Civil (familia) y Social
 • JURISDICCIÓN CONTENCIOSOADMINISTRATIVA / JURISDICCIÓN CIVIL.
 • Jurisdicción Penal:robo/Jurisdicción Civil
 • Jurisdicción Penal: robo/Jurisdicción Civil
 • Jurisdicción Penal: robo/ Jurisdicción Civil
 • Jurisdicción Penal/Jurisdicción Civil
 • Jurisdiccion Penal/Jurisdiccion Civil (familia)
 • Jurisdicción Penal/Jurisdicción Civil-Familia
 • Jurisdicció Penal / Jurisdicció Civil
 • MADV
 • MADV
 • MADV
 • MADV
 • Maquinas recreativas (civil)/Delito continuado de robo (Penal)
 • Maquinas recreativas (Civil)/Delito continuado de robo (Penal)
 • Maquinas recreativas (Civil)/ Delito continuado de robo (Penal)
 • Matèria Civil / Matèria Penal
 • Mercantil-Civil y Penal
 • Pena: calumnias o injurias/Civil: procedimiento ejecutivo automovil
 • Penal: CASO: DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA / Penal: CASO: VIOLENCIA DE GÉNERO / Civil: CASO: DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN
 • Penal: Delito contra la salud pública / Violencia de género / Civil: Vicios de la construcción
 • Penal: impago pensiones alimenticias/Civil: procedimiento ejecutivo automovil
 • Penal: Transferencia titularidad vehículo / Civil: Opción de compra
 • Penal.Apropiación indebida/ Civil: procedimiento ejecutivo automovil
 • Penal y Contencioso-Administrativo
 • Penal y Contencioso-Administrativo
 • Procedimiento ejecutivo automovil (Civil)/ lesiones y amenazas (Penal)
 • Ruina LAU (Civil)/Delito tráfico (Penal)
 • Servidumbre de paso (Civil)/ Drogas (Penal)
 • Servidumbre de paso (Civil)/ Drogas (Penal)
 • servidumbre de paso (Civil)/ Drogas (Penal)
 • Servidumbre de paso (Civil)/ Drogas (Penal)Servidumbre de paso (Civil)/ Drogas (Penal)
 • Violencia de Género/Drogas / Vicios en la Construcción
 • " Civil / Penal "
 • " Civil / Penal "
 • " Civil / Penal "
 • " Civil / Penal "
 • " Civil / Penal "
 • "Civil / Social"
 • "Civil / Social"
 • "Civil / Social"
 • "Civil / Social"
 • " Civil / Social "
 • " Civil -^Penal "
 • "Civil - Penal "
 • "Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civil - Penal "
 • " Civl - Penal "
 • "Contencioso Administrativa / Civil "
 • "Penal / Contencioso Administativa"
 • "Penal / Contencioso Administrativa"
 • " Penal / Contencioso Administrativa"
 • " Penal / Contencioso Administrativa "
 • " Penal / Contencioso Administrativa "
 • " Social / Contencioso Administrativa"
 • " Social / Contencioso Administrativa "
 • " Social / Contencioso Administrativa "
 • "Social / Penal"
 • " Social / Penal "
 • " Social / Penal "