Màster Universitari. Advocacia

Any acadèmic 2022-23

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Per poder cursar el Màster és requisit tenir el títol oficial de graduat en Dret o de llicenciat en Dret.

El Màster Universitari d'Advocacia va dirigit molt especialment als graduats en Dret. També pot resultar d'interès als llicenciats en Dret.

En cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles (l'oferta és de 80 places):

 1. S'atorgarà, en tot cas, preferència als graduats en Dret respecte als llicenciats en Dret.
 2. Dins cada grup, graduats en Dret o llicenciats en Dret, s'atorgaran les places en funció de l'expedient. Per valorar l'expedient, es tindrà en compte la mitjana sobre 10 de l'expedient acadèmic. A la mitjana sobre 10 de l'expedient acadèmic del grau de Dret o de la llicenciatura de Dret s'hi sumaran:
  • 1 punt als graduats o llicenciats en Dret per la Universitat de les Illes Balears.
  • Als que, a més de ser llicenciats en Dret o graduats en Dret, tinguin un títol oficial de llicenciat o graduat en Administració i Direcció d'Empreses o en Relacions Laborals: 0,5 punts.
  • Als que, a més de ser llicenciats en Dret o graduats en Dret, tinguin un títol oficial de diplomat en Ciències Empresarials o en Relacions Laborals: 0,3 punts (el punts a/b són incompatibles dins la mateixa branca: no es pot sumar 0,5 punts por LADE/GADE i 0,3 per DCE; però sí 0,5 per GADE i 0,3 per DRL).
  • Als que, a més de ser llicenciats en Dret o graduats en Dret, tinguin una altra llicenciatura o grau, diferent dels del punt b (LADE/GADE/GRL): 0,2 punts.
  • Als que, a més de ser llicenciats en Dret o graduats en Dret, tinguin un títol oficial de diplomatura diferent de les del punt c (DCE/DRL): 0,1 punt.

Aquests criteris s'aplicaran tant al juliol, si el nombre de sol·licituds supera el nombre de places, com al setembre, si al juliol no s'han cobert totes les places del Màster i el nombre de sol·licituds al setembre supera el nombre de places no cobertes al juliol.

Avís important sobre les Pràctiques Externes i l'assignació de tutors: vegeu l'apartat "Estructura dels estudis" que hi ha més endavant.

Objectius acadèmics i professionals

Si bé el principal objectiu del Màster consisteix a facilitar als estudiants els coneixements pràctics mínims per iniciar-se en el món de l’advocacia, el pla d'estudis no és aliè ni als continguts ni al tipus de proves que hauran de superar els graduats en Dret per poder accedir a la professió d'advocat, perquè aquest Màster ha de ser preparatori per a les esmentades proves d'accés.

Es tracta, per tant, d’un màster professionalitzant, no pensat per a professionals, malgrat que els pugui resultar d’interès.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Exercici de l'advocacia a Espanya per part de titulats estrangers

El Reial decret 775/2011, de 3 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals, disposa, a l’article 2, els requisits per obtenir el títol professional d'advocat. Aquests requisits són els següents:

 1. Tenir el títol de Llicenciat en Dret, Graduat en Dret o un altre títol universitari de grau equivalent que reuneixi els requisits que estableix l’article 3 d’aquest Reglament.
 2. Acreditar haver superat algun dels cursos de formació que comprenguin el conjunt de competències necessàries per a l’exercici de l’esmentada professió en els termes que preveu aquest Reglament, com és el cas del Màster Universitari en Advocacia de la UIB.
 3. Desenvolupar un període formatiu de pràctiques en institucions, entitats o despatxos relacionats amb l’exercici d’aquestes professions, com és el cas de les Pràctiques externes obligatòries que preveu el Màster Universitari en Advocacia de la UIB.
 4. Superar la prova d'avaluació final acreditativa de la respectiva capacitació professional, convocada pel Ministeri de Justícia.

Pel que fa al compliment del primer requisit, el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES) dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat, disposa que, si la persona interessada posseeix un o més títols estrangers de nivell universitari que donen accés a l'exercici d'una professió al país d'expedició, i aquesta professió és anàloga a la professió d'advocat i la persona interessada desitja exercir la seva professió a Espanya, ha de sol·licitar, a partir del seu títol estranger, la convalidació en una universitat espanyola de les matèries superades en el programa d'origen i, posteriorment, si escau, completar els estudis del programa espanyol de grau corresponent.

A més, el Reial decret 775/2011 disposa que els requisits de convalidació dels estudis estrangers en una universitat espanyola i, si escau, el d'assoliment dels estudis del programa espanyol de grau corresponent s'han de complir abans de l'admissió al Màster Universitari en Advocacia.

De tot això es dedueix que, si sou titulat/ada estranger/a i voleu cursar el Màster Universitari en Advocacia a la UIB per exercir la professió d'advocat a Espanya, abans de ser admès/esa i cursar aquest màster, n’heu de convalidar el títol estranger al de graduat/ada en Dret a la UIB o en una altra universitat espanyola.

Per a més informació sobre la convalidació a la UIB dels estudis estrangers, podeu contactar amb el Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB

Per a més informació sobre l'exercici de l'advocacia a Espanya per part de titulats estrangers, podeu consultar la pàgina web del Consell General de l'Advocacia:

http://www.abogacia.es/conozcanos/la-institucion/ejercicio-de-la-abogacia/#extranjeros

Estructura dels estudis

Les guies docents de cada assignatura estan a l'apartat "Assignatures" d'aquest màster.

El pla d'estudis és compost per 2 mòduls, un treball de fi de màster i unes pràctiques externes obligatòries:

 • Mòdul general, de 16 crèdits, que inclou 3 blocs de continguts:

  • Deontologia professional: Relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o l’autoritat pública i entre advocats.
  • Instrumentals: Responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, funcionament de l'assistència jurídica gratuïta, entorn organitzatiu col·legial i marc jurídic de l'exercici de les professions de l'advocacia. Organització i gestió del despatx; tècniques de treball en equip i de relacions interpersonals; eines de gestió i de cerca i tractament de la informació.
  • Transversals: Estratègia de defensa del client, organització i competència judicial, defensa tècnica i conceptes jurídics fonamentals. Dret tributari. Pràctica de la prova. Tutela jurisdiccional en un marc nacional i internacional, amb especial atenció al recurs d'empara i davant del Tribunal Europeu de Drets Humans. Mètodes alternatius de resolució de conflictes.
 • Mòdul especial, de 29 crèdits, que inclou 4 blocs de continguts:

  • Pràctica civil i mercantil (12 crèdits). Contractes civils i mercantils. Drets reals. Dret de família. Dret de successions. Dret de danys. Dret concursal. Dret societari. Sessions d’actualització (en aquestes sessions d’actualització s’incidirà en les matèries que, pel fet d’haver-se produït recentment novetats legislatives o jurisprudencials, o per qualsevol altre motiu, no formen part dels coneixements del graduat en Dret).
  • Pràctica administrativa (6 crèdits). Procediment administratiu. Procés contenciós administratiu. Tribunal economicoadministratiu. Dret urbanístic. Responsabilitat de les administracions públiques. Sessions d’actualització (en aquestes sessions d'actualització s'incidirà en les matèries que, pel fet d’haver-se produït recentment novetats legislatives o jurisprudencials, o per qualsevol altre motiu, no formen part dels coneixements del graduat en Dret).
  • Pràctica penal (6 crèdits). Dret penal especial. Violència de gènere. Menors. Procés penal. Jurat. Dret penitenciari. Sessions d'actualització (en aquestes sessions d'actualització s'incidirà en les matèries que, pel fet d’haver-se produït recentment novetats legislatives o jurisprudencials, o per qualsevol altre motiu, no formen part dels coneixements del graduat en Dret).
  • Pràctica laboral i de la Seguretat Social (5 crèdits). Contractació laboral. Seguretat Social. Procediment laboral. Sessions d'actualització (en aquestes sessions d'actualització s'incidirà en les matèries que, pel fet d’haver-se produït recentment novetats legislatives o jurisprudencials, o per qualsevol altre motiu, no formen part dels coneixements del graduat en Dret).
 • Treball de Fi de Màster, de 15 crèdits (assumits per l'ICAIB). El treball consisteix en la preparació de dos dossiers sobre dos casos pràctics i la seva defensa davant d'un tribunal. El tribunal serà compost per tres membres i haurà d'estar conformat en tot cas per almenys un professor permanent de la UIB i un advocat nomenat per l'ICAIB. El tribunal serà designat per la comissió de garantia de qualitat del Màster i avalat per la comissió mixta ICAIB/UIB.

 • Hi haurà unes Pràctiques Externes obligatòries (30 crèdits), d'acord amb el capítol III del Reial decret 775/2011, de 3 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals.

  Les pràctiques externes es desenvoluparan posant a cada estudiant davall la tutela d'un advocat. S’insisteix especialment que el programa de pràctiques ha de garantir el contacte efectiu de l'alumne tutoritzat amb els òrgans jurisdiccionals, amb altres advocats i amb institucions públiques rellevants en l'exercici de la professió.

  Les pràctiques externes es desenvoluparan durant el tercer quadrimestre.

Per obtenir el títol de Màster en Advocacia s'han de superar (aprovar) els 2 mòduls, el Treball de Fi de Màster i les Pràctiques Externes de forma independent. La superació només d'una part dels 90 crèdits no donarà dret a cap tipus de títol.

El curs durarà tot l'any i els 2 mòduls, el Treball de Fi de Màster i les Pràctiques Externes, són obligatoris.

Examen final

No hi ha examen global final per superar el Màster.

Criteris d'avaluació i exàmens

Els criteris d'avaluació i els exàmens estan detallats en les guies docents de cada assignatura (secció "Assignatures").

Direcció dels estudis

Directors del programa

Dra. Joana Maria Socias Camacho
Departament
Telèfon
(34) 971 17 2936
Sr. Bernardo Garcías Vidal
Departament
Telèfon
-
E-mail
bernardogarciasarrobabalearabogados.com

Coordinador del programa

Dr. Bartolomé Trias Prats
Departament
Telèfon
(34) 971 17 3111

Els professors de cada assignatura es poden consultar a l'apartat "Assignatures".