Terminis de preinscripció, admissió i matrícula

Els màsters universitaris que es regeixin per aquest calendari preveuen obrir un únic termini de preinscripció, d’acord amb les dates següents i els numerus clausus de cada titulació.

Màsters que es regeixen per aquests terminis

Terminis

Preinscripció: del 19 d’abril al 31 de juliol i de l’1 al 22 de setembre de 2021

 • Els candidats formalitzen la preinscripció.
 • El CEP revisa les preinscripcions i comunica per correu electrònic als candidats la resolució sobre el seu accés a estudis de màster universitari. En els casos en què sigui necessari, enviarà un correu electrònic als candidats que hagin d’esmenar la preinscripció, i hi indicarà el termini per fer-ho.

Publicació del llistat d’esmenes: 24 de setembre de 2021

 • EL CEP publica el llistat de candidats amb esmenes pendents de resoldre i el termini màxim que tenen per fer-les.

Esmena de les preinscripcions: fins a l’1 d’octubre de 2021

 • Els candidats amb esmenes pendents de resoldre han de fer-ho abans que acabi aquest termini.

Publicació del llistat provisional d’admesos: 6 d’octubre de 2021

Publicació del llistat definitiu d’admesos: 8 d’octubre de 2021

Matrícula: de l’11 al 15 d’octubre de 2021

 • Els estudiants admesos han de formalitzar la matrícula. Si no ho fan en aquest termini, la seva plaça quedarà a disposició dels possibles candidats en llista d’espera.

Publicació del segon llistat d’admesos: 18 d’octubre de 2021

 • Si algun estudiant admès no es matricula en el termini establert, es farà efectiva la llista d’espera i es publicarà el llistat d’estudiants admesos.
 • Si tots els estudiants admesos al primer llistat es matriculen, ja no es publica aquest segon.

Matrícula dels estudiants admesos en el segon llistat: del 20 al 22 d’octubre de 2021

 • Els estudiants admesos en el segon llistat han de formalitzar la matrícula. Si no ho fan, la seva plaça quedarà a disposició dels candidats que hi hagi en llista d’espera.

Publicació del tercer llistat d’admesos: 25 d’octubre de 2021

 • Si algun estudiant admès en el segon llistat no es matricula en el termini establert i hi ha sol·licitants que compleixen els requisits, es fa efectiva la llista d’espera i es publica el llistat d’estudiants admesos que es podran matricular en un tercer període.
 • Si tots els estudiants admesos al segon llistat es matriculen, ja no es publicarà aquest tercer.

Matrícula dels estudiants admesos en el tercer llistat: del 27 al 29 d’octubre de 2021

 • Els estudiants admesos en el tercer llistat han de formalitzar la matrícula. Si no ho fan, la seva plaça quedarà a disposició dels candidats que hi hagi en llista d’espera.

Durant tot aquest procés, cal que els candidats estiguin localitzables a través del número de telèfon i del correu electrònic que facilitin a la preinscripció. En cas que el CEP no aconsegueixi contactar amb algun candidat, implicarà que aquest desisteix del dret a tenir la plaça.

Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica

 • Termini extraordinari de preinscripció: de l'11 al 22 d’octubre de 2021
 • Termini extraordinari de matrícula: del 04 al 05 de novembre de 2021