Preinscripció, accés i admissió

Admissió: llistat d'admesos

Un cop concedit a l’alumne l’accés al màster sol·licitat, el Centre d’Estudis de Postgrau remetrà la preinscripció a la Comissió Acadèmica del màster corresponent, perquè l'avaluï i en resolgui l'admissió.

Els requisits i criteris d'admissió de cada màster estan definits a les memòries de verificació de cada titulació i es poden consultar a la fitxa de cada màster, a la pestanya Informació general, apartat Criteris d'admissió, del descriptor.

El Centre d’Estudis de Postgrau elaborarà el llistat d’admesos en funció de la resolució de la Comissió Acadèmica i el publicarà en aquesta pàgina web en els terminis establerts.

Els estudiants admesos tenen un termini determinat per formalitzar la matrícula. En cas de no fer-ho en el temps establert, perden el dret a matricular-se o a tornar a demanar plaça al màster al qual havien estat admesos per al mateix curs acadèmic.

Les llistes d’admesos poden contenir alumnes que hagin quedat en llista d’espera, les quals es faran efectives si, un cop finalitzada la matrícula, han quedat places vacants.

Els alumnes en llista d’espera que finalment resultin admesos en seran informats i hauran de formalitzar la matrícula en els terminis establerts. En cas de no fer-ho, perden el dret a matricular-se o a tornar a demanar plaça al màster al qual havien estat admesos per al mateix curs acadèmic.

Les llistes d’admesos poden contenir el llistat d’alumnes no admesos, si escau. Els alumnes no admesos tenen dret a presentar els recursos que corresponguin. Poden consultar més informació al Centre d’Estudis de Postgrau.

Els llistats d’alumnes admesos a màsters universitaris (poden incloure alumnes en llista d’espera i alumnes no admesos) els podeu consultar a l'apartat Llistats d'aquesta pàgina.