Preinscripció, accés i admissió

Accés: publicació dels llistats d'esmenes

El Centre d'Estudis de Postgrau revisarà les preinscripcions que hagin quedat formalitzades correctament. Si la preinscripció presenta algun defecte de forma o de contingut, el Centre d’Estudis de Postgrau enviarà un correu electrònic a l’alumne per informar-lo que esmeni la preinscripció i li indicarà quin temps té per fer-ho.

A més a més, quan s’hagi exhaurit el termini de preinscripció al màster, el Centre d’Estudis de Postgrau publicarà en aquesta pàgina web el llistat d’alumnes amb esmenes pendents de resoldre i el termini màxim per fer-ho. Les preinscripcions que quedin pendents d’esmenar una vegada que hagi finalitzat el termini no seran avaluades.

El Centre d’Estudis de Postgrau estudiarà i comprovarà que el sol·licitant compleix els requisits d'accés, és a dir, que la seva titulació el faculta per accedir a estudis de màster universitari d’acord amb la legislació vigent, i li enviarà un correu electrònic amb la resolució. Es tindran en compte els requisits d'accés especificats a l'apartat "Accés: resolució" d'aquesta pàgina.

Alumnes amb esmenes pendents de resoldre i el termini màxim per fer-ho

Llistat de candidats per cursar estudis de màster amb esmenes pendents de resoldre.

  • Termini màxim per resoldre les esmenes del dia 11 de juny de 2021: 18 de juny de 2021.
  • Termini màxim per resoldre les esmenes del dia 16 de juliol de 2021: 26 de juliol de 2021.
Podeu consultar tots els llistats a l'apartat Llistats d'aquesta pàgina.

Accés: resolució

Els requisits d'accés a estudis de màster universitari queden determinats al Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. [PDF (ca) - html (es)]

Per accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti en el mateix per a l'accés a ensenyaments de màster.

Si la resolució de l'accés és positiva, el Centre d’Estudis de Postgrau ho comunicarà a l’alumne i remetrà la preinscripció a la Comissió Acadèmica del màster, perquè l'avaluï i resolgui l'admissió.

Si la resolució d'accés és negativa, el Centre d’Estudis de Postgrau ho comunicarà a l’alumne, que té dret a presentar els recursos que corresponguin. Per a més informació, pot consultar al CEP.