Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa)

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa

Títol
Oficial
Any d'inici
2009-10
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Crèdits ofertats en total. Any acadèmic 2021-22
276 crèdits

  Competències

Competències genèriques o transversals

 1. Demostrar, posseir i comprendre coneixements fonamentals de les matèries relacionades amb el turisme des de les diferents disciplines científiques, de la seva evolució epistemològica i de la relació de cadascuna amb les altres disciplines científiques que el tracten, partint dels coneixements adquirits a l'educació secundària i fins a un nivell que garanteixi el coneixement de l'avantguarda en l'estudi d'aquesta disciplina.
 2. Saber aplicar els coneixements tècnics i metodològics al propi treball d'una forma professional integrant els diferents camps d'estudi que s’han vist, relacionats amb el turisme, i posseir les competències que s’han de demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la pròpia temàtica d'estudi.
 3. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades quantitatives, qualitatives i espacials rellevants, per poder emetre judicis que incloguin una reflexió crítica sobre temes destacats d'índole territorial, social, econòmica, jurídica, científica o ètica, relacionats amb el turisme.
 4. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions de qualsevol dels camps temàtics relacionats amb el turisme a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 5. Haver desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries que permetin emprendre tasques professionals i estudis de postgrau de Turisme amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 1. Coneixement de la llengua anglesa que permet la comprensió, l'expressió i l'aplicació de la terminologia específica relacionada amb el turisme a un nivell intermedi.
 2. Adquirir una visió integral del fenomen turístic i entendre les relacions entre els diferents subsistemes i disciplines que l'integren.
 3. Reconèixer les formes en què l'organització social i territorial de les societats influeix en les modalitats turístiques, en les formes de desenvolupament de les estacions turístiques i en els impactes que l'activitat turística provoca sobre el medi natural i humà dels territoris en què es desenvolupa.
 4. Ser capaç de conceptualitzar patrons, processos, interaccions i canvis en el món turístic entesos com un sistema dins una àmplia gamma d'escales espacials.
 5. Demostrar un coneixement global de les diferents formes que prenen els espais turístics al nivell mundial, així com ser capaç d'analitzar els diferents factors que han intervingut en la seva configuració.
 6. Adquirir una consciència crítica de la importància dels processos econòmics, les relacions empresarials, les polítiques de mercat i l'evolució econòmica mundial que influeixen àmpliament en els fluxos turístics.
 7. Aprendre a recopilar, processar, analitzar i interpretar la informació i a fer front a qüestions turístiques a través del desplegament d'habilitats específiques per al treballador en les diferents branques turístiques, inclòs l'ús apropiat de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 8. Demostrar coneixement i comprensió en diferents llengües, diferents de la materna, així com aconseguir el domini de la tecnologia associada al mercat turístic general, amb l'adquisició i l’anàlisi de dades, les dades estadístiques, les tècniques de reserves en línia i d'anàlisi qualitativa i les aplicacions informàtiques.
 9. Aplicar les principals tecnologies dedicades a l'estudi de les relacions recíproques que s'estableixen entre el medi físic i l'humà a les diferents activitats turístiques, particularment les destinades a avaluar l'impacte ambiental d'aquestes activitats, les seves conseqüències sobre el paisatge i la transmissió de continguts científics de manera que facilitin la seva aplicació en els entorns acadèmics i professionals.
 10. Aplicar conceptes, tècniques i coneixements de les diferents àrees científiques per solucionar problemes (amb els coneixements legislatius adequats), propiciar el desenvolupament, crear riquesa i millorar la qualitat de vida de les persones (tant turistes com residents) a través de la planificació sectorial pública i privada, l'ordenació del territori, la prevenció de riscs, la conservació i les polítiques de sostenibilitat i igualtat, sempre buscant la qualitat de vida i de l'experiència turística.
 11. Demostrar el domini d'una àmplia gamma d'estratègies analítiques i d'observació desenvolupades a partir dels mètodes habituals de recerca aportats per les diferents branques científiques al llarg de la pròpia etapa acadèmica i la concreció al treball corresponent.
 12. Aplicar a l'entorn professional els coneixements, metodologies i tècniques adquirits al llarg de la formació acadèmica de grau i desenvolupar-los amb un alt nivell de responsabilitat, compromís ètic i capacitat d'integració en equips multidisciplinaris.