Proves d'Admissió d'Educació

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Fase escrita

Publicació de resultats provisionals

Cada examen escrit es puntuarà amb una qualificació de 0 a 10. El resultat final de cada examen serà «Apte» o «No apte». En el cas de ser «Apte», no es publicarà la qualificació numèrica. En cas de ser «No apte», es publicarà la qualificació numèrica obtinguda.

  • 19 de maig de 2023
  • Per UIBdigital>Formació>Accés a la universitat>Proves d'admissió>Convocatòries

Termini de revisió

 

Qualificacions definitives

 

 

Fase oral

Publicació de resultats

Només l’alumnat apte a la fase escrita pot examinar-se d’aquesta fase.

La qualificació de la fase oral s’obtindrà a partir d’uns criteris d’avaluació amb diferents nivells de consecució, i el resultat final serà apte o no apte.

 

Sol·licitud de revisió

Els candidats no aptes de la fase oral podran sol·licitar a la comissió organitzadora un informe de motivació. 
 

 

 

suport