Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual

Als alumnes que es vulguin matricular a determinades assignatures se'ls requerirà el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.

Què és el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual?

D’acord amb el que determina la Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat, s’estableix l'obligació d’aportar certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

Aquest certificat permet acreditar la manca de delictes de naturalesa sexual. Més informació sobre el certificat.

Com aportar-lo?

En el moment de formalitzar la matrícula, els alumnes poden autoritzar la UIB perquè obtingui el certificat negatiu al Registre Central de Delinqüents Sexuals. D'aquesta manera, els alumnes no han de sol·licitar el certificat ni l'han de lliurar. Per autoritzar la consulta, s'ha d'indicar el nom de pare o de la mare de l'alumne tal com apareix al DNI.

Els estudiants que no autoritzen la UIB perquè obtingui aquest certificat es comprometen a lliurar-lo abans de l'inici de les classes. Per això:

  • Els estudiants amb nacionalitat espanyola han de fer la sol·licitud d'aquest certificat en línia a la pàgina del Ministeri de Justícia.
  • Els estudiants estrangers han de sol·licitar el certificat al país d'origen. En cas que l'estudiant tingui doble nacionalitat, ha de presentar el certificat expedit a cada país.

Per lliurar-lo, el poden enviar per correu electrònic als serveis administratius dels estudis corresponents:

Quan s'ha d'aportar?

Abans de l'inici de les classes, els serveis administratius dels estudis corresponents han de tenir aquest certificat disponible.

suport